PROJE DUYURUSU İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ 14

advertisement
PROJE DUYURUSU
STANBUL PROJE YÖNET M DERNE
14. ULUSLARARASI PROJE YÖNET
KONGRES
NAM KLER 2013
28 Haziran 2012
PYD – stanbul Proje Yönetim Derne i taraf ndan düzenlenen D NAM KLER 2013, 14.
ULUSLARARASI PROJE YÖNET
KONGRES projelendirilmi ve Proje Yöneticili ine Sn. Zekeriya
Öznam getirilmi tir. Kongre temas “Doing More with Less” olarak belirlenmi tir. Kongre PYD üyeleri
ve Dinamikler kat mc lar n tercihleri ve dernek tüzü ümüz göz önünde bulundurularak Mart – May s
2013 dönemi içerisinde gerçekle tirilecektir.
NAM KLER, ULUSLARARASI PROJE YÖNET
KONGRES , stanbul Proje Yönetim Derne i
taraf ndan düzenlenen ve bulundu umuz co rafyada Proje Yönetimi alan ndaki en büyük çapl ve
geni kat ml kongre olma özelli ini 14 senedir devam ettirmektedir. Farkl sektörlerden geni bir
kat mc kitlesine hitap eden kongrenin amac , proje yönetimi profesyonellerini ve yöneticilerini bir
araya getirmek ve kar kl tecrübe payla
sa lamakt r. Proje yönetimi alan ndaki bilgi ve
tecrübelerin payla
n yan s ra, kongre kapsam nda sektör gözetmeksizin kendi alanlar nda
ba ar olmu projelere de yer verilmektedir. Proje yönetimi profesyonellerinin, proje yöneticilerinin ve
konuya ilgi duyanlar n bir nevi bulu ma platformu olan kongre, ço unlu u kurumsal firmalardan kat lan
profesyoneller için önemli bir ileti im a arac konumundad r.
Proje yöneticili ine atanan ve hali haz rda PYD Yönetim Kurulu 2. Ba kan görevini sürdüren Sn.
Zekeriya Öznam, D NAM KLER 2012 kongre proje ekibinde SPONSORLUK, LET M ve TANITIM
ekiplerindeki görevlerini büyük bir ba ar yla yürütmü tür.
PYD üyelerine ve Dinamikler 2012 kat mc lar na gönderilen anket vas tas yla belirlenen proje kabul
kriterleri a
da yer almaktad r.
PROJE KABUL KR TERLER
aat, Bili im, AR-GE ve Sosyal Sorumluluk projeleri ba ta olmak üzere, de ik sektörlerden
konu ba klar n ve konu mac lar n yer ald ve temaya uygun teori ve prati in dengelendi i
kongre program n kat mc lar n beklenti ve ilgilerini kar lamas
Programda kamu, akademi ve özel sektörden tan nm konu mac lara yer verilmesi
Kongrenin öncelik s ras na göre 5 y ld zl otelde veya kongre merkezinde düzenlenmesi
Yerli ve yabanc olmak üzere toplamda 400 kat mc n sa lanmas
Finansal performans n en az 10.000 YTL net kar getirmesi
çerik ve organizasyon konular nda 90% kat mc memnuniyetine eri ilmesi
NAM KLER 2013, 14. ULUSLARARASI PROJE YÖNET
KONGRES Proje Yöneticisi Sn.
Zekeriya Öznam’a ve Proje Ekibine görevlerini ba ar yla yürütmelerini mümkün k lacak her türlü
deste i vermenizi rica ederim.
Sayg lar mla,
Cenk Tolga ÇI GIN
IPYD 2012 – 2014 Yönetim Kurulu Ba kan
Download