2463 - Haberdelider

advertisement
Genel Sistem Kuramı
Nedim Altan YILMAZ
Sistem
• Sistem, belirli parçalardan (alt birimlerden)
oluşan, bu parçalar arasında belirli ilişkiler
olan, bu parçaların aynı zamanda dış
çevre ile ilişkili olduğu, bir amaca veya
sonuca ulaşmak üzere fiziksel veya
kavramsal,
birden
çok
bileşenin
oluşturduğu bütündür (Koçel, 1984).
Genel Sistem Kuramı
• Genel sistem kuramı 1920’lerde bir biyolog
olan Ludwig Von Bertalanffy tarafından
ortaya atılmıştır.
Genel Sistem Kuramı
• Her canlının, karşılıklı olarak birbirine
bağımlı ve birbirini etkileyen sistemlerden
oluştuğu düşüncesinden hareketle,
biyolojik organizmaların işleyişini
açıklamak amacıyla kullanılan bu düşünce
diğer bilim insanlarının da araştırma
konusu olmuş ve zamanla gelişmiştir.
(Çelik v.d, 2011)
Genel Sistem Kuramının
Özellikleri
• Bertalanffy (1955) ve Joseph Litterer
(1969)
ve
diğer
araştırmacıların
çalışmalarıyla Genel sistem kuramının
ayırt edici özellikleri belirlenmiştir
(Çetin ve Şeşen, 2015; Çelik v.d, 2011)
Genel Sistem Kuramının
Özellikleri
• Nesneler ve özelliklerinin karşılıklı ilişkisi
ve karşılıklı bağımlılığı: İlişkisiz ve
bağımsız nesneler bir sistem oluşturamaz.
• Bütünsellik: Sistemin tanımlanmasını
mümkün kılan bütünsel özelliklerdir.
Sistemin tek bir öğesinin tüm sistemi
anlatmaya yetmeyeceğini, bu yüzden
sistem bir bütün olarak ele alınmalıdır.
• Amaç arama: Bütün sistemlerin bir amacı
vardır. Amaç, sistemi oluşturan alt
sistemlere belirli fonksiyonları yerine
getirmesi için istikamet verir.
Download