T. B. M. M. B : 19 buluruz» inancını hükümetin terk etmesi gerekir. As

advertisement
T. B. M. M.
B : 19
buluruz» inancını hükümetin terk etmesi gerekir. Aslolan, vatandaşın oyunu almak değil, onunla birlik­
te, vatandaşı pahalılığın ve taban fiyatları açmazının
etkisinden kurtarmaktır. Halkın hükümetten beklediği
budur.
Muhterem milletvekilleri, Sayın Tarım Bakanının
bilgisine sunmak istiyorum: Orman emvali satışla­
rında Kahramanmaraş'ta büyük bir soygun sahnelen­
mektedir.
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Her yer­
de...
M. TURAN BAYEZIT (Devamla) — Yüzde 60
'köylüye bırakılan miktar, serbest satışa arz edilme­
mekte; hükümetin ekonomik politikasına aykırı ola­
rak, serbest satışa arz edilmemekte ve civar ü ve
ilçelerin ihtiyacının karşılanması için ayrılan yüzde 40ı
oranındaki tahsis, iktidar partisinin mahalli bazı ki­
şilerinin - ki, isimleri bende mevcuttur • ve bunların
yakınlarının şahsi istifadesine terk edilmektedir. Bir
yandan, köylü, kendinin mülkü olan artık, hem is­
tihsal yapması, hem de tarife bedelinin muayyen bir
yüzdesini ödemesi sonucu, kendi mülkü olan odun­
ların satışsından engellenmekte, serbest satışından en­
gellenmekte; diğer taraftan, civar il ve ilçelerin ihti­
yacını karşılamak İçin üretilen yüzde 40 nispetindeki
yatacak ise, demin arz ettiğim kişilerin şahsi istismar
konusu haline getirilmektedir. İsimler bende vardır,
arzu edildiği zaman arz edebilirim.
Mili! eğitim hizmetleri, tek kelimeyle, iç acısı bir
düzeyde seyretmektedir. Kahramanmaraş doğu ve
güneydoğu illerimizden değildir; Kahramanmaraş, ni­
hayet her türlü mahrumiyetin, Türkiye ortalamasının
üstünde hissedilebildiği bir ildir. Buna rağmen öğret­
men kadrosunda açık vardır. 11 valisi çok haklı ola­
rak, rotasyon sırası gelen öğretmenleri ilin dışına bı­
rakmamaktadır; ancak bu, öğretmenin çalışma gücü­
ne, çalışma şevkine ve dolayısıyla eğitime yansımak­
tadır.
Okul binaları yetersizdir ve okul binalarındakİ
araçlar yetersizdir. Bir köyde, Elbistan'ın Hüyücek
Köyünde, köylünün 10 milyon lira sarfiyla yapmış ol­
duğu ek derslik bomboştur; ambar olarak kullanıl­
maktadır ve bütün okullarda sıra yoktur.
Sağlık hizmeti aynı şekilde görülmektedir. Köy­
lerin ebe ihtiyacı dahi karşılanmamış, sağlık ocakla­
rına doktor ataması yapılmamıştır. Sayın Sağlık Ba­
kanının bilgisine sunmak istiyorum.
Sayın milletvekilleri, bunların dışında en önemli
iki noktaya temas etmek İsterim: Birincisi, rüşvetin
— 128
30 , 10 , 1986
O i 1
alabildiğine yaygınlaştığıdır. Yukarıda arz ettiklerim
gibi, bu konulan da bana bildirenler, benim partilile­
rim değü, sağ partiye, ANAP'a oy vermiş arkadaşla­
rın çoğunluğudur. Rüşvet alabildiğine yaygındır; «Rüş­
vete iz iş yaptırmıyoruz» sözü, her köyde ve her top­
lumda bana söylenen bir cümledir.
Biraz önce Sayın İçişleri Bakanını dinledik. Sayın
İçişleri Bakanı bu kürsüden, devlet sorumluluğuna sa­
hip olması gereken bir hükümetin temsilcisi sıfatıyla,
hukuka bağlı olduklarını söylediler. İftiharla dinledim
bunu; ama acaba hukuka bağlı bir hükümet olmanın
gereğini yerine getiriyorlar mı? Kahramanmaraş İçin
bu suale olumlu cevap vermek mümkün değildir.
Güvenlik soruşturması tek taraflı yürümekte; 1402
sayılı Yasaya göre görevinden önce alınıp, bilahara
asker! makamlarca iade edilenler, henüz görevlerine
döndürülmemektedir. Nerededir hukuka saygı, nere­
dedir hukuk devletinin esaslarına riayet?.. Sayın İçiş­
leri Bakanının, şurada bir olay nedeniyle verdiği te­
minatı, bu konularda hükümetin tekrarlamasını talep
ediyorum.
İşsizlik almış yürümüş... İşe alınmada iktidar par­
tisine kontenjan ayrılması; işe alınmada işçi mafialarının; 400-500 bin liraya işçi yerleştirme gibi işçi
nafıalarının alabildiğine boy göstermesi olağan bale
gelmiştir.
Yine, yazılı sınavları kazanarak, bazı köylerden
gelen çocuklara - ki, bu köyler sol potansiyelin hâ­
kim olduğu köylerdir - sorulan sorularla, bunların söz­
lü sınavı kazanmaması sonuçlan sağlanmaktadır, ör­
neğin, İsparta'nın yüzölçümü sorulmuştur. Belki ara­
mızdaki İsparta milletvekilleri bilirler; ama Burdur
milletvekili arkadaşlarıma soruyorum: İsparta'nın
yüzölçümü ne kadardır? Diğer bir örnek ise, Van Gö­
lünün derinliği sorulmuştur. Bunlar bilinse dahi, hiz­
metle ilişkisi ve hizmete yeterliliği ortaya koyması
açısından ne dereceye kadar önem arz eden sorular­
dır? Ama amaç ortadadır; amaç, bunları işe alma­
maktır.
11 Kasımda Elbistan'da TKİ Kurumu, vasıflı işçi
alacaktır. Sayın bakanın ve sorumluların dikkatini çe­
kiyorum : Partizanlığı bu İşçi alımına soktuğunuz tak­
dirde, bu işçi alımında, hak edenleri işe almadığınız
takdirde, bunun hesabım sizlerden soracağız ve yine
soruyorum: Niçin TKİ üç yıldır vasıfsız işçi alama­
maktadır?
Sayın milletvekilleri, bu arz ettiklerim belki Kah­
ramanmaraş özelinde gibi değerlendirilebilen; ama
tüm Türkiye'nin yaşantısından bir kesittir. Bu kesiti,
hükümetin ve her şeyden önce iktidarı ve muhalefe-
Download