DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB

advertisement
Ders
MB-Eğitim Psikolojisi
Ön Koşul
Dersin Dili
Dersin Seviyesi
Dersin Türü
Dersi Veren Öğretim
Elemanı
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin Öğrenme Çıktıları
DERS BİLGİLERİ
Kodu
Yarıyıl
İM162
II
T+U Saat
3+0
Kredi
3
AKTS
5
Yok
Türkçe
Lisans
Zorunlu
Yok
Eğitim Psikolojisinin ilgi alanlarını, gelişimi etkileyen faktörleri, gelişim ile
ilgili kavramları ve ilkeleri, fiziksel gelişimin dönemlerini, bilişsel gelişim ile
ilgili kavramları ve bilişsel gelişim kuramlarını, dil gelişiminin aşamalarını
ve dil gelişim kuramlarını, cinsel gelişim ile ilgili kavramları, cinsel eğitim
ve tuvalet eğitim sürecini, kişilik gelişim ile ilgili kuramları, ahlaki gelişimi
ve ahlaki gelişim ile ilgili kuramları, öğrenmenin doğasını, öğrenme ile ilgili
kavramları, öğrenme kuramlarını tanımak.
1. Eğitim psikolojisinin ilgi alanlarını kavrar
2. Gelişimin temel kavramlarını, ilkelerini öğrenir
3. Fiziksel, bilişsel, dil, cinsel, kişilik ve ahlaki gelişim sürecini öğrenir ve
ayırt eder
4. Öğrenmenin doğasını anlar ve öğrenme psikolojisinin temel kuramlarını
kavrar
Eğitim psikolojisine giriş ve gelişim konularına genel bir bakış, fiziksel
gelişim, bilişsel gelişim, dil ve cinsel gelişim, yapısal ve topografik kişilik
kuramları, kişilik gelişimi, ahlaki gelişim, öğrenmenin doğası ve temel
kavramlar, klasik koşullanma, bağlantı ve bitişiklik kuramları, edimsel
koşullanma, sosyal bilişsel öğrenme kuramı, gestalt kuramı.
Dersin İçeriği
DERS AKIŞI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Konular
Eğitim Psikolojisini Giriş Ve Gelişim Konularına Genel Bir Bakış
Fiziksel Gelişim
Bilişsel Gelişim
Dil gelişimi ve cinsel gelişim.
Yapısal Ve Topografik Kişilik Kuramları
Kişilik Gelişimi
Ahlak Gelişimi
Arasınav
Öğrenmenin Doğası Ve Temel Kavramlar
Klasik Koşullanma
Bağlantı Kuramı Ve Bitişiklik Kuramları
Edimsel Koşullanma
Sosyal Bilişsel Öğrenme Kuramı
Gestalt Kuramı
Dönem Sonu Sınavı
KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Alim Kaya (ed), Eğitim Psikolojisi, Pegem, 2010
Neriman Aral ve Tayyip Duman (Ed), Eğitim Psikolojisi, Kriter, 2009.
Ön Hazırlık
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
Ara Sınav
Kısa Sınav
Ödev
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
SAYISI
1
KATKI YÜZDESİ
5
Toplam
Yıl içinin Başarıya Oranı
Finalin Başarıya Oranı
%40
%60
Toplam
No
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
2
3
Katkı Düzeyi
2
3
4
Alanıyla ilgili temel kavram, teori ve uygulamaları hakkında
genel bilgiye sahip olur.
Bilginin doğası hakkında bilgi sahibidir, bilimsel araştırma
yöntem ve tekniklerini bilir ve bunları sınıf içinde kullanır.
x
x
Alanı ile ilgili çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve
değerlendirme yöntemlerini bilir ve öğrencilerin gelişim
x
özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve
kazanımlarını dikkate alarak kullanır
4
5
6
7
8
Öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini tanır,
bu özelliklere uygun planlama yapabilir ve materyal
hazırlayabilir.
Türk Milletinin milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerini bilir
ve aynı zamanda uluslararası kültürleri tanır
Alanıyla ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek seviyede
yabancı dil bilgisine sahip olur ve ileri düzeyde Türkçe ve
yabancı kaynakları takip ederek kullanır.
x
x
x
Kendini bir birey olarak tanır, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf
yönlerini geliştirir, bireysel ve grupla çalışabilme becerisi ve bağımsız
karar verebilme yeteneğine sahip olarak sorumluluk alır ve görevi etkin
bir şekilde yerine getirir.
Bilgiye ulaşma yollarını öğrenme gereksinimleri doğrultusunda etkin bir
şekilde kullanır, yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirir
ve edindiği bilgilere eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşır.
x
x
9
Matematik-Toplum-Çevre ilişkisini bilir ve günlük yaşamda kullanır.
10
Sosyal ve toplumsal olaylara ilişkin duyarlı bir öğretmen olur ve farklı
kültürlerdeki sosyal yaşamla uyum sağlar.
Veli, meslektaş ve amirleri ile işbirliği içerisinde çalışır
x
Matematik öğretiminde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin
şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
x
11
12
13
Mesleğin gerektirdiği bilimsel ve etik değerlere sahiptir ve kalite
5
x
x
X
14
15
yönetimi, güvenli okul ortamı, çevre yönetimi, iş güvenliği konusunda
gerekli bilince sahiptir.
Türk Milli Eğitim Sisteminin dayandığı temel prensipler ve tarihsel
gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
X
Milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olup alanıyla ilgili
X
görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata
uygun davranır.
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
Sayısı
Süresi (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir:
15
3
45
15x toplam ders saati)
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
15
5
75
çalışma, pekiştirme)
Ödevler
5
5
25
Sunum / Seminer Hazırlama
1
5
5
Arasınavlar
1
1
1
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Toplam İş Yükü
152
Toplam İş Yükü / 30 (s)
5,07
Dersin AKTS Kredisi
5
Download