TBMM B : 119 14 . 9 . 2004 O : 3 104.

advertisement
T.B.M.M.
B : 119
14 . 9 . 2004
O :3
104. - Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, meme protezlerinin estetik mahiyette olduğu gerek­
çesiyle SSK tarafından ödenmemesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat
BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/3173)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıda yer alan sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat
Başesgioğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim.
Prof. Dr. Haluk Koç
Samsun Milletvekili
CHP Grup Başkanvekili
Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Batı toplumlannda her 9 kadından
birinin meme kanseri geliştirme riski vardır. Türkiye'de de kadınlar arasında en sık görülen
10 kanser tipi içersinde meme kanseri birinci sırada yer almaktadır. Buna karşın, Sosyal
Sigortalar Kurumu Başkanlığı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32, 33 ve 36.
maddelerini gerekçe göstererek, kendi isteği dışında memesi alınmış kadın hastaların
kullandığı silikonlu dış meme protezi ve buna uygun askılığa ilişkin ücretleri ödememektedir.
Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Kordon Soroptimist Kulübü'nün belirtilen talepleri dile
getiren dilekçesine, "silikonlu dış meme protezi ve buna uygun askılık ilgililerin
işgörmezliğini giderecek nitelikte olmayıp, estetik mahiyette olması nedeniyle Kurumumuzca
temin edilmesi mümkün değildir" şeklinde yanıt vermiştir. Bu bağlamda;
1. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı 506 sayılı yasayı yorumlayarak meme
protezlerinin estetik mahiyette olduğu sonucuna ulaşırken, hangi hukuksal gerekçeleri
dayanak almıştır? Bu gerekçeler oluşturulurken, ilgilinin işgörmezliğinin giderilmesi
kavramının
sınırlarının
belirlenmesi
konusunda tıbbi
otoritelerin
görüşlerine
başvurulmuş mudur? Başvuruldu ise, hangi tıbbi otoriteler, meme protezi takılmasının
estetik mahiyette olduğuna ilişkin bilgi sunmuştur?
2. Meme protezlerinin estetik mahiyette olduğu sonucuna ulaşılırken tıp otoritelerinin
görüşleri alınmadan bu karara varıldı ise, bilim çevrelerinden gerekli katkıyı aldıktan
sonra, yeni bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?
3. SSK'dan sağlık yardımı alanların, silikonlu dış meme protezi ve buna uygun askılık
giderlerinin karşılanması durumunda bunun yıllık olarak SSK bütçesine getireceği ek
yük konusunda bir çalışma yapıldı mı? Yapıldı ise, bu çalışmanın sonuçlan ne
olmuştur?
-427-
Download