DİNAMİKLER 2014 – 15. ULUSLARARASI PROJE YÖNETİMİ

advertisement
PROJE DUYURUSU: D NAM KLER 2014 – 15. ULUSLARARASI PROJE YÖNET
KONGRES
10Temmuz 2013
PYD – stanbulProje Yönetim Derne i taraf ndan düzenlenen D NAM KLER 2014, 15. ULUSLARARASI PROJE
YÖNET
KONGRES projelendirilmi ve Proje Yöneticili ineSn. Behice Gül Torun Öztürkgetirilmi tir.
NAM KLER,ULUSLARARASI PROJE YÖNET
KONGRES , stanbul Proje Yönetim Derne i taraf ndan
düzenlenen ve bulundu umuz co rafyada Proje Yönetimi alan ndaki en büyük çapl ve geni kat ml kongre
olma özelli ini 15 senedir devam ettirmektedir. Farkl sektörlerden geni bir kat mc kitlesine hitap eden
kongrenin amac , proje yönetimi profesyonellerini ve yöneticilerini bir araya getirmek ve kar kl tecrübe
payla
sa lamakt r. Proje yönetimi alan ndaki bilgi ve tecrübelerin payla
n yan s ra, kongre kapsam nda
sektör gözetmeksizin kendi alanlar nda ba ar
olmu projelere de yer verilmektedir. Proje yönetimi
profesyonellerinin, proje yöneticilerinin ve konuya ilgi duyanlar n bir nevi bulu ma platformu olan kongre,
ço unlu u kurumsal firmalardan kat lan profesyoneller için önemli bir ileti im a arac konumundad r.
Proje yöneticili ine atananSn. Behice Gül Torun Öztürk, 1989 Kad köy Anadolu Lisesi, 1994 Bo aziçi Üniversitesi
Endüstri Mühendisli i Lisans ve 1997 Yüksek Lisans derecelerini alm r. 1997 y nda Eczac ba Baxter
Hastane Ürünleri A. . de ba layan i ya ant , son 15 y ld r Turkcell leti im Hizmetleri A. .’de, yaz m
projelerinde, CRM,
Zekas , Ücretlendirme ve Faturalama, Kampanya ve Katma De erli GSM Servisleri
konular nda a rl kl olacak ekilde, analist, proje yöneticisi, tak m ve birim yöneticisi olarak devam etmektedir. Sn.
Behice Torun’un uzmanl k alanlar içinde analiz ve dokümantasyon, proje ve risk yönetimi, de im ve süreç
yönetimi, tedarikçi ve sözle me yönetimi, toplam kalite ve proje yönetim ofisi süreçleri yer almaktad r. Kendisi
Mart 2000’de PMI, PMP Sertifikas
alm r. Temmuz 2012’den beri IPYD üyesi olan Sn. Behice Torun,
NAM KLER 2013kongreproje ekibinde yer alman n yan s ra, “PMI-PMP S nav na Haz rl kta Son Viraj”
projesinin Proje Yöneticili ini ba ar yla yürütmü tür.
NAM KLER 2014 PROJE ORGAN ZASYONU
Behice Torun – Proje Yöneticisi
PROJE EK
Beril Bilge Ersoy – TANITIM ve LET M
Serdar Canpolat – ORGAN ZASYON ve BÜTÇE
Özlem nand k – TEKN K PROGRAM
Evrim Yön Kayg z – SOSYAL ORTAMLAR YÖNET
Mehmet Özdemir – SPONSORLUK
Ahmet Ta nar – Üye
Kadir Bedir – Üye
Emrah Sa lam – Üye
PROJE DESTEK EK
Afra Çomakç – Üye
Zekeriya Öznam – Üye
Mustafa Ayd n – Üye
Zeynep Ta nar – Üye
ld r Raifo lu – Üye
Seda Soyer – Üye
Proje ekibine yeni kat mlar olacakt r.
PROJE KABUL KR TERLER
Dinamikler 2014 Proje Ekibinin tamam n PYD gönüllü üyelerinden olu turulmas
Kongre tarihinin ve mekan n, PYD üyeleri ve Dinamikler kat mc lar n tercihleri göz önünde
bulundurularak tespit edilmesi
aat, Bili im, AR-GE ve Sosyal Sorumluluk projeleri ba ta olmak üzere, de ik sektörlerden konu
ba klar n ve tamam yeni konu mac lar n yer ald ve temaya uygun teori ve prati in dengelendi i
kongre program n kat mc lar n beklenti ve ilgilerini kar lamas
Programda kamu, akademi ve özel sektörden tan nm konu mac lara yer verilmesi
Yerli ve yabanc olmak üzere toplamda 400 kat mc n sa lanmas
çerik ve organizasyon konular nda 90% kat mc memnuniyetine eri ilmesi
NAM KLER 2014, 15. ULUSLARARASI PROJE YÖNET
KONGRES Proje Yöneticisi Sn. Behice Gül Torun
Öztürk’a ve Proje Ekibinegörevlerini ba ar yla yürütmelerini mümkün k lacak her türlü deste i vermenizi
ricaederim.
Sayg lar mla,
Cenk Tolga ÇI GIN
NAM KLER 2014 Proje Sponsoru,
IPYD 2012 – 2014 Yönetim Kurulu Ba kan
stanbul ProjeYönetimDerne i
Adres: Studio OfficesBinas , Alt ntepeMahallesi stasyonYoluSokak No.3 Maltepe stanbul
Telefon: +90 (216) 988 01 65 | Faks: +90 (216) 587 30 20 | Web: www.IPYD.org | e-Posta: [email protected]
Download