içindekiler - TC Anayasa Mahkemesi

advertisement
İÇİNDEKİLER
Önsöz İbrahim Ö: Kaboğlu
7
Açılış Konuşmaları
Yüce! Sayman
Volkan Vural
9
9
11
1. OTURUM: İNSAN HAKLARI, DEMOKRASİ VE AZINLIKLAR
İnsan Haklan, Azınlık Haklan ve Türkiye İbrahim Ö. Kaboğlu
Azınlık Meydan Okuması Karşısında Demokratik Teori Slobodan Milacic
Yurttaşlık ve Demokrasi Füsun Üstel
Azınlıklar Hukuku: Tanımlama Sorunları François Rigaux
"Yerli Yabancılar" Fethiye Çetin
Tartışmalar
2. OTURUM: ULUSLARARASI HUKUKTA VE ULUSLARÜSTÜ HUKUKTA
AZINLIK HAKLARI
Uluslararası Hukukta Azınlık Hakları Javaid Rehman
Azınlık Hakları: Avrupa Standartları ve Türkiye Bir Karşılaştırma
Naz Çavuşoğlu
Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı ve Türkiye
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi Steven Vfneatley
Tartışmalar
15
17
29
43
52
71
82
93
95
124
147
192
198
3 . O T U R U M : L O Z A N ANTLAŞMASI V E DİĞER U L U S L A R A R A S I B E L G E L E R
IŞIĞINDA TÜRKİYE'DE M E V Z U A T VE U Y G U L A M A
207
Lozan Antlaşması'nda Azınlık Statüsü: Farklı Kökenlilere Tanınan Haklar
Zeynep Aydın
209
Azınlık Hakları ve Türk Anayasa Mahkemesi'nin Azınlık Konusuna Bakışı
Yılmaz Aliefendioğlu
218
Mevzuatın Görünümü Aynur Ayzit
242
Uygulamadan Ayrımcılık Örnekleri ve Azınlık Vakıflarının Sorunları
Diran Bakar
262
Tartışmalar
276
4 . O T U R U M : U L U S A L ÇÖZÜMLER
Fransa ve Azınlıklar Nicole Cuimezanes
Almanya'da Azınlıklar Cem Özdemir
Azınlıkların Federal Yugoslavya Cumhuriyeti'ndeki Durumu:
Siyasi ve Hukuki Görünüm Vladimir Goati
Yunanistan'da Azınlıkların Korunması ve Liberal Reform Zorunluluğu
A chilles Skordas
Tartışmalar
5
283
285
295
303
311
321
5. O T U R U M : TÜRKİYE İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Azınlık Haklan Açısından Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program
Oktay Uygun
Türkiye'de Azınlık Sorununun Çözümü ve Demokrasi Tarık Ziya Ekinci
Azınlık Sorunu ve Çözüm Önerileri Sedaf Sadioğlu
Günümüz Devletlerinde İnsan Hakları Işığında "Azınlık Hakları":
Kavramı ve Sorunları ioanna Kuçuradi
Tartışmalar
6. O T U R U M : G E N E L DEĞERLENDİRME
Azınlık Hakları (Sentez Raporu) Christian Crellois
Yeni Dünya Düzeni ve Azınlık Haklarının Geleceği Javaid Rehman
"Kendimize Saygı Duyalım, Ama Kendimizi Dışlamayalım"
İbrahim Ö. Kaboğlu
EKLER
Kopenhag Belgeleri
- AGİK Kopenhag Belgesi
- AB Kopenhag Belgesi
Lozan Antlaşması, Kesim III, Azınlıkların Korunması
Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme
Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Program
6
335
337
356
363
369
374
387
389
408
416
421
423
426
427
429
437
439
Download