31 liriz. Ancak, arz ettiğim gibi gecikme bir me

advertisement
C. Senatosu
B : 31
liriz. Ancak, arz ettiğim gibi gecikme bir mekanazasiyona konuyu initikal ettirmediğimiisden
'doğmaktadır. Bu mevzu üzerinde ciddî çalişmalar yapılmaktaiir.
Kompüter sistemini bu müeGiesemdze ve ona
pfaralel olarak 'kurulunu? olan Bağ - Kur'un
hikmetlerini geliştirmek bakımından düşünmek­
teyiz. Bu plânları henüz hazırlamış değiliz, teımel fikirde beraberiz. Zaman içinde, imkânla­
rımız elverdiği ölçüde bunu sağlıyacağımızı arz
telfenajek isteıün.
Bu arada Sayın Ilıtan ve Sayın Baysoy ve
'diğer arkada?1 anmızın da belirttiği kurumun
'akltuıaryal durumu, Uluslararası Çalınma Teşki­
lâtı uzmanına yaptırılan .tetkik sonucunda dü­
zenlenen rapor da dikkate alınarak yenid:n göz­
den geçirileceMiir. Bu gölden geçirme, inceleme
çalifmialanmız bitmediği için Sayın Isıtan'm
bözden bu kürsüden şu anda talebettiği bilgileri
sunamamanın üzüntüsü içinde olduğumu belir­
tiyorum. Ancak, neticeleri alındığı zaman - Sa­
yın Baysoy da, değindiler - bu konuyla ilgili
görüşlerinıizi önce Parlâmentonun bütün kanat­
larına, siyasi gruplara takdim etmeyi bir görev
sayıyoruz. Çünkü kurumun bâzı çıkmazları, şayeıt var is% biz müessesemizin problemlerini bel­
ki zamanında müessir bir şekilde değerli parlömanterlere anlatmak imkânını bulamadığımızıdan doğmuş olsa gerektir. Şalisi infcbaım, me­
selede bir yönüyle bu ş-çikiMe belimi^ bıi-unm.ak"aidır. Bu bakımdan önce bütün müesse'selerLuizi bu arada da Sosyal Sigortalar Kın-uimunun içlinde bulunduğu şartları ıslah tsübirlerimizi ve bu millî müessese üzerinde barksain
millî sorumluluk duygusu içimde hassasiyetle
davranmasını temin edecek istikamette aydın­
latma görevimizi önceden yapmak mecburiyetini hisseiiitiğimi, bu vesileyle arz etmek istedim.
SScsyal Sigortalar Kurumunun sağlık poli­
tikasının Devletin genel sağlık politikasına uy­
gun bir duruma getirilmesi öngörülmektedir.
Bunun için Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanlığıyle gerekli işbirliği yürütülmekte olup sağlık
kurumlarının tek elde bdrleşitirmgisii gereği du­
yulmadan bir örnek istihdam ve programlama
tedbirleriyle kaynak israfı öalenecsktur.
Sosyal Sigortalar Kurumuna yataksız sağ­
lık tetSiislerinide de eczane açabilme yetkisi verscek olan teklif kanunlaştığı takdirde, ilâç isra—• oo
7 . 2 . 1972
O : 1
fini ve suiistimalini önleyici, hattâ ulusal ilâç
sanayiıini oluşturucu tedbirler alınabilecektir.
Konu bugün Millet Meclisi gündemindedir. Is­
rarla talebe'.tiğimiz bu imkânlar Kze verildiği
ölçüde ancak faydalı olabileceğimizi, Yüce tak­
dirlerinize sunmak isterim.
Konut kre'disi olanaklarını ulusal konut po­
litikası idinjdeki yerine oturtacak tedbirlerin
alınması için çalışılacak ve konut politikasında
dır gelirlilerin yararlanma olanakları genişletilecsktir. Bu konuda temel politikamızda, uygu­
lamada bir değişik istikamet çizeceğimizi arz
etmek işiyorum.
Bu vesileyle Sayın Senatör Isıtan'in görüş­
lerine ve bununla ilgili diğer arkadaşlarımızın
görüşlerine kısaca cevap arz etmiş bulunuyo­
rum.
Bu arada radyolarda da duyduğunuz, gaze­
telerde okuduğunuz, sosyal güvenlik konusunu
bitirmeden önce arz etmeyi faydalı gördüğüm
bir husus; Fransız Hükümetinin Sosyal Güven­
lik Anlaşmasını imza etmiş olmasıdır. Bu da
•memleketimizin Fransa ile işçi mübadelesi yö­
nünden ve onların sosyal güvenliklerinin te­
minat a bağlanması yönünden önemli bir çalış­
ma olmuştur. Bu beyanımın da tutanaklara
geçmesi bakımından ifadesine, izninizi rica et­
tim.
Sayın B'aşjkan; çağılmıızıın uygarlık anlayıs>
nın vazgeçilmez umsurl&nnidlan birisi olarak
Anayasamızda yer alan soisyal güvenlik iltoelsiin;in uygulanmasını, esnaf ve laanalMrlar il©
diğer bağımisız çalışanlarla teşmil efanek için
1479 Sayılı Kanunla kurulara Bağ - Kur'un ha­
zırlıkları hızla ilerlemektedir. HaziErhfc çalış­
malarında göz önünlde bulundurulan temıel prenısip, Bağ - Kur'un Türk Kamu İdar©sitn!deki re­
form gücünü sembolize edecek şekilde ettJkin,
ucuz, süratli ve ranldıanaftıilı çalışan oranek IMr
kuruluş olarak teşkilâtlanldıı^limiasıjdır. YürüItülmieikte olan hazırlık çalışmalarında Bağ Kurada moldertn organâ&asyion prensiplerini uy­
gulamak, bu arada mekanıizaisyonıdan opfâmafl,
lölçüleride faydalanmak atmacı giidülm^ktedir.
Kuruluşun organizasyon şiesm&isı ve çalışına
metlottları ıkonustunidaM bJaızıırbJklar kısa bîr sü­
re içimde tamamlanacak ve mettitoeleri Kanunda;
hazırlanmDaısı öngörülen tüzük ve yönetmelikler­
le şekil verümeisin'de esas alınacaktır. Bağ -
Download