Mali Tablolar

advertisement
EK1-A
T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. KONSOLĠDE BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU)
BĠN TÜRK LĠRASI
AKTĠF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
TP
14.601.130
143.354
143.354
72.184
40
71.130
CARĠ DÖNEM
( 30 / 09 / 2011 )
YP
4.027.727
22.801
22.801
21.022
1.779
-
-
408.246
8.734
8.318
416
34.480.903
126.256
33.949.320
405.327
62.917.279
62.639.036
1.024.543
6.111
6.111
4.418.846
82.124
4.264.268
72.454
8.900.144
8.892.953
16.764
62.639.036
867.760
589.517
8.876.189
36.316
29.125
4.969.734
4.944.171
25.563
653
(8)
27.452.200
27.443.722
8.478
57.903
52.373
5.530
5.530
6.520
(9)
6.520
-
Dipnot
NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PĠYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDĠLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORĠNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
ĠġTĠRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BĠRLĠKTE KONTROL EDĠLEN ORTAKLIKLAR (Ġġ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER (Net)
VERGĠ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE
ĠLĠġKĠN DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DĠĞER AKTĠFLER
AKTĠF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(10)
(11)
-
41.872
41.872
-
128.531
165.678
37.147
-
404.312
462.921
58.609
-
904.305
53.120
33.423
12.137
53.120
12.137
275.516
704
274.812
52.056
2.160
2.160
-
Toplam
18.628.857
166.155
166.155
93.206
40
72.909
1.432.789
14.845
14.429
416
38.899.749
208.380
38.213.588
477.781
71.817.423
71.531.989
16.764
71.515.225
904.076
618.642
32.421.934
32.387.893
34.041
58.556
52.373
6.183
653
5.530
6.520
6.520
41.872
41.872
532.843
628.599
95.756
937.728
65.257
65.257
277.676
2.864
274.812
52.056
52.056
794.405
63.629
52.056
858.034
15.183
536.252
64.200
15.183
600.452
142.284.202
23.928.092
166.212.294
130.056.353
22.124.723
152.181.076
653
653
-
(12)
(13)
ÖNCEKĠ DÖNEM
( 31 / 12 / 2010 )
TP
YP
7.655.101
2.667.484
218.322
28.699
218.322
28.699
190.632
26.229
2
27.688
2.470
45.015
4.437.375
4.262
18.792
18.792
4.262
35.951.236
3.913.703
118.521
46.467
35.626.091
3.827.181
206.624
40.055
51.982.988
6.549.737
51.700.885
6.545.524
9.275
51.700.885
6.536.249
844.746
28.883
562.643
24.670
32.331.613
4.124.540
32.325.669
4.103.420
5.944
21.120
52.252
535
47.198
5.054
535
535
5.054
6.520
6.520
25.999
25.999
81.221
262.195
107.113
304.549
25.892
42.354
822.799
25.439
34.528
2.797
34.528
2.797
319.061
3.228
1.504
3.228
317.557
15.183
-
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
Muharrem KARSLI
Oğuz KAYHAN
Halil ÇELİK
Toplam
10.322.585
247.021
247.021
216.861
2
30.158
4.482.390
23.054
18.792
4.262
39.864.939
164.988
39.453.272
246.679
58.532.725
58.246.409
9.275
58.237.134
873.629
587.313
36.456.153
36.429.089
27.064
52.787
47.198
5.589
535
5.054
6.520
6.520
25.999
25.999
343.416
411.662
68.246
848.238
37.325
37.325
322.289
4.732
317.557
15.183
EK1-A
T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. KONSOLĠDE BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU)
BĠN TÜRK LĠRASI
PASĠF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDĠLER
PARA PĠYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELĠF BORÇLAR
DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORĠNG BORÇLARI
KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARġILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGĠ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN
DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER
ÖZKAYNAK LAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
16.2.10
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme
Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
16.3
Kâr Yedekleri
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
16.4
Kâr veya Zarar
16.4.1
16.4.2
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
Dönem Net Kâr/ Zararı
16.5
Azınlık Payları
PASĠF TOPLAMI
TP
96.207.002
564.439
95.642.563
26.912
104.517
21.610.182
CARĠ DÖNEM
( 30 / 09 / 2011 )
YP
24.592.543
31.112
24.561.431
13.332
442.175
1.216.525
21.610.182
-
1.216.525
-
3.711.664
-
(4)
3.711.664
665.802
932.764
196.961
302.644
(5)
-
-
(6)
-
-
(7)
2.412.648
862.801
636.598
809.004
104.245
259.815
259.815
-
25.591
16.508
1.299
7.784
1.709
1.377
332
-
13.533.236
2.500.000
746.862
(43.728)
186.019
17.361
-
(43.728)
-
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(8)
(9)
(43.728)
543.482
8.341.487
2.401.936
5.305.510
634.041
1.856.605
271.054
1.585.551
88.282
-
139.464.542
26.747.752
-
Toplam
120.799.545
595.551
120.203.994
40.244
546.692
22.826.707
22.826.707
3.711.664
3.711.664
862.763
1.235.408
2.438.239
879.309
637.897
809.004
112.029
261.524
261.192
332
-
ÖNCEKĠ DÖNEM
( 31 / 12 / 2010 )
TP
YP
102.828.014
23.304.815
852.400
26.979
101.975.614
23.277.836
5.514
85
28.679
133.698
5.003.477
20.611
5.003.477
20.611
3.525.458
3.525.458
569.257
143.280
627.769
308.832
1
1
1.655.731
19.531
258.248
12.314
602.937
479
425.156
369.390
6.738
415.843
1.548
415.843
1.271
277
-
Toplam
126.132.829
879.379
125.253.450
5.599
162.377
5.024.088
5.024.088
3.525.458
3.525.458
712.537
936.601
1
1
1.675.262
270.562
603.416
425.156
376.128
417.391
417.114
277
-
13.489.508
2.500.000
703.134
142.291
17.361
-
13.481.869
2.500.000
1.231.472
670.695
17.295
-
107.064
107.064
107.064
-
13.588.933
2.500.000
1.338.536
777.759
17.295
-
543.482
8.341.487
2.401.936
5.305.510
634.041
1.856.605
271.054
1.585.551
88.282
543.482
5.688.477
2.104.475
3.000.593
583.409
3.983.615
232.862
3.750.753
78.305
-
543.482
5.688.477
2.104.475
3.000.593
583.409
3.983.615
232.862
3.750.753
78.305
166.212.294
128.141.611
24.039.465
152.181.076
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
EK1-B
T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. KONSOLĠDE BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU)
BĠN TÜRK LĠRASI
CARĠ DÖNEM
( 30 / 09 / 2011 )
Dipnot
A. BĠLANÇO DIġI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTĠ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHĠNLĠ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHĠNLĠ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDĠLEN AVALLER VE KEFALETLER
BĠLANÇO DIġI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
(1)
(1)
TP
YP
35.650.085
3.632.844
3.630.810
381.799
2.476.547
772.464
2.000
2.000
34
34
29.034.282
7.339.170
146.676
1.000
105
2.475.379
3.652.137
7.885
1.055.988
21.695.112
21.694.810
302
2.982.959
2.982.959
74.748
35.612
39.136
2.908.211
2.908.211
197.967.018
18.895.579
18.791.859
6.645.845
5.144.291
4.796.252
176
347.863
194.813
4.807
190.006
1.282.383
1.282.383
3.199.620
875.378
2.640.625
8.899
12.004.615
164.793
1.649
179.071.439
267.835
21.688.497
1.248.653
145.651.598
10.209.647
5.209
233.617.103
ÖNCEKĠ DÖNEM
( 31 / 12 / 2010 )
TOPLAM
TP
YP
TOPLAM
840.582
35.866
179.611
95
15.211
12.952.406
37.368
4.455.617
14.379
25.324
6.814.694
1.596.736
8.288
59.793
54.441.944
10.278.689
8.775.101
5.178.051
2.476.723
1.120.327
196.813
4.807
192.006
1.282.417
1.282.417
24.358
37.148.767
8.386.567
367.383
1.000
209.762
2.475.391
3.668.000
7.885
1.657.146
28.762.200
28.761.898
302
7.014.488
7.014.488
149.583
73.767
75.816
6.864.905
3.443.197
3.421.708
212.050.582
19.966.944
4.040.202
911.244
2.820.236
8.899
12.004.710
180.004
1.649
192.023.845
305.203
26.144.114
1.263.032
25.324
152.466.292
11.806.383
13.497
59.793
21.918.213
2.600.548
2.598.316
306.182
1.782.538
509.596
2.000
2.000
232
232
17.265.254
5.684.563
93.489
2.000
2.303.845
2.673.734
10.958
600.537
11.580.691
11.580.339
352
2.052.411
2.052.411
9.352
4.682
4.670
2.043.059
61.728
1.981.331
144.406.358
12.078.223
2.917.066
867.258
2.161.082
8.442
5.920.736
201.987
1.652
132.328.135
261.337
15.576.861
1.227.795
107.218.486
8.038.447
5.209
-
11.481.882
4.958.421
3.914.899
3.682.170
6.414
226.315
39.260
8.721
30.539
988.117
988.117
16.145
4.304.638
510.874
168.920
10.446
25
13.660
317.823
3.793.764
3.793.764
2.218.823
2.218.823
10.353
5.187
5.166
2.208.470
2.074.478
133.992
7.756.224
645.959
515.859
15.434
75.767
305
38.594
7.076.522
13.549
2.785.266
25.555
23.320
3.277.901
943.916
7.015
33.743
33.400.095
7.558.969
6.513.215
3.988.352
1.788.952
735.911
41.260
8.721
32.539
988.349
988.349
16.145
21.569.892
6.195.437
262.409
2.000
10.446
2.303.870
2.687.394
10.958
918.360
15.374.455
15.374.103
352
4.271.234
4.271.234
19.705
9.869
9.836
4.251.529
2.136.206
2.115.323
152.162.582
12.724.182
3.432.925
882.692
2.236.849
8.442
5.921.041
240.581
1.652
139.404.657
274.886
18.362.127
1.253.350
23.320
110.496.387
8.982.363
12.224
33.743
32.875.423
266.492.526
166.324.571
19.238.106
185.562.677
24.358
8.114.485
1.047.397
220.707
209.657
12
15.863
601.158
7.067.088
7.067.088
4.031.529
4.031.529
74.835
38.155
36.680
3.956.694
3.443.197
513.497
14.083.564
1.071.365
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
EK1-C
T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. KONSOLĠDE GELĠR TABLOSU
GELĠR VE GĠDER KALEMLERĠ
Dipnot
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
FAĠZ GELĠRLERĠ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAĠZ GĠDERLERĠ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAĠZ GELĠRĠ/GĠDERĠ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMĠSYON GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere
Diğer
TEMETTÜ GELĠRLERĠ
TĠCARĠ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ
FAALĠYET GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDĠ VE DĠĞER ALACAKLAR DEĞER DÜġÜġ KARġILIĞI (-)
DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ (-)
NET FAALĠYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BĠRLEġME ĠġLEMĠ SONRASINDA GELĠR OLARAK KAYDEDĠLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZĠSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GELĠRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GĠDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
23.1
Grup’un Karı/Zararı
Azınlık Payları Karı/Zararı(-)
23.2
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
CARĠ DÖNEM
( 30 / 09 / 2011 )
10.050.655
5.381.241
1.341
35.099
270
4.593.890
6.972
11.055
2.336.425
2.239.438
28.347
10.467
6.225.006
5.583.073
7.630
614.640
19.663
3.825.649
379.398
634.153
32.727
601.426
254.755
127
254.628
22.201
(85.572)
91.462
304.847
(481.881)
1.260.965
5.402.641
516.589
2.811.068
2.074.984
9.103
(8)
(9)
(10)
2.084.087
(487.947)
(258.420)
(229.527)
1.596.140
-
-
-
(11)
1.596.140
1.585.551
10.589
0,000639
Hisse Başına Kar/Zarar
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe
kayıtlarına uygundur.
Muharrem KARSLI
Hüseyin AYDIN
Oğuz KAYHAN
Halil ÇELİK
T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. KONSOLĠDE ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN
GELĠR-GĠDER KALEMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠ
I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL
VARLIKLARDAN EKLENEN
II. MADDĠ DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI
III. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI
IV. YABANCI PARA ĠġLEMLER ĠÇĠN KUR ÇEVRĠM FARKLARI
V. NAKĠT AKIġ RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN
KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı)
VI. YURTDIġINDAKĠ NET YATIRIM RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL
VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı)
VII. MUHASEBE POLĠTĠKASINDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE HATALARIN
DÜZELTĠLMESĠNĠN ETKĠSĠ
VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN DĠĞER GELĠR GĠDER
UNSURLARI
IX. DEĞERLEME FARKLARINA AĠT ERTELENMĠġ VERGĠ
X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN NET GELĠR/GĠDER (I+II+…+IX)
XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI
11.1.Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
11.2.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda
Gösterilen Kısım
11.3.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen
Kısım
11.4.Diğer
XII. DÖNEME ĠLĠġKĠN MUHASEBELEġTĠRĠLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)
BĠN TÜRK LĠRASI
CARĠ DÖNEM
(01/01/2011-30/09/2011)
434.407
(18.060)
(216)
(5.404)
410.727
(1.046.195)
(1.048.057)
1.862
(635.468)
T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU
ÖZKAYNAK KALEMLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER
Dipnot
ÖdenmiĢ
Sermaye
ÖdenmiĢ Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
Hisse Senedi
Ġhraç Primleri
Hisse Senedi
Ġptal Kârları
Yasal Yedek
Akçeler
Olağanüstü
Yedek Akçe
Statü
Yedekleri
Diğer
Yedekler
GeçmiĢ Dönem
Kârı / (Zararı)
Dönem Net
Kârı / (Zararı)
Menkul Değer.
Değerleme Farkı
Ortaklıklardan Bedelsiz
Hisse Senetleri
Maddi ve Maddi Olm.
Duran Varlık YDF
SatıĢ A./Durdurulan F.
ĠliĢkin Dur. V. Bir. Değ. F.
Riskten Korunma
Fonları
Azınlık Payları
Toplam
Özkaynak
CARĠ DÖNEM
(30/09/2011)
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem İçindeki Değişimler
II. BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ
III. Menkul Değerler Değerleme Farkları
IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
4.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
4.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VII. ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS
VIII. Kur Farkları
IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
XI. ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XII. Sermaye Artırımı
12.1.Nakden
12.2.İç Kaynaklardan
XIII. Hisse Senedi Ġhraç Primi
XIV. Hisse Senedi Ġptal Karları
XV. ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI. Diğer
XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı
XVIII. Kâr Dağıtımı
18.1.Dağıtılan Temettü
18.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.3.Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XVI+XVII+XVIII)
2.500.000
543.482
-
-
-
-
19.003
278.458
278.458
-
-
2.500.000
543.482
-
-
2.401.936
-
-
-
2.104.475
-
3.000.593
583.409
3.750.753
232.862
777.759
-
-
-
-
2.304.917
2.304.917
-
50.632
50.632
-
1.585.551
(3.750.753)
(3.750.753)
-
41
38.151
(1.078.595)
1.116.746
-
(617.408)
(18.060)
-
5.305.510
634.041
1.585.551
271.054
142.291
17.295
-
-
78.305
13.588.933
-
66
-
-
-
(60)
(41)
10.589
(511)
(511)
-
(598.465)
66
(18.060)
1.596.140
(1.079.106)
(1.079.106)
-
-
17.361
-
-
88.282
13.489.508
-
T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ.
KONSOLĠDE NAKĠT AKIġ TABLOSU
BĠN TÜRK LĠRASI
Dipnot
CARĠ DÖNEM
(01/01/2011-30/09/2011)
A.
BANKACILIK FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim Öncesi Faaliyet Kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
C.
FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(1.078.595)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
(1.078.595)
-
IV.
Döviz Kurundaki DeğiĢimin Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V.
Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklardaki Net ArtıĢ
VI.
Dönem BaĢındaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar
13.081.945
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar
16.693.605
2.290.033
10.898.995
(6.233.741)
25.494
629.600
1.537.999
593.941
(2.630.625)
(559.506)
(1.972.124)
-260.612
118.175
(852.126)
(13.200.883)
(202.543)
18.664.428
(6.185.470)
383.427
1.014.380
2.029.421
2.053.843
(15.357)
(154.126)
18.065
(33.626.102)
32.526.729
(4.615.190)
9.181.909
(1.262.085)
606.991
3.611.660
Download