karakaş atlantis kıymetli madenler kuyumculuk telekomünikasyon

advertisement
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER
KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE
SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU
İÇİNDEKİLER
İnceleme Raporu Görüşü
Finansal Durum Tabloları
Kapsamlı Kar Zarar Tabloları
Özkaynak Değişim Tabloları
Nakit Akış Tabloları
Finansal Tablo Dipnotları
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İNCELEMEDEN GEÇMİŞ
30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)
Dipnot
Referansları
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler
İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
Duran Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
TOPLAM VARLIKLAR
3
4-5
5
7
8
4-9
9
10
11
12
13
9
24
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Ticari Borçlar
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER*
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Ticari Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltme Farkları
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları
Net Dönem Karı/Zararı
TOPLAM ÖZKAYNAKALAR
TOPLAM KAYNAKLAR
Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.
6
6
4-5
5
16
4-7
7
4-9
9
24
15
15
6
5
4-9
9
15
24
17.1
17.2
17.3
17.4.1
17.5
17.6
İncelemeden
Geçmiş
Cari
Dönem
30.06.2013
Bağımsız
Denetim'den
Geçmiş
Geçmiş
Dönem
31.12.2012
Bağımsız
Denetim'den
Geçmiş
Geçmiş
Dönem
31.12.2011
7,374,855
73,808,542
3,756,661
70,051,881
374,500
374,500
46,272,907
9,874,099
9,644,984
229,115
1,850
137,706,753
20,673,822
53,536,906
3,379,950
50,156,956
424,849
424,849
66,637,354
174,578
174,578
1,067,552
142,515,061
5,004,269
14,997
38,859,707
6,845,607
32,014,100
20,856
20,856
46,408,095
178,302
178,302
349,816
89,938
90,925,980
7,920,615
2,897,002
63,109
63,109
3,176
5,280,059
16,163,961
153,870,714
8,003,682
2,559,832
48,964
48,964
2,698,645
13,311,123
155,826,184
6,995,000
1,605,064
106,788
106,788
3,079,712
11,786,564
102,712,544
41,829,349
22,878,264
1,097,365
1,097,365
325,318
392,847
1,176
391,671
614,195
162,061
452,134
101,566
55,340
46,226
67,238,904
22,164,299
35,278,555
802,048
802,048
264,261
164,009
91,291
72,718
231,159
231,159
1,223,636
35,726
35,726
60,163,693
16,645,283
39,625,535
3,204,656
2,181,683
1,022,973
197,967
141,992
109,229
32,763
274,117
274,117
532,219
2,744
2,744
60,624,513
4,500
4,500
543,728
543,728
1,567,260
2,115,488
5,434
10,035
10,035
3,000
3,000
313,398
313,398
1,306,948
1,638,815
3,026,176
32,768
32,768
269,580
269,580
203,793
203,793
2,772,956
6,305,273
84,516,322
66,750,000
11,654,407
23,217,492
(112,281)
(112,281)
424,943
(8,160,378)
(9,257,861)
84,516,322
153,870,714
94,023,676
66,750,000
11,654,407
23,217,492
(17,780)
(17,780)
185,110
(8,798,129)
1,032,576
94,023,676
155,826,184
35,782,758
32,675,000
185,110
(1,048,670)
3,971,318
35,782,758
102,712,544
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İNCELEMEDEN GEÇMİŞ
30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)
İncelemeden
Geçmiş
Cari
Dönem
Dipnot
01.01.2013Referansları
30.06.2013
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar
BRÜT KAR/ZARAR
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri
Dönem Vergi Gideri/Geliri
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
DÖNEM KARI/ZARARI
18
18
19.1
19.2
21.1
21.2
22.1
22.2
23.1
23.2
24
24
Dönem Karı/Zararının Dağılımı
Ana Ortaklık Payları
Pay Başına Kazanç
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
25
DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri
DİĞER KAPSAMLI GELİR
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
15
15
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Ana Ortaklık Payları
Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.
İncelemeden
Geçmiş
Geçmiş
Dönem
01.01.201230.06.2012
İncelemeden
Geçmiş
Cari
Dönem
01.04.201330.06.2013
İncelemeden
Geçmiş
Geçmiş
Dönem
01.04.201230.06.2012
347,525,297
(342,522,973)
5,002,324
5,002,324
(1,469,270)
(2,438,921)
9,000,868
(15,514,189)
(5,419,188)
62,046
(5,357,142)
8,447,281
(14,645,477)
(11,555,338)
188,445,043
(181,687,005)
6,758,038
6,758,038
(1,166,201)
(2,056,277)
6,374,260
(11,236,563)
(1,326,743)
45,582
(1,804)
(1,282,965)
12,451,083
(12,452,259)
(1,284,141)
211,493,676
(206,274,220)
5,219,456
5,219,456
(804,828)
(1,222,613)
4,602,867
(13,170,062)
(5,375,180)
36,681
(5,338,499)
389,988
(4,617,739)
(9,566,250)
110,349,993
(108,832,264)
1,517,729
1,517,729
(477,733)
(1,005,826)
2,237,789
(2,893,569)
(621,610)
27,922
(1,804)
(595,492)
147,694
(949,150)
(1,396,948)
2,297,477
(9,257,861)
(9,257,861)
(625,612)
853,828
(1,055,925)
(1,055,925)
1,914,936
(7,651,314)
(7,651,314)
(108,920)
363,035
(1,142,833)
(1,142,833)
(9,257,861)
(1,055,925)
(7,651,314)
(1,142,833)
(0.139)
(2.112)
(118,126)
48,306
(118,126)
48,306
23,625
(94,501)
(9,352,362)
(9,661)
38,645
(1,017,280)
23,625
(94,501)
(7,745,815)
(9,661)
38,645
(1,104,188)
(9,352,362)
(1,017,280)
(7,745,815)
(1,104,188)
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İNCELEMEDEN GEÇMİŞ
30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelirler ve Giderler
Ödenmiş
Sermaye
Sermaye
Düzeltme
Farkları
Pay İhraç Primleri
/ İskontoları
Emeklilik Planlarından
Aktüeryal Kazanç /
Kayıplar
Birikmiş Karlar
Kardan Ayrılan
Geçmiş Yıllar Kar Net Dönem Karı Ana Ortaklığa Ait
Özkaynaklar
Kısıtlanmış Yedekler
/ Zararları
/ Zararı
Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2012 itibariyle bakiyeler (Dönem Başı)
Transferler
Toplam Kapsamlı Gelir
Sermaye Artırımı
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış
30.06.2012 itibariyle bakiyeler (Dönem Sonu)
32,675,000
17,325,000
50,000,000
-
-
38,645
38,645
185,110
185,110
(1,048,670)
3,971,318
(33,183)
2,889,465
3,971,318
(3,971,318)
(1,055,925)
(1,055,925)
35,782,758
(1,017,280)
17,325,000
(33,183)
52,057,295
35,782,758
(1,017,280)
17,325,000
(33,183)
52,057,295
CARİ DÖNEM
01.01.2013 itibariyle bakiyeler (Dönem Başı)
Transferler
Toplam Kapsamlı Gelir
Temettüler
30.06.2013 itibariyle bakiyeler (Dönem Sonu)
66,750,000
66,750,000
11,654,407
11,654,407
23,217,492
23,217,492
(17,780)
(94,501)
(112,281)
185,110
239,833
424,943
(8,798,129)
1,032,576
(239,833)
(154,992)
(8,160,378)
1,032,576
(1,032,576)
(9,257,861)
(9,257,861)
94,023,676
(9,352,362)
(154,992)
84,516,322
94,023,676
(9,352,362)
(154,992)
84,516,322
Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İNCELEMEDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2013 DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)
İncelemeden
Geçmiş
Cari
Dönem
30.06.2013
(21,913,758)
(11,555,338)
İncelemeden
Geçmiş
Geçmiş
Dönem
30.06.2012
(17,928,252)
(1,284,141)
248,697
230,330
296,691
9,161,140
(5,586,558)
180,549
25,103
488,928
11,607,761
(12,512,684)
10,500
847,532
(392,823)
56,000
853,809
(281,513)
8
5
7
5
7-9-10
20,364,447
(26,240,888)
(8,618,611)
(185,012)
729,771
9,690,247
(32,244,415)
(486,650)
6,524,619
(13,646)
24
(1,223,636)
(516,945)
73,327
(590,272)
9,131,736
9,404,854
(154,992)
(118,126)
(532,219)
(1,213,707)
158,254
(1,371,961)
27,398,394
10,025,088
17,325,000
48,306
(13,298,967)
8,256,435
(13,298,967)
20,673,822
7,374,855
8,256,435
5,004,269
13,260,704
Dipnot
Referansları
A. İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Realize Olmayan Kur Farkı Zararları (Altın Kredileri Dahil)
Realize Olmayan Kur Farkı Gelirleri (-) (Altın Kredileri Dahil)
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin
Düzeltmeler
Alacak reeskontları
Borç reeskontları
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
Vergi Ödemeleri/İadeleri
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri / Nakit Çıkışları
Sermaye Artırımı
Ödenen Temettüler
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT
BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)
Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.
11-12-13
15-19.1
6-24.2
3-5-6-7
3-5-6-7
15
21.2
21.1
11-12-13
11-12-13
6
17
17
3
3
1
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
NOT
1 - ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Karakaş Atlantis Kıymetli Madenler Kuyumculuk Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2005 yılında
İzmir Türkiye’de kurulmuştur. 2005 yılında, Şirket’in ünvanı “Armagold Kuyumculuk Altın Ticareti Sanayi
ve Ticaret A.Ş.’den “Karakaş Hediyelik Eşya Telekomünikasyon Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.”,
2009 yılında “Karakaş Atlantis Hediyelik Eşya Telekomünikasyon Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.” ve
2010 yılında “Karakaş Atlantis Kıymetli Madenler Kuyumculuk Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret
A.Ş.”olarak değişmiştir. Şirket altın sektöründe takı alımı ve satımı, üretimi, hediyelik ve turistik eşya
satımı ve ihracatı, cep telefonu ve iletişim araçları satışında faaliyet göstermektedir. Şirket 12 markanın
tescil belgesine sahiptir: ‘Karakaş Atlantis’, ‘Karakaşlar’, ‘Karakaş Pırlanta’, ‘Gold Karakaş’, ‘Karakaş’
‘Atlantis’, ‘Gold Anatolia’, ‘Karakaş Stone’, ‘Luna Karakaş Silver’, ‘Fosca-d’, ‘Yaşar Karakaş’ ve
‘Cashgold’. Şirket Kasım 2011 tarihinde İstanbul Altın Borsası’nda (İAB) üye olarak faaliyette bulunma
iznini almıştır.
Şirket’in kanuni merkezi Molla Fenari Mahallesi, Şeref Efendi Sokak No: 24, Fatih / İstanbul’dur.
Şirket’ in merkez hariç on adet toptan satış mağazası bulunmaktadır. Şirket’ in toptan satış mağazalarının
bulunduğu şehirler ve adresleri aşağıdaki gibidir;
Şehir
İzmir
İzmir - Kemeraltı
Konya
Antalya
Alanya
Denizli
Ankara
Kayseri
Gaziantep
Ordu
Adres
Akçay Caddesi No:283/A Gaziemir / İzmir
932 Sokak No:12-14 Kemeraltı / İzmir
Şükran Mahallesi Ahmet Tevfik Paşa Caddesi No:3 Meram / Konya
Balbey Mahallesi Kazım Özalp Caddesi 401 Sokak No:3/4 Antalya
1100 Sokak No:6/1 Alanya / Antalya
Bayramyeri Belediye İşhanı Zemin Kat No:18 Denizli
Anafartalar Caddesi Vakıf Kuyumcular Çarşısı No:22/25 Ulus / Ankara
Cumhuriyet Mahallesi Nazmi Toker Caddesi Türk Plaza No:11/B Melikgazi / Kayseri
Karatarla Mahallesi Gaziler Cad. Canlıoğlu Ersoy İşhanı No:54 K:1 No:7/8 Şahinbey
Düz Mahallesi Kültür Caddesi No:21/1 Ordu
Şirket’ in satış portföyünde yurtiçi ve yurt dışında bulunan 2,003 kadar adet kuyumcu ve diğer firma
bulunmaktadır.
Şirket’in, İstanbul Borsası’nın 18.07.2012 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde 66,750,000 TL
tutarındaki sermayesini temsil eden payları İstanbul Borsası Kotasyon Yönetmeliği’ nin onüçüncü maddesi
uyarınca borsa kotuna alınmıştır. Şirket’ in halka arz edilen 16,750,000 TL nominal değerli payları
03.08.2012 tarihinden itibaren İstanbul Borsası Ulusal Pazarı’nda işlem görmeye başlamıştır.
2
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Şirket’in 30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2013
Tutar
Pay
TL
(%)
31 Aralık 2012
Tutar
Pay
TL
(%)
Melek Karakaş
Kamil Karakaş
Zeliha Elif Karakaş Zar
Mehmet Ali Karakaş
Okan Duran
Bekir Kaya
Zeki Sakman
Halka açık kısım
25,950,000
7,499,998
7,500,000
7,500,000
500,000
1
1
17,800,000
38.88%
11.24%
11.24%
11.24%
0.75%
0.00%
0.00%
26.67%
25,950,000
7,499,998
7,500,000
7,500,000
500,000
1
1
17,800,000
38.88%
11.24%
11.24%
11.24%
0.75%
0.00%
0.00%
26.67%
Sermaye
66,750,000
100.00%
66,750,000
100.00%
Şirket’in İzmir’ de üretim atölyesi bulunmaktadır.
İzmir’deki üretim atölyesi 3,279 m² açık alana kurulmuş, 1,500 m² kapalı alanda faaliyet göstermektedir. 2011
/ 872 sayılı 13 Ekim 2011 tarihli kapasite raporuna göre atölyenin yıllık üretim kapasitesi aşağıdaki gibidir:
Altın takı
Kilogram/yıl
8 saat çalışma
24 saat çalışma
süresine göre
6,160
süresine göre
18,480
Atölye adresi: Akçay caddesi No:283/A Gaziemir / İzmir
Şirket’in, 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle personel sayısı 150 kişi, 2013 ilk altı aylık dönem için ortalama
personel sayısı 149’ dur.(31 Aralık 2012: 154).
NOT
2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.a. Sunuma İlişkin Temel Esaslar
Uygunluk Beyanı
Şirket, yasal muhasebe kayıtlarını Tek Düzen Hesap Planı, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi
Kanunları’na uygun olarak tutmakta ve yasal finansal tablolarını da buna uygun olarak Türk Lirası (“TL”)
bazında hazırlamaktadır. Mali tablolar, kanuni kayıtlara Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından
yayımlanan Seri: XI, No: 29 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar” tebliğine
uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir.
3
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Finansal Tabloların Hazırlanış Şekli
İlişikteki ara dönem finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı
Resmi Gazete’ de yayınlanan Seri II, 14.1 no'lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar
Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin beşinci maddesine göre Kamu Gözetimi
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları’nı ve
Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve dair yorumlar esas alınmıştır.
Finansal Tabloların Onaylanması
Finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 12 Ağustos 2013 tarihinde onaylanmış ve yayınlanması için
yetki verilmiştir. Genel Kurul’un finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi
SPK, “Uygulanan Muhasebe Standartları”nda da belirtildiği üzere Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK
Muhasebe Standartları’na uygun mali tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Bu sebeple, Şirket 1 Ocak
2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamamıştır.
Konsolidasyon Esasları
Şirket solo mali tablo hazırlamaktadır.
Para Ölçüm Birimi ve Raporlama Birimi
30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Şirket’in fonksiyonel ve raporlama para birimi geçmiş
dönemlerle karşılaştırmalı TL olarak sunulmuştur.
Netleştirme / Mahsup
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak
değerlendirmeye niyetli olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin
birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilmiştir.
2.b. Muhasebe Politikalarında Değişiklikler
Bir işletme muhasebe politikalarını ancak aşağıdaki hallerde değiştirebilir;
 Bir standart veya yorum tarafından gerekli kılınıyorsa veya
 İşletmenin finansal durumu, performansı veya nakit akışları üzerindeki işlemlerin ve olayların etkilerinin
finansal tablolarda daha uygun ve güvenilir bir şekilde sunulmasını sağlayacak nitelikte ise.
4
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Finansal tablo kullanıcıları, işletmenin finansal durumu, performansı ve nakit akışındaki eğilimleri
belirleyebilmek amacıyla işletmenin zaman içindeki finansal tablolarını karşılaştırabilme olanağına sahip
olmalıdır. Bu nedenle, bir muhasebe politikasındaki değişiklik yukarıdaki paragrafta belirtilen durumlardan
birini karşılamadığı sürece, her ara dönemde ve her hesap döneminde aynı muhasebe politikaları
uygulanmalıdır.
2.c. Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
İlişikteki mali tabloların Sermaye Piyasası Muhasebe Standartları ile uyumlu bir şekilde hazırlanması
Yönetim tarafından hazırlanmış mali tablolarda yer alan bazı aktif ve pasiflerin taşıdıkları değerler,
muhtemel mükellefiyetlerle ilgili verilen açıklamalar ile raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarına ilişkin
olarak bazı tahminler yapılmasını gerektirmektedir. Gerçekleşen tutarlar tahminlerden farklılıklar içerebilir.
Bu tahminler düzenli aralıklarla gözden geçirilmekte ve bilindikleri dönemler itibariyle gelir tablosunda
raporlanmaktadır.
2.d. Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in cari dönem finansal
tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile
uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır.
Ara dönem finansal tablolar Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından
yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları’na göre Şirket’in durumunu layıkıyla arz edebilmek için bir
takım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır.
Şirket, 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren UMS 19 - “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”
standardındaki değişiklik gereği kıdem tazminatı yükümlülüğünün hesaplanmasında oluşan aktüeryal
kazanç / (kayıp) tutarını özkaynaklarda muhasebeleştirilmiştir. İlgili standarttaki değişiklik gereği, Şirket 30
Haziran 2012 tarihinde sona eren hesap dönemindeki finansal tablolarında da aynı uygulamayı yapmış ve
dönem kar/(zararından) 38,645 TL’yi özkaynaklarda “Aktüeryal Kayıp/Kazanç Fonu” içerisine
sınıflamıştır. Şirket 31 Aralık 2012 tarihli finansal durum tablosunda da dönem kar/(zararından) 17,780
TL’yi özkaynaklarda “Aktüeryal Kayıp/Kazanç Fonu” içerisine sınıflamıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası
kurumları için 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren yürürlüğe giren finansal
tablo örnekleri ve kullanım rehberi yayınlanmıştır. Yürürlüğe giren bu formatlar uyarınca Şirket’in finansal
durum ve kar/zarar tablolarında çeşitli sınıflamalar yapılmıştır. Şirket’in 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihli
finansal durum tablosunda yapılan sınıflamalar aşağıdaki gibidir:
Diğer dönen varlıklar hesap grubunda gösterilen 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 1,067,552 TL ve 31 Aralık
2011 tarihi itibariyle 349,816 TL tutarlarındaki peşin ödenmiş vergi ve fonlar finansal durum tablosunda
cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar kapsamında ayrı bir hesap olarak sınıflanmıştır.
Diğer dönen varlıklar hesap grubunda gösterilen 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 38,600 TL ve 31 Aralık
2011 tarihi itibariyle 76,085 TL tutarlarındaki iş avansları finansal durum tablosunda peşin ödenmiş giderler
kapsamında ayrı bir hesap olarak sınıflanmıştır.
5
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Diğer dönen varlıklar hesap grubunda gösterilen 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 135,978 TL ve 31 Aralık
2011 tarihi itibariyle 102,217 TL tutarlarındaki gelecek aylara ait giderler finansal durum tablosunda peşin
ödenmiş giderler kapsamında ayrı bir hesap olarak sınıflanmıştır.
Diğer dönen varlıklar hesap grubunda gösterilen 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 1,029,328 TL ve 31 Aralık
2011 tarihi itibariyle 6,300 TL tutarlarındaki gelir tahakkukları finansal durum tablosunda ticari alacaklar
içerisine sınıflanmıştır.
Diğer dönen varlıklar hesap grubunda gösterilen 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 1,067,552 TL ve 31 Aralık
2011 tarihi itibariyle 349,816 TL tutarlarındaki peşin ödenmiş giderler finansal durum tablosunda ayrı bir
hesap olarak sınıflanmıştır.
Kısa vadeli finansal borçlar hesap grubunda gösterilen 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 35,278,555 TL ve 31
Aralık 2011 tarihi itibariyle 39,625,535 TL tutarlarındaki uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
finansal durum tablosunda ayrı bir kalem olarak gösterilmiştir.
Diğer borçlar hesap grubunda gösterilen 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 264,261 TL ve 31 Aralık 2011
tarihi itibariyle 197,967 TL tutarlarındaki personele borçlar ve ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar içerisine sınıflanmıştır.
Diğer kısa vadeli yükümlülükler hesap grubunda gösterilen 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 3,000 TL
tutarındaki gelecek aylara ait gelirler finansal durum tablosunda ayrı bir hesap olarak ertelenmiş gelirler
içerisine sınıflanmıştır.
Diğer kısa vadeli yükümlülükler hesap grubunda gösterilen 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 75,835 TL ve 31
Aralık 2011 tarihi itibariyle 97,189 TL tutarlarındaki gider tahakkukları sözleşme uyarınca oluşan 40,109
TL ve 94,445 TL finansal durum tablosunda ticari borçlar içerisine, kalan 35,736 TL ve 2,744 TL ise
finansal durum tablosunda ayrı bir hesap olarak kısa vadeli karşılıklar içerisine sınıflanmıştır.
Diğer uzun vadeli yükümlülükler hesap grubunda gösterilen 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 3,000 TL
tutarındaki gelecek yıllara ait gelirler finansal durum tablosunda ayrı bir hesap olarak uzun vadeli
ertelenmiş gelirler içerisine sınıflanmıştır.
Diğer kısa vadeli borçlar hesap grubunda gösterilen 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 228,159 TL ve 31
Aralık 2011 tarihi itibariyle 274,117 TL tutarlarındaki alınan avanslar finansal durum tablosunda ayrı bir
hesap olarak ertelenmiş gelirler içerisine sınıflanmıştır.
Diğer uzun vadeli borçlar hesap grubunda gösterilen 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle 269,580 TL tutarındaki
alınan avanslar finansal durum tablosunda ayrı bir hesap olarak ertelenmiş gelirler içerisine sınıflanmıştır.
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları hesabında gösterilen 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 37,789 TL
tutarındaki yasal yedeklere ait enflasyon olumlu farkı kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler hesabına
sınıflanmıştır.
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları hesabında gösterilen 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 9,860,729 TL
tutarındaki geçmiş yıl kar/zararlarına ait enflasyon olumsuz farkı geçmiş yıl kar/zararlar hesabına
sınıflanmıştır.
6
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Şirket’in 30 Haziran 2012 tarihli kar/zarar tablosunda yapılan sınıflamalar aşağıdaki gibidir:
Finansman gelirleri hesap grubunda bulunan ticari alacak ve borçlara ilişkin 505,627 TL tutarındaki kur
farkı geliri esas faaliyetlerden diğer gelirler içerisine sınıflanmıştır.
Finansman gelirleri hesap grubunda bulunan ticari borçlara ilişkin 281,513 TL tutarındaki reeskont geliri
esas faaliyetlerden diğer gelirler içerisine sınıflanmıştır.
Finansman gelirleri hesap grubunda gösterilen ticari alacak ve borçlara ilişkin 1,915,668 TL tutarındaki
altın değerlemesi sonucu oluşan kur farkı geliri esas faaliyetlerden diğer gelirler içerisine sınıflanmıştır.
Finansman giderleri hesap grubunda gösterilen ticari alacak ve borçlara ilişkin 744,163 TL tutarındaki kur
farkı gideri esas faaliyetlerden diğer giderler içerisine sınıflanmıştır.
Finansman giderleri hesap grubunda gösterilen ticari alacaklara ilişkin 853,809 TL tutarındaki reeskont
giderleri esas faaliyetlerden diğer giderler içerisine sınıflanmıştır.
Finansman giderleri hesap grubunda gösterilen ticari alacak ve borçlara ilişkin 3,690,588 TL tutarındaki
altın değerlemesi sonucu oluşan kur farkı gideri esas faaliyetlerden diğer giderler içerisine sınıflanmıştır.
Esas faaliyetlerden diğer gelirler hesap grubu içerisinde gösterilen 15,838 TL tutarındaki sabit kıymet satış
geliri yatırım faaliyetlerinden gelirler içerisine sınıflanmıştır.
Esas faaliyetlerden diğer gelirler hesap grubu içerisinde gösterilen 29,744 TL tutarındaki kira geliri yatırım
faaliyetlerinden gelirler içerisine sınıflanmıştır.
Esas faaliyetlerden diğer giderler hesap grubu içerisinde gösterilen 1,804 TL tutarındaki sabit kıymet satış
zararı yatırım faaliyetlerinden giderler içerisine sınıflanmıştır.
2.e. Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas
alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla geçerli yeni ve değiştirilmiş
standartlar ve UFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır.
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar:
UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Değişiklik)
Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve erken uygulamaya
izin verilmiştir. Bazı istisnalar dışında uygulama geriye dönük olarak yapılacaktır. Standartta yapılan
değişiklik kapsamında birçok konuya açıklık getirilmiş veya uygulamada değişiklik yapılmıştır. Yapılan
birçok değişiklikten en önemlileri tazminat yükümlülüğü aralığı mekanizması uygulamasının kaldırılması
ve kısa ve uzun vadeli personel sosyal hakları ayrımının artık personelin hak etmesi prensibine göre değil
de yükümlülüğün tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir. . Söz konusu standardın Şirket’in finansal
durumun veya performansı üzerindeki etkileri Not 2.d’de belirtilmiştir.
7
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
UMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (Değişiklik)
UFRS 10’un ve UFRS 12’nin yayınlanmasının sonucu olarak, UMSK UMS 27’de de değişiklikler
yapmıştır. Yapılan değişiklikler sonucunda, artık UMS 27 sadece bağlı ortaklık, müştereken kontrol edilen
isletmeler, ve iştiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebeleştirilmesi konularını içermektedir. Bu
değişikliklerin geçim hükümleri UFRS 10 ile aynıdır. Sözü edilen değişikliğin, Şirket’ in finansal
durumunu veya performansı üzerinde herhangi bir etkisinin olması beklenmemektedir.
UMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar (Değişiklik)
UFRS 11’in ve UFRS 12’nin yayınlanmasının sonucu olarak, UMSK UMS 28’de de değişiklikler yapmış
ve standardın ismini UMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar olarak değiştirmiştir. Yapılan
değişiklikler ile iştiraklerin yanı sıra, is ortaklıklarında da özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirme
getirilmiştir. Bu değişikliklerin geçim hükümleri UFRS 11 ile aynıdır. Sözü edilen değişikliğin, Şirket’ in
finansal durumunu veya performansı üzerinde herhangi bir etkisinin olması beklenmemektedir.
UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar (Değişiklik) “Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi”
Getirilen açıklamalar finansal tablo kullanıcılarına;
a) netleştirilen işlemlerin şirketin finansal durumuna etkilerinin ve muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi
için ve
b) UFRS’ye göre ve diğer genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış finansal tabloların
karsılaştırılması ve analiz edilmesi için faydalı bilgiler sunmaktadır. Bu değişiklik henüz Avrupa Birliği
tarafından kabul edilmemiştir. Değişiklikler geriye dönük olarak 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemleri ve bu hesap dönemlerindeki ara dönemler için geçerlidir. Değişiklik sadece açıklama
esaslarını etkilemektedir.
UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar
Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve değişiklikler bazı
farklı düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 11 Müşterek Düzenlemeler ve UFRS 12
Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları standartlarının da aynı anda uygulanması şartı ile erken
uygulamaya izin verilmiştir. UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardının konsolidasyona
ilişkin kısmının yerini almıştır. Hangi şirketlerin konsolide edileceğini belirlemede kullanılacak yeni bir
“kontrol” tanımı yapılmıştır. Finansal tablo hazırlayıcılarına karar vermeleri için daha fazla alan bırakan,
ilke bazlı bir standarttır. Sözü edilen değişikliğin, Şirket’ in finansal durumunu veya performansı üzerinde
herhangi bir etkisinin olması beklenmemektedir.
UFRS 11 Müşterek Anlaşmalar
Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve değişiklikler bazı
düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve UFRS 12
Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar standartlarının da aynı anda uygulanması şartı ile erken
uygulamaya izin verilmiştir. Standart müşterek yönetilen iş ortaklıklarının ve müşterek faaliyetlerin nasıl
muhasebeleştirileceğini düzenlemektedir. Yeni standart kapsamında, artık is ortaklıklarının oransal
konsolidasyona tabi tutulmasına izin verilmemektedir. Sözü edilen standardın, Şirket’ in finansal durumunu
veya performansı üzerinde herhangi bir etkisinin olması beklenmemektedir.
8
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
UFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar
Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve değişiklikler bazı
düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve UFRS 11
Müşterek Anlaşmalar standartlarının da aynı anda uygulanması şartı ile erken uygulamaya izin verilmiştir.
UFRS 12 daha önce UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardında yer alan konsolide
finansal tablolara ilişkin tüm açıklamalar ile daha önce UMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar ve UMS 28
İştiraklerdeki Yatırımlar’da yer alan iştirakler, iş ortaklıkları, bağlı ortaklıklar ve yapısal işletmelere ilişkin
verilmesi gereken tüm dipnot açıklamalarını içermektedir. Sözü edilen standardın, Şirket’ in finansal
durumunu veya performansı üzerinde herhangi bir etkisinin olması beklenmemektedir.
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü
Yeni standart gerçeğe uygun değerin UFRS kapsamında nasıl ölçüleceğini açıklamakla beraber, gerçeğe
uygun değerin ne zaman kullanılabileceği ve/veya kullanılması gerektiği konusunda bir değişiklik
getirmemektedir. Tüm gerçeğe uygun değer ölçümleri için rehber niteliğindedir. Yeni standart ayrıca,
gerçeğe uygun değer ölçümleri ile ilgili ek açıklama yükümlülükleri getirmektedir. Bu standardın 1 Ocak
2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemlerinde uygulanması mecburidir ve uygulama ileriye doğru
uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Yeni açıklamaların sadece UFRS 13’ün uygulamaya
başlandığı dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir sonuç olarak önceki dönemlerle karşılaştırmalı
açıklama gerekmemektedir. Sözü edilen standardın, Şirket’ in finansal durumunu veya performansı
üzerinde herhangi bir etkisinin olması beklenmemektedir.
UFRYK 20 Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj)
Maliyetleri 1 Ocak 2013 tarihinde ya da sonrasında başlayan finansal dönemler için yürürlüğe girecek olup
erken uygulamaya izin verilmektedir. Şirketlerin karsılaştırmalı olarak sunulan dönemin basından itibaren
üretim aşamasında oluşan hafriyat maliyetlerine bu yorumun gerekliliklerini uygulamaları gerekecektir.
Yorum, üretim aşamasındaki hafriyatların ne zaman ve hangi koşullarda varlık olarak muhasebeleşeceği,
muhasebeleşen varlığın ilk kayda alma ve sonraki dönemlerde nasıl ölçüleceğine açıklık getirmektedir.
Sözü edilen değişikliğin, Şirket’ in finansal durumunu veya performansı üzerinde herhangi bir etkisinin
olması beklenmemektedir.
Uygulama Rehberi (UFRS 10, UFRS 11 ve UFRS 12 değişiklik)
Değişiklik 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Değişiklikler geriye
dönük düzeltme yapma gerekliliğini ortadan kaldırmak amacıyla sadece uygulama rehberinde yapılmıştır.
İlk uygulama tarihi “UFRS 10’un ilk defa uygulandığı yıllık hesap döneminin başlangıcı” olarak
tanımlanmıştır. Kontrolün olup olmadığı değerlendirmesi karşılaştırmalı sunulan dönemin başı yerine ilk
uygulama tarihinde yapılacaktır. Eğer UFRS 10’a göre kontrol değerlendirmesi UMS 27/TMSYK 12’ye
göre yapılandan farklı ise geriye dönük düzeltme etkileri saptanmalıdır. Ancak, kontrol değerlendirmesi
aynı ise geriye dönük düzeltme gerekmez. Eğer birden fazla karşılaştırmalı dönem sunuluyorsa, sadece bir
dönemin geriye dönük düzeltilmesine izin verilmiştir. UMSK, aynı sebeplerle UFRS 11 ve UFRS 12
uygulama rehberlerinde de değişiklik yapmış ve geçiş hükümlerini kolaylaştırmıştır. Sözü edilen
standardın, Şirket’ in finansal durumunu veya performansı üzerinde herhangi bir etkisinin olması
beklenmemektedir.
9
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
UFRS’deki iyileştirmeler
UMSK, mevcut standartlarda değişiklikler içeren 2009-2011 dönemi Yıllık UFRS İyileştirmelerini
yayınlamıştır. Yıllık iyileştirmeler kapsamında gerekli ama acil olmayan değişiklikler yapılmaktadır.
Değişikliklerin geçerlilik tarihi 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleridir. Gerekli
açıklamalar verildiği sürece, erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu proje henüz Avrupa Birliği
tarafından kabul edilmemiştir. Projenin, Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir
etkisi olması beklenmemektedir.
UMS 1 Finansal Tabloların Sunuşu:
İhtiyari karşılaştırmalı ek bilgi ile asgari sunumu mecburi olan karşılaştırmalı bilgiler arasındaki farka
açıklık getirilmiştir.
UMS 16 Maddi Duran Varlıklar:
Yedek parça ve bakım ekipmanlarının, maddi duran varlık tanımına uyduğu durumlarda stok olarak
muhasebeleştirilmemesi konusuna açıklık getirilmiştir.
UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum:
Hisse senedi sahiplerine yapılan dağıtımların vergi etkisinin UMS 12 kapsamında muhasebeleştirilmesi
gerektiğine açıklık getirilmiştir. Değişiklik, UMS 32’de bulun mevcut yükümlülükleri ortadan kaldırıp
şirketlerin hisse senedi sahiplerine yaptığı dağıtımlardan doğan her türlü gelir vergisinin UMS 12 hükümleri
çerçevesinde muhasebeleştirmesini gerektirmektedir.
TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama:
TMS 34’de her bir faaliyet bölümüne ilişkin toplam bölüm varlıkları ve borçları ile ilgili istenen
açıklamalara açıklık getirilmiştir. Faaliyet bölümlerinin toplam varlıkları ve borçları sadece bu bilgiler
işletmenin faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili merciine düzenli olarak raporlanıyorsa ve açıklanan
toplam tutarlarda bir önceki yıllık mali tablolara göre önemli değişiklik olduysa açıklanmalıdır.
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar:
UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar, UFRS 12 ve UMS 27 İştiraklerdeki Yatırımlar (Değişiklik)
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
değişiklik ile birçok fon ve fon nitelikli şirketin iştirakleri konsolidasyondan hariç tutulacak, bunun yerine,
bu iştirakleri makul değişiklikleri gelir tablosuna yansıtılmak suretiyle izlenecektir. Değişiklik iştiraklerdeki
yatırımlar tanımlamasına giren şirketler için istisna getirmektedir. UFRS 12’ye de iştiraklerdeki yatırımlara
ilişkin açıklamalar ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.
UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum (Değişiklik) “Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi”
Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması”
ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve UMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak
gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma sistemlerindeki uygulama alanına açıklık getirmektedir.
Değişiklikler 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak
uygulanacaktır. Sözü edilen değişikliğin, Şirket’ in finansal durumunu veya performansı üzerinde herhangi
bir etkisinin olması beklenmemektedir.
10
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
UFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama
Aralık 2011’de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geçerli olacaktır. UFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve
yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. UFRS 9’a yapılan
değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya
zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür
finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer
kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir.
Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından onaylanmamıştır. Sözü edilen standardın, Şirket’ in finansal
durumunu veya performansı üzerinde herhangi bir etkisinin olması beklenmemektedir.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından
yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut TFRS standartlarındaki değişiklikler TMSK
tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni
standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanıp yayınlanmamıştır. Şirket
ara dönem finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’ de
yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
TFRS 10 “Konsolide Finansal Tablolar (Değişiklik)”
Sözü edilen değişikliğin, Şirket’ in finansal durumunu veya performansı üzerinde herhangi bir etkisinin
olması beklenmemektedir.
TFRYK Yorum 21 Zorunlu Vergiler, (Söz konusu yorum 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu yorumun geçmişe dönük olarak
uygulanması zorunludur)
Sözü edilen değişikliğin, Şirket’ in finansal durumunu veya performansı üzerinde herhangi bir etkisinin
olması beklenmemektedir. Yorumun Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi
olmayacaktır.)
11
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
2.f. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nakit benzeri değerler kasadaki nakdi ve bankalardaki mevduatı içermektedir. Nakit ve nakit
eşdeğeri elde etme maliyetleri ve tahakkuk etmiş faizlerinin toplamı ile gösterilmiştir.
Finansal yatırımlar:
Finansal varlık ve borçların başlangıçtaki ölçümleri
Finansal bir varlık veya borç ilk muhasebeleştirilmesi sırasında gerçeğe uygun değerinden ölçülür. Gerçeğe
uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılmayan finansal varlık veya finansal borçların ilk
muhasebeleştirilmesi sırasında, ilgili finansal varlığın edinimi veya finansal borcun yüklenimi ile doğrudan
ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de söz konusu gerçeğe uygun değere ilave edilir.
İşletmenin sonraki ölçümünde maliyeti veya itfa edilmiş maliyetinden ölçülen bir varlık için teslim tarihi
muhasebesini uygulaması durumunda, söz konusu varlık, başlangıçta işlem tarihindeki gerçeğe uygun
değerinden muhasebeleştirilir.
Finansal varlıkların sonraki ölçümleri
Bir işletme, ilk muhasebeleştirme işleminin ardından, varlık niteliğindeki türev ürünler de dahil olmak
üzere finansal varlıkları, gerçeğe uygun değerlerinden, satış veya diğer türden elden çıkarmalarda
oluşabilecek işlem maliyetlerini düşmeksizin ölçer. Aşağıdaki finansal varlıklar bu hükümden müstesnadır:
(i)
(ii)
(iii)
Etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyetinden ölçülmesi gereken kredi ve alacaklar;
Etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyetinden ölçülmesi gereken vadeye kadar elde
tutulacak yatırımlar; ve
Aktif bir piyasada kayıtlı bir fiyatı bulunmayan ve gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde
ölçülemeyen özkaynağa dayalı finansal araçlar ile aktif bir piyasada kayıtlı bir fiyatı bulunmayan
söz konusu özkaynağa dayalı finansal araçlara bağlı olan ve bunların teslim edilmesiyle ödenmesi
gereken türev ürünlere yapılan yatırımlar. Sözü edilen finansal varlıklar maliyetlerinden ölçülür.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık ve finansal borçlar:
Alım satım amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılmıştır. Bir finansal varlık veya finansal borç, aşağıdaki
durumlarda alım satım amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılır:
(i)
(ii)
(iii)
Esas itibariyle, yakın bir tarihte satılmak veya geri satın alınmak amacıyla edinilmiş veya
yüklenilmiştir;
Birlikte yönetilen ve son zamanlarda kısa dönemde kâr etme konusunda belirgin bir eğilimi
bulunduğu yönünde delil bulunan belirli finansal araçlardan oluşan bir portföyün parçasıdır; veya
Bir türev üründür (finansal teminat sözleşmesi olan veya etkin bir finansal riskten korunma aracı
olan türev ürünler hariç)
12
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar:
İşletmenin vadeye kadar elde tutma niyet ve imkanının bulunduğu, sabit veya belirlenebilir nitelikte
ödemeler içeren ve sabit bir vadesi bulunan, aşağıdakiler dışında kalan türev olmayan finansal varlıklardır.
(i)
(ii)
(iii)
İşletmenin ilk muhasebeleştirme sırasında gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan
olarak sınıfladığı finansal varlıklar;
İşletmenin satılmaya hazır olarak tanımladığı finansal varlıklar; ve
Kredi ve alacak tanımına giren finansal varlıklar.
Satılmaya hazır finansal varlıklar:
Satılmaya hazır olarak tanımlanan veya kredi ve alacak, vadeye kadar elde tutulacak yatırım veya gerçeğe
uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanmayan türev olmayan finansal
varlıklardır.
Aktif bir piyasası olmadığı için maliyetle değerlenecek finansal varlıklar:
Gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir biçimde tespit edilememesi nedeniyle gerçeğe uygun değerinden
gösterilemeyen borsaya kayıtlı olmayan özkaynağa dayalı finansal araçlara veya bu tür özkaynağa dayalı
finansal araçlara bağlı olan ve bunların teslim edilmesi suretiyle ödenmesi gereken türev varlıklara ilişkin
değer düşüklüğü zararının oluştuğuna yönelik tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda, ilgili değer
düşüklüğü zararının tutarı, gelecekte beklenen nakit akışlarının benzer bir finansal varlık için geçerli olan
cari piyasa getiri oranına göre iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile varlığın defter değeri
arasındaki fark olarak ölçülür. Bu tür değer düşüklüğü zararları iptal edilmez.
Hisse senetleri
Hisse senetleri İstanbul Borsası’nda işlem gören hisse senetlerinden oluşuyorsa ilgili hisse senedinin,
bilanço tarihinde borsada oluşan değeri kapanış fiyatı üzerinden, borsada işlem görmüyorsa ilgili hisse
senedinin değeri elde etme maliyeti ile gösterilmiştir. Ters repo konusu finansal varlıklar karşılığı verilen
fonlar konsolide mali tablolarda ters repo alacakları olarak menkul kıymetler hesabı altında
muhasebeleştirilir. Söz konusu ters repo anlaşmaları ile belirlenen alış ve geri satış fiyatları arasındaki
farkın döneme isabet eden kısmı için “iç iskonto oranı” yöntemine göre gelir reeskontu hesaplanır ve ters
repoların maliyetine eklenmesi suretiyle muhasebeleştirilir.
Bağlı menkul kıymetler
Ana Ortaklık Şirket’in %20’nin altında oy hakkına sahip olduğu veya %20’nin üzerinde oy hakkına sahip
olmakla birlikte önemli bir etkiye sahip olmadığı finansal varlıkların ve konsolide mali tablolar açısından
önemlilik teşkil etmediğinden konsolidasyona dahil edilmeyen Bağlı Ortaklıklar’ın veya Müşterek Yönetime
Tabi Ortaklıklar’ın borsaya kayıtlı herhangi bir makul değerinin olmadığı, makul değerin hesaplanmasında
kullanılan diğer yöntemlerin uygun olmaması nedeniyle makul değerin güvenilir bir şekilde ölçülemediği
finansal varlığın kayıtlı değeri elde etme maliyeti tutarından varsa, değer düşüklüğü karşılığının çıkarılması
suretiyle değerlenmiştir.
13
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Finansal Borçlar
Faiz karşılığı alınan banka kredileri, alış maliyeti düşüldükten sonra alınan net tutar esasından kayıtlara
yansıtılmaktadır. İtfa sürecinde veya yükümlülüklerin kayda alınması sırasında ortaya çıkan gelir veya
giderler, gelir tablosu ile ilişkilendirilir. Finansman giderleri, ortaya çıktıkları dönemde vadelerinin
gelmemesi durumunda da tahakkuk esasından muhasebeleştirilmekte ve kredilerde sınıflandırılmaktadır.
Alacaklar ve Borçlar
Şirket tarafından bir alıcıya ürün veya hizmet sağlanması veya bir satıcıdan ürün veya hizmet alınması
sonucunda oluşan ticari alacaklar ve ticari borçlar ertelenmiş finansman gelirlerden ve giderlerinden
netleştirilmiş olarak gösterilirler. Ertelenmiş finansman gelirlerinin ve giderlerinin netleştirilmesi sonrası
ticari alacaklar ve ticari borçlar, orijinal fatura değerinden kayda alınan alacakların ve borçların izleyen
dönemlerde elde edilecek tutarlarının etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesi ile hesaplanır. Belirlenmiş faiz
oranı olmayan kısa vadeli alacaklar, orijinal etkin faiz oranının etkisinin çok büyük olmaması durumunda,
fatura değerleri üzerinden gösterilmiştir. Altına dayalı ticari alacaklar ve borçlar İstanbul Altın Borsası’ nın
bilanço tarihleri itibariyle kapanış fiyatı üzerinden değerlenmiş ve bu fiyat üzerinden iskontoya tabii
tutulmuşlardır.
Borçlanma maliyetleri
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda,
satın alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık
kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. Yatırımla ilgili
kredinin henüz harcanmamış kısmının geçici süre ile finansal yatırımlarda değerlendirilmesiyle elde edilen
finansal yatırım geliri aktifleştirmeye uygun borçlanma maliyetlerinden mahsup edilir. Diğer tüm
borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir.
Şüpheli Alacaklar Karşılığı
Şirket, tahsil imkanının kalmadığına dair objektif bir bulgu olduğu takdirde ilgili ticari alacaklar için
şüpheli alacak karşılığı ayırmaktadır. Sözkonusu bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili
mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek
meblağlar dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orjinal etkin faiz oranı esas
alınarak iskonto edilen değeridir.
Şüpheli alacak tutarına karşılık ayrılmasını takiben, şüpheli alacak tutarının tamamının veya bir kısmının
tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan şüpheli alacak karşılığından düşülerek diğer gelirlere
kaydedilir.
14
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Stoklar
Stoklar ortalama maliyet yöntemi ile değerlenmektedir. Net gerçekleşebilir değer, tahmini satış değerinden
satış için gerekli tamamlama ve pazarlama giderlerinin düşülmesi suretiyle hesaplanmıştır. İlk madde
malzeme olan has altın ile mücevher mamul ve ticari malların içerisinde bulunan işlenmiş altın İstanbul
Altın Borsası kapanış fiyatı ile değerlenmiştir. Mamul ve ticari mallar içerisindeki has altın tutarları milyem
hesabı ile tespit edilmiş ve ilk madde malzeme içerisinde bulunan has miktarları ile toplanıp değerlemeye
tabi tutulmuştur. İlk madde malzeme, mamuller ve ticari mallar üzerinde bulunan değerleme farkları ilgili
stok kaleminin içerisinden düzeltilmiştir. Ticari mallar içerisinde bulunan değerli taş ve mücevheratlar,
ilgili kıymetlerin organize bir borsası olmaması nedeniyle maliyet bedelleri ile takip edilmişlerdir.
Kuyum stoklarının maliyetleri 30 Haziran 2013 tarihinde İstanbul Altın Borsası’nda açıklanan 74.94 TL
kapanış fiyatı (31.12.2012: 95.70 TL) kullanılarak tespit edilmiş ve ilişikteki mali tablolara yansıtılmıştır.
Kuyum stoklarının İstanbul Altın Borsası kapanış fiyatlarına göre değerlemesi sonucu ilişikteki mali
tablolara 7,941,020 TL (01.01-30.06.2012: 5,925,212 TL gider) tutarında gider kaydedilmiştir.
Maddi Duran Varlıklar ve İlgili Amortismanlar
Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın düşülmesi ile gösterilmektedir.
Amortismana tabi tutulan varlıklar, maliyet tutarları üzerinden tahmini ekonomik ömürlerine dayanan
oranlarla doğrusal amortisman yöntemine göre aktife girdikleri tarih dikkate alınarak kıst amortismana tabi
tutulmaktadır. Arsa, faydalı ömrünün sınırsız kabul edilmesinden dolayı amortismana tabi tutulmamaktadır.
Maddi duran varlıklar olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve bu inceleme sonunda
maddi duran varlığın kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı
değeri geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi duran varlığın mevcut
kullanımından gelecek net nakit akımları ile net satış fiyatından yüksek olanı olarak kabul edilir.
Maddi duran varlıkların, tahmin edilen faydalı ömürlerini gösteren amortisman yılları aşağıdaki gibidir:
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
Özel maliyetler
50
10
10
10
Kira süresi -5
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar, iktisap edilmiş kullanım haklarını, bilgi sistemlerini, araştırma ve
geliştirme giderlerini ve diğer tanımlanabilir hakları içermektedir. Maddi olmayan duran varlıklar 5 yılı
geçmeyen tahmini faydalı ömürleri boyunca doğrusal olarak kıst esasına göre itfa edilirler.
Maddi olmayan duran varlıkları için tahmin edilen faydalı ömürler 5 yıldır.
15
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak veya idari maksatlarla veya işlerin normal seyri esnasında
satılmak yerine, kira elde etmek veya sermaye kazancı elde etmek amacıyla veya her ikisi için elde tutulan
araziler ve binalar “yatırım amaçlı gayrimenkuller” olarak sınıflandırılır. Yatırım amaçlı gayrimenkuller
rayiç bedelleri ile gösterilmektedir. Rayiç bedel neticesinde oluşan makul değer kazançları yatırım amaçlı
gayrimenkulün elde edildiği tarihlerde diğer gelirler içerisinde “Makul değer atış kazançları” altında takip
edilmektedir.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve bu inceleme
sonunda yatırım amaçlı gayrimenkullerin kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık
ayrılmak suretiyle geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili yatırım amaçlı
gayrimenkulün mevcut kullanımından gelecek net nakit akımları ile net satış fiyatından yüksek olanı olarak
kabul edilir.
Finansal Kiralama İşlemleri
Şirket, finansal kiralama yoluyla edinmiş olduğu sabit kıymetleri, bilançoda kira başlangıç tarihindeki rayiç
değeri ya da daha düşükse minimum kira ödemelerinin bilanço tarihindeki bugünkü değeri üzerinden
yansıtmaktadır (mali tablolarda ilgili maddi duran varlık kalemlerine dahil edilmiştir). Minimum kira
ödemelerinin bugünkü değeri hesaplanırken, finansal kiralama işleminde geçerli olan oran pratik olarak
tespit edilebiliyorsa o değer, aksi takdirde, borçlanma faiz oranı iskonto faktörü olarak kullanılmaktadır.
Finansal kiralama işlemine konu olan sabit kıymetin iktisap aşamasında katlanılan masraflar maliyete dahil
edilir. Finansal kiralama işleminden kaynaklanan yükümlülük, ödenecek faiz ve anapara borcu olarak
ayrıştırılmıştır. Faiz giderleri, sabit faiz oranı üzerinden hesaplanarak ilgili dönemin hesaplarına dahil
edilmiştir.
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Çeşitli olay ve durumlar karşısında duran varlıkların taşınan değerleri gerçekleşebilir/gelecekte o aktiften
elde edilebilecek değerlerinin altına düştüğü tespit edilmesi halinde maddi ve gayrı maddi sabit kıymetler
değer kaybı açısından teste tabi tutulmaktadır. Maddi ve gayri maddi sabit kıymetin defter değerinin
gerçekleşebilir veya o varlığın iktisabından ileride elde edilebilecek değerinin üstünde kalması halinde
duran varlık değer düşüklüğü karşılığı ayrılmaktadır.
Çalışanlara Sağlanan Faydalar/Kıdem Tazminatları

Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü
Şirket, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten ayrılan
veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda kıdem
tazminatı ödemekle yükümlüdür. Bu yükümlülük çalışılan her yıl için, 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle,
azami 3,129.25 TL (31 Aralık 2012: 3,033.98) olmak üzere, 30 günlük toplam brüt ücret ve diğer haklar
esas alınarak hesaplanmaktadır.
Şirket, ilişikteki mali tablolarda yer alan Kıdem Tazminatı karşılığını “Projeksiyon Metodu”nu kullanarak
ve Şirket’in personel hizmet süresini tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma konularında geçmiş
yıllarda kazandığı deneyimlerini baz alarak hesaplamış ve bilanço tarihinde şirketin borçlanma oranı ile
iskonto etmiştir. Hesaplanan tüm kazançlar ve kayıplar gelir tablosuna yansıtılmıştır.
16
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)

Sosyal Sigortalar Primleri
Şirket, Sosyal Sigortalar Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Şirket’in, bu
primleri ödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler tahakkuk esasına göre ilgili
dönemlere personel giderleri olarak yansıtılmaktadır.
Vergi
İlişikteki mali tablolarda, vergi gideri dönem cari vergi karşılığı ve ertelenmiş vergiden oluşmaktadır.
Dönem faaliyet sonuçlarından doğacak kurumlar, gelir vergisine ilişkin yükümlülükler için bilanço
tarihinde geçerli olan yasal vergi oranları çerçevesinde bir karşılık ayrılmıştır. Ertelenmiş vergi aktifi ve
pasifi muhasebe ve vergilendirmenin farklı muamelesi sonucu önemli zamanlama farklarından (ileride
vergilendirilebilir zamanlama farkları) kaynaklanmakta ve “borçlanma” metodu kullanılarak cari vergi
oranı üzerinden hesaplanmaktadır. Ertelenmiş vergi borçlanma metodu kullanılarak aktif ve pasiflerin
raporlanan mali tablolarda taşıdıkları değerler ile vergi amaçlı hazırlanan yasal mali tablolardaki değerleri
arasındaki geçici farklar üzerinden muhasebeleştirilmektedir. Ertelenmiş vergi pasifi genellikle tüm
vergilendirilebilir veya düşülebilir geçici farklar için mali tablolara alınmakta; ancak ertelenmiş vergi aktifi
indirilebilir geçici farkların mahsup edilebileceği vergilendirilebilir karların olmasının muhtemel olması
durumunda muhasebeleştirilmektedir. Zamanlama farkları üzerinden ortaya çıkan net ertelenmiş vergi
aktifleri, eldeki veriler ışığında gelecek yıllarda kullanılabileceğinin kesin olmadığı durumlarda, vergi
indirimleri nispetinde azaltılmaktadır.
Muhasebe Tahminleri
Mali tabloların Seri XI No 29’a göre hazırlanması sırasında Yönetim’in, bilanço tarihi itibariyle mali
tablolarda yer alan varlıklar ve yükümlülüklerin bilanço değerlerini, bilanço dışı yükümlülüklere ilişkin
açıklamaları, dönem içerisinde oluşan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımlarda
bulunması gerekmektedir. Gerçek sonuçlar, bu tahminlerden farklılık gösterebilmektedir.
Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar
Karşılıklar
Karşılıklar geçmişteki olaylardan kaynaklanan olası bir yükümlülük olması (hukuki veya yapısal
yükümlülük), bu yükümlülüğün gelecekte yerine getirilmesi için gerekli aktif kalemlerde bir azalışın
muhtemelen söz konusu olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde saptanabilmesi durumunda
tahakkuk ettirilmektedir. Tahakkuk ettirilen bu karşılıklar her bilanço döneminde gözden geçirilmekte ve
cari tahminlerin yansıtılması amacıyla revize edilmektedir.
Şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar
Taahhüt ve şarta bağlı yükümlülük doğuran işlemler, gerçekleşmesi gelecekte bir veya birden fazla olayın
neticesine bağlı durumları ifade etmektedir. Dolayısıyla, bazı işlemler ileride doğması muhtemel zarar, risk
veya belirsizlik taşımaları açısından bilanço dışı kalemler olarak tanınmıştır. Gelecekte gerçekleşmesi
muhtemel mükellefiyetler veya oluşacak zararlar için bir tahmin yapılması durumunda bu yükümlülükler
Şirket için gider ve borç olarak kabul edilmektedir. Ancak gelecekte gerçekleşmesi muhtemel gözüken gelir
ve karlar mali tablolarda yansıtılmaktadır.
17
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Hasılat
Gelirler, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik yararların Şirket’e
akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden
tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, mal satışlarından iade ve satış iskontolarının düşülmesi
suretiyle bulunmuştur. Hasılatın büyük kısmı; has altın, mücevher ve altın takı satışından oluşmaktadır.
Malların satışı:
Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartlar karşılandığında muhasebeleştirilir:
 Şirket’in mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,
 Şirket’in mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir
kontrolünün olmaması,
 Gelir tutarının güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi,
 İşlemle ilişkili olan ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması,
 İşlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi.
Hizmet sunumu:
Hizmet sunumuna ilişkin bir işlemin sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilebildiği durumlarda, işlemle
ilgili hasılat işlemin bilanço tarihi itibariyle tamamlanma düzeyi dikkate alınarak finansal tablolara
yansıtılır. Aşağıdaki koşulların tamamının varlığı durumunda, işleme ilişkin sonuçların güvenilir biçimde
tahmin edilebildiği kabul edilir:
 Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi;
 İşleme ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edileceğinin muhtemel olması;
 Bilanço tarihi itibariyle işlemin tamamlanma düzeyinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi; ve
 İşlem için katlanılan maliyetler ile işlemin tamamlanması için gereken maliyetlerin güvenilir biçimde
ölçülebilmesi.
Faiz geliri:
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini
nakit girişlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde
tahakkuk ettirilir.
Temettü ve diğer gelirler:
Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman
kayda alınır.
Diğer gelirler, hizmetin verilmesi veya gelirle ilgili unsurların gerçekleşmesi, risk ve faydaların
transferlerinin yapılmış olması, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik
faydaların Şirket’e akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin makul değeri
üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır.
18
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Yabancı Para Cinsinden Varlık ve Borçlar
Yabancı para işlemleri, işlem tarihindeki cari kurlardan muhasebeleştirilmektedir. Yabancı para ve altın
cinsinden kayıtlara geçirilmiş olan aktif ve pasif hesaplar dönem sonlarındaki kurlar ve altın fiyatları esas
alınarak değerlemeye tabi tutulmaktadır. Değerleme işleminden doğan kur farkları kambiyo karı veya zararı
olarak gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
USD, EURO ve ALTIN için dönem sonlarında kullanılan kurlar ve fiyatlar aşağıdaki gibidir:
USD
EURO
ALTIN
30 Haziran 2013
1.9248
2.5137
74.94
31 Aralık 2012
1.7826
2.3517
95.70
Türev Finansal Araçlar ve Riskten Korunma Amaçlı Araçlar
Şirket’in türev finansal araçlarını vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri (forward ve opsiyon) ve faiz oranı
swap işlemleri oluşturmaktadır.
Türev araçların ilk olarak kayda alınmasında elde etme maliyeti kullanılmakta ve bunlara ilişkin işlem
maliyetleri elde etme maliyetine dahil edilmektedir. Türev araçlar kayda alınmalarını izleyen dönemlerde
makul değer ile değerlenmektedir. Tüm türev araçlar makul değeriyle ölçülen ve gelir tablosuyla
ilişkilendirilen bilanço dışı finansal varlıklar olarak sınıflandırılmaktadır.
Yapılan değerleme sonucu makul değeriyle ölçülen ve gelir tablosuyla ilişkilendirilen finansal varlık olarak
sınıflandırılan türev araçların makul değerinde meydana gelen farklar gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Vadeli döviz alım-satım sözleşmelerindeki kazanç ve zararlar, sözleşmenin bilanço tarihinde geçerli olan
spot döviz kuru ile değerlenmesi ve bulunan tutarın sözleşmelerin başlangıcında geçerli olan spot döviz
kurunun kullanılmasıyla doğrusal yöntem üzerinden hesaplanan orjinal tutarın karşılaştırılması ile
hesaplanmıştır. Gelir tablosu ile ilişkilendirilen tutarlar, bilançoda diğer varlık ve diğer yükümlülükler
altında, gelir/gider tahakkuku olarak sınıflandırılmıştır.
Kur Değişiminin Etkileri
Yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülükler ve ilgili alım ve satım taahhütleri kur riski doğurmaktadır.
Türk Lirası’nın yabancı döviz cinsleri karşısındaki değer kaybı veya kazancından kaynaklanan kur riski
Şirket’in döviz pozisyonunun üst yönetim tarafından izlenmesi ve onaylanmış limitler dahilinde pozisyon
alınması suretiyle yönetilmektedir.
Hisse Başına Kazanç / (Zarar)
Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç / (zarar), net karın / (zararın), dönem sonlarında piyasada
bulunan hisse senetleri sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.
Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu
ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç
edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı,
söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmuştur.
19
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Diğer Bilanço Kalemleri
Diğer bilanço kalemleri esas olarak kayıtlı değerleriyle yansıtılmışlardır.
Nakit Akım Tablosu
Şirket, nakit akım tablosunu, SPK Tebliği’ne uygun olarak hazırlamaktadır.
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihi ile bilançonun yetkilendirme tarihi arasında mali tablolarda düzeltme gerektiren bir olayın
ortaya çıkması durumunda mali tablolara gerekli düzeltmeler yapılmakta, düzeltme gerektirmeyen durumlarda
ilgili olay bilanço dipnotlarında açıklanmaktadır.
İlişkili Taraflar
Aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında, taraf Şirket ile ilişkili sayılır:
(a) Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla:
(i) İşletmeyi kontrol etmesi, İşletme tarafından kontrol edilmesi ya da işletme ile ortak kontrol altında
bulunması (ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar dahil olmak üzere);
(ii) Şirket üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması; veya
(iii) Şirket üzerinde ortak kontrole sahip olması;
(b) Tarafın, Şirket’in bir iştiraki olması;
(c) Tarafın, Şirket’in ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması;
(d) Tarafın, Şirket’in veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması;
(e) Tarafın, (a) ya da (d) de bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması;
(f) Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (d) ya da (e)’de bahsedilen
herhangi bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir işletme olması; veya
(g) Tarafın, işletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan bir işletmenin çalışanlarına işten ayrılma sonrasında
sağlanan fayda planları olması, gerekir.
İlişkili taraflarla yapılan işlem, ilişkili taraflar arasında kaynaklarının, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir
bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir. Şirket, ilişkili taraflarıyla olağan faaliyetleri
çerçevesinde iş ilişkilerine girmektedir (Not 4).
Şirket ile yönetim ilişkisine sahip şirketlerin dökümü aşağıdaki gibidir:
Armatech Teknoloji Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Armatech Teknoloji Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 2005 yılında İzmir, Türkiye’de kurulmuştur.
Şirket’in faaliyet konusu cep telefonları ve iletişim araçları aksesuarları satışıdır.
20
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Atlantis Kıymetli Madenler Petrol Dış Ticaret Sanayi A.Ş
Atlantis Kıymetli Madenler Petrol Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket”) 2007 yılında Ankara,
Türkiye’de kurulmuştur. Şirket’in faaliyet konusu altın alımı ve satımı, üretimi, ihracatı ve her türlü petrol
ürünleri, madeni yağlar ve greslerin imali ve dağıtımıdır.
Asia Madencilik Nakliye Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Asia Madencilik Nakliye Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”),
Karakaş Gayrimenkul Geliştirme Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi ünvanı ile 2008 yılında İzmir,
Türkiye’de kurulmuştur. Şirket ticari ünvanı 20 Şubat 2013 tarihli ticaret sicil gazetesinde Asia Madencilik
Nakliye Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Şirket’in
faaliyet konusu madencilik faaliyeti, nakliye ve gayrimenkul üzerinedir.
Anatolya Kıymetli Madenler Kuyumculuk Mücevherat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Anatolya Kıymetli Madenler Kuyumculuk Mücevherat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) 2011
yılında Konya, Türkiye’de kurulmuştur. Şirket’in faaliyet konusu altın alımı ve satımı, üretimi, ihracatıdır.
Luna Kıymetli Madenler Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş
Luna Kıymetli Madenler Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) 2011 yılında İzmir,
Türkiye’de kurulmuştur. Şirket’in faaliyet konusu gümüş alımı, satımı, üretimi ve ihracatıdır.
Kiralama işlemleri
Kiralayan olarak faaliyet kiralaması
Bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan risk ve yararların tamamının devredilmediği
kiralamalar ise faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır. Faaliyet kiralamasında, kiralanan varlıklar,
bilançoda maddi duran varlıklar altında sınıflandırılmıştır. Elde edilen kira gelirleri ve kiralama işlemleri
sonucunda elde edilen diğer gelirler kiralama dönemi süresince, eşit tutarlarda gelir tablosuna yansıtılır.
Kira geliri ve diğer gelirler kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Şirket’in faaliyet kiralamasına konu olan varlıklarından elde edeceği kira gelirleri yapılan sözleşmeler
gereği sabitlenmemekte olup kira gelirleri gelecekteki satışların sözleşmelerde açıklanan yüzdesi olarak
belirlenmektedir.
2.g. Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
İlişikteki finansal tabloları etkileyebilecek önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları yoktur.
21
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
NOT
3 – NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Kasa
Bankalar
Vadeli (*)
Vadesiz
Diğer hazır değerler
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
270,339
522,585
632,911
6,306,675
164,930
663,373
19,319,824
168,040
7,374,855
20,673,822
(*) 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle vadeli banka mevduatlarının 567,816 TL’ si (295,000 USD) ING
Bankası A.Ş. ile yapılan kredi sözleşmesine istinaden blokelidir.
NOT
4 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
i)
İlişkili taraflardan alacak ve borçlar:
a)
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
Anatolya Kıymetli Madenler Kuyumculuk Mücevherat Sanayi ve
Ticaret A.Ş. (*)
Karakaş Gayrimenkul Geliştirme Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.
Armatech Teknoloji Ltd. Şti.
b)
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
3,727,133
21,771
8,231
3,366,393
6,291
7,580
3,757,135
3,380,264
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
9,615,480
299,760
-
9,915,240
-
İlişkili taraflara peşin ödenen alacaklar
Anatolya Kıymetli Madenler Kuyumculuk Mücevherat Sanayi ve
Ticaret A.Ş. (*)
Atlantis Kıymetli Madenler Petrol Dış Ticaret A.Ş. (*)
(*) 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle, ilişkili taraflardan alacaklar 128,702.75 gr altın karşılığı alacaklardan
oluşmaktadır.
22
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
c)
İlişkili taraflara diğer borçlar
Atlantis Kıymetli Madenler Petrol Dış Ticaret A.Ş.
d)
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
-
91,291
-
91,291
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
162,061
-
162,061
-
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
-
-
-
-
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
255
921
-
1,176
-
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
234,626
204,296
234,626
204,296
İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirler
Kısa vade
Luna Kıymetli Madenler Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Uzun vade
Armatech Teknoloji Ltd. Şti.
e)
Ortaklara borçlar
Mehmet Ali Karakaş
Zeliha Elif Karakaş Zar
f)
Personele borçlar
Personele borçlar
23
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
ii)
İlişkili taraflara yapılan önemli satışlar ve ilişkili taraflardan yapılan önemli alımlar:
a)
İlişkili taraflara yapılan ürün satışları
İlişkili taraflara yapılan satışlar has altın, gümüş ve altın ve gümüş cinsi mamullerden oluşmaktadır.
Anatolya Kıymetli Madenler Kuyumculuk
Mücevherat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Atlantis Kıymetli Madenler Petrol Dış Ticaret A.Ş.
Luna Kıymetli Madenler Kuyumculuk Sanayi ve
Ticaret A.Ş. (*)
01.01.30.06.2013
01.01.30.06.2012
01.04.30.06.2013
01.04.30.06.2012
-
1,644,248
182,671
-
1,644,248
182,671
166,029
636,279
142,159
383,778
166,029
2,463,198
142,159
2,210,697
(*) İlişkili şirkete gümüş ve altın takı satışları yapılmaktadır..
b)
İlişkili taraflardan yapılan alımlar
İlişkili taraflardan yapılan alımlar has altın, gümüş ve altın ve gümüş cinsi mamullerden oluşmaktadır.
01.01.30.06.2013
01.01.30.06.2012
01.04.30.06.2013
01.04.30.06.2012
Atlantis Kıymetli Madenler Petrol Dış Ticaret A.Ş.
169,620
64,458
169,620
Luna Kıymetli Madenler Kuyumculuk Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
13,430
Anatolya Kıymetli Madenler Kuyumculuk
Mücevherat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*)
258,660,805 169,465,033 146,093,324
27,833
87,228,688
258,830,425 169,542,921 146,262,944
87,269,951
13,430
(*) Şirket has altın alımlarını İstanbul Altın Borsası’ na kote olmuş üyelerden temin etmektedir. Ancak
Şirket’ in Kasım 2011’de İstanbul Altın Borsası’na üye olması nedeniyle diğer borsa üyeleri ile İstanbul
Altın Borsası dışında alım-satım yapmasına ilgili mevzuatın izin vermemesi sebebiyle, ilişkili şirketlerden
altın alımları gerekli organizasyonun sağlanmasına kadar yapılmış ve organizasyonun tamamlanmasına
kadar yapılacak has altın ve mamul alımlarından oluşmaktadır.
24
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
iii)
İlişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili diğer faaliyetlere ilişkin gelir ve giderler:
a)
İlişkili taraflara ödenen kira ve akaryakıt bedelleri
01.01.30.06.2013
01.01.30.06.2012
01.04.30.06.2013
01.04.30.06.2012
15,750
8,045
13,688
-
8,250
-
7,500
-
23,795
13,688
8,250
7,500
Melek Karakaş (*)
Atlantis Kıymetli Madenler Petrol Dış Ticaret A.Ş.
(*) Kira giderleri İzmir’ de bulunan üretim atölyesi ve ofislerin bulunduğu gayrimenkulün kira
bedellerinden oluşmaktadır.
b)
İlişkili taraflardan alınan kira ve hizmet gelirleri
Luna Kıymetli Madenler Kuyumculuk Sanayi ve
Ticaret A.Ş. (*)
01.01.30.06.2013
01.01.30.06.2012
01.04.30.06.2013
01.04.30.06.2012
4,800
31,048
2,550
16,208
4,800
31,048
2,550
16,208
(*) İlişkili şirket olan Luna Kıymetli Madenler Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş., Şirket’in İzmir’de
bulunan ofis binasında faaliyet göstermesi nedeniyle elde edilen kira ve hizmet gelirlerinden oluşmaktadır.
c)
İlişkili taraflardan alınan ciro primleri
Atlantis Kıymetli Madenler Petrol Dış Ticaret A.Ş.
Anatolya Kıymetli Madenler Kuyumculuk
Mücevherat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*)
01.01.30.06.2013
01.01.30.06.2012
01.04.30.06.2013
01.04.30.06.2012
-
182,671
-
-
5,170,369
3,387,206
2,920,132
1,742,958
5,170,369
3,569,877
2,920,132
1,742,958
(*) Ciro primi sözleşmeleri Şirket’ in ilişkili şirketi olan Anatolya Kıymetli Madenler Kuyumculuk
Mücevherat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile düzenlenmiş ciro prim sözleşmesine istinaden hesaplanmıştır. Ciro
prim tahakkukları Şirket’in ilişkili şirketlerden yapmış olduğu alımlarda ilişkili şirketlerde oluşacak
gelirlerin Şirket kayıtlarına yansıtılması maksadıyla uygulanmıştır. Anatolya Kıymetli Madenler
Kuyumculuk Mücevherat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan sözleşme ile 2013 yılının ilk altı ayı içerisinde
alınan toplam 2,967,812.79 gr has ve çeşitli milyemlerde mamul altın tutarı olan 258,526,371 TL
tutarındaki alımlar üzerinden %2 ciro primi uygulanmış ve kayıtlara yansıtılmıştır.
25
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
d)
İlişkili taraflardan alınan kur farkı gelirleri
Anatolya Kıymetli Madenler Kuyumculuk
Mücevherat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*)
01.01.30.06.2013
01.01.30.06.2012
01.04.30.06.2013
01.04.30.06.2012
938,746
1,341,079
807,001
639,092
938,746
1,341,079
807,001
639,092
(*) İstanbul Altın Borsası (İAB) ilgili mevzuatına göre İAB üyesi Şirket altın alımlarını borsa dışında İAB
üyelerinden yapamamakta, gerekli teknik altyapı kurularak İAB’ye bağlantı sağlanamadığı için İAB
üzerinden de alım yapamamaktadır. Bu nedenlerle Şirket üretim hammaddesi olan has altını ilişkili şirket
Anatolya A.Ş. üzerinden yaptığı alımlarla temin etmektedir. Anatolya altını piyasadan aldığı fiyat üzerinden
Şirket’e fatura etmekle beraber borsa dışından alınan altının fiyatı ile aynı gün İAB’de oluşan fiyat farklı
olabilmekte bu nedenle Anatolya İAB fiyatının üzerinden bir birim fiyat ile altını Şirket’e fatura etmekte ve
bu durumda da Şirket’in zararına (Şirket’in İAB’den doğrudan alması durumunda daha düşük bir fiyattan
alabilecek olması sebebiyle) olabilecek işlemler yapılmakta ve bu işlemlerden oluşan kar ise Anatolya’da
kalmaktadır. Kur farkı gelirleri Şirket’in ilişkili şirketi Anatolya Kıymetli Madenler Kuyumculuk
Mücevherat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ den yapmış olduğu alımlar neticesinde herhangi bir gelir kaybı
oluşmaması amacıyla alış fiyatlarını İstanbul Altın Borsası’ nın açıkladığı en düşük altın fiyatına yapılan
sözleşme uyarınca endekslemesi nedeniyle oluşan olumlu farklardan oluşmaktadır.
e)
Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yönetim personeline sağlanan faydalar:
Cari dönemde üst düzey yöneticilere sağlanan kısa vadeli faydalar (ücret ve benzeri menfaatler) 283,348
TL’dir (01.01.-30.06.2012: 124,598 TL).
iv)
İlişkili taraflarla yapılan maddi duran varlık alım satımları
a)
İlişkili taraflardan yapılan maddi duran varlık alımları
01.01.30.06.2013
01.01.30.06.2012
01.04.30.06.2013
01.04.30.06.2012
10,450
-
10,450
-
10,450
-
10,450
01.01.30.06.2013
01.01.30.06.2012
01.04.30.06.2013
01.04.30.06.2012
-
85,149
-
85,149
-
85,149
-
85,149
Armatech Teknoloji Ltd. Şti.
b)
İlişkili taraflara yapılan maddi duran varlık satışları
Atlantis Kıymetli Madenler Petrol Dış Ticaret A.Ş.
26
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
NOT
5 – TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
Ticari Alacaklar
Kısa Vadeli
Ticari alacaklar
Ticari alacak reeskontları (-)
İlişkili şirketlerden alacaklar
İlişkili şirketlerden ticari alacak reeskontları (-)
Alacak çek ve senetleri
Alacak çek ve senet reeskontları (-)
İlişkili şirketler ile yapılan sözleşme uyarınca oluşan gelir
tahakkukları
Sözleşme uyarınca oluşan gelir tahakkukları
Şüpheli ticari alacaklar
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
70,036,906
(816,824)
30,002
(474)
843,819
(12,020)
50,536,077
(379,121)
350,936
(314)
-
3,727,133
2,463,982
(2,463,982)
3,029,328
2,189,127
(2,189,127)
73,808,542
53,536,906
(*) Şirket’ in ilişkili şirketlerinden sözleşme karşılığı elde edilen ciro prim geliri tahakkuklarından
oluşmaktadır. Ciro prim tahakkukları Şirket’in ilişkili şirketlerden yapmış olduğu alımlarda ilişkili
şirketlerde oluşacak gelirleri Şirket kayıtlarına yansıtılması maksadıyla uygulanmıştır.
30 Haziran 2013 tarihi itibariyle, ticari alacakların ortalama vadesi 92 (31 Aralık 2012: 90) gündür.
Alacak çek ve senetlerinin vadesel detayı aşağıdaki gibidir;
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
843,819
-
843,819
-
01.01.30.06.2013
01.01.31.12.2012
1 Ocak tutarı
Tahsilatlar
Yıl içinde ayrılan karşılıklar
2,189,127
(22,287)
297,142
963,096
(152,826)
1,378,857
Dönem sonu bakiyesi
2,463,982
2,189,127
61-90 gün arası vadeli
Şüpheli alacak karşılıklarına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
27
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Ticari Borçlar
Kısa Vadeli
Ticari borçlar
Diğer ticari borçlar
Ticari borç reeskontları (-)
Borç çek ve senetleri
Borç çek ve senet reeskontları (-)
Yapılan sözleşme uyarınca oluşan gider tahakkukları
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
562,041
388,842
(12,017)
125,972
(1,157)
33,684
182,891
430,379
(14,165)
165,682
(2,848)
40,109
1,097,365
802,048
30 Haziran 2013 tarihi itibariyle, ticari borçların ortalama vadesi 92 (31 Aralık 2012:88) gündür.
Borç çek ve senetlerinin vadesel detayı aşağıdaki gibidir:
30 gün vadeli
31-60 gün arası vadeli
61-90 gün arası vadeli
91-120 gün arası vadeli
121-150 gün arası vadeli
151-180 gün arası vadeli
181-210 gün arası vadeli
211-240 gün arası vadeli
241-270 gün arası vadeli
271-300 gün arası vadeli
301-330 gün arası vadeli
331-360 gün arası vadeli
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
63,659
25,836
7,966
8,811
4,383
4,107
2,242
2,242
2,242
2,242
2,242
-
58,851
44,902
15,492
20,012
10,731
2,242
2,242
2,242
2,242
2,242
2,242
2,242
125,972
165,682
28
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Uzun Vadeli
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
-
11,210
(1,175)
-
10,035
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
-
11,210
-
11,210
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
Kısa vadeli TL banka kredileri
Kısa vadeli döviz banka kredileri
Uzun vadeli TL banka kredilerinin kısa vadeye düşen kısmı
Uzun vadeli döviz banka kredilerinin kısa vadeye düşen kısmı
Uzun vadeli altın banka kredilerinin kısa vadeye düşen kısmı
Kredi faiz tahakkukları
1,670,447
39,862,211
473,706
17,878,557
4,526,001
296,691
870,916
20,980,732
60,370
20,458,852
14,759,333
312,651
Toplam kısa vadeli finansal borçlar
64,707,613
57,442,854
Uzun vadeli TL banka kredileri
-
5,434
Toplam uzun vadeli finansal borçlar
-
5,434
64,707,613
57,448,288
Borç çek ve senetleri
Borç çek ve senet reeskontları (-)
Uzun vadeli borç çek ve senetlerinin vadesel detayı aşağıdaki gibidir:
1-2 yıl arası vadeli
NOT
6 – FİNANSAL BORÇLAR
30 Haziran 2013 tarihi itibariyle Euro, Usd, TL ve Altın cinsinden finansal borçlarının efektif faiz oranları
sırasıyla %3.79, %4.48, %5.92 ve %4.00 ‘tir.
29
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle kredilerin vade analizi aşağıda sunulmuştur:
0 ile 1 yıl arası
1 ile 2 yıl arası
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
64,410,922
-
57,130,203
5,434
64,410,922
57,135,637
30 Haziran 2013 tarihi itibariyle finansal borçlar için verilen kefalet, teminat ve ipoteklerin detayı not 14’
deki gibidir.
NOT
7 – DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
Diğer kısa vadeli alacaklar
Verilen depozito ve garantiler (*)
Diğer çeşitli alacaklar
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
352,399
22,101
403,874
20,975
374,500
424,849
(*) Verilen depozito ve teminatların 224,820 TL’si İstanbul Altın Borsası’nda işlem yapmak için verilen
3,000 gr. altın karşılığı şeklinde teminattan 127,352 TL’ si İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ de forex
piyasalarda işlem yapmak için bulundurulan nakit teminattan kalan 227 TL ise diğer teminatlardan
oluşmaktadır.
Diğer kısa vadeli borçlar
Ödenecek vergi ve fonlar
Ortaklara borçlar
İlişkili şirketlere borçlar
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
391,671
1,176
-
72,718
91,291
392,847
164,009
30
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
NOT
8 – STOKLAR
Has altın stokları (*)
Has gümüş stokları
Altın mamul (*)
Ticari mallar (*)
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
9,976,660
50,757
34,463,682
1,781,808
20,808,978
68,420
40,366,075
5,393,881
46,272,907
66,637,354
Stoklar üzerinde bulunan sigorta teminatına ilişkin poliçelerin süresi 14 Haziran 2013 tarihi itibariyle sona
ermiştir. Rapor tarihi itibariyle sigorta poliçeleri yenilenmemiş olup sigorta poliçelerine ilişkin teminat
kapsamı ve hukuksal şartlar konusunda sigorta firmaları ile yürütülen uzlaşma çalışmaları devam
etmektedir.
(*) Kuyum stoklarının maliyetleri 30 Haziran 2013 tarihinde İstanbul Altın Borsası’nda açıklanan 74.94 TL
kapanış fiyatı (31.12.2012: 95.70 TL) kullanılarak tespit edilmiş ve ilişikteki mali tablolara yansıtılmıştır.
Kuyum stoklarının İstanbul Altın Borsası kapanış fiyatlarına göre değerlemesi sonucu ilişikteki mali
tablolara 7,941,020 TL (01.01-30.06.2012: 5,925,212 TL gider) tutarında gider kaydedilmiştir.
NOT
9 – PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER
Peşin Ödenmiş Giderler
Kısa Vadeli
Verilen sipariş avansları
Gelecek aylara ait giderler
İş avansları
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
78,616
127,545
9,667,938
135,978
38,600
9,874,099
174,578
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
3,176
-
3,176
-
Uzun Vadeli
Gelecek aylara ait giderler
31
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Ertelenmiş Gelirler
Kısa Vadeli
Gelecek aylara ait gelirler
Alınan avanslar
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
614,195
3,000
228,159
614,195
231,159
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
4,500
3,000
4,500
3,000
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
1,850
1,067,552
1,850
1,067,552
Uzun Vadeli
Gelecek aylara ait gelirler
NOT
10 – CARİ DÖNEM VERGİSİ İLE İLGİLİ VARLIKLAR
Peşin ödenen vergiler ve fonlar
32
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
NOT
11 – YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
Yer altı-üstü
düzenler ve
Binalar
7,036,424
Toplam
7,036,424
Girişler
1,168,975
1,168,975
31 Aralık 2012 kapanış bakiyesi
8,205,399
8,205,399
-
-
8,205,399
8,205,399
41,424
41,424
Girişler
160,293
160,293
31 Aralık 2012 kapanış bakiyesi
201,717
201,717
83,067
83,067
284,784
284,784
8,003,682
7,920,615
8,003,682
7,920,615
Maliyet Değerleri
31 Aralık 2011 kapanış bakiyesi
Girişler / (Çıkışlar)
30 Haziran 2013 kapanış bakiyesi
Birikmiş Amortismanlar
31 Aralık 2011 kapanış bakiyesi
Girişler
30 Haziran 2013 kapanış bakiyesi
31 Aralık 2012 Net Defter Değeri
30 Haziran 2013 Net Defter Değeri
30 Haziran 2013 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerinde bulunan ipotek ve haciz tutarları
aşağıdaki gibidir:
Banka
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Denizbank A.Ş.
TL
195,000
1,100,000
260,000
2,700,000
30 Haziran 2013 tarihi itibariyle, yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin toplam sigorta tutarı 1,530,000
TL’dir.
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller’in nakde çevrilebilme veya gelirlerinin ve elden çıkarılma durumunda elde
edilecek tutarın tahsil edilebilme durumuna ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur.
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere ilişkin satın alma, inşa veya geliştirme giderleri mal sahibi sıfatıyla
Şirket’ in, kullanımla ilgili bakım ve onarım ile iyileştirme giderleri kiracıya aittir.
33
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere ilişkin olarak dönem içinde katlanılan doğrudan faaliyet gideri yoktur.
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller’in defter değerinin mutabakatının sunumunda herhangi bir kur farkı
oluşmadığı için bir açıklama yapılmamıştır.
NOT
12 – MADDİ DURAN VARLIKLAR
Maliyet Değerleri
31 Aralık 2011 kapanış bakiyesi
Yer altı-üstü
düzenler ve
Binalar
-
Makine,
tesis ve
cihazlar
671,633
Döşeme ve
Taşıtlar demirbaşlar
822,086
629,996
Özel
Maliyetler
347,802
Toplam
2,471,517
97,249
-
43,847
-
1,356,349
(221,584)
Girişler
Çıkışlar
1,100,000
-
900 114,353
(24,107) (197,477)
31 Aralık 2012 kapanış bakiyesi
1,100,000
648,426
738,962
727,245
391,649
3,606,282
-
22,390
-
104,760
(89,373)
134,319
-
306,006
-
567,475
(89,373)
1,100,000
670,816
754,349
861,564
697,655
4,084,384
-
177,913
211,646
235,602
241,292
866,453
Girişler
Çıkışlar
5,500
-
64,992
(15,670)
81,553
(58,273)
67,753
-
34,142
-
253,940
(73,943)
31 Aralık 2012 kapanış bakiyesi
5,500
227,235
234,926
303,355
275,434
1,046,450
Girişler
Çıkışlar
11,000
-
32,954
-
37,664
(16,046)
41,367
-
33,993
-
156,978
(16,046)
30 Haziran 2013 kapanış bakiyesi
16,500
260,189
256,544
344,722
309,427
1,187,382
1,094,500
1,083,500
421,191
410,627
504,036
497,805
423,890
516,842
116,215
388,228
2,559,832
2,897,002
Girişler
Çıkışlar
30 Haziran 2013 kapanış bakiyesi
Birikmiş Amortismanlar
31 Aralık 2011 kapanış bakiyesi
31 Aralık 2012 Net Defter Değeri
30 Haziran 2013 Net Defter Değeri
30 Haziran 2013 tarihi itibariyle, maddi duran varlıklara ilişkin toplam sigorta tutarı 2,407,985 TL’dir.
34
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
NOT
13 – MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
13.1 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Bilgisayar
programları
133,036
Toplam
133,036
(42,780)
(42,780)
31 Aralık 2012 kapanış bakiyesi
90,256
90,256
Girişler
22,797
22,797
113,053
113,053
Birikmiş Amortismanlar
31 Aralık 2011 kapanış bakiyesi
26,248
26,248
Girişler
Çıkışlar
18,609
(3,565)
18,609
(3,565)
31 Aralık 2012 kapanış bakiyesi
41,292
41,292
8,652
8,652
30 Haziran 2013 kapanış bakiyesi
49,944
49,944
31 Aralık 2012 Net Defter Değeri
30 Haziran 2013 Net Defter Değeri
48,964
63,109
48,964
63,109
Maliyet Değerleri
31 Aralık 2011 kapanış bakiyesi
Çıkışlar
30 Haziran 2013 kapanış bakiyesi
Girişler
NOT
14 – KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR
14.1 Şirket alacakların teminatı olması için 80,000 TL’lik arsa ipoteği almıştır.
14.2 Şirket’in, taşınmazları üzerindeki ipoteklerin detayı aşağıdaki gibidir;
İpoteklerin Detayları:
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Cinsi
Bina
Bina
Bina
Bina
Derece
1
1
1
1
TL Karşılığı
195,000
1,100,000
260,000
2,700,000
35
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
14.3 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle Şirket’in verdiği teminat mektuplarının detayı aşağıdaki gibidir;
İstanbul Altın Borsası Başkanlığı
Ankara 10 İcra Müdürlüğü
İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi
Enerji ve Tabiat Kaynakları Bakanlığı
Enerji ve Tabiat Kaynakları Bakanlığı
Para birimi
Tutarı
TL Karşılığı
USD
TL
TL
TL
TL
10,000
56,000
6,000
13,000
75,000
19,248
56,000
6,000
13,000
75,000
169,248
Verilen teminat mektuplarına ait banka detayı aşağıdaki gibidir;
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş.
Para birimi
Tutarı
TL Karşılığı
USD
TL
10,000
150,000
19,248
150,000
169,248
14.4 Şirket ortaklarının Şirket’in kullandıkları krediler için vermiş oldukları şahsi kefaletler
bulunmaktadır.
14.5 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle Şirket’in teminat/rehin/ipotek (TRİ) pozisyonuna ilişkin tabloları
aşağıdaki gibidir:
Şirket tarafından verilen TRİ'ler
30.06.2013
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu
TRİ'lerin Toplam Tutarı
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu
Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
ii. B ve C Maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş
Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. Kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin
Toplam Tutarı
4,424,248
Toplam
4,424,248
-
36
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
NOT
15 – KARŞILIKLAR
Kısa vade
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
55,340
46,226
35,726
101,566
35,726
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
543,728
313,398
543,728
313,398
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar
Gider tahakkukları
Uzun vade
Kıdem tazminatı karşılıkları
Şirket’in kıdem tazminatı karşılığı dipnot 2’de açıklandığı şekilde hesaplanmıştır. 30 Haziran 2013
tarihinde karşılık, her hizmet yılı için maksimum 3,129.25 TL olmak üzere 30 günlük ücret üzerinden ve
emeklilik ya da ayrılış tarihindeki oranlar kullanılarak hesaplanmaktadır (31 Aralık 2012 - 3,033.98 TL).
Şirket, 30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 dönemlerine ait mali tablolarında yukarıda belirtilen esaslara
dayanarak beklenen enflasyon oranı ve reel reeskont oranı kullanılarak bilanço gününe indirgenerek
hesaplanmış kıdem tazminatı yükümlülüğünü mali tablolarına yansıtmıştır.
Şirket, çalışanlarına kıdem tazminatı dışında başka bir fayda sağlamamaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığına ilişkin 30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 dönemlerine ait hareket tablosu
aşağıdaki gibidir:
01.01.30.06.2013
01.01.31.12.2012
1 Ocak bakiyesi
Dönem içindeki girişler
Faiz maliyeti
Aktüeryal (kazanç) / kayıp, net
Dönem içindeki ödemeler
313,398
134,892
1,608
118,126
(24,296)
203,793
81,624
5,756
22,225
-
Dönem sonu bakiyesi
543,728
313,398
37
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
NOT
16 – ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
234,626
90,692
204,296
59,965
325,318
264,261
Personele borçlar
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
NOT
17 – ÖZKAYNAKLAR
17.1 Ödenmiş Sermaye
30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Şirket’in ödenmiş sermayesinin detayı aşağıdaki
gibidir. 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle ödenmiş sermaye her biri 1 TL nominal değerli 66,750,000 adet
hisseye bölünmüştür.
30 Haziran 2013
Tutar
Pay
TL
(%)
31 Aralık 2012
Tutar
Pay
TL
(%)
Melek Karakaş
Kamil Karakaş
Zeliha Elif Karakaş Zar
Mehmet Ali Karakaş
Okan Duran
Bekir Kaya
Zeki Sakman
Halka açık kısım
25,950,000
7,499,998
7,500,000
7,500,000
500,000
1
1
17,800,000
38.88%
11.24%
11.24%
11.24%
0.75%
0.00%
0.00%
26.67%
25,950,000
7,499,998
7,500,000
7,500,000
500,000
1
1
17,800,000
38.88%
11.24%
11.24%
11.24%
0.75%
0.00%
0.00%
26.67%
Sermaye
66,750,000
100.00%
66,750,000
100.00%
Ödenmemiş sermaye
Toplam
-
-
66,750,000
66,750,000
17.2 Sermaye Düzeltme Farkları
Sermaye düzeltme farkları
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
11,654,407
11,654,407
11,654,407
11,654,407
Şirket, sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım satımı ve imali ile iştigal ettiğinden, yasal düzenleme
uyarınca yasal kayıtlarında 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle enflasyon düzeltmesi yapmıştır.
38
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
17.3 Paylara İlişkin Primler, İskontolar
Hisse senetleri ihraç primleri
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
23,217,492
23,217,492
23,217,492
23,217,492
Şirket’in 66,750,000 TL tutarındaki sermayesini temsil eden payları İstanbul Borsası Kotasyon
Yönetmeliği’ nin onüçüncü maddesi uyarınca borsa kotuna alınmıştır. Şirket’ in halka arz edilen 16,750,000
TL nominal değerli payları 2.5 TL fiyatı ile halka arz edilmiş ve toplam 41,875,000 TL özsermaye artışı
elde edilmiştir. İlgili artıştan halka arz maliyetleri olan 1,907,508 TL ile 16,750,000 TL nominal bedel
düşüldüğünde 23,217,492 TL hisse senedi ihraç prim kazancı kayıtlara alınmıştır.
17.4 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya
Giderler
17.4.1 Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç / Kayıplar
Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç/(kayıplar)
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
(112,281)
(17,780)
(112,281)
(17,780)
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
384,358
40,585
144,525
40,585
424,943
185,110
17.5 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Yasal yedekler
Statü yedekleri
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır.
Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin % 20’sine
ulaşıncaya kadar, kanuni net karın % 5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin
% 5’ini aşan dağıtılan karın % 10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin
% 50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir
şekilde kullanılması mümkün değildir.
Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar:
39
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
9 Ocak 2009 tarih, 1/6 sayılı SPK kararı uyarınca finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan
işletmelerce dağıtılabilir karın hesaplanmasında finansal tablolarda yer alan kar içinde görünen; bağlı
ortaklık, müşterek yönetime tabi teşebbüs ve iştiraklerden ana ortaklığın finansal tablolarına intikal eden kar
tutarlarının, şirketlerin yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, genel kurullarınca
kar dağıtım kararı alınmış olmasına bakılmaksızın, dağıtacakları kar tutarını SPK’nın Seri:XI, No:29 sayılı
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan
edecekleri finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplamalarına imkan
tanınmasına karar verilmiştir.
SPK’nın 27 Ocak 2010 tarihli kararı ile payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için
yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine karar
verilmiştir.
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları ile olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri bedelsiz sermaye
artırımı; nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir. Ancak özsermaye enflasyon
düzeltme farkları, nakit kar dağıtımında kullanılması durumunda kurumlar vergisine tabi olacaktır.
17.6 Geçmiş Yıl Kar / Zararları
1 Ocak 2008 itibariyle yürürlüğe giren Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK duyurularına
göre “Ödenmiş Sermaye”, “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi İhraç Primleri”nin yasal
kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliğin uygulanması esnasında
değerlemelerde çıkan farklılıkların; “Ödenmiş Sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave
edilmemişse, “Ödenmiş Sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye Düzeltmesi Farkları”
kalemiyle; “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi İhraç Primleri”nden kaynaklanmakta ve
henüz kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa “Geçmiş Yıllar Kar/Zararı” ile
ilişkilendirilecektir.
SPK’nın 30 Aralık 2003 tarihli ve 66/1630 sayılı kararına göre, enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo
denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve “Geçmiş Yıl Zararı”nda izlenen tutarın, SPK’nın kar dağıtımına ilişkin
düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolara göre dağıtılabilecek kar rakamı
bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınması esastır. Bununla birlikte “Geçmiş Yıl Zararı”nda izlenen
söz konusu tutarın, varsa dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıl karı, kalan zarar miktarının ise sırasıyla
olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler ve özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre
düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır.
Türk Ticaret Kanunu uyarınca yasal yedekler birinci ve ikinci yedek akçelerden oluşmaktadır. Yasal yedekler
Şirket’in nominal ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar, net dönem karının %5’i birinci yasal
yedekler olarak ayrılmaktadır. İkinci yasal yedek ise, Şirket’in ödenmiş sermayesinin %5’inin üzerindeki tüm
kar dağıtımının üzerinden %10 oranında ayrılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş
sermayenin %50’sini geçmedikleri sürece dağıtılamaz, fakat kar yedeklerinin tükendiği noktada zararları
kapatmak için kullanılabilirler.
Geçmiş yıl kar zararlarında bulunan olağanüstü yedeklerin 30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 seneleri
itibariyle detayı aşağıdaki gibidir;
Olağanüstü yedekler
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
4,489,148
87,313
4,489,148
87,313
40
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
NOT
18 – HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ
Satışlar
01.01.30.06.2013
Yurtiçi satışlar
Altın satışları
Altın takı satışları
Diğer satışlar
Yurtdışı satışlar
Altın takı satışları
Diğer satışlar
Diğer satışlar
Brüt satışlar
Satışlardan iadeler
Net satış gelirleri
01.04.30.06.2013
01.04.30.06.2012
27,284,694
5,154,238 22,537,703
297,450,537 155,470,334 177,855,547
1,069,540
330,917
953,627
325,804,771 160,955,489 201,346,877
718,504
94,004,590
187,371
94,910,465
21,670,312
50,214
21,720,526
01.01.30.06.2012
28,965,858
42,912
29,008,770
10,141,647
5,152
10,146,799
16,971,289
24,945
16,996,234
73,993
36,503
347,525,297 190,038,252 211,493,676 111,943,202
-
(1,593,209)
-
(1,593,209)
347,525,297 188,445,043 211,493,676 110,349,993
Diğer satışların detayı aşağıdaki gibidir;
Mücevher taş, ziynet satışları
Gümüş
01.01.30.06.2013
01.01.30.06.2012
01.04.30.06.2013
01.04.30.06.2012
1,119,754
-
283,062
90,767
958,779
-
187,371
24,945
1,119,754
373,829
958,779
212,316
41
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Satışların miktarsal detayı aşağıdaki gibidir;
Birim
01.01.
30.06.2013
Miktar
01.01.
30.06.2012
Miktar
01.04.
30.06.2013
Miktar
01.04.
30.06.2012
Miktar
Yurtiçi satışlar
Has Altın
24 Ayar
22 Ayar
21 Ayar
14 Ayar
18 Ayar
8 Ayar
Elmas
Pırlanta
Mücevher Taş
Gümüş
Ziynet
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
ct
ct
ct
gr
gr
79,447
885,071
2,089,059
271,390
711,461
115,329
1,367
1,264
155
11,948
53,810
291,536
1,248,970
266,862
15,626
1,215
695
185
587
14,328
432
28,189
494,287
1,236,918
271,390
601,752
80,144
1,252
1,201
130
10,750
7,714
151,853
802,086
161,154
539
211
545
50
350
0
432
Yurtdışı satışlar
14 Ayar
18 Ayar
21 Ayar
22 Ayar
9 Ayar
Gümüş
gr
gr
gr
gr
gr
gr
61,948
100,050
135,555
4,602
15,518
17,706
190,755
156,691
3,051
1,384
11,678
61,948
32,295
59,195
1,801
2,386
1,570
159,750
62,224
1,468
113
6,587
42
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Satışların Maliyeti
01.01.30.06.2013
01.01.30.06.2012
01.04.30.06.2013
01.04.30.06.2012
Direk ilk madde malzeme giderleri
Direk işçilik giderleri
Genel üretim giderleri
Amortisman giderleri
311,643,465 158,691,803 196,271,972
345,408
250,787
174,743
164,299
172,816
119,387
24,118
24,262
11,966
85,751,972
114,644
50,486
13,194
Üretilen mamul maliyeti
312,177,290 159,139,668 196,578,068
85,930,296
Mamul stoklarında değişim
1. Dönem başı mamul (+)
2. Dönem sonu mamul (-)
40,366,075 29,550,956
(34,463,682) (28,775,298)
1,203,579
13,656,969
Satılan mamul maliyeti
318,079,683 159,915,326 197,781,647
99,587,265
Ticari mal maliyeti
1. Dönem başı ticari mal stoku (+)
2. Dönem içi alışlar (+)
3. Dönem sonu ticari mal stoku (-)
5,393,881
21,132,891
(2,083,482)
2,120,315
22,116,698
(2,465,334)
8,745,310
(252,737)
8,542,766
702,233
Satılan ticari mallar maliyeti
24,443,290
21,771,679
8,492,573
9,244,999
342,522,973 181,687,005 206,274,220 108,832,264
43
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
NOT 19 – GENEL YÖNETİM GİDERLERİ, PAZARLAMA GİDERLERİ ARAŞTIRMA VE
GELİŞTİRME GİDERLERİ,
19.1 Genel yönetim giderleri
30 Haziran 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, genel yönetim giderleri aşağıdaki
gibidir:
Personel giderleri
Elektrik, su ve gaz giderleri
Kırtasiye giderleri
Bakım ve onarım giderleri
Danışmanlık ve denetim ücretleri
Sigorta giderleri
Kira giderleri
Vergi ve harçlar
Şüpheli alacaklar karşılığı
Amortisman ve itfa payları
Kıdem tazminatı karşılığı
Dava karşılık giderleri
Noter ve mahkeme giderleri
Bağış giderleri
Diğer giderler
01.01.30.06.2013
01.01.30.06.2012
01.04.30.06.2013
01.04.30.06.2012
448,894
26,448
21,869
13,236
163,739
36,464
27,000
29,488
298,142
169,050
110,596
10,500
2,110
20,675
91,059
246,169
20,927
27,177
15,724
88,988
78,637
13,696
20,509
364,234
97,853
67,726
56,000
3,522
3,276
61,763
232,563
15,199
14,102
4,756
84,168
71
19,500
6,017
298,142
92,794
(24,343)
683
2,393
58,783
127,584
10,727
15,475
5,965
48,577
23,264
7,500
1,192
113,797
71,388
17,953
2,375
2,012
29,924
1,469,270
1,166,201
804,828
477,733
44
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
19.2 Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
30 Haziran 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, pazarlama ve satış giderleri aşağıdaki
gibidir:
Personel giderleri
Haberleşme giderleri
Bakım ve onarım giderleri
Kira giderleri
Seyahat ve konaklama giderleri
Yakıt giderleri
Temsil ve fuar giderleri
Amortisman giderleri
Reklam giderleri
Nakliye ve taşıt giderleri
İhracat giderleri
Diğer giderler
NOT
01.01.30.06.2013
01.01.30.06.2012
01.04.30.06.2013
01.04.30.06.2012
1,067,138
57,642
17,701
287,178
162,835
245,919
164,172
55,529
134,608
109,166
27,539
109,494
736,221
49,914
30,952
385,939
159,682
261,336
104,854
58,434
110,377
76,220
40,132
42,216
568,359
30,348
4,798
140,610
94,840
124,816
16,989
27,045
71,780
60,284
15,702
67,042
378,987
24,483
7,182
201,649
66,410
141,325
53,113
7,098
53,294
35,706
10,834
25,745
2,438,921
2,056,277
1,222,613
1,005,826
20 – NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
30 Haziran 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle giderler fonksiyon bazında olarak gösterilmiş olup, detayları
Not 19’da yer almaktadır.
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri
01.01.30.06.2013
01.01.30.06.2012
01.04.30.06.2013
01.04.30.06.2012
2,438,921
1,469,270
2,056,277
1,166,201
1,222,613
804,828
1,005,826
477,733
3,908,191
3,222,478
2,027,441
1,483,559
45
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
NOT
21 – ESAS FAALİYETLERDEN GELİRLER GİDERLERİ
21.1 Esas Faaliyetlerden Gelirler
Konusu kalmayan karşılıklar
Ticari alacak ve borç hesaplarına ait kur farkı
gelirleri
Ticari borçlar reeskont gelirleri
Ciro prim gelirleri (*)
Altın karşılığı ticari alacak / borçların değerleme
farkları (**)
Sigorta tazminatı gelirleri ve diğer gelirler
01.01.30.06.2013
01.01.30.06.2012
01.04.30.06.2013
01.04.30.06.2012
23,287
-
23,287
-
1,649,798
392,823
5,170,369
505,627
281,513
3,569,877
1,299,672
(329,691)
2,920,132
488,584
(96,459)
1,742,958
1,638,737
125,854
1,915,668
101,575
683,252
6,215
3,132
99,574
9,000,868
6,374,260
4,602,867
2,237,789
(*) Ciro primi sözleşmeleri Şirket’ in ilişkili şirketi olan Anatolya Kıymetli Madenler Kuyumculuk
Mücevherat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile düzenlenmiş ciro prim sözleşmesine istinaden hesaplanmıştır. Ciro
prim tahakkukları Şirket’in ilişkili şirketlerden yapmış olduğu alımlarda ilişkili şirketlerde oluşacak
gelirlerin Şirket kayıtlarına yansıtılması maksadıyla uygulanmıştır. Anatolya Kıymetli Madenler
Kuyumculuk Mücevherat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan sözleşme ile 2013 yılının ilk altı ayı içerisinde
alınan toplam 2,967,812.79 gr has ve çeşitli milyemlerde mamul altın tutarı olan 258,526,371 TL
tutarındaki alımlar üzerinden %2 ciro primi uygulanmış ve kayıtlara yansıtılmıştır.
(**) Altın alacaklı cari hesapların İstanbul Altın Borsası kapanış fiyatları ile değerlemesi ile oluşan olumlu
farklar ve yapılan sözleşmeler uyarınca elde edilen olumlu farklardan oluşmaktadır.
21.2 Esas Faaliyetlerden Giderler
Komisyon giderleri
Ticari alacak ve borç hesaplarına ait kur farkı
giderleri
Ticari alacaklar reeskont giderleri
Altın karşılığı ticari alacak / borçların değerleme
farkları (*)
Altın Borsası’na göre altın stoğu değerleme farkı
(Not 8)
Diğer giderler
01.01.30.06.2013
01.01.30.06.2012
01.04.01.04.30.06.2013 30.06.2012
-
(20,000)
-
(20,000)
(42,331)
(847,532)
(744,163)
(853,809)
(28,179)
349,615
(347,659)
(212,083)
(6,683,306)
(3,690,588)
(6,157,394)
21,544
(7,941,020)
-
(5,925,212)
(2,791)
(7,334,104) (2,333,038)
(2,333)
(15,514,189) (11,236,563) (13,170,062) (2,893,569)
(*) Altın alacaklı cari hesapların İstanbul Altın Borsası kapanış fiyatları ile değerlemesi ile oluşan olumlu
farklar ve yapılan sözleşmeler uyarınca elde edilen olumlu farklardan oluşmaktadır.
46
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
NOT
22 – YATIRIM FAALİYETLERDEN GELİRLER GİDERLER
22.1 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 Haziran 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait diğer faaliyet gelirleri aşağıdaki
gibidir:
01.01.30.06.2013
01.01.30.06.2012
01.04.30.06.2013
01.04.30.06.2012
9,980
52,066
15,838
29,744
9,980
26,701
8,050
19,872
62,046
45,582
36,681
27,922
Sabit kıymet satış karları
Yatırım amaçlı gayrimenkul kira gelirleri
22.2 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30 Haziran 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait diğer faaliyet giderleri aşağıdaki
gibidir:
01.01.30.06.2013
01.01.30.06.2012
01.04.30.06.2013
01.04.30.06.2012
-
(1,804)
-
(1,804)
-
(1,804)
-
(1,804)
Sabit kıymet satış zararları
NOT
23 – FİNANSMAN GELİRLERİ, GİDERLERİ
23.1 Finansman Gelirleri
30 Haziran 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, finansal gelirler aşağıdaki gibidir:
Faiz geliri
Menkul kıymet, opsiyon ve vadeli işlem
piyasalarında yapılan işlemlere ait karlar
Kur farkı karları
Altına endeksli kredi ve mevduat değerleme karı
01.01.30.06.2013
01.01.30.06.2012
01.04.30.06.2013
01.04.30.06.2012
11,482
11,406
8,047
7,789
138,508
423,407
7,873,884
1,884,566
10,555,111
127,096
254,845
-
139,905
-
8,447,281
12,451,083
389,988
147,694
47
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
23.2 Finansman Giderleri
30 Haziran 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, finansal giderler aşağıdaki gibidir:
Kur farkı zararları
Kredi faiz giderleri
Komisyon ve banka giderleri
Altına dayalı kredi ve mevduat değerleme zararı
Pos komisyon gideri
Menkul kıymet, opsiyon ve vadeli işlem
piyasalarında yapılan işlemlere ait zararlar
NOT
01.01.30.06.2013
01.01.30.06.2012
01.04.30.06.2013
01.04.30.06.2012
(3,376,589)
(2,178,335)
(16,583)
(8,057,716)
(1,016,254)
(216,720) (3,162,773)
(2,150,200)
(745,950)
(17,521)
(5,376)
(9,677,870)
(123,997)
(389,749)
(579,643)
(64,182)
(1,272,364)
(9,165)
763,986
(367,387)
-
(199)
-
(38)
(14,645,477) (12,452,259) (4,617,739)
(949,150)
24 – GELİR VERGİLERİ
Şirket, Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi mevzuatı ve uygulamalarına tabidir.
01.01.2006 tarihi itibariyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uygulamaya başlamıştır.
01.01.2006 tarihi itibariyle Kurumlar Vergisi oranı %20 (31.12.2012: %20)’dir.
Bu kanuna göre Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı
üzerinden hesaplanır. Safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki
hükümleri uygulanır.
Kurumlar Vergisi Matrahı, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen
giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunur. Kar
dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.
Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibariyle oluşan kazançlar üzerinden 01.01.2006 tarihinden
itibaren uygulanmak üzere %20 (31.12.2012: %20) oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte, ödenen
tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.
Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden
yirmi beşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecek ve üç aylık devreler
itibariyle ödenen geçici vergiler o yıla ait Kurumlar Vergisi borcundan düşüldükten sonra kalan bakiye
beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenecektir.
Kurumlar vergisi mükelleflerinin hesap dönemi içerisinde elde ettikleri kurum kazancı üzerinden ödemek
zorunda oldukları kurumlar vergisi dışında ayrıca bazı hallerde Gelir Vergisi Kanunu (GVK) hükümlerine
göre gelir vergisi tevkifatı (stopajı) ödeme mükellefiyetleri doğmaktadır.
48
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2013 yılı
kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları
üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı % 20’dir (31.12.2012: %20).
Tam mükellef kurumlar tarafından tam mükellef gerçek kişilere ve gelir ve kurumlar vergisi mükellefi
olmayanlara dağıtılan kar payları %15 oranında tevkifata tabidir
Tam mükellef kurumlarca karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmayacağından tevkifat
yapılmayacaktır.
Tam mükellef kurumlar tarafından dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye’de bir
işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf
olan dar mükelleflere dağıtılan kar payları % 15 oranında tevkifata tabidir.
Diğer taraftan 4842 sayılı Yasa ile istisna kazançlardan stopaj uygulamasına son verilmiştir. Bu nedenle,
istisna olsun veya olmasın tüm kazançlar dağıtımı halinde stopaja tabidir.
Bu durumun istisnası, eski rejime göre (4842 sayılı Yasa öncesi hükümlere göre) kullanılan yatırım indirimi
için %19.8 oranındaki stopajın devam etmesi halidir.
Halka açık olan veya olmayan şirketlerle ilgili stopaj oranlarındaki değişiklik kaldırılmıştır. Tüm kurumlar
yukarıda belirtilen şekilde kar dağıtmaları halinde %15 oranında stopaj yapacaklardır.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem
kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir
ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
Cari Dönem Vergisi
Ertelenmiş Vergi
01.01.30.06.2013
01.01.30.06.2012
2,297,477
(625,612)
853,828
2,297,477
228,216
49
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Şirket’in gelir tablosunda bulunan vergi karşılığının mutabakatı aşağıdaki gibidir;
Denetlenmemiş vergi öncesi kar / (zarar)
Matraha ilaveler toplamı
Denetlenmemiş mali kar / (zarar)
Geçerli vergi oranı
Hesaplanan vergi
Toplam hesaplanan geçici vergi
Gelir tablosundaki kurumlar vergisi karşılığı
01.01.30.06.2013
01.01.30.06.2012
(2,252,119)
46,469
(2,205,650)
20%
-
3,052,191
75,869
3,128,060
20%
625,612
625,612
-
625,612
Henüz kullanılmamış geçmiş yıl mali zararları ilerideki dönemde bunların mahsup edilmesine yeterli olacak
tutarda vergilendirilebilir gelir elde edileceğinin muhtemel olması halinde ertelenmiş vergi varlığı
muhasebeleştirilir.
İndirilebilir mali zararların tutarı ve ilgili şirketlerin detayı aşağıdaki gibidir;
Mali indirilebilir zararlar
- 06.2012
2,205,650
2,205,650
Şirket, vergiye esas yasal mali tabloları ile Tebliğ’e göre hazırlanmış mali tabloları arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü
muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas
tutarları ile Tebliğ’e göre hazırlanan mali tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta
olup, aşağıda açıklanmaktadır.
50
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı % 20’dir. (2012:
%20). Arsa, yer altı ve yer üstü düzenleri ve binalar için ertelenmiş vergi %5 oranı üzerinden
hesaplanmıştır.
30 Haziran 2013
Kümülatif
Geçici
Ertelenmiş
Farklar
Vergi
Ertelenmiş vergi varlıkları
Mali indirilebilir zararlar
Altın Borsası’na göre altın stoğu değerleme farkı
Stoklar üzerinde aktifleştirilen altın kredileri finansman
giderlerinin iptali
Kıdem tazminatı karşılığı
Şüpheli alacak karşılığı
Alacaklar reeskontu
Aktifleştirilen finansal giderlerin iptali (Binalar hariç)
Binalar üzerinde aktifleştirilen finansal giderlerin iptali
Altın kredisi değerleme giderleri
Cari hesap altın değerleme giderleri
Vadeli işlem ve opsiyon borsası pozisyon zararı
Diğer
31 Aralık 2012
Kümülatif
Geçici
Ertelenmiş
Farklar
Vergi
2,205,650
8,118,773
441,130
1,623,755
174,763
34,953
2,828,270
543,728
1,936,792
829,344
5,380
454,004
2,840,470
6,681,719
296,663
565,654
108,746
387,358
165,869
1,076
22,700
568,094
1,336,344
59,333
2,153,475
313,398
1,601,211
379,649
5,380
454,004
7,873,884
699,991
11,412
166,561
430,695
62,680
320,242
75,930
1,076
22,700
1,574,777
139,998
2,282
33,312
5,280,059
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri
Ortalama metoduna göre stok değerlemesi farkları
Makul değer artış düzeltmesi
Arsalar ve binalar
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar (arsa ve binalar hariç)
Borç reeskontları
Cari hesap altın değerleme gelirleri
Ciro prim gelirleri
Diğer
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
(2,790,601)
(3,117,461)
(80,009)
(504,632)
(13,174)
(3,727,133)
(1,396)
(558,120)
(155,873)
(4,000)
(100,926)
(2,635)
(745,427)
(279)
2,698,645
(2,203,929)
(3,150,644)
(75,469)
(466,798)
(18,188)
(359,897)
(2,671,018)
(8,383)
(440,786)
(157,532)
(3,773)
(93,360)
(3,638)
(71,979)
(534,204)
(1,676)
(1,567,260)
(1,306,948)
3,712,799
1,391,697
51
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
NOT
25 – PAY BAŞINA KAZANÇ
Net dönem karı / (zararı)
Tedavüldeki hisselerin adedi
Pay başına düşen basit ve hisse başına bölünmüş kazanç (TL)
NOT
01.01.30.06.2012
(9,257,861)
66,750,000
(1,055,925)
500,000
(0.1387)
(2.1119)
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
7,374,855
73,808,542
20,673,822
53,536,906
64,707,613
1,097,365
57,448,288
812,083
26 – FİNANSAL ARAÇLAR
Finansal varlıklar
Hazır değerler
Ticari alacaklar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
NOT
01.01.30.06.2013
27 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Finansal Araçlar
Kredi riski
Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de
taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak
karşılamaya çalışmaktadır. Kredi limitlerinin kullanımı Şirket tarafından sürekli olarak izlenmekte ve
müşterilerinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeler ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterilerinin
kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir
Şirket, kredi/alacaklarının tahsil imkanının kalmadığına dair objektif bir bulgu olduğu takdirde ilgili
kredi/alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayırmaktadır. Ayrıca finansal varlıklar olası bir değer
düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve finansal varlığın kayıtlı değerinin gerçeğe uygun değeri ile
karşılaştırılması suretiyle test edilmektedir.
52
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
30 Haziran 2013
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E)
Azami riski teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi taktirde vadesi geçmiş veya
değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri
C.Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter
değeri
Teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
Değer düşüklüğü (-)
Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
Değer düşüklüğü (-)
Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
30 Haziran 2013
Vadesi üzerinden 1 - 3 ay geçmiş
31 Aralık 2012
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E)
Azami riski teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi taktirde vadesi geçmiş veya
değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri
C.Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter
değeri
Teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
Değer düşüklüğü (-)
Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
Değer düşüklüğü (-)
Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
31 Aralık 2012
Vadesi üzerinden 1 - 3 ay geçmiş
Diğer Alacaklar
İlişkili
Diğer
Taraf
Taraf
Ticari Alacaklar
İlişkili
Diğer
Taraf
Taraf
Banka
Mevduatı
3,756,661
-
70,051,881
-
-
374,500
-
6,939,586
-
3,756,661
70,051,881
-
374,500
6,939,586
-
-
-
-
-
2,463,982
- (2,463,982)
-
-
-
-
Alacaklar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili
Diğer
İlişkili
Diğer
Taraf
Taraf
Taraf
Taraf
Diğer Alacaklar
İlişkili
Diğer
Taraf
Taraf
Ticari Alacaklar
İlişkili
Diğer
Taraf
Taraf
Banka
Mevduatı
3,379,950
-
50,156,956
-
-
424,849
-
6,939,586
-
3,379,950
50,156,956
-
424,849
6,939,586
-
-
-
-
-
2,189,127
- (2,189,127)
-
-
-
-
Alacaklar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili
Diğer
İlişkili
Diğer
Taraf
Taraf
Taraf
Taraf
-
53
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Faiz oranı riski
Piyasadaki fiyatların değişmesiyle finansal araçların değerlerinde dalgalanmalar oluşulabilir. Söz konusu
dalgalanmalar, menkul kıymetlerdeki fiyat değişikliğinden veya bu menkul kıymeti çıkaran tarafa özgü veya
tüm piyasayı etkileyen faktörlerden kaynaklanabilir. Şirket’in faiz oranı riski başlıca banka kredilerine
bağlıdır.
Şirket’ in faiz taşıyan finansal borçlarının tamamına yakını için sabit faiz oranı bulunmaktadır. Şirket’in
piyasa faiz oranlarının değişmesine karşı olan risk açıklığı, her şeyden önce Şirket’in değişken faiz oranlı borç
yükümlülüklerine bağlıdır. Şirket’ in bu konudaki politikası ise faiz maliyetini, sabit faizli borçlar kullanarak
yönetmektir. Bu nedenle Şirket, faiz oranlarının değişiminin etkisinden doğan faiz oranı riskine maruz
kalmamaktadır.
Likidite riski
Likidite riski, Şirket’in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana
gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran
olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.
Şirket’in 30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle likidite riskini gösteren tablolar aşağıdadır:
Yükümlülükler
30 Haziran 2013
Defter
Değeri
Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar toplamı
(=I+II+III+IV)
3 Aydan
Kısa (I)
3 - 12 Ay
arası (II)
1- 5 Yıl
arası (III)
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
66,197,825
69,078,682
26,369,056
42,709,626
-
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Diğer yükümlülükler
64,707,613
1,097,365
392,847
-
67,575,296
1,110,539
392,847
-
25,557,693
419,692
391,671
-
42,017,603
690,847
1,176
-
-
66,197,825
69,078,682
26,369,056
42,709,626
-
Sözleşme uyarınca vadeler
Yükümlülükler
Sözleşme uyarınca vadeler
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Diğer yükümlülükler
31 Aralık 2012
Defter
Değeri
Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar toplamı
(=I+II+III)
3 Aydan
Kısa (I)
3 - 12 Ay
arası (II)
1- 5 Yıl
arası (III)
58,484,345
57,448,288
812,083
223,974
-
61,340,239
60,285,994
830,271
223,974
-
9,320,542
9,017,550
170,309
132,683
-
52,002,627
51,262,584
648,752
91,291
-
17,070
5,860
11,210
-
58,484,345
61,340,239
9,320,542
52,002,627
17,070
54
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Kur riski
Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya çıkan
kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir. Dönem içinde gerçekleşen dövizli işlemler,
işlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmiştir. Dövize dayalı parasal varlık ve
yükümlülükler, dönem sonunda geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmiştir. Dövize dayalı parasal
varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden doğan kur kazancı veya zararları, kar/zarar tablosuna
yansıtılmıştır. Şirketin parasal döviz yükümlülükleri ve parasal döviz alacaklarını aşmakta; kurların
yükselmesi durumunda, Şirket yabancı para riskine maruz kalmaktadır.
Kur riskine duyarlılık
30 Haziran 2013 tarihi itibariyle olan bilanço pozisyonuna göre, Türk Lirası yabancı paralar karşısında %10
oranında değer kaybetseydi / kazansaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, yabancı para biriminden olan
varlık ve yükümlülüklerden oluşan kur farkı zararı / karı sonucu net kar 2,329,122 TL daha düşük / yüksek
olacaktı.
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
01.01. - 30.06.2013 Dönemi İtibariyle
Kar / (Zarar)
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi
ABD Dolarının TL karşısında % 10 değer kazanması / kaybetmesi
halinde
1-ABD Doları net varlık / yükümlülüğü
(2,878,549)
2,878,549
2-ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3-ABD Doları Net etki (1+2)
(2,878,549)
2,878,549
Euro'nun TL karşısında % 10 değer kazanması / kaybetmesi halinde
4-Euro net varlık / yükümlülüğü
(21,996)
21,996
5-Euro riskinden korunan kısım (-)
6-Euro Net etki (4+5)
(21,996)
21,996
Altın'ın TL karşısında ortalama % 10 değer kazanması / kaybetmesi
halinde
7-Altın net varlık / yükümlülüğü
5,229,667
(5,229,667)
8-Altın riskinden korunan kısım (-)
9-Altın Net etki (7+8)
5,229,667
(5,229,667)
TOPLAM (3+6+9)
2,329,122
(2,329,122)
55
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle olan bilanço pozisyonuna göre, Türk Lirası yabancı paralar karşısında %10
oranında değer kaybetseydi / kazansaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, yabancı para biriminden olan
varlık ve yükümlülüklerden oluşan kur farkı zararı / karı sonucu net kar 1,400,062 TL daha düşük / yüksek
olacaktı.
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
01.01. - 31.12.2012 Dönemi İtibariyle
Kar / (Zarar)
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi
ABD Dolarının TL karşısında % 10 değer kazanması / kaybetmesi
halinde
1-ABD Doları net varlık / yükümlülüğü
(3,111,257)
3,111,257
2-ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3-ABD Doları Net etki (1+2)
(3,111,257)
3,111,257
Euro'nun TL karşısında % 10 değer kazanması / kaybetmesi halinde
4-Euro net varlık / yükümlülüğü
(19,972)
19,972
5-Euro riskinden korunan kısım (-)
6-Euro Net etki (4+5)
(19,972)
19,972
Altın'ın TL karşısında ortalama % 10 değer kazanması / kaybetmesi
halinde
7-Altın net varlık / yükümlülüğü
4,531,291
(4,531,291)
8-Altın riskinden korunan kısım (-)
9-Altın Net etki (7+8)
4,531,291
(4,531,291)
TOPLAM (3+6+9)
1,400,062
(1,400,062)
56
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Şirket’in sahip olduğu yabancı para tanımlı varlık ve
borçlar aşağıdaki gibidir:
DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU
30.06.2013
TL karşılığı
fonksiyonel
para birimi
70,005,001
ABD
Doları
12,953,957
15,780,276
224,820
-
4.Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler
16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
17. Uzun vadeli yükümlülükler(14+15+16)
18. Toplam yükümlülükler
19. Bilanço dışı türev araçlarının net varlık / yükümlülük
pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı
19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
20. Net yabancı para varlık/yükümlülük pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal Kalemler Net yabancı para varlık/yükümlülük
pozisyonu (UFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam
gerçeğe uygun değeri
23. İhracat
24. İthalat
1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar
(Kasa,banka hesapları dahil)
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar
3. Diğer
Euro
Altın
4,037
601,295
2,174,050
-
23,430
-
153,947
3,000
-
86,010,097
86,010,097
62,266,768
452,122
62,718,890
-
15,128,007
15,128,007
29,848,171
234,893
30,083,064
-
27,467
27,467
114,973
114,973
-
758,242
758,242
60,395
60,395
-
62,718,890
30,083,064
114,973
60,395
23,291,207 (14,955,057)
(87,506)
697,847
23,066,387 (14,955,057)
(87,506)
694,847
21,720,527
1,169,598
11,076
497,413
-
11,965,924
-
57
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
31.12.2012
1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar
(Kasa,banka hesapları dahil)
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar
3. Diğer
4.Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler
16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
17. Uzun vadeli yükümlülükler(14+15+16)
18. Toplam yükümlülükler
19. Bilanço dışı türev araçlarının net varlık / yükümlülük
pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı
19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
20. Net yabancı para varlık/yükümlülük pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal Kalemler Net yabancı para varlık/yükümlülük
pozisyonu (UFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam
gerçeğe uygun değeri
23. İhracat
24. İthalat
TL karşılığı
fonksiyonel
para birimi
50,839,985
ABD
Doları
5,136,457
19,635,746
70,475,731
70,475,731
48,033
56,198,921
228,159
56,475,113
56,475,113
Altın
Euro
-
435,567
665,855
-
20,371
-
192,277
-
5,802,312
5,802,312
20,000
23,107,799
127,992
23,255,791
23,255,791
20,371
20,371
105,297
105,297
105,297
627,843
627,843
129
154,225
154,354
154,354
14,000,618 (17,453,479)
(84,926)
473,489
14,000,618 (17,453,479)
(84,926)
473,489
43,292,521
1,996,893
868,281
-
24,276,198
-
58
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
NOT 28 – FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI
VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR)
Makul değer, zorunlu satış veya tasfiye gibi haller dışında, bir finansal aracın cari bir işlemde istekli taraflar
arasında alım satıma konu olan fiyatını ifade eder. Kote edilmiş piyasa fiyatı, şayet varsa, bir finansal aracın
makul değerini en iyi yansıtan değerdir. Şirket’in finansal araçların makul değerleri Türkiye’deki finansal
piyasalardan ilgili ve güvenilebilir bilgiler edinilebileceği ölçüde, tahmin edilmiştir. Burada sunulan
tahminler, Şirket’in bir piyasa işleminde edinebileceği tutarları yansıtmayabilir. Şirket’in finansal
araçlarının makul değerlerinin tahmininde aşağıda belirtilen yöntemler ve varsayımlar kullanılmıştır:
Rayiç değerleri tahmin edilmesi pratikte mümkün olan finansal enstrümanların rayiç değerlerinin tahmini
için aşağıdaki yöntem ve varsayımlar kullanılmıştır:
Finansal Aktifler
Makul değeri defter değerine yaklaşan parasal aktifler:
-Yabancı para bakiyeleri dönem sonu kuru üzerinden çevrilmektedir.
-Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilen bazı finansal aktiflerin (kasa-banka) makul değerlerinin
bilanço değerlerine yaklaşık oldukları varsayılmaktadır.
-Ticari alacakların makul değerinin, karşılıklar ayrıldıktan sonra, taşındıkları değere yakın olduğu tahmin
edilmektedir.
Finansal Pasifler
Makul değeri defter değerine yaklaşan parasal pasifler:
-Kısa vadeli krediler ve diğer parasal pasiflerin makul değerlerinin, kısa dönemli olmaları dolayısıyla,
defter değerlerinin yaklaşık olduğu varsayılmaktadır.
-Yabancı para cinsinden olan ve dönem sonu kurları üzerinden çevrilen uzun vadeli borçlarının makul
değerinin defter değerine eşit olduğu varsayılmaktadır.
-Üçüncü şahıslara ödenecek tahmini tutarları temsil eden ticari borçlar ile tahakkuk etmiş giderlerin
bilançoda taşınan defter değerlerinin piyasa değerlerine yaklaşık olduğu varsayılmıştır.
Sermaye Risk Yönetimi
Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da
borç ve özkaynak dengesini verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemektedir.
Şirket sermayeyi borç / toplam sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye
bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda
gösterildiği gibi kredileri, finansal kiralama ve ticari borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye,
bilançoda gösterildiği gibi öz sermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.
59
KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle net borç / toplam sermaye oranı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2013
31 Aralık 2012
Toplam borçlar
Eksi: Hazır değerler
Net borç
67,243,404
(7,374,855)
59,868,549
58,958,526
(20,673,822)
38,284,704
Toplam öz sermaye
Toplam sermaye
84,516,322
144,384,871
94,023,676
132,308,380
41%
29%
Net Borç / Toplam Sermaye oranı
NOT
29 – RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
29.1 Borsa İstanbul A.Ş.’nin 4 Temmuz 2013 tarihli 2013/17 no’lu kararı ve 18 Temmuz 2013 tarihli
yazısına istinaden Karakaş Atlantis Kıymetli Madenler Kuyumculuk Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret
A.Ş.’ ye İstanbul Menkul kıymetler Borsası ve İstanbul Altın Borsası’ nın mevcut üyesi olması nedeniyle
Borsa İstanbul A.Ş.’ nin nominal değeri 0.01 TL olan (C) grubu ortaklık paylarından 1,493,767 adet pay
bedelsiz olarak devredilmiştir.
29.2 Şirket’ in 10 Temmuz 2013 tarihli yönetim kurulu toplantısında Gaziantep, Karatarla Mahallesi,
Gaziler Caddesi, Canlıoğlu Ersoy İşhanı, Bina No:54 K:1 Daire No:7/8 adresinde toptan satış mağazası
açılmasına karar verilmiştir.
NOT 30 – FİNANSAL TABLOLARIN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN
AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR
30.1 Şirket, sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım satımı ve imali ile iştigal ettiğinden, yasal düzenleme
uyarınca yasal kayıtlarında 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle enflasyon düzeltmesi yapmıştır. Sermaye
Piyasası Kurulu, 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı ile 2005 yılı dahil olmak üzere enflasyon
muhasebesi uygulamasına son vermiştir.
Download