8.Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

advertisement
Adı Soyadı:
Sınıfı: 8/B
No:
A
Tarih:16.03.2012
Aldığı Not:
2011–2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AĞLIBOĞAZ İLKÖĞRETİM OKULU
8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI
10
Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce
doğru olanlara D,yanlış olanlara Y harfi Koyunuz.
Puan
2-Aşağıdaki tabloda verilen olayların fotosentezde mi?
Yoksa solunumda mı? Gerçekleştiklerini olaylarının
karşısına X işareti koyarak belirtiniz?
1-Bir ses dalgasında tepe ve çukur noktalar arasındaki mesafenin iki
katına ‘’genlik’’ denir.
2-Ses dalgaları soğuk maddede daha hızla yayılır.
3-Asitler metal kaplarda saklanmalıdır.Çünkü camla tepkimeye
girerler ve H gazı açığa çıkarırlar.
4-pH değeri 5.5 olan bir madde bazik bir madde,
pH değeri 8.5 olan madde asidik bir maddedir
3- Aşağıda verilen tablodaki bilgilere göre sıcaklık zaman
grafiğini çiziniz?
5-Frekansı 20 Hz’den düşük olan seslere ultrason denir.
6-Odunun yanması fiziksel değişmedir.
7-Fazla miktarda fosfor ve klor iyonu içeren sular ‘’sert su’’olarak
adlandırılır.
8-İki hidrojen atomunun birleşmesinden (H2 ) molekülü oluşur ve
aralarındaki bağ kovalent bağdır.
9-Soygazların son yörüngelerinde daima sekiz elektron bulunur.
10-Fotosentezde amaç enerji elde etmek, solunumda ise amaç besin
elde etmektir.
B
Aşağıdaki soruları uygun şekilde cevaplandırınız?
40
Puan
1-Aşağıdaki resimlerde belirtilen yaprakların
fotosentez yapıp yapamayacağını nedeni ile birlikte
yazınız?
4-Aşağıdaki
yazınız?
1……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
2……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
3……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
kaplardaki
suların
donma
sırasını
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………….
C
Aşağıdaki soruların doğru olan cevabını işaretleyiniz?
50
Puan
C) Ses en yavaş gazlarda yayılır.
D) Sesin sıvılarda yayılma hızı gazlardan fazla, katılardan
azdır.
1Yandaki tablodaki bilgilere göre 50
gram katı haldeki civanın sıvı hale
geçmesi için verile ısı ile kaç gram
katı kurşun sıvı hale getirilebilir?
A) 100 B)50
C)25
4-Aşağıdaki resimde 3 tane müzik aletine eşit miktarda
üfleyince çıkan seslerin dalgaları verilmiştir.
D)12,5
2-Öz ısıları aşağıdaki çizelgedeki gibi verilen eşit
kütleleli metaller kaynayan suyun içine atılıp bir süre
bekledikten sonra aynı anda çıkartılan metaller II.
Şekildeki mum tabakanın üzerine yerleştiriliyorlar.
Yukarıdaki resim için aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru
olarak kabul edilemez?
A) Müzik aletinin büyüklüğü arttıkça çıkan sesin frekansı
da azalır.
B) En ince ses flütten, en kalın ses de tubadan
çıkmaktadır.
C) Şiddeti en fazla ses tubadan, şiddeti en az olan ses ise
flütten çıkmaktadır.
D)Frekansı en büyük ses flütten çıkan sestir. Saksafondan
çıkan sesin frekansı tubadan çıkan sesten fazladır.
Buna göre mum tabaka
üzerine yerleştirilen
metallerin mumu eriterek
düşme sıraları
aşağıdakilerden hangisi
gibi olabilir?
5-Mesut özdeş şişeler aşağıdaki gibi farklı miktarlarda su
koymuştur.
A) Kurşun-Bakır-Nikel-Demir-Alüminyum
B) Alüminyum-Demir-Nikel-Bakır-Kurşun
C)Kurşun-Nikel-Bakır-Alüminyum-Demir
D) Demir-Alüminyum-Bakır-Nikel-Kurşun
3-Sesin hızı için aşağıdaki tablo verilmiştir.
Mesut bu şişelere önce bir çubuk ile vuruyor. Daha sonra
ise şişeleri üflüyor. Vurduğunda en kalın ses çıkan şişe ile
üflediğinde en ince ses çıkan şişe aşağıdakilerden
hangisindeki gibi olur?
En kalın ses
Yukarıda verilen tablodaki bilgilere göre aşağıdaki
yorumlardan hangisi yanlış olur?
A) Ses en hızlı katılarda yayılır.
B) Ses bütün katılarda aynı hızlarda yayılır.
A)
B)
C)
D)
N
M
K
K
En ince ses
K
N
N
K
6-Aşağıdaki makineler çeşitli asit ve bazların tepkimesi
sonucu tuz oluşumunu gerçekleştirmektedir.
9-
Benim elementim 4. Periyot 2A
grubundadır.
Benim elementim 3. Periyot 7A
grubundadır.
Yukarıdaki I ve II nolu kaplarda oluşan tuzlar
aşağıdakilerden hangisi gibidir?
A)
B)
C)
D)
I
NH4Cl
NH4Cl
NH3Cl
NH3Cl
II
.
NaNO2
NaNO3
NaNO2
NaNO3
Ayşe ve Meral’in elementlerinin oluşturacağı bileşin
formülü ve bağ çeşidi için aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) CaCl2
B) CaCl2
C) MgCl2
D) MgCl2
 İyonik bağ
 Kovalent bağ
 İyonik bağ
 Kovalent bağ
10- Aşağıda elektron dağılımı verilen elementlerden
hangisi elektron vermeye yatkındır?
7-
A)
B)
C)
D)
Yukarıda verilen tepkimelerden hangisi ya da hangileri
yanma tepkimesidir?
A) I ve II B) Yalnız II C) I ve IV
D) II ve III
8-
Yukarıda verilen kimyasal denklemin en küçük sayılarla
denkleşmiş hali aşağıdakilerden hangisi gibidir?
A)
B)
C)
D)
BAŞARILAR
Sami YEŞİLYURT
Fen ve Teknoloji Öğretmeni
Download