T.B.M.M. B : 64 tık, Türkiye`nin dış ticaret haddinin he saplanması da

advertisement
T.B.M.M.
B : 64
tık, Türkiye'nin dış ticaret haddinin he­
saplanması da mümkün değil.
Elimde çok örnekler var, bunların
hepsi Hazine ye Dış Ticaret Müsteşarlı­
ğından alınmıştır; örnekler vereyim : Ma­
sa örtüsü; 1985'te 23 dolar iken, 1986'da
13 dolara, 1987'de 7 dolara düşmüş. Ver­
diğim rakamlar kilogram/dolar cinsindendir...
ADİL AYDIN (Antalya) — Çağ at­
lıyoruz, çağ!..
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) —
Fren balataları; 1985'te 9 dolar, 1986'da
7 dolar iken; 1987'de 45 dolara çıkmış.
Dökme demir, demir-çelik eşya;
1985'te 10 dolar iken, 1986'da 1,5 dolara
düşmüş ve yine bu hayalî ihracatın en çok
yoğunlaştığı kalemlerden biri olan maki­
ne sanayiinden, makine parçalarından ör­
nek vermek istiyorum. Çünkü, burada
parça mevzubahis olduğu için, hayalî ih­
racat çok rahat yapılıyor. Bir tane numu­
ne alınıyor -bu numune Batı Avrupa'dan
getiriliyor- onun üstündeki yazılar, etiket­
ler vesaireler kazınıyor; ona Türk marka­
sı vuruluyor, o numune olarak gösterili­
yor ve arkasından, ne gönderirseniz gön­
derin!.. Mesela, diğer makine kesici ağız­
larda 1985'te birim fiyat 126 dolar,
1986'da 152 dolar, 1987'de 299 dolar.
Kaşık, çatal, bıçakta; 1985'de 103 do­
lar, 1986'da 9 dolar, 1987'de 23 dolar.
Yine ayrıca, dokuma, örme yardım­
cı cihazlar kalemi var, burada da birim fi­
yat 1985'te 286 dolar, 1986'da 184 dolar,
1987'de 527 dolar.
BAŞKAN — Sayın Ertüzün, saatini­
ze lütfen bakar mısınız; süreniz 5 dakika
geçmiştir, toparlamanızı rica ediyorum.
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) —
Sayın Başkanım, toparlıyorum.
Çok çarpıcı bir örnek daha vermek
istiyorum : Radyo televizyon aksamı;
28 . 2 . 1989
O : 2
1985'te 405 dolar, 1987'de 150 dolar.
Bizim bir tane de mantarcımız var,
mantar satıyor, biliyorsunuz. Mantarda
da 1985'te 76 dolar, 1986'da 114 dolar ve
1987'de ise 145 dolar olmuş.
. Bir yıldan diğerine, dünyanın hiçbir
ülkesinde herhalde, birim fiyatların bu ka­
dar değişiklik gösterdiği görülmemiştir.
Niçin böyle oluyor? İşte, o kalemde haya­
lî ihracat imkânı, kapısı açılıyor, oradan
hayalî ihracat yapılıyor; ya fiyatlar yüksek.
gösteriliyor veyahut diğer maniplasyonlar
yapılıyor vesaire. Dolayısıyla, bu birim fi­
yatlar çıkıyor. Yani, normal, istikrarlı, sağ­
lıklı ihracat yapan bir ülkede, bir yıldan
diğerine birim fiyatlar arasında bu kadar
farklılık olması mümkün değildir, olamaz.
Sayın Başkan, zamanım kalmadı, bi­
liyorum; ama, izin veriniz birkaç örnek
daha vereyim : Sayın Hükümet, yasal açı­
dan hayalî ihracatçının önünü nasıl açmış?
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine
dair Yasanın 45 inci maddesinde 1983'te
bir değişiklik yapılmış. Bu değişikliğin
amacı, ekonomik suça, ekonomik ceza...
Değerli milletvekilleri, Türkiye Bü­
yük Millet Meclisi düşünmelidir, bu ka­
nun geri dönmüştür ve herhalde bir süre
sonra Meclisin huzuruna tekrar gelecek­
tir. Hayalî ihracat, acaba bir ekonomik suç
mudur, bir devlet soygunu mudur; yoksa
topluma ve devlete karşı işlenmiş bir suç
mudur? Hayalî ihracatı bu boyutlarıyla ve
şekliyle ekonomik suç saymak mümkün
değildir.
1983 tarihli ihracat rejimi kararının
ilk maddesine bakınız; hayalî ihracata yol
açan hususların en önemlilerinden birisi
burada yatıyor : "Hiçbir görevli, görev
yapma gerekçesiyle, ihracatçının faaliye­
tini engelleyemez; ihracatçıya ait bütün
bilgiler ilgili kuruluşlardan alınmadıkça,
ihracatçının üretimini ve sevkiyatını
durduramaz" diyor.
Download