Kastamonu Milletvekili Sabri Tiğh`nın, 506 Sayth Sosyal

advertisement
— 12 —
Kastamonu Milletvekili Sabri Tiğh'nın, 506 Sayth Sosyal Sigortalar Kanununun 32 nci Maddesinin Değiştiril­
mesine Dair Kanun Teklifi. (2/439)
Millet Meclisii Başkanlığına
Dördüncü yasama dönemlinde İçtüzüğün 78 nci maddesi uyarınca hükümsüz kalan 2/792 esas numaralı Ka­
nun teklifini, yenilemek istiyorum.
Gereğini saygıyla rica ederim.
29 . 6 . 1977
Kastamonu Milletvekili
Sabri Tığlı
Millet Meclisi Başkanlığına
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifim gerekçesi
ile birlikte ilişiktir.
Gereğini arz eder, saygılarımı sunarım.
14 .2 . 7977
Kastamonu Milletvekili
Sabri Tığlı
GEREKÇE
Bugün ülkemizde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına giren ve bu kanuna göre prim ödeyen
2 milyonun üstümde işçi vardır. Küçük ve büyük sanayinin gelişmesi, çoğalması, tarım ve orman işçilerinin de
506 sayılı Sosyal Sigortalar kapsamına alınmaları ile bu rakam önümüzdeki aylarda ve yılda 3 milyona yaklaşa­
cak ve hatta geçecektir. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre emekli olanların ailelerini ve halen
çalışan işçi ailelerini de sayarsak bu rakam 10 milyonu bulacaktır. Bütün bunlar 506 sayılı Yasa hükmüne gö­
re hastalık sigortası hükümlerinden faydalanmallsta sağlık tesislerinde ayakta ve yatarak tedavi olunmakta üc­
retsiz ilaç alabilmektedir. Ama insan sağlığı için en önemli unsur bir çok ruh ve beden hastalıklarının kay­
nağı olan diş sağlığı ve ağız protezleri 1965 yılında yürürlüğe giren Soisyal Sigortalar Kanunu Millet Meclisi
ve Cumhuriyet Senatosu komisyonlarında ve genel kurullarında görüşülürken bu kanundan faydalanacak si­
gortalı işçiler için genel sağlık yardımlarının dışında 'bırakılmıştır.
Bu tutumun maliyet artışı endişelerinden doğmuş olduğu hatırlanmaktadır. Oysa kişinin sağlık güvenliği
benimsenirken çeşitli hizmet bölümlerinde maliyet hesabının gereği yoktur. Örneğin maliyet azalsın diye yatak­
lı tedaviden, cerrahi işlemlerden kaçınılamaz. Maliyet azalsın diye kesinlikle gerekli pahalı ilaçların verilme­
si önlenemez. Maliyet azalsın diye gereğinde bir başka şehire hasta şevki durdurulamaz. Maliyet hesabı olsa
olsa kişi sağlığı için gerekli olmayan işlemlerin kapsam dışı bırakılmasına yol açabilir. Örneğin estetik cer­
rahi işlemleri Soisyal Sigorta sağlık ünitelerinin, görevi dışındadır. Örneğin saç dökülmesini önleyici olduğu
iddia edilen ilaçlar SSK ilaç listesinden çıkarılmıştır. Kalidı ki, gereksiz görünen bu türde tedavilerin bile
kişinin ruh sağlığı üzerinde önemli etkileri vardır.
Ağız protezleri bunlar gibi değildir. Çoğunluğu beden gücüne ihtiyaç gösteren işçi hizmetlerinde kişinin
beslenme gereksinimi başta gelmektedir. Çiğneme güçlüğü ile boğuşan bir işçi ekonomik yeterliliğe ulaşsa
hile yeterli beslenmesini sağlayamaz. İnatla beslenme çabasına yöneldiği takdirde ise sindirim sistemi hasta­
lıkları ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Bu mücadelenin sonucu giderek beden gücünün azalması işe uyu­
mun güçleşmesi ve işçinin erken yaşlanmasıdır.
Millet Meclisi
(S, Sayısı : 127}
Download