Federal Almanya Holânda Belçika Fransa EFTA memleketleri

advertisement
M. Meclisi
B : 89
20 . 4 . 1967
lerimiz tabiriyle politik istismara doğru - belki
sayın önerge sahiplerinin arzuları da hilâfına yönelmiştir. Bu arzu istismar değilse bu küçük
tarizimden dolayı sayın arkadaşlarımdan özür di­
lerim.
Muhterem arkadaşlarım, fakat mesele objektif
açıdan ele alınsa ve bir siyasi sorumluluk arama,
istizah şeklinde değil, genel görüşme olarak hu­
zurunuza getirilse idi Türk işçisine belki daha
faydalı olurdu ve Yüce Meclis vaktini daha ve­
rimli harcardı kanısındayız.
Sayın arkadaşlarım, her hangi bir meseleyi
yaz'ederken bilhassa rakamların doğru olması za­
ruridir. Şu anda Avrupa'da çalışan işçilerimiz
300 bin civarında değil, bunların yarısı mertebe­
sindedir.
1967 Mart ayı içinde yurt dışında çalışan iş­
çilerimiz:
Avrupa Ekonomik
Topluluğu
memleketleri :
Federal Almanya
Holânda
Belçika
Fransa
Ortak Pazar
136 600
12 150
7 138
800
156 688
EFTA memleketleri :
İsviçre
•Avusturya
İsveç
Ceman yekûn
4 900
4 595
1 650
168 350 dir.
İzinli bulunanlar buna dâhil değildir, bunlar
takriben 10 000 civarındadır.
Alman İşçi Bulma ve İşsizlik Sigortası Fede­
ral Teşkilâtın rakamlarına göre Şubatta 6 500,
Mart sonunda 5 500 işsiz ve İşsizlik Sigortası
yardımlarından faydalanan işçimiz de bu rakama
dâhil değildir.
Muhterem arkadaşlarım, dış ülkelerde çalışan
işçilerimizin takriben % 85 i Federal Almanya'­
da çalıştığına göre önergeye mesnedolan husus­
ları Almanya'da çalışan işçilerimize has dokü­
manlarla dile getireceğim.
Almanya Federal Cumhuriyetinin İş Bulma
ve İşsizlik Sigortası Federal Daire'resmî organı­
nın yayınlarından bu hususta faydalanacağım.
Resmî derginin 1965 özel nüshasındaki rakamlar
§u şekildedir :
0:1
Muhterem arkadaşlarım, yabancı işçi piyasası
Alman iktisadi kalkınmasının neticesi olarak
1954 te açılmıştır. 1960 a kadar hiçbir Türk iş­
çisi Almanya'ya gitmemiştir. 1960 Temmuzun­
da Alman arşivlerinde 2 495 Türk işçisi kaydı­
na tesadüf edilmektedir. Bu tarihte d.ğer yaban­
cı işçiler şöyledir:
121 bin İtalyan
13 bin Yunan
9 bin İspanyol.
1961 de Türk ekonomisinin duraklama dev­
resi işsizliği artırmış ve Türkler dış ülkelerde de
iş aramaya başlamıştır.
Muhterem arkadaşlarım, işte bu yılda 1961 de
sayın önerge sahiplerinin diğer yabancı işçilerin
elde ettikleri haklardan daha az imkânlarla gön­
derildiklerini ifade ettikleri andlaşma, Ekim 1961
işçi mukavelesi zamanın hükümetleri tarafından
İyi niyetle ve bir nizam için akdedilen ikili anlaşma­
dır. Elbette serbest piyasa .ekonomisinin hüküm
sürdüğü iktisadi sistemde Almanya'da iş ve işçi
do serbest piyasadadır.
Muhterem arkadaşlarım, muhtelif hükümetler
zamanında 1961 Ekim İşçi Anlaşmasından sonra,
muhtelif tarihlerde, işçilerimiz lehine ek anlaş­
malarla diğer işçilere eşit duruma getirme çaba­
sı gösterilmiş ve mütekabiliyet esaslarına göre, iş­
sizlik sigortası hariç, eşitlik sağlanmıştır.
İşsiziiık Sigortası da işveren meım'leketteki
ikaımat ımoiıddıeMn^ haıSTOİ'ilımiştir. Eşıidolmıyan husualandan birisi de budur, eşitsizlik dedikkıri 'husus ayrıca Ontak Pazar ülkeleri arasıındalki senbeat işçi akımına işçilerimiz tabi
değildir. Eşitsizlik dedikleri hususlar bunlar.
Bu garblar dâhiılkudıe Almanya'daki işçileri­
mizin sayısı :
Ocak 1962 do
10 130
» 1963 4©
22 054
» 1964
fce
44 953
» 1965 te
94 975
ve nihayet Eylül 1965 somumda 132 777 yi bul­
muştur.
Muıhbor'em arkadaşlarım, işte istizahın gen­
soru takririnin yöneltildiği Hüküınuetimiızin
devraldığı rakam budur ve birçok ıbususlar da.
daıha önceden hazırlanmıştır.
Sayın önerge sahiplerinin geçmiş hükümet­
lere de tarizde bu'lunımaları veya omları övme­
leri gerekirdi. Muhterem ankadaşlarıım, Partd-
306 - -
Download