114. birle?im:Mizanpaj 1.qxd

advertisement
TBMM
B: 114
9 . 6 . 2010
O: 2
Afrika Ülkeleri ile Ekonomik İlişkileri Geliştirme Stratejisi ile Afrika pazarının ülkemizdeki
firmalar için hedef pazar niteliği taşıdığı görülmektedir. Kuzey Afrika ülkelerinin yanı sıra Sahra altı
ülkelerini de kapsayan bu stratejik eylem planı ile ticaret hacmi stratejisinin başladığı 2003 yılından
2008 yılı sonuna kadar yüzde 200’ün üzerinde bir artış sağlanmış ve Afrika’da üstlenilen işlerin
toplamı 25 milyar doları aşmıştır.
Diğer taraftan, Asya Pasifik Ülkeleri ile Ekonomik ve Ticari İlişkileri Geliştirme Stratejisi ile
2005 yılından bu yana uygulanan bu strateji kapsamında, dünya nüfusunun yarısından fazlasını
barındıran ve dünya ticaretinde önemli bir yere sahip olan Asya Pasifik bölgesi hedef pazarlar
içerisine dâhil edilmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore ve Japonya yeni ihracat odakları olarak
tespit edilmiştir. İhracatımızın 2010 yılı sonu itibarıyla 8 milyar dolara ulaşması hedeflenmiştir. 2009
yılında Çin Halk Cumhuriyeti, yaklaşık 9 milyar dolara ulaşan ticaret hacmiyle önemli bir pazar
olduğunu göstermiştir.
Amerika Birleşik Devletleri ile Ticareti ve Ekonomik İlişkileri Geliştirme Stratejisi ile
Türkiye'nin ve Türk ürünlerinin imajının güçlendirilmesi, böylece ABD’ye olan ihracatımızın
artırılması, Amerikan yatırımcılarının dikkatinin çekilmesi ve ticari ilişkilerin siyasi ve kültürel
ilişkilere olumlu yansımasından yararlanarak, genel anlamda ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi de
amaçlanmaktadır.
Bu stratejik hedeflerimiz yürürlüğe konularak Türk ihracatçısının doğru pazarlara yönelmesi
sağlanmış ve ihracatımızda önemli artışlar gerçekleştirilmiştir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz için önümüzdeki on yılda önemli bir ihracat pazarı
olma özelliğine sahip Çin, Almanya, İtalya ve İngiltere’nin… Çin’de ABD’nin 9, Almanya’nın 14,
İtalya’nın 23, İngiltere’nin 19, Kanada’nın 13, Japonya’nın 8 adet ticaret müşaviri bulunurken
ülkemizin sadece 2 adet ticaret müşaviri bulunmaktadır.
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılında 500 milyar dolar ihracat hedefine
ulaşılabilmesi için Dış Ticaret Müsteşarlığının yurt dışı teşkilatının güçlendirilmesi zorunluluk arz
etmektedir. Bu çerçevede, ihracatın ülkemizin büyümesindeki önemi dikkate alınarak, ihracat yoluyla
yatırım, üretim ve istihdamın artırılması hedefine yönelik olarak tasarıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı
yurt dışı kadroları sayısının 145’e yükseltilmesi hedeflenmektedir.
Tasarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
(AK PARTİ sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Sayın Bağcı, teşekkür ediyorum.
Şahsı adına Denizli Milletvekili Sayın Emin Haluk Ayhan, buyurun efendim.
EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 476 sıra sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Dış Ticaret Müsteşarlığına Ait Bölümünde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’nda şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce
heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce geneli hususunda konuştuğum konulardan arta
kalan birtakım hususlar vardı, onları değerlendirmek istiyorum, buna ilave olarak da birtakım
görüşlerimi beyan edeceğim.
Gerçekten, Türkiye dış ticaretine yeni bir eksen çizilmesi zorunludur. Avrupa Birliği ve gelişmiş
ülke pazarlarına bağımlılık azaltılmalıdır. Yurt içinde katma değer üretimini destekleyecek politikalara
öncelik verilmeli, ithal girdi bağımlılığı azaltılmalı, dâhilde işleme rejimi gözden geçirilmeli, Türk
ürünleri üzerinde yurt dışı piyasalarda oluşan katma değerin Türkiye’de kalması sağlanmalı, proaktif
bir pazar giriş ve stratejisi benimsenmeli, serbest ticaret prensibi ülke menfaatleri çerçevesinde
kurgulanmalı ve uygulanmalı, Türk ürünlerinin rekabet gücünü artıracak rekabetçi döviz kuru
uygulamasına da geçilmelidir.
– 524 –
FATMA-114
–
Download