1 8 nci maddesi içinde mütalâa edilir

advertisement
M. Meclisi
B : 26
10 . 1 . 1972
O : 1
8 nci maddesi içinde mütalâa edilir» diye bir
hüküm getirir misiniz? Açıklık var.
O halde, 275 sayılı Kanunun 20 ne maddesi­
nin 8 nci fıkrasındaki eğitim müesseseleri için­
de TRT mütalâa edilmediği için ve bundan ev­
velki toplantıda etraflıca arz ve ifade ettiğim,
Sayın öztürk'ün gayet açık bir yan çizişle ra­
hat İbir gol aitışı gibi; «Yargıtay 9 ncu Hukuk
Dairesi 11699/120. sayılı içtihadı ile TRT başlı
'başına ibir eğitim müessesesi değildir» diyor.
Adalet Partisi Grup sözcüsü eski Çalışma
Bakanım, sevgili arkadaşım; «o tarlihte kanun
öyle idi, madem ki, Anayasanın 121 nci madde­
si tadil edildi, bütün buna eşit kanunları tadil
ederken TRT yi de nazarı dikkate alacağız» de­
mişti. Bundan evvel yaptığım görüşmeyi tek­
rar etmek işitemiyorum. Anayasanın 121 nci
maddesi, TRT yi, eğitim müesseselerine yar­
dımcı ibir kuruluş olarak mütalâa ediyor, bas­
ili 'başına «TRT bir eğitim kurumu» demiyor.
ğü işçi seviyesine diğer işçi kütlesini de iter­
seniz, mesuliyet Yüce Meclisin olacaktır, Par­
lâmentonun olacaktır.
İSaym Başkan, sözlerimi şöyle bitiriyorum;
TRT eğitim müessesesi ise, kanunda yeri var­
dır, yeni İbir hüküm getirmeye ihtiyaç yoktur.
Eğer TRT eğitim müessesesi değil ise, (bu ka­
nunda TRT ye yeni bir elbise giydirmek, yeni
'bir ayakkabı giydirmek, yeni bir kravat bağ­
lamak niyetinde iseniz, işçi kütlesi içinde ileri­
de zuhur edelbilecek her türlü hareketten mesul
Yüce Meclis olacaktır.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın takrir sahibi takririni
izah ettiler.
iSaym Şevket Yılmaz sizin takririniz de bu
mahiyette, ikisi de ek 4 ncü maddenin metinden
çıkarılmasını ihtiva etmektedir.
ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Burhanettin
Asutay'ın takririne katılıyorum.
Ne Sayın eski Çalışma Bakanım öztürk'ün
yan çizmeleri ve boş kaleye şut çekmeleri gibi
ibir tuitum içine girmeden, ne »Sayın Komisyon
Başkanının Anayasa Mahkemesine İşçi Partisi­
nin yaptığı müracaatın redde dilişlerine da­
yanmadan biraz evvel işaret ettiğim gibi in­
saf, izan ve vicdanınıza hitalbediyorum; eğer
TRT İbir eğitim müessesesi ise 275 sayılı Kanu­
nun 20 nci maddesinin 8 nci fıkrasındaki gibi
muamele görecektir. Eğitim müessesesi ise, ya­
ni 'bir ilkokul, bir ortaokul, ibir lise bir üniver­
site, bir teknik okul gibi ise, nev'i şâhsına mah­
sus bir hükmiyet içinde ise. Hayır, eğitime yar­
dımcı bir kurul ise kanunda «TRT eğitim mües­
sesesidir binaenaleyh, grevden istisnadır» diye
ibir ihüküm getirmek adaletli olmaz, vicdanlı ol­
maz, mürüvetli olmaz..
BAŞKAN — Sayın Şevket Yılmaz, Burha­
nettin Asutay'ın takririne katılmaktadır; bir
takriri oya arz edeceğim.
Komisyon katlamıyor. Takriri kabul buyu­
ranlar lütfen işaret buyursunlar... Kalbul e'tmiyenler... Kalbul edilmemiştir.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Ek geçici madde 1. — Bu kanunun yürürlü­
ğe girdiği tarihte 359 sayılı Kanunun 4 ncü mad­
desine göre seçilmiş bulunan yönetim kurulu
üyelerinin görev ve yetkileri sona erer. Yöne­
tim kurulunun yetkileri, 'bu kanunun yürürlü­
ğe girmesinden itibaren en geç iki ay içerisin­
de yeni Yönetim Kurulu teşkil olunarak göre­
vine 'başlayıncaya kadar, bir geçici yönetim
kurulunca kullanılır. Bu kurul, Ankara Üniver­
sitesi Rektörü, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi
Rektörü Hacettepe üniversitesi Rektörü, Baş­
bakanlık Müsteşarı veya yardımcısı ve Kurum
Genel Müdüründen kurulur. Genel Müdür kurul
başkanlığı görevini yapar.
BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Buldanlı, buyurun.
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş­
kan, değerli üyeler;
Bu madde, konuşulmakta olan tasarının ka­
nunlaşması halinde, vazife görmekte olan bü-
Yıllar boyu hakkına kavuşmanın rahatlığı
içlinde millî bütünlüğü, demokratik sisteme bağ­
lılığı savunan bir işçi kütlesi hakkında bu ka­
nunla getireceğiniz hükmün aksinin iöibür ka­
nunlarda bulunmamaısınıda temin etmelisiniz.
Eğer önümüzdeki günlerde 4 ve 5 milyona ula­
şacak işçi kütlesini 359 sayılı Kanuna göre mu­
amele görecek 400 kişinin yapacağı grevi ön­
lemek suretiyle bir harekete geçerseniz, eğer
Türk işçisini 274 sayılı Kanunda yapılan ada­
leti bir tadilden sonra BÎŞK'in sokağa döktü­
120 —
Download