T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

advertisement
T.C.
BAŞBAKANLIK
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü
Sayı
: B.02.0.PPG.0.12-320-3418
16 MART 2005
Konu : Sağlık Hizmetlerinin Etkili Sunumu
GENELGE
2005/4
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair 5283 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, artan hizmet talebinin
etkin bir şekilde karşılanması, tedavi sürecine ilişkin işlemlerin kolaylaştırılması ve hasta
memnuniyetinin artırılması amacıyla aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.
1- Sağlık birimlerinde ayrı bir kuyruğa yol açan, tedavi sürecini uzatan ve yasal dayanağı bulunmayan Emekli Sandığı Emeklileri, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi
olanlar ile Yeşil Kart sahibi hastalardan, sağlık karnesi, sağlık cüzdanı, vizite kağıdı ve kimlik fotokopileri istenmeyecek; kontroller görevliler tarafından kayıt-kabul işlemleri sırasında
hasta ile karnesinin karşılaştırılması suretiyle yapılacaktır. Bu kontrolü gereği gibi yapmadığı
tespit edilen ve kamu zararına neden olan görevliler hakkında idari ve adli takibat yapılarak
ortaya çıkacak kamu zararı sorumlulardan tahsil edilecektir.
2- Tedavi ve ilaç giderlerinin ödenmesi sırasında Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, defterdarlık muhasebe
müdürlüğü, saymanlık müdürlüğü ve mal müdürlükleri tarafından söz konusu belgelerin fotokopileri istenilmeyecektir.
3- Eczanelerden ilaç temini sırasında hastalardan reçete dışında herhangi bir belge fotokopisi talep edilmeyecektir.
4- Reçete ve sevk evrakında doktorun kaşe ve imzasının bulunması yeterli sayılacak
ayrıca başhekim tasdiki aranmayacaktır. Doktor kaşeleri; doktorun görev yaptığı hastaneyi,
diploma numarasını, varsa uzmanlık dalını ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek diğer
bilgileri içerecek şekilde hazırlanacaktır. Kaşeler yenileninceye kadar mevcut kaşelerde eksik
olan bilgiler doktor tarafından elle yazılacaktır.
Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
(17 MART 2005 tarihli ve 25758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Download