M. Meclisi- B :-11 davisini Devletin yapmadı ise, bu saten

advertisement
M. Meclisi-
B :-11
davisini Devletin yapmadı ise, bu saten cari
kanun vo nizamlar içinde yukarıda arz ettiğim
şekilde yapılmaktadır.
Verem ise, önergede belirtildiği gibi, «bugün
halledilmiş bir problem» do değildir. Senede
800 - 1 000 aktif hasta mevcuttur vo tedavi gör­
mektedir vo tababeti en çok meşgul edçn mühlik
hastalıklardan biridir.
Muhterem arkadaşlarım, sayın önerge sahibi
bu temennilerine paralel olarak ayrıca; «umumi
sağlığı temin için her şeyi Devletin yapmasına
imkân olmadığından, milletin hastalık ve sağlık
sigortasına bağlanmasını» da istemektedir. Bu
hususu da belirtmek istiyorum.
Sağlık Bakanlığı zaten iki seneden beri Dev­
let Plânlama Kanununun ışığında, sağlık sigor­
taları mevzuunda etütler yapmaktadır. Bu va­
dide do Devlet Plânlama Teşkilâtlım öngördü­
ğü esaslar çerçevesinde CENTO kanaliyle nihai
etütleri yapmak ve planlanacak ve mevzuata esas
teşkil edecek raporları plânlamaya vermek üze­
re iki ecnebi uzman gelmektedir. Ayrıca Çalış­
ma Bakanlığının eksperlcriylc işbirliği yapması
kararı alınmıştır. Bunu ela iyi bir haber olarak
müjdelemek istiyorum.
Muhterem arkadaşlarım, say:n önerge sahi­
bi Türk Milletinin sağlığı konusunda ciddî, ilgi
ve hassasiyetini yalnız bu önerge ile de belirtmiş
değildir. Sağlık bütçesi müzakerelerini takibetmiş
vo 1967 yılı bütçesinde söz alarak, «Kanser Hastahanosi kifayetsizdir. Duyduğuma göre Ahmet
Andiçen bunu geri almış ve Tıp Fakültesine dev­
retmiştir. Sağlık Bakanlığı buna mâni olma­
lıydı. Sağlık bakımından ricamız bu hastahanelerin fakirler hastahaneleri olarak ihyasıdır,»
şeklinde yapıcı ve müspet bir konuşma da yap­
mış bulunmaktadır. Bu vesileyle kendilerini teb­
rik ederken, arz ettiğim izahlarla ve aynı za­
manda 1968 malî yılı bütçe müzakereleri yak­
laşmakta bulunduğuna, bu sahada enine boyuna
konuşmak ve teklifler getirmek mümkün olaca­
ğına göre, böyle tek ve mücerret konular üze­
rinde uzun ve verimsiz görüşmeler Yüce Mo eli­
sin cidden mühim müzakerelerini ve çalışmala­
rım aksatabileceğinden, bir genel görüşmenin
açılmasını zamansız vo verimsiz buluyoruz. Bu
bakımdan önergenin reddini rica ediyoruz. Hür­
metlerimle. (A. P. sıralarından, alkışlar.)
1 . 12 .1967
O : 1
BAŞKAN — Anayasanrn 89 ncu maddesi
mucibin ?o yapılan genel görüşmede teessüs eden
teamülün tatbiki cümlesinden olarak Bakanlar
Kurulu adına Bakana söz vereceğim. Buyurun
fjayır. Sağlık Bakanı.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
VEDAT ALİ Ö3KAIT (Kay:cri) — Muhterem
Başkan, muhterem milletvekilleri; Samsun Mil­
letvekili Saym tlyas Kılıç'm, Türkiye'de kanser
mevzuunda talebettiği bir genel görüşme açılma
önergesi üzerinde ten de görüşlerimi arz edece­
ğim.
Bu arada bilhassa ifade etmek isterim İd, ge­
rek ilyas Kılıç, gerek bu kürsüde bu mevzuda
fiikrlerini beyan eden arkadaşlarımla birçok hu­
suslarda beraberim.
Yalnız, İlyas Kılıç arkadaşımız bu önergesi­
ni geçen sene Ahmet Andiçen Hastahanesinin
Tıp Fakültesine devri sırasında verdiği için ve
konuşmasında da böyle bir maksat taşıdığı için,
ben bu önergenin aktüalitesini büyük ölçüde
kaybettiği kanaati içindeyim.
Ahmet Andiçen Hastanesinin Tıp Fakültesi­
ne devri sırasında ve onu takiben birkaç ay için­
do hakikaten arkadaşımızı endişeye sevk eden
birçok hâdiseler bizim tarafımızdan da müşahade edilmiştir. Ama bu devir hem bizi, yeni bir
hastane açmak hususunda teşvik etmiştir, hem
de o de/redilen hastane üzerinde Tıp Fakültesi­
nin esaslı bir şekilde çakşması neticesi güzel bir
hale gelmesini temin etmiştir. Dün, Tıp Fakül­
tesi bu devredilen hastanede yeni cihazlarını, ye­
ni binasını, yeni tesislerini Türk Milletinin em­
rine, hizmetine açmıştır. Biz de, biraz sonra kı­
saca bahsedeceğim, Etimesgut'taki bir hastane­
yi aynı mükemmeliyet içinde açma hazırlığındayiü. Bunu da arz ederim.
Arkadaşlarım, ilyas Kılıç arkadaşımız öner­
gesinle İM hususu ele almıştır. Bunlardan birisi
umumi sağlık mevuzudur. ikincisi de kanser
kDnusu. Kısaca cevap vermek isterim. 46 sene
cwe! Trükiye'de Sağlık ve Sosyal Yardım Ba­
kanlığı kurulduğu sıralarda sağlık manzaramız
hakikaten çok feci idi vo birçok hastalıklar va­
tandaşımızı, milletimizi kemirmekteydi. Ama,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının güzel bir
şekilde teşkilâtlanması ve bilhassa hekimlerimiizn ve yardımcı personelimizin zaman zaman
insan üstü gayretler içinde bulunması bu hasta-
— 289 —
Download