Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.

advertisement
YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
BİLANÇO
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN
İncelemeden
Geçmemiş
Cari Dönem
30.09.2012
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
31.12.2011
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
Toplam
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
1.582.421
107.862
1.473.309
1.250
1.582.421
-
7.756.064
4.228.916
3.527.148
7.756.064
-
Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar
Finansal Yatırımlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Şerefiye
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
6.000.500
6.000.500
-
-
TOPLAM VARLIKLAR
7.582.921
7.756.064
İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.
1
YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
BİLANÇO
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN
İncelemeden
Geçmiş
Cari Dönem
30.09.2012
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Borç Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Toplam
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yük.
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Hisse Senedi İhraç Primleri
Değer Artış Fonları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Net Dönem Karı / Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM KAYNAKLAR
127.683
28.802
73.570
1.247
24.064
127.683
-
36.827
5.941
7.142
23.744
36.827
-
-
16.438
16.438
-
7.455.238
7.455.238
6.750.000
417.932
171.022
821.910
5.690
(463.755)
(247.561)
7.582.921
(247.561)
İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.
2
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
31.12.2011
7.702.799
7.702.799
6.750.000
417.932
171.022
821.910
5.690
(11.324)
(452.431)
7.756.064
YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
GELİR TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN
İncelemeden Geçmemiş
Cari Dönem
İncelemeden Geçmemiş
Cari Dönem
Yeniden Sınıflandırılmış
İncelemeden Geçmiş
Önceki Dönem
Yeniden Sınıflandırılmış
İncelemeden Geçmemiş
Önceki Dönem
01.01.2012
30.09.2012
01.07.2012
30.09.2012
01.01.2011
30.09.2011
01.07.2011
30.09.2011
Notlar
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Satış Gelirleri
Satışların Maliyeti (-)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar)
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar / (Zarar)
-
-
BRÜT KAR / (ZARAR)
-
-
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Diğer Faaliyet Gelirleri
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
Not.28
Not.28
-
Not.29
Not.29
Not.29
Not.31
Not.31
FAALİYET KAR / (ZARARI)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar
Finansal Gelirler
Finansal Giderler (-)
Not.32
Not.33
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)
Not.35
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)
DURDURULAN FAALİYETLER
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)
DÖNEM KARI / (ZARARI)
Dönem Kar / Zararının Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
Hisse Başına Kazanç
Not.36
3
-
-
-
-
-
-
(81.920)
30.030
(10.115)
-
-
(96.372)
(62.005)
-
-
418.379
(286.225)
59.313
(1.157)
-
-
35.782
(3.849)
-
-
1.247
1.247
-
4.795
8.833
(4.038)
-
-
-
-
946
(284.590)
(247.561)
(247.561)
(247.561)
(308.448)
(307.502)
(307.502)
(307.502)
(695.802)
(695.802)
(695.802)
(695.802)
(380.188)
(380.188)
(380.188)
(380.188)
(0,037)
(0,046)
(0,103)
(0,056)
(247.561)
(49.512)
İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.
-
(115.566)
30.030
(10.836)
37.029
Not.34
-
YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN
DÖNEM KAR / ZARARI
Notlar
Not.35
İncelemeden Geçmiş
Cari Dönem
01.01.2012
30.09.2012
(247.561)
Diğer Kapsamlı Gelir:
Finansal varlık değer artış fonundaki değişim
Duran varlık değer artış fonundaki değişim
Finansal riskten korunma fonundaki değişim
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim
Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar
-
Özkaynak yöntemiyle değerlenen ortaklıkların diğer kapsamlı gelirinden paylar
Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir/gideri
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana ortaklık payları
Not.35
İncelemeden Geçmemiş
Cari Dönem
01.07.2012
30.09.2012
(307.502)
-
Yeniden Sınıflandırılmış
İncelemeden Geçmiş
Önceki Dönem
01.01.2011
30.09.2011
(695.802)
-
Yeniden Sınıflandırılmış
İncelemeden Geçmemiş
Önceki Dönem
01.07.2011
30.09.2011
(380.188)
-
(247.561)
(307.502)
(695.802)
(380.188)
(247.561)
(307.502)
(695.802)
(380.188)
(247.561)
(307.502)
(695.802)
(380.188)
İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.
4
YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
NAKİT AKIM TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)
XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN
Notlar
İncelemeden Geçmemiş
Cari Dönem
01.01.2012
30.09.2012
Yeniden Sınıflandırılmış
İncelemeden Geçmiş
Önceki Dönem
01.01.2011
30.09.2011
35.782
(284.590)
(695.802)
(16.438)
-
3.737
450.733
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)
Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)
Düzeltmeler:
Amortisman ve Itfa
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış / (Azalış)
Finansal varlık değer azalışları/(artışları), net
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+)
Konusu Kalmayan Şüpheli Alacak Karşılığı (-)
Stok Değer Düşüş Karşılığı (+)
Borç Senetleri Prekontu (-)
İştirak Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
Kur Farkından Doğan Kar/Zarar (-)
Ertelenen Vergi Karşılığı Geliri
Diğer Karşılıklar
Faiz Geliri (-)
Faiz Gideri (+)
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Zararı
Alım satım amaçlı finansal varlıklar net (azalış)/artış
Ticari işlemlerdeki ve diğer Alacaklardaki (Artışlar)/Azalışlar
Diğer Cari Dönen Varlıklardaki Azalış(+) Artış (-)
Ticari Borçlardaki Artış / (Azalış)
Diğer Borçlardaki Artış / (Azalış)
Diğer yükümlülüklerdeki değişim
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar
Esas Faaliyetlerde Kullanılan Nakit
Ödenen Vergiler
Tahsil Edilen Faiz
Ödenen Kıdem Tazminatları
İşletme Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDE KULLANILAN NAKİT AKIMI
Not.18-19
Not.24
Not.32
Not.33
Not.10-11
Not.10
Not.11
Not.32-33
Finansal Yatırım Alımlarından Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımları
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları
Maddi ve Maddi Olmayan Varlık Çıkışları Net Değeri
Tahsil Edilen Temettüler
Yatırım Faaliyetlerinden Kullanılan Nakit
Not.7
Not.18
Not.19
Not.18-19
(67.543)
(332.789)
3.527.148
(1.473.309)
63.370
22.861
66.428
320
1.874.029
5.417
1.879.446
(241.332)
(2.429.894)
1.077.095
(838.752)
(39.495)
(2.472.378)
(2.472.378)
(6.000.500)
-
(6.000.500)
-
(4.121.054)
4.500.000
4.500.000
2.027.622
4.228.916
107.862
2.529.274
4.556.896
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Finansal Borçlardaki Artış / ( Azalış)
Sermaye artışı ile ilgili nakit girişleri
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
Not.27
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR
Not.6
Not.6
İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.
5
YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)
XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN
Ödenmiş
Sermaye
İncelemeden Geçmemiş
Önceki Dönem
01.01.2011
Notlar:
4.500.000
Dönem Zararının Geçmiş Yıllar Zararına Transferi
Sermaye Azaltımı
Sermaye Arttırımı
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)
Not.27
Not.27
Not.27
Not.27
(2.250.000)
4.500.000
-
30.09.2011
Sermaye Enflasyon
Düzeltme Farkları
417.932
Kardan Ayrılan
Hisse Senedi İhraç
Değer Artış Fonu
Kısıtlanmış
Primleri
Yedekler
5.690
171.022
-
Geçmiş Yıllar
Kar / Zararları
Net Dönem
Karı / Zararı
(1.375.702)
(63.712)
3.655.230
-
-
-
821.910
-
(63.712)
1.428.090
-
63.712
(695.802)
4.500.000
(695.802)
6.750.000
417.932
5.690
171.022
821.910
(11.324)
(695.802)
7.459.428
7.702.799
İncelemeden Geçmemiş
Cari Dönem
01.01.2012
Notlar:
6.750.000
417.932
5.690
171.022
821.910
(11.324)
(452.431)
Dönem Zararının Geçmiş Yıllar Zararına Transferi
Sermaye Azaltımı
Sermaye Arttırımı
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)
Not.27
Not.27
Not.27
Not.27
-
-
-
-
-
(452.431)
-
452.431
(247.561)
6.750.000
417.932
5.690
171.022
821.910
(463.755)
(247.561)
30.09.2012
Toplam Özkaynaklar
İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.
6
(247.561)
7.455.238
Download