MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ DERS BİLGİ

advertisement
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
DERS BİLGİ PAKETİ
Dersin Kodu / Adı
Sınıfı / Dönemi
Dili
Düzeyi
Türü
Kategorisi
Kredisi
Eğitim Şekli
Ön Koşul
Dersler
Öğretim Üyesi
Diğer Öğr.
Üyeleri
Yardımcılar
Ders Saatleri
MBG 2309/ HAYVAN DOKU KÜLTÜRÜ
2 / Güz
Türkçe
Lisans
seçmeli
Temel bilimler
Teori Uygulama Laboratuvar
AKTS Kredisi
2
2
0
0
3
Yüz yüze
Doç. Dr. Hasan TÜRKEZ
Yok
Yok
Gündüz: Çarşamba:10-12 / Gece: Çarşamba: 20-22
Değerlendirme Ölçütleri
Dersin Amacı
Öğrenim
Çıktıları
Dersin Alt Limit Değeri
Dönem Sonu Sınavı Barajı
ETKİNLİK
Adet
Ara Sınav
2
Kısa Süreli Sınavlar
Ödevler
1
Dönem Ödevi/Projesi
Laboratuvar
Diğer
1
Dönem Sonu Sınavı
35
40
Yüzde (%)
40
60
Bu dersin kapsamında, hayvan doku kültürü yöntemlerinin öğrenilmesi ve
uygulanması floresan mikroskobu, ELIZA okuyucu gibi kullanımı gibi ileri
teknikler kullanılarak amaçlanmaktadır




Hücre kültürü prensiplerini bilmek ve uygulamak
Hücre kültürü ortamı gereksinimlerini ayırt edebilmek
Hücre canlılığını ve ölümünü nicel ve nitel yollarla tespit edebilmek
Hücre metabolik faaliyetlerini floresan mikroskobu yardımı ile
belirleyebilmek
Ders İçeriği ve Programı
Haftalar Konular
Temel tanımlamalar ve kavramlar. doku kültürü laboratuarı, gerekli cihaz ve
1
malzeme
Aseptik teknikler
2
Hayvan doku kültürü besiyerleri
3
Primer hücre kültürleri ve hücre hatlarının sürdürülmesi
4
Laminar akış kabini kullanımı, CO2 inkübatörü kullanımı, hücre kültür odasının
5
düzenlenmesi
Hücre kültüründe genel teknikler: Hücre tiplerinin tanımlanması, ekim koşulları
6
Ara Sınav
7
Hücre sayım yöntemleri, ekim ve kültüre alma
8
Hücre sayım yöntemleri, ekim ve kültüre alma
9
Örnek hazırlama, hücre dondurma ve çözme
10
Hücre canlılığının tespiti: MTT yöntemi
11
Hücre canlılığının tespiti:
12
Hücre ölümünün belirlenmesi:
13
Hücrelerde gerçekleşen çeşitli metabolik olayların belirlenmesi:
14
Hücrelerde gerçekleşen çeşitli metabolik olayların belirlenmesi:
15
Ders Kitapları
ve/veya
Kaynakları
•
Basic Biotechnology by Colin Ratledge and Bjorn
Kristiansen, Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University
Press, 2006.
•
Introduction to Biotechnology by William J. Thieman and
Michael A. Palladino, 2nd edition, Benjamin Cummings Pub Co.,
San Francisco, 2008.
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterliliklerine Katkı Düzeyi
Katkı
Katkı
Yaptığı
ÖÇ
Düzeyi b
Ders Öğrenim Çıktısı
No
Prog.Y 1 2 3 4 5
Ö.
Y. c
a
Bilimsel gelişmelere araştırma ve geliştirme yetileri
ile katkılarda bulunma.
1, 2, 3,
x
1
4, 5,
9,10
Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki güncel
1, 2, 3,
x
2 teknikleri ve hesaplama yöntemlerini kullanabilme.
4, 5, 8,
10, 11
b Katkı Düzeyi (1: Düşük 2:Düşük ~ Orta
3: Orta
4: Yüksek 5: Mükemmel)
c
1,3,
5
1,3
Ölçme Yöntemi ( 1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ödev/Proje, 4: Laboratuar Çalışması /
Sınavı, 5: Seminer / Sunum )
PY. No
123456789101112
13
14
a Program
Yeterlilikleri
Alanında yer alan temel kavramları anlayıp yorumlayabilme
Kazanmış olduğu teorik bilgiyi pratikte kullanabilme ve sorunlara çözüm önerisi
getirebilme
Sahip olduğu bilgiyi uygun şekilde aktarabilme
Bulunduğu anabilim dalındaki veya farklı disiplinlerdeki kişilerle bir araya gelip
takım çalışması yapabilme
Etkileşim içerisinde olduğu diğer bilim dalları ile ilgili temel düzeyde bilgi sahibi
olabilme
Elde ettiği sonuçları bilim dünyasına arz edebilme
Bilimsel, sosyal, kültürel, dini ve ahlaki değerlere duyarlı olabilme ve kişisel
sorumluluk farkındalığı kazanabilme
Alana ait bilgileri bilim etiği çerçevesinde sosyal ve bilimsel değişiklikleri göz önüne
alarak sorgulayabilme
Varsa alanı ile ilgili eğitim sorunlarına duyarlı olup çözüm getirebilme
Mesleki alandaki gelişmelerin yanı sıra sosyal alandaki gelişmeleri takip edebilme,
bunlarda aktif olarak rol alabilme
Kazandığı bilgileri farklı disiplinlerden edindiği bilgilerle birleştirerek
yorumlayabilme bilme
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim
teknolojilerini kullanabilme
Yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip edebilme ve meslektaşları ile
iletişim kurabilme
Download