Ders Adı : KAMU MALİYESİ Ders No : 0020040029 Teorik : 3 Pratik

advertisement
Image not found
http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png
Ders Adı
: KAMU MALİYESİ
Ders No
: 0020040029
Teorik
:3
Pratik
:0
Kredi
:3
ECTS
:3
Ders Bilgileri
Ders Türü
Zorunlu
Öğretim Dili
Türkçe
Öğretim Tipi
Yüz-Yüze
Ön Koşul Dersleri
Yok
Dersi Verenler
TAHSİN KARABULUT,
Genel Bilgiler
Dersin Amaçları
Bu dersin amacı kamu kesiminin faaliyet alanı, kamu harcamaları, kamu gelirleri, bütçe, maliye politikası ve mahalli
idareler konusunda temel kavramları tanımlayabilmektir
Dersin İçeriği
Kamu kesiminin önemi ve devletin ekonomiye müdahalesinin gerekçeleri, refah ekonomisi, refahın çeşitli yaklaşımlar
ile ölçülmesi, tam ve yarı kamusal mallar, kamu tercihleri, bürokrasi, dışsallıklar, kamu harcamalarının analizi, fayda
maliyet analizi, Türkiye’de kamu harcamaları, piyasa mekanizmasının başarısızlığı, kamusal malların üretiminin genel
denge ve kısmi denge analizi, kamu gelirleri, vergilerin sınıflandırılması.
Öğrenim Kazanımları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
#
Öğrenim Kazanımları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
1
Kamusal maliyesinin amaçlarını tanımlayabilme .Kamu harcamaları, türleri ve etkilerini tanımlayabilme
2
Kamu gelir türü olarak vergiye ilişkin temel kavramları ve bunların özelliklerini açıklayabilme
3
Bütçe, ilkeleri, işlevleri ve türleri konularını tanımlayabilme ve yorumlayabilme
4
Mahalli idarelerin hukuki ve mali yapıları değerlendirebilme
5
Maliye politikası amaçları ve araçları arasında ilişki kurabilme
Ders Akışı
Hafta
1
2
3
4
5
Konu
Ön Hazırlık
Öğretme Metodu
Maliye ilminin esasları: Metotlar, yaklaşımlar
Piyasa ekonomisinin işleyiş koşulları ve devletin
ekonomiye müdahalesi
Kamu ekonomisinin özellikleri ve kamusal mallar
Kamu harcamaları: Tanım, teorik görüşler, özellikler ve
kamu harcamalarının sınırı sorunu
Kamu harcamalarının sınıflandırılması: İdari ve bilimsel
sınıflandırmalar
Vergiye ilişkin temel kavramlar: Verginin konusu, vergiyi
6
doğuran olay, vergi muafiyet, istisna ve indirimleri, vergi
matrahı ve oranı
7
Vergi yükü ve vergi yansıması
8
Vergilerin sınıflandırılması şekilleri ve vergileme ilkeleri
9
10
11
12
13
14
Gelir üzerinden alınan vergiler: Gelir vergisi ve kurumlar
vergisi
Harcamalar üzerinden alınan vergiler ve servet vergileri
Devlet borçları: Borçlanma ve vergi, borçlanma
nedenleri, türleri, tekniği, borç yönetimi
Bütçe: Kavramı, özellikleri, teorileri, ilkeleri, sistemleri,
türleri, bütçe süreci ve denetimi
Mahalli idareler maliyesi: Varlık nedenleri, gelir
bölüşümü ve gelir kaynakları
Maliye politikasının konusu, önemi, amaçları ve araçları
Kaynaklar
Ders için gerekli kaynaklar
Metin Erdem, Doğan Şenyüz, İsmail Tatlıoğlu, Kamu Maliyesi, 2012
Özhan Uluatam, Kamu Maliyesi, 2001
Abdurrahman Akdoğan, Kamu Maliyesi, 2008
Ders için önerilen kaynaklar
Değerlendirme Metodu
Yarıyıl Çalışmaları
Adet
Yüzde
Arasınav
1
40
Devamsızlık
0
0
Quiz
0
0
Ödev
0
0
Proje
0
0
Saha Çalışması
0
0
Yarıyıl Çalışmaları
Adet
Yüzde
Sunum/Seminer
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
Diğer (Staj vb)
0
0
1
40
Toplam
Yarıyıl Çalışmaları
Yüzde
Yıl içinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
Öğrenme Kazanımlarına Katkı
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Katkı Seviyesi
Öğrenme Kazanımları
En Az 1, En çok 5
1
2
3
4
5
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☑
☐
Temel iktisadi sorunlara ilişkin politikalar önerebilme
☐
☐
☐
☐
☑
Matematiksel, istatistiki ve ekonometrik yöntemleri iktisadi sorunlara
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Ekonomi ile ilgili temel hukuksal kavramları tanımlayabilme ve kullanabilme
☐
☐
☐
☐
☐
Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu seviyede muhasebe bilgisine sahip olma
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
Temel iktisadi kavramları, teorileri ve yöntemleri tanımlayabilme ve
değerlendirebilme
İktisadi aktörlerin (devlet, firma, hanehalkı gibi) ekonomi içerisindeki rollerini
tanımlayabilme
uygulayabilme
İktisadi teorilerin tarihsel bir perspektif içerisinde gelişimlerini inceleyebilme ve
yorumlayabilme
İktisadi sistemleri inceleyebilme ve günümüz ekonomik sorunları ile
ilişkilendirebilme
İktisadi büyüme, kalkınma ve verimlilik sorunlarını temel düzeyde açıklayabilme
ve yorumlayabilme
İnovasyon ve teknolojik gelişmenin ekonomik dinamizm üzerindeki etkilerini
tanımlayabilme
Temel işletme kavramlarını tanımlayabilme ve iktisadi analiz yöntemlerini
işletme ile ilgili sorunlara uygulayabilme
ve kullanabilme
Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, problem çözebilme ve bilgi teknolojilerini
iktisadi analizlerde kullanabilme
Proje hazırlayabilme, bağımsız davranabilme, insiyatif alabilme ve yaratıcılık
becerisi sergileyebilme
Küresel ekonomik gelişmeleri kavrayabilme ve Türkiye ekonomisine etkilerini
değerlendirebilme
Lisansüstü öğrenim için gerekli bilgi ve becerileri sergileyebilme
No
16
Katkı Seviyesi
Öğrenme Kazanımları
En Az 1, En çok 5
Finansal sektörün işleyişini açıklayabilme ve finansal araçları kullanabilme
1
2
3
4
5
☐
☐
☐
☐
☐
ECTS / Öğrenci İş Yükü
Aktiviteler
Sayısı
Saat
Toplam
Ders Süresi(Hafta)
14
3
42
Ders notları ön hazırlanması, kendi kendine çalışma
0
0
0
Ödev
0
0
0
Sunum/Seminer
0
0
0
Quiz
0
0
0
Arasınav
1
15
15
Proje
0
0
0
Saha Çalışması
0
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
0
Final Sınavı / Dönem Projesi / Tez Hazırlık
1
25
25
Diğer (Staj vb)
0
0
0
Toplam İş Yükü
82
Toplam İş Yükü / 25
ECTS
Diğer
Dersle İlgili Etik Kurallar(Varsa)
Değerlendirme Ölçütleri
3.28
3
Download