1 Kurum, standart ara bağlantı referans ücret tarifeleri, ara

advertisement
T.B.M.M.
B:51
25.1.2000
0:1
Kurum, standart ara bağlantı referans ücret tarifeleri, ara bağlantı ve roaming anlaşmalarının
tabi olduğu ayrıntıları gösteren yönetmelikler çıkaracaktır.
İmtiyaz sözleşmesi yapılmaksızın telekomünikasyon tesisi kuran ve işletenlerin tesislerini ka­
patma yetkisi ile para cezalan getirilmektedir.
İşletmecilerin alacakları ücretleri, şözleşmelerdeki ve kurumun düzenlemelerine aykırı olma­
yacak şekilde belirlemesi, kuruma, ücretlerle ilgili hesaplama yöntemlerini, üst sınırlarını makul ve
ayırım gözetmeyen şartlarla çıkarılacak yönetmelikler ve diğer düzenlemelerle yapabilme yetkisi
verilmektedir.
Kurumun, telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi veya altyapı işletilmesi karşılığında
alınacak ücretlere ilişkin düzenlemeler yaparken hangi ilkeleri göz önünde bulunduracağı hükme
bağlanmaktadır. Bir iş ve hizmetin karşılığı olarak alınacak ücretin, hangi değişik kalemlerden ge­
lebileceği tanımlanmaktadır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu yasanın 13 üncü maddesiyle, TürkTelekom çalışanla­
rının statüsü, ücret rejimi, emekliliğiyle ilgili hükümler getirilmektedir. Telekomünikasyon hizmet­
lerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen kadrolarda istih­
dam edilecek memurlar eliyle yürütülecektir. Bunun dışında kalan personel, iş mevzuatı uyarınca
istihdam edilecektir.
Bu tasarıdaki madde 14 ile, 2813 sayılı Telsiz Kanununda yer alan Haberleşme Yüksek Kuru­
lu ile bu Kanun ve 406 sayılı Kanunda belirtilen genel esaslar çerçevesinde görev yapmak üzere,
Ulaştırma Bakanlığıyla ilişkili, kamu tüzelkişiliğini ve idarî ve malî özerkliği haiz özel bütçeli Te­
lekomünikasyon Kurumu kurulmaktadır. Kurumun karar organı olarak, bir kurul başkanı ve dört
üyeden oluşan bir kurul getirilmektedir. Aslî ve sürekli görevlerde çalışan personel için belirlenmiş
olan ücret rejimi az öngörülmüştür; bu da, nitelikli personel gerektiren bu hizmetlerde eleman te­
mininde sıkıntı yaşatacak, hatta, sektörde özel teşebbüsün işleteceği yarı hizmet alanları açılması
sebebiyle, Türk Telekomdan elemanların ayrılışına sebep olacak bir hüküm ihtiva etmektedir. Türk
Telekom dahil imtiyaz sözleşmesiyle telekomünikasyon hizmeti ve altyapısı verecek işletmeleri
denetleyecek, tarifelerini belirleyecek bir düzenleyici kurumun, kurul başkan ve üyelerine ve per­
soneline verilecek ücretler, en yüksek devlet memurunun aylık net ücretini geçemez demekle, ben­
zer kurumlarda belirlenen ücret politikalarıyla farklılık ifade ettiği; bunun da, ayrımcılık anlamına
geleceği ve ayrıca, telekomünikasyon sektörünün hızlı gelişmelerinde nitelikli eleman bulunmasın­
da kurum içinde darboğaz yaratacağı bir gerçektir; bu hususa, Genel Kurulun dikkatini arz ediyorum.
Madde 16'da, Telekomünikasyon Kurumunun görevleri çok detaylı bir şekilde taaddüt edilmiş
ve Rekabet Kurumuyla yetki kargaşası olmaması açısından telekomünikasyon sektörüyle ilgili hu­
suslarda Telokomünikasyon Kurumunun görüşünün de dikkate alınması hükmü getirilmiştir.
2813 sayılı Telsiz Kanununun değişik 8 inci maddesi değiştirilerek, kurul başkan ve üyelerinin
nitelikleri, kimlerin teklif edeceği ve Bakanlar Kurulunca atanacakları gibi hususlar getirilmiştir.
Kurul üyeleri resmî veya özel başka bir görev alamaz, ticaretle uğraşamaz ve serbest meslek
faaliyetlerinde bulunamaz ve özellikle herhangi bir telekomünikasyon şirketinde hissedar veya yö­
netici olamaz hükmü getirilmiştir.
Madde 19, 20, 21'le de Ulaştırma Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun, bu ka­
nunla, kurum ve diğer görevlerle ilgili uyumluluk sağlaması gerçekleştirilmiştir.
.
Madde 24'le, Türkiye Cumhuriyeti Posta İşletmesi GenelMüdürlüğü (Pİ) adı, Türkiye Cum­
huriyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) olarak değiştirilmiştir.
- 58 -
Download