ABMYO Dergisi. 11, (2008) (138-150) Uluslararası Antlaşmalarda

advertisement
ABMYO
Dergisi. 11, (2008) (138-150)
Uluslararası Antlaşmalarda Azınlık Hakları
ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Yaklaşımları
__
••
«e
Berna AKSOY 1
ÖZET
Avrupa Birliği(AB), 1997 Kopenhag Zirvesi'nde AB'ye aday ülkelerin önüne ekonomik, siyasi ve
müktesebat uyumuyla ilgili bazı kriterler ileri sürmüştür. Bu kriterlerden biri de azınlık haklarına saygı ve
azınlık haklarının korunması ilkesidir. Azınlık hakları; azınlıkların bulundukları ülkelerde, ülke
vatandaşlarının sahip oldukları tüm hak ve hürriyetlere sahip olabilmesidir.
AB, Lozan Antlaşması'nda "azınlık" ifadesinin sadece Hristiyanlardan oluşan azınlık şeklinde değil
dil,din,kültürel farklılığı olan topluluklar olarak daha geniş kapsamlı biçimde Türkiye tarafından
benimsenmesini istemektedir. Türkiye'nin 1998-1999,2000,2001,2002,2003 raporlarında genelde aday
ülkenin doğru yolda olduğu ve ilerlemeye devam etmesi gerektiği ile ilgili ifadeler yer alırken 2004 yılı
raporunda Kopenhag kriterlerinin tamamlandığı fakat azınlık haklarıyla ilgili bazı aksaklıkların olduğu ifade
edilmiştir. Aday ülkelerin bu kriterlere uyumu istenirken diğer taraftan AB üyesi ülkelerin bu kriterleri ne
derece uyguladığı tartışılmaktadır.
21. yüzyıla girdiğimiz bu zaman diliminde devletler, küreselleşmenin sosyo-ekonomik açıdan
yarattığı sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. İnsan gücünün kullanımı, teknolojik gelişmelerle yetişmiş
personel ihtiyacının ortaya çıkması, beyin göçü dediğimiz olgu sayesinde tüm dünyada emek kullanımı
evrensel hale gelmiştir. Bununla birlikte bir ülkede çalışan yabancı işçi sayısı özellikle Avrupa ülkelerinin
yaşlı nüfusa sahip olmaları nedeniyle Avrupa'da sürekli artmaktadır. Bu çalışmada özellikle Avrupa
ülkelerinin azınlık hakları konusundaki uygulamaları ve uluslararası antlaşmalarda azınlık hakları üzerinde
durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Azınlık hakları, Avrupa Birliği
Minority Rights in International Agreements and Approaches of European Union Meınbers
Countries
ABSTRACT
1 Öğr. Gör. Berna AKSOY - İstanbul Aydın Üniversitesi
1
Uluslararası Antlaşmalarda Azınlık Hakları ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Yaklaşımları
European Union (EU) put some criteria of economic, political and acquired knowledge base on eandidate
nations in 1997 Copenhagen summit. One of these criteria is to respect minority rights and protect minority
rights. Minority rights are described as the minorities to have the same rights and freedom as the other citizens
in the country that they live in.
EU wants Turkey to accept these rights no only for the minorities defıned in Lozan Treaty who are
Christian minority but for ali societies who have different language, religion or cultural differences. Although
the reports about turkey in 1998-2003 states that the nation's progress is promising and continue to progress,
report of 2004 states that there are some diffıculties related with minority rights. While eandidate nations are
expected to conform these norms it is questionable how member countries are conforming these criteria.
In this era of 2İst century, states are faced to social and economic problems caused by globalization.
Man power became also globally mobile due to advances in technology and demand for well trained staff.
Number of foreign workers in European countries are inereasing especially because of the elderly aged
population in these countries. This work has a focus on practices in European countries on minority rights and
how these rights are defıned in international agreements.
Key Words: Minority rights,European Union
GİRİŞ
Avrupa'da azınlık kavramı 16. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. O dönemde din,mezhep
ayrımcılığı etkisini göstermiştik azınlıklar da mezhep farklılıklarından ortaya çıkmıştır. Katolik krallıklarda
Protestanlar, Protestan krallıklarda da Katolikler azınlık olarak adlandırılmıştır. Avrupa'da azınlık kavramı
dinsel nitelikli başlamışsa da 1789 Fransız İhtilali'nden sonra "ulusal azınlık" kavramı ortaya çıkmış ve azınlık
kavramı etnik olarak bu tarihten sonra değerlendirilmeye başlanmıştır. Avrupalı devletler, bu azınlıkları
korumayı kendi içlerinde hallettikten sonra azınlık haklarını siyasi bir silah olarak benimsemişler ve dış
politikada bu unsuru, o dönemde özellikle güçlü Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yaşayan
gayrimüslimlerin korunması ve haklarının mücadelesi amacıyla içişlerine karışmanın bir aracı olarak
görmüşlerdir.2 18. yüzyıldan itibaren azınlıklar meselesi, Avrupalı devletlerin çabalarıyla AvusturyaMacaristan ve Osmanlı imparatorluklarını zayıflatmak amaçlı olarak bu ülkelerin gündemine anlaşmalar
yoluyla girmiştir.
İngiltere, Fransa, Avusturya ve Rusya, "kendi başına buyruk", kendilerinden bağımsız hareket edebilecek,
güçlü bir Osmanlı Devleti'ni Avrupa'da görmek istemiyordu. Bu devletlerin istedikleri, kendi çıkarlarına zarar
vermeyecek olan ve aynı zamanda da, birbirleri aleyhine genişlemelerine engel oluşturacak, yarı- bağımlı bir
Osmanlı Devleti'nin varlığını sürdürmesiydi.* Azınlıklar konusu, 18. yüzyıldan beri Avrupalı devletlerin,
zayıflatmayı düşündükleri devletlere karşı amaçlarını meşru bir zemine oturtmalarını sağlamak dışında
azınlıklara, hakları açısından bir yarar sağlamamıştır.
Birinci dünya savaşından sonra Milletler Cemiyeti,İkinci dünya savaşından sonra da Birleşmiş Milletler,
azınlıklar konusunda birtakım yükümlülüklerin yerine getirilmesi için çaba sarfetmişse de azınlık haklarının
2 Hüner Tuncer,"19. yüzyılda Osmanlı-Avrupa İlişkileri",Doğu-Batı "Avrupa" Dergisi, 2001,sayı:14, s.231
2
Uluslararası Antlaşmalarda Azınlık Hakları ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Yaklaşımları
korunması üye devletlerin takdir yetkisinden öte bir anlam ifade etmemiştir. Aslında bu konuda her iki
uluslararası örgütün ısrarlı bir tutum sergilemesinin uluslararası ilişkilerde iki nedeni vardır; birincisi I. Dünya
Savaşı'nın çıkış nedeni olan "milliyetçilik-ulusçuluk" akımlarının meşru zeminde önüne geçebilmek ve
kontrolünü elde tutmak, ikincisi ise uluslararası antlaşmalarla azınlıkların haklarının korunmasını sağlamak.
Dolayısıyla azınlıklar konusu sadece Türk-Yunan ilişkilerini etkileyen bir unsur değildir. Azınlık hakları, tüm
dünya devletleri içinde varlığını sürdüren etnik grupları da etkilemektedir.
Türk-Yunan ilişkilerinde azınlıklar konusunu düzenleyen esas belge olan 1923 tarihli Lozan
Antlaşması hükümlerini günümüzde Yunanistan'ın uyguladığını söylemek pek de doğru olmayacaktır.
Aşağıda konuyu Yunanistan ve Türkiye'nin imzalamış oldukları uluslararası belgelerin ışığında ve
Yunanistan'ın üye olduğu Avrupa Birliği'nin azınlıklara bakışı açısından değerlendirerek Yunanistan'ın bu
konuda izlediği devlet politikasını Lozan Antlaşması çerçevesinde irdeleyeceğiz.
1. AZINLIK KAVRAMI
Azınlık kavramının net bir tanımının olmaması, kavram üzerinde çeşitli görüşlerin ve tanımların ortaya
çıkmasına neden olmaktadır. Sosyolojik açıdan azınlık kavramı; Bir ülkede ayrı soydan veya inançtan olan ve
sayıca az bulunan topluluk, ekalliyet olarak ifade edilmektedir.3 Burada tanımlanan azınlık kavramı, toplumda
bireyin kendisini siyasal ve kültürel haklar açısından çoğunluğa karşı kendi gibi olanlarla birarada olma
ihtiyacı hissetmesi sebebiyle sosyolojik azınlık tanımına girer. Fakat burada belirtilen sosyolojik azınlık, her
zaman hukuksal açıdan azınlık kavramını karşılamamaktadır. Hukuksal açıdan öne çıkan azınlık kavramı;
dünyada birçok devletin üye olduğu Birleşmiş Milletler Örgütü'nün (BM)1966'da üye ülkelerce kabul edilen
ve 1976'da yürürlüğe giren "BM Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi(MSHUS)"nin 27.
maddesinde belirtildiği şekliyle; "sayıca bir devletin nüfusunun geri kalanından az olan, hakim olmayan
durumda bulunan, bu devletin vatandaşı olan üyeleri, nüfusun geri kalanından farklı etnik, dinsel ya da dilsel
özelliklere sahip, üstü örtülü de olsa kültürlerini, geleneklerini, dinlerini ya da dillerini korumaya yönelik bir
dayanışma duygusu gösteren bir gruptur.4 Bu tanım, birçok açıdan eleştiriye açık bir tanımdır. Azınlıkların o
ülkenin vatandaşı olduğunu kabul edersek, mültecilerin ve göçmenlerin azınlık sınıfından sayılmaması gerekir
ya da sayıca çoğunluktan az olan kesim diye adlandırırsak, o zaman güney afrika cumhuriyeti'nde sayıca az
olan beyazların yönetimde çoğunluk üzerindeki baskısını azınlıkların çoğunluk üzerindeki ayrımcılığı olarak
nitelendirmemiz gerekir ki bu yaklaşım 27. maddeye ters düşer. Görüldüğü gibi azınlık tanımı uluslararası
sözleşmelerde de net bir ifade bulamamaktadır.
3 Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu,"Azınlık",Türkçe Sözlük 1, Cilt l,(Türk Tarih Kurumu Basımevi:Ankara
1988),s.120
4 İngilizce metin için bkz., Türkçe metin için bkz. 2003/5851 sayılı karar ile 21/7/2003 tarihli Resmi Gazete.
3
Uluslararası Antlaşmalarda Azınlık Hakları ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Yaklaşımları
2. ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE AZINLIK HAKLARI
2.1.BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMELERİNDE AZINLIK HAKLARI
Birleşmiş Milletler'in azınlık haklarıyla ilgili 1976'da yürürlüğe giren MSHUS'nin uygulaması, insan
haklan komisyonunun bir alt komisyonu olan "Ayrımcılığın Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması Alt
Komisyonu" tarafından takip edilmeye başlanmıştır. Bu dönemde 1976'da kabul edilen MSHUS'nin
uygulanması, iç hukuk çerçevesinde 40. ve 41. maddelerde, rapor etme yöntemi ve devletlerarası başvuru yolu,
Sözleşme'ye ek protokolde ise kişisel başvuru yolu ile düzenlenmiştir. 41. madde kapsamında devletlerarası
başvuru yolu bugüne kadar hiç kullanılmamıştır. 540. maddeye göre Sözleşme'ye taraf devletler, azınlık
hakları ile ilgili aldıkları önlemleri, yaptıkları uygulamaları, uygulamada karşılaşılan sorunları ifade eden
raporları İnsan Haklan Komitesi'ne6 sunmakla yükümlüdürler. Yalnız taraf devletler Komite'nin isteği üzerine
rapor hazırlar. Komite, bu raporları taraf devletlerin de katıldığı açık oturumlarda, sivil toplum örgütlerine
(NGO) de danışarak devlet temsilcilerine sorular yönelterek tartışır. Sonuçta, Komite, raporu değerlendirip
kendi raporunu hazırlayarak Sözleşme'ye taraf diğer devletlere de hazırladığı raporu gönderir.Kişisel başvuru
ise, ek protokol'ü onaylamış Sözleşme'ye taraf devletlere karşı kullanılabilir. Kişisel başvuru hakkının
kullanılabilmesi için o devletin iç hukukunda bütün yolların tüketilmiş olması koşulu getirilmiştir. Komite,
kişisel başvuruyu kabul ederse, ilgili devlet altı ay içerisinde savunmasını yazılı olarak Komite'ye sunmak
durumundadır. Sözleşme'nin ihlal edildiği sonucuna varılırsa, ilgili devlete konuyla ilgili gerekli önlemleri
alması gerektiği bildirilir. BM Sözleşmesi sonucu alman kararların bağlayıcılığı yoktur, sadece tavsiye niteliği
vardır.
Türkiye, Sözleşme'yi 2000 yılında çekinceli olarak onaylamıştır ve 21/07/2003 tarihli Resmi Gazete'de
yürürlüğe giren Sözleşme ile ilgili çekincesini şöyle ifade etmiştir; "Türkiye Cumhuriyeti, Sözleşme'nin 27.
maddesini, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ve 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması ve
Ek'lerinin ilgili hükümlerine ve usullerine göre uygulama hakkını saklı tutar. "Yunanistan ise, Sözleşme'yi 5
Mayıs 1999'da yürürlüğe koymuştur. Fakat her iki ülke de azınlık kavramını farklı yorumlarla dile
getirdiklerinden uygulama aşaması, Türkiye açısmdan Lozan Antlaşması metinlerindeki azınlık kavramı esas
alınarak, Yunanistan açısmdan ise, azınlık kavramı, etnik olmaktan ziyade dini nitelikli olduğu varsayılarak
değerlendirilmektedir. Nitekim, 1955 yılında çıkarılan ve Batı Trakya'daki Türk Azınlığı vatandaşlıktan
çıkarmak için kullanılan Yunan Vatandaşlık Yasası'nın 19.maddesi 1998 yılında iptal edilse de madde; Yunan
vatandaşları arasında "Yunanlı olan ve olmayan" ayırımı yaparak 33 yılda 60.000 Batı Trakyalı Türkün
vatandaşlığına son vermiştir.7
18 Aralık 1992'de BM Genel Kurulu'nda kabul edilen Ulusal veya Etnik, Dinsel ve Dilsel Azınlıklara
Ait Bireylerin Hakları adlı bildiri yayınlanmıştır. 1976'da yürürlüğe giren Sözleşme'ye nazaran azınlık
ifadesinin başma "ulusal" veya "etnik" sıfatlarını eklemiştir. Dolayısıyla 27. maddedeki azınlığın vatandaş
5 Zeri İNANÇ, Uluslararası Belgelerde Azınlık Hakları,(Ankara:Ütopya Yayınları,2004),s.31.
6 1970'de Genel Kurulun aldığı 1503 sayılı karar sonucu İnsan Hakları Raporlarını inceleme görevi Alt Komisyonda
iken Komite'ye verilmiştir.
7 Yunanistan Azınlık Raporu için bkz. http://www.diplomatikg0zlem.com
4
Uluslararası Antlaşmalarda Azınlık Hakları ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Yaklaşımları
olma koşulu bu bildiri ile ortadan kalkmıştır. İlk kez bu bildiri ile azınlık hakları, insan hakları şemsiyesinden
kurtulup insan hakları gibi bireysel bir hak olarak kabul edilmiştir. 1990'lardan sonra Sovyetler Birliği'nin
çökmesi sonucu Doğu Avrupa'da ve Asya'da ortaya çıkan cumhuriyetlerde yaşanan etnik sorunlar sebebiyle
"ulusal azınlık" kavramı yavan kalmıştır. 1993'te Azınlık Hakları Alt Komisyonu Raportörü Absjorn Eide,
hazırladığı raporda; Birleşmiş Milletler'in devletlerin egemenliklerine ve toprak bütünlüklerine saygı
gösterdiğini ve ayrımcılık gibi akımları desteklemediğini özellikle vurgulamıştır. Ayrıca devletlerin,
azınlıkların taleplerini demokratik hukuk devleti doğrultusunda yaklaşarak çözmeleri gerektiği, azınlıkların
da ayrılıkçılık gibi girişimlerinin kabul edilemez olduğu belirtilmiştir.8
Birleşmiş Milletler Örgütü, azınlık hakları konusunda yapmış olduğu çalışmalarda sınırlı yetkisiyle
hareket edebilmektedir. BM, caydırıcı olarak herhangi bir yaptırım uygulayamadığından alman kararlar Taraf
Devlet için tavsiye niteliğinden öte birşey ifade etmemektedir. Buna rağmen, Türkiye de dahil olmak üzere
Avrupa Birliği üyesi bazı ülkeler de BM Sözleşmesi 'ni ve Azınlıklar Bildirisi'ni çekinceli olarak kabul
etmişlerdir. Hatta bu ülkeler arasında 1789 Fransız İhtilali'nin anavatanı olan Fransa, BM Sözleşmesi'nin 27.
maddesi ile ilgili olarak koyduğu çekincede şu ifadelere yer vermiştir;
"Fransız Anayasası'na göre Fransız vatandaşları kanunen eşittirler ve etnik, ırksal, dinsel ya da dilsel her türlü
ayrımcılık yasaktır. Dolayısıyla Fransa'da yaşayan azınlık yoktur ve bu madde Fransız
Anayasası'na göre iç hukukta uygulanamaz" ***
Buna göre Fransa, Sözleşme'nin ana ilkesi olan azınlık konusunun kendi topraklarında uygulanmasına
izin vermemektedir. Dolayısıyla, Fransa'nın Sözleşme'yi imzalamasının bir anlamı yoktur; çünkü uygulama
alanı yoktur. Burada Sözleşme'nin uygulanabilmesinin de evrensel olmadığı sadece azınlıkların var olduğu
ülkelerde uygulanabileceği mantığı ortaya çıkmaktadır.
Ülkeler kendi içlerindeki etnik, dilsel,dinsel veya kültürel farklılıkları olan gruplara ve bireylere
azınlık statüsü vermek konusunda özgürdürler. Fakat devletlerin bireylere ve gruplara azınlık statüsü
vermeleri, uluslararası antlaşmaların tanınması zorunluluğunu getirmektedir. Bu durum iç siyaseti olduğu
kadar dış siyaseti de etkilemekte ve birçok devlet bu durumu içişlerine müdahale olarak görmektedir. Buna
karşın ülkeler diğer ülkelerde bulunan azınlıklara ise, ulusal bağlar da varsa, bu ülkelerin içişlerine azınlık
haklarım korumak şemsiyesi altoda karışmayı birincil amaç edinmektedirler.
2.2. AVRUPA GÜVENLİK ve İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (AGİT) SÖZLEŞMELERİNDE
AZINLIK HAKLARI
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, 1975 yılında imzalanan Helsinki Nihai Senedi'nde, insan hak
ve özgürlüklerinin, taraf olan devletlerin birbirlerinin egemenliğine dokunulmayacak biçimde korunması ve
geliştirilmesi gerektiği üzerinde durmuştur. AGİT'i oluşturan üç belge olan; 1975 Helsinki Nihai Senedi, 1990
Paris Şartı, 1991 Cenevre Raporu'nda azınlık haklarının korunması ile ilgili maddeler vardır.
AGİT'in, 1990 yılında Kopenhag'ta gerçekleşen toplantısında imzaya açılan Kopenhag Belgesi'nin 3040. maddeleri azınlık haklarıyla ilgili maddelerdir. Azınlık haklarının korunmasının neden gerekli olduğu, 30.
8 İnsan Hakları Komitesi Raporu için bkz,General Comment No.23 (50), Num; CCPR/C/21/Revl/Add.5,1994.
5
Uluslararası Antlaşmalarda Azınlık Hakları ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Yaklaşımları
maddenin son paragrafında şu şekilde açıklanmıştır: AGİT'e katılan devletler "evrensel kabul görmüş insan
haklarının bir parçası olarak,, ulusal azınlıklara mensup kişilerin haklarına saygının katılımcı devletlerde barış,
istikrar, adalet ve demokrasinin sağlanması için vazgeçilmez bir unsur olduğunu yeniden teyid ederler".9
Kopenhag Belgesi'ndeki bu ifade, azınlık haklarının korunması ile ilgili BM'nin karşılaştığı sorundan farklı
değildir. Havada uçuşan ifadeler, iyi niyet misyonları ve azınlık haklarıyla ilgili her uluslararası belgede
üzerinde durulan asıl nokta; " devletlerin bu sözleşmelere taraf olmalarının uluslararası ilişkilerde bağlayıcı
olmadığı, hatta iç hukukta uygulanabilirliğinin de yine "ulusal azınlık" ifadesi kullanıldığı için ancak ulusunda
azınlık olduğunu kabul eden devletler için geçerli olacağı gerçeğidir.
Türkiye, AGİT belgelerine koyduğu çekincede yine ulusal azınlıkların sadece uluslararası antlaşmalar ile
tanınanlar olduğunu savunmaktadır.10 Türkiye'nin azınlıklarla ilgili tutumu açıktır. Bu konuda Lozan
Antlaşması'nı esas almaktadır. Yunanistan ise, AGİT Belgelerini kabul ederek sadece azınlık kavramını nasıl
algıladığı ile ilgili
yorum getirmiştir.
2.3. AVRUPA KONSEYİ BELGELERİNDE AZINLIK HAKLARI
1949 yılında II. Dünya Savaşı sonrası kurulan ve günümüzde 45 üyesi bulunan hükümetlerarası bir örgüt
olan Avrupa Konseyi'nin, azınlık haklarıyla ilgili olarak ilk belgesi; 1992 yılında kabul edilen ve 1998 yılında
yürürlüğe giren Avrupa Bölgesel Diller ve Azınlıklar Şartı'dır. Belge; eğitim, kültür, basm-yaym, ekonomik
ve toplumsal alanda bölgesel ve azınlık dillerinin kullanımında uygulanacak yükümlülükler ve karşılaşılan
sorunlar karşısında neler yapılması gerektiği ile ilgili konuları ortaya koymaktadır. Şart, taraf devletlere rapor
etme yükümlülüğü getirse de belgeye dayalı olarak yargısal bir denetim mekanizması işlememektedir. Ancak
Bakanlar Komitesi, kendisine sunulan raporu kamuoyu ile paylaşabilme yetkisine sahiptir.
1995 yılında kabul edilen ve 1998 yılında yürürlüğe giren Ulusal Azınlıkların Korunmasına ilişkin
Çerçeve Sözleşmesi'nin 1. maddesinde "ulusal azınlıkların ve bu azınlıklara mensup kişilerin hak ve
özgürlüklerinin korunmasının, insan haklarının uluslararası düzeyde korunmasının ayrılmaz
bir parçası olduğu ..... " 11 ifadesi yer almaktadır.
Sözleşmeye taraf devletler, Sözleşme'nin hangi şartlarda olacağına ve hangi gruplara uygulanacağına
karar verme ve istedikleri zaman da Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptirler. Sözleşme'nin, AGİT'e üye
olmayan devletlerin de onayına açılması çok taraflı bir Sözleşme olabilme amacını taşımaktadır. Neden
"Çerçeve Sözleşme" ifadesi kullanılmıştır? Çünkü, Çerçeve Sözleşme hükümleri, doğrudan uygulanabilir
olma özelliğine sahip değildir; Sözleşme hükümlerinin uygulanmasında,özel koşulların gözönünde
tutulabilmesi için devletlere geniş takdir yetkisi bırakılmıştır.12 Türkiye, Avrupa Konseyi'nin azınlıklarla ilgili
Çerçeve Sözleşmesi'ni imzalamadığı gibi Ayrıca Bölgesel Diller veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı'nı da
imzalamamıştır. Türkiye, salt azınlıkları konu alan belgeleri imzalamak yerine, insan hakları çerçevesinde
değerlendirilen belgelere onay vermekte ve bunu yaparken de yorum beyanını kullanarak anayasası ve Lozan
9 Z. İnanç, a.g.e., s.32.
10 Pulat Tacar, Kültürel Haklar,(Ankara:Gündoğan Yayınları, 1996), s.51.
11 Sözleşmenin metni için bkz. http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/157.htm
12 N. Çavuşoğlu, Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Azınlık Hakları, Su Yayınları, İstanbul,2001, s.27.
6
Uluslararası Antlaşmalarda Azınlık Hakları ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Yaklaşımları
Antlaşması'mn uluslararası ilişkilerinde azınlıklar ve azınlık haklan konusunda belirleyici olduğunu ifade
etmektedir. Yunanistan ise, Çerçeve Sözleşme'yi 1997'de imzalamış olmasına karşın henüz onaylamamıştır.
Bölgesel Diller ve Azınlıklar Şartı'nı ise imzalamamıştır.Yunanistan, azınlık tanımı konusunda yorum
beyanında bulunarak "Yunan olan ve olmayan" şeklinde değerlendirerek azınlık haklarını bir devlet politikası
çerçevesinde algılamaktadır.
3. AVRUPA BİRLİĞİ'ııiıı AZINLIK HAKLARI KONUSUNDAKİ YAKLAŞIMI
Avrupa ülkeleri, ulusal azınlık kavramının tanınması konusunu ilk kez, 1815 Viyana Kongresi'nde ele
almışlardır. Ulusal azınlıklar konusu Avrupa'nın gündeminde 19. yüzyıldan beri yer almaktadır. İkinci Dünya
Savaşı sonrası kurulan AGİT, Avrupa Konseyi, BM gibi örgütlerin bu konuda yaptığı çalışmalar da
bağlayıcılığı olmadığından ve Avrupa ülkelerinin bir kısmı tarafından imzalanmadığından etkili olamamıştır.
Avrupa Birliği, Birliği oluşturan temel unsurlardan kişi hak ve hürriyetlerinin korunması şemsiyesi
altında azınlıkların korunmasını, insan hakları rejimi altında bir alt rejim olarak değerlendirmekte ve bu
konuya yeterince önem vermemektedir. Azınlıkların korunması konusunda AB hukuk sisteminde henüz
normatif bir düzen mevcut değildir. AB kurumlarının bu konuda AB anlaşmalarıyla belirlenen yetkileri
olmadığı için tüzük, yönerge gibi hukuki bağlayıcılığı olan düzenlemelere de gidilememektedir.
AB kurucu anlaşmalarında azınlık haklan konusunda bir ifade yer almamaktadır. Yalnız Avrupa
Birliği'ni kuran Maastricht Anlaşması'nın 151. maddesinde kültürlerin ulusal ve bölgesel çeşitliliklerinin
geliştirilmesi hükmü getirilmiştir. Bu hüküm Amsterdam Anlaşması'yla geliştirilmiştir.13 Azınlık haklarının
AB siyasetine girmesi Kopenhag kriterleriyle gerçekleşmiş, AB Konseyi'nin, 1993'te aldığı bir kararla Birliğe
aday ülkelerin bu kriterleri yerine getirmek durumunda oldukları ifade edilmiştir. Kopenhag kriterleri,
azınlıklara mensup bireylerin anadillerini öğrenmeleri veya anadillerinde eğitim görmeleri ve kamu görevlileri
ile iletişimde anadillerini kullanmaları için uygun koşulların sağlanmasını öngörmektedir.
Avrupa Konseyi'nin 1998 yılında yürürlüğe giren Ulusal Azınlıklan Korumak için Çerçeve Sözleşmesi'ni
Belçika, Fransa, Lüksemburg, Hollanda gibi ülkeler imzalamamış; Danimarka ve Almanya ise bazı çekinceler
koyarak kabul etmişlerdir.14 Fransa, bu konudaki tutumunu, BM Medeni ve Siyasi Haklara ilişkin Sözleşme
üzerinde koyduğu çekincede de içişlerine müdahale olarak gördüğü azınlık haklarının korunmasını, ülkesinde
azınlık olmadığını ileri sürerek bir nevi Sözleşme'nin yükümlülüklerinden sıyrılmayı tercih ederek ortaya
koymuştur. Belçika, Fransa, Lüksemburg ve Hollanda'nın ise Avrupa Konseyi'nin Çerçeve Sözleşmesi'ne imza
atmaması kabul edilebilir değildir. BM Bildirisinin aksine üye ülkeler üzerinde yasal bağlayıcılığı olan
Çerçeve Sözleşmesi, devletlere azınlıkları koruma yükümlülüğü getirmektedir. Fakat Sözleşme'deki çelişki,
sözleşmenin konusu olan ulusal azınlık deyimine belirleyici bir tanım getirememesidir. Sözleşme'ye taraf her
devlet, Sözleşme'nin onaylanmasından somaki ilk bir yıl içerisinde Avrupa Konseyi'ne rapor sunmak
zorundadır. Yalnız Çerçeve Sözleşmesi'nin uygulanmasının taraf devletlerin takdir yetkisine bırakılması,
azınlık haklarının korunmasını devletlerin insiyatifine bırakmaktadır.
13 Anlaşma metni için bkz.http://www.eurotreaties.com/amsterdamtext.html.
14 Hüseyin Kalaycı, "AB, Azınlıklardan Sınıfta Kaldı", Stratejik Analiz,Şubat 2006,sayı:70,s.46.
7
Uluslararası Antlaşmalarda Azınlık Hakları ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Yaklaşımları
Uluslararası karar alma sürecinin varolmasına karşın, kabul edilen uluslararası standartlar ulusal
ayrılıklara olanak tanımaktadır.Temel sorun, azınlıklar konusunun hassas bir konu olması nedeniyle
devletlerin bu alanda uluslararası yükümlülük altına girmekten çekinmeleri bu nedenle azınlıkların ortak kabul
gören bir tanımının yapılamamasıdır. 15 * *
AB'nin 2004 yılında üyeliğe kabul ettiği Baltık Ülkelerinden Estonya ve Letonya, bir AB ülkesi
olmalarına rağmen, sınırlarındaki Rusça konuşan azınlığa oy kullanma hakkı vermemekte, hatta 1991'den beri
tam vatandaşlık için başvuran Rus göçmenlere ise, bulundukları ülkede yaşam tercihi yapan bu azınlığa
ulusallaştırma programı uygulayarak kültürlerini yaşamalarma engel olmaktadırlar.* Estonya AB'nin azınlık
politikasının işlemediği bir AB ülkesidir. Estonya Parlamentosunun 1993'te çıkardığı Yabancılar Yasası'na
göre, vatandaş olmayanların yaşama ve oturma izinleri ve seyahat belgeleri için başvurmaları gerektiği
belirtilmiş, başvurmayanların ise sınırdışı edileceği ifade edilmiştir. Bu yasaya karşı Rus azınlık özerklik için
halk oylaması yapmaya hazırlanmış, fakat Estonya hükümeti, Estonya'nın parçalanmasını önlemek için bu
halk oylamasının yasadışı olduğu ve gerekirse güç kullanabilecekleri tehdidinde bulunmuştur. Rusya
Federasyonu'nun bu konuda Rus azınlığa destek vermesinin gerginlik yaratması AGİT Yüksek Komiseri'nin
aracılığı sonucu Estonya ve Rus Azınlık arasındaki gerginlik yatıştırılabilmiştir. Estonya AB üyesi olduktan
sonra da bu konuda AB'nin çabalarına rağmen hala geri adım atmamıştır.Halen Estonya'da yaşayan bir
vatandaşın Estonyalı kabul edilebilmesi için, Estonya dilini konuşabilmesi, Estonya kültürünü edinmesi,
Estonyalı olanlarla ailevi veya kan bağı kurması gerekmektedir.16
Slovakya ise, bünyesindeki Macar azınlığa, anavatanla sürekli irtibat halinde olduğu için endişeyle
bakmış, buna karşın Macaristan, komşu ülkelerde bulunan Macar azınlıklar için her zaman azınlık haklarını
savunmuştur. Macaristan, kendi topraklarındaki azınlıkları ise, ulusal bir tehdit olarak görmemiştir. Bunda
azınlıkların belli bir bölgede topluca bulunmayıp ülkenin her yerine dağılmış olması ve etnik farklılık içinde
olmaması en önemli etken olmuştur.
AB bünyesindeki devletlerin, azınlık haklarına ne derece saygı gösterdiği Baltık ülkelerinin tutumundan
anlaşılmaktadır. Aslında AB'nin kurucu üyelerinin de imza atmadığı uluslararası sözleşmelerin varlığı da
düşünülürse azınlık haklarıyla ilgili AB'nin samimi bir politika izlemekten çok uzak olduğu anlaşılabilir. AB,
demokrasi anlayışından uzak bu ülkeleri üye olarak kabul ederken kendisinin bu konuda Komisyon
raporlarında bile yer vermediği insan hakları İhla 1 lerini * * * görmezden gelmesi kabul edilebilir değildir.
Buna rağmen, Türkiye söz konusu olduğunda azınlık haklarıyla ilgili
Komisyon'un 2004 yılı raporunda "2003-2004 eğitim dönemindeki tarih kitapları, azınlıkları
güvenilmez, hain ve devlete zararlı kişiler olarak göstermektedir. **** İfadesi, azınlık haklarının korunması
ile ilgili samimi bir çaba göstermeyen AB'nin, Türkiye'nin üyeliğini, ülkedeki azınlıkların korunmasına da
bağlaması ve bu konudaki gelişmelerle her alanda ilgilenmesi ilginçtir. Avrupa Parlamentosu, diğer aday
ülkelere nazaran azınlıklar konusunda en çok Türkiye için çalışmış ve Türkiye için aldığı kararlar da Kıbrıs,
15 Kalaycı, a.g.m.,s.49.
16 Lynn M. Tesser,"The Geopolitics of Tolerance:Minority Rights under EU Expansion in East-Central Europe", East
European Politics and Socities,Cilt.l7, Sayı:3, 2003,s.487.
8
Uluslararası Antlaşmalarda Azınlık Hakları ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Yaklaşımları
Ege, Patrikhane, Ermeni ve Türkiye'de azınlık yaratmak şeklinde bu beşgen etrafında toplanmıştır. Bugüne
kadar Türkiye ile ilgili alınan 36 karardan 18'i etnik ve dini azınlık yaratmak konusundadır.17
Bütün bunların yanısıra, AB'ye üye ülkelerin birçoğu, başta Fransa olmak üzere azınlıkları kendi ulusal
güvenliklerine bir tehdit olarak görmekte iken, Türkiye söz konusu olduğunda ise azınlık haklarının
korunmasının AB'ye üyelik sürecinin temel aşamalarından biri olarak görmeleri diğer üyelere uyguladıkları
prosedürlerle uyuşmamaktadır. AB, Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinde kriterlerini objektiflikten uzak
tutarsa ne Türk kamuoyunu ne de dünya kamuoyunu Avrupa değerlerine inandırabilir.
SONUÇ
Azınlık haklarının korunması ilkesi, insan hakları rejiminin bir alt rejimi olarak görülmektedir.
Uluslararası anlaşmalarla koruma altına alınmaya çalışılan bu hakların uygulanması anlaşmalara taraf
devletlerin takdir yetkisine bırakılırken, ihlali söz konusu olduğunda anlaşmalara taraf devletler yalnızca rapor
hazırlamakla yükümlüdürler. Yukarıda da görüldüğü gibi uluslararası anlaşmalar, azınlık haklarının
korunması konusunda hukuki bağlayıcılığı zayıf unsurlardır. Fakat burada asıl sorun; azınlık kavramının
uluslararası ilişkilerde belirleyici bir tanımının olmaması nedeniyle her devletin azınlık kavramını kendi
içindeki azınlıkların egemenlik tehditi oluşturma marjına göre değerlendirmesidir.
Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye tam üyelik sürecinde Komisyon'un ilerleme raporlarında ve Avrupa
Parlamentosu'nun aldığı kararlarda; Lozan Anlaşması'nda belirlenen hükümler dışında azınlık kavramını
"müslüman olmayan azmlık"tan "etnik azmlık"a çekmeye çalışması ve Türkiye'de Türk bilincinin kırılmasına
çaba harcayarak "Türkiyelilik" kavramının medya, basın kanalıyla benimsetilmeye çalışılması Türkiye'nin
ulusal güvenliğine tehdit oluşturmaktadır. AB üyesi devletlerin azınlıkların korunması konusunda, ulusal
güvenliği tehdit edici bir unsur olması halinde azınlığı, ülke bütünlüğüne zarar getirmeyecek şekilde
yorumlama prensibine taban tabana zıt olan bu yaklaşım, akla Türkiye konusunda AB'nin çifte standart
uıyguladığı savını getirmektedir.
17 Suat İlhan, "Müstemleke Anlaşması",Söyleşi, 2023Degisi,Ekim 2005, Sayı:54,s.9.
9
AB'ye üye devletlerin başta Fransa ve Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, azınlık haklarının
korunması ile ilgili imzaladıkları uluslararası anlaşmaları uygulamak yerine azınlıklar konusunda kendi
politikalarını benimsemektedirler. Türkiye azınlıklarla ilgili Lozan Anlaşması'nda belirtilen müslüman
olmayanları azınlık olarak tanımayı bir devlet politikası olarak benimsemekte ve ülkedeki diğer
azınlıkları ulusal azınlık olarak görmemekte, bu grupların haklarını, azınlık haklan çerçevesinde değil
bireysel insan hakları çerçevesinde ele almak gerektiğini savunmaktadır.
Yunanistan'ın yurtdışında yaşayan Yunanlılara ve Elen soyundan geldiğini iddia ettiği diğer
unsurlara gösterdiği ilgiyi, topraklarında yaşayan etnik unsurlara göstermemekte direnmesi, hatta bu
gruplan asimile ederek Elenleştirmek amacıyla gösterdiği gayretleri göz önünde bulundurduğumuzda,
insan hakları kuruluşlannm, özellikle de Yunanistan'ın üyesi bulunduğu AB'nin tepkisizliği akıllarda
soru işaretleri bırakmaktadır.
Uluslararası Antlaşmalarda Azınlık Hakları ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Yaklaşımları
Avrupa Parlamentosu'nun Evrensel değerler üzerine kurulan demokrasinin üstünlüğü ve insan
haklanna saygının temel almdığı "Avrupa yurttaşlığı"nı amaçlayan Avrupa Birliği'nin azınlık haklannın
korunmasıyla ilgili daha somut, gerçekçi ve rasyonel çözümler üretmesi azınlıklar açısından da daha
etkili olacaktır.
Kaynaklar
TUNCER Hüner,"19. yüzyılda Osmanlı-Avrupa İlişkileri",Doğu-Batı "Avrupa" Dergisi, 2001,sayı:14.
Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu "Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Çalışma Grubu"
Raporu,Ekim 2004.
İNANÇ Zeri, Uluslararası Belgelerde Azınlık Hakları,Ankara:Ütopya Yayınları,2004.
İnsan Hakları Komitesi Raporu,General CommentNo.23 (50), Num; CCPR/C/21/Revl/Add.5,1994.
ROUDLEY Niegel S., "Conceptual Problems in the Protection of Minorities:International Legal
Developments",Human Rights QuarterlyVol.l7, Number 1, February 1995.
10
TACAR Pulat, Kültürel Haklar,Ankara:Gündoğan Yayınları, 1996.
ÇAVUŞOĞLU
Naz,
Uluslararası
İnsan
Haklan
Hukukunda
Azınlık
Haklan,Su
Yayınları,İstanbul,2001. KALAYCI Hüseyin, "AB, Azınlıklardan Sınıfta Kaldı", Stratejik
Analiz,Şubat 2006,sayı:70.
NAS Çiğdem, "Avrupa Parlamentosu'nun Etnik Azınlıklara Bakışı ve Türkiye",Uluslararası
Politikada Yeni Alanlar Yeni Bakışlar(derleyen:Faruk Sönmezoğlu, İstanbukDer Yayınları, 1998.
TESSER Lynn M.,"The Geopolitics of Tolerance:Minority Rights under EU Expansion in EastCentral Europe", East European Politics and Socities,Cilt.l7, Sayı:3, 2003.
KARLUK Rıdvan, Avrupa Birliği ve Türkiye, İstanbukBeta Yayınları,2005.
İLHAN Suat, "Müstemleke Anlaşması",Söyleşi, 2023Degisi,Ekim 2005, Sayı:54.
Uluslararası Antlaşmalarda Azınlık Hakları ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Yaklaşımları
11
Download