TBMM B:87 11.4. 2007 O: 4 mizde, 125 bin gibi rakamlarla ifade

advertisement
TBMM
B:87
1 1 . 4 . 2007
O: 4
mizde, 125 bin gibi rakamlarla ifade edilebilen talasemili, orak hücreli, lösemili hastalar bulunmak­
tadır. Bunlara yılda 2.500 dolayında hasta eklenmektedir. Geçen yıl 800-900 gibi rakamlara varan
sayıda hasta kaybı olmuştur, ölüm olmuştur. İzmir'de, Lösemililer Derneğinin bize verdiği rakam­
lara göre, 193 çocuk hayatını kaybetmiştir.
Yani, bütün bu gerçekler bize göstermektedir ki, eğer sağlıklı donör bulunursa, eğer kan transfüzyonu sağlıklı yapılırsa, kan ürünlerine sağlıklı kavuşulur, kan ürünleri gerekli hastalara sağlıklı
iletilebilirse birçok hastanın ölümle yüz yüze gelmesi engellenecektir.
Bu kanunun 2'nci maddesindeki "Tanımlar" bölümünde, bizim özellikle dikkatimizi çeken (1)
kısmındaki "Transfüzyon merkezi" tanımıdır. "Transfüzyon merkezi" tanımında "Acil durumlar dı­
şında kan bağışçısından kan alma yetkisi olmayan, temin edilen kanı veya bileşeni transfüzyon için
çapraz karşılaştırma ve gerek duyulan diğer testleri yaparak hastalara kullanılması amacıyla hazır­
layan birimi ifade eder." diyor. Buradaki "Acil durumlar dışında kan alma yetkisi olmayan" tanımı­
na özellikle Sayın Bakanın dikkatini çekmek istiyorum. Çünkü, kan temini, hastaya kan verilmesi,
sadece kan almakla yetmiyor, o kanın testlerinin doğru yapılması, hastayı iyileştireyim derken baş­
ka bir hastalıkla yüz yüze bırakmamak için, sağlıklı kanın hastaya verilmesi gerekmektedir.
Çoğu zaman hastanelerde hepimiz karşılaşmışızdır. Hasta sahibi, bir telaşla, hastasına bir şey
yapabilmek için kan bulmaya çalışır. Gerçi, yıllardır dünyada teknolojinin ve bilimin gelişmesi -bi­
raz önce, burada, doktor olan Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşıma yakıştıramadığım bir ifadey­
le, bunu Adalet ve Kalkınma Partisine mal etmiş olmasından rahatsızlık duysam da- kan ürünleri,
kan bankaları, hastanelerde sağlıklı kana ulaşım, hastalara kanın sağlıklı verilmesi, tamamen, bura­
dan kendilerine teşekkür ettiğim doktorlarımızın, hematologlarımızın, kan bankalarında çalışan gö­
revlilerimizin, bilim adamlarımızın eseridir. Bunu, hiçbir hükümetin kendisine mal etmesi söz ko­
nusu değildir. Hiç kimse kan üzerinden siyaset, sağlık üzerinden siyaset yapmamalıdır.
Bu nedenlerle, alınan kanın hastaya sağlıklı verilmesinin yolu kanın doğru tahlil edilmesinden
geçmektedir. Bu maddeyle, "Transfüzyon merkezi" tanımıyla özel yerlerde de kan vermenin dışın­
da donörden kan alımı yapılması gündeme getirilmektedir. Donörden kan alımıyla bitmiyor iş, o ka­
nın doğru tahlil edilmesi gerekiyor. Hepimiz biliyoruz, laboratuvarlarda değişik testler uygulanarak
sonuçlar alınmakta. Bunların çok doğru olanları var, bunların ucuz ama daha sağlıksız sonuçlar ve­
renleri var.
Bu "Transfüzyon merkezi" tanımı, özel hastanelerde, acaba, kâr kaygısıyla bazı ucuz testlerin
kullanılmasına ve bu nedenle, örneğin, HIV testlerinin ucuz olarak kullanılması sonucu kan vere­
rek hastayı iyileştirelim derken hastaların ileride daha büyük sorunlarla karşılaşmasına neden olur
mu diye bir kaygım var. Bunu, herhangi bir önerge vererek bu maddede değiştirilmesini değil, Sa­
yın Bakanlıktan yönetmelikler yapılırken bu konuya çok dikkat edilmesi gerektiğini söylemekle ye­
tinmeyi uygun bulduk Grup olarak. Onun için, bu noktadaki endişelerimizi dile getiriyorum.
Bunun dışında, elbette ki, donör sayısını artırmak için hem eğitim verilmesi hem halkımızın
özendirilmesi gerekmektedir. Hepimiz, kendi ihtiyacımız olduğu zaman... (Gürültüler)
Arkadaşlar, bir gün sizin de kana ihtiyacınız olabilir.
FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - Herkes dinlemek zorunda mı?
TÜRKÂN MİÇOOĞULLARI (Devamla) - Hepimiz, ihtiyacımız olduğu zaman hastanelerde
büyük bir telaşla kan ararız ve her zaman deriz ki, evet, bu çok önemli, mutlaka kan vermeliyiz, on­
dan sonra da unutur gideriz.
Özellikle donörlerin özendirilmesi, donör çoğalmasını sağlayacak birtakım önlemlerin yönet­
meliklerle alınması gerekmektedir.
Bu yasa bir devrim olmasa da, daha önceki yasadan çok farklı nitelikler taşımasa da, yine de
gelişen çağımızda bilim ve teknolojiye uygun uygulamaları getireceği için Cumhuriyet Halk Parti-260-
Download