Başka sermayeniz yok mu sizin? Hep aynı isimler!..

advertisement
T.B.M.M.
B : 64
16 . 1 . 1990
O :1
HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Başka sermayeniz yok mu sizin? Hep aynı isimler!..
ÖMER TÜRKÇAKAL (Devamla) — Açalım, aydınlığa çıksın; aklayalım, Köşkü de ak­
layalım.
Yine, bir ihbar sonucu, Maliye ve Gümrük Bakanlığı müfettişlerince yapılan ve Sayın Pakdemirli'nin de bilgisine sunulan bir inceleme sonucu, müfettiş Asım Usanmaz tarafından -isim
veriyorum, yer veriyorum, zaman veriyorum- düzenlenen raporda, "Faisal Dış Ticaret ve Pa­
zarlama A.Ş.'nin 1985-1988 yılları arasında İngiltere'ye 32 milyar liralık makine aksamı yerine,
hurda teneke ihraç ettiği, sadece bir tek parti hayalî ihracattan Merkez Bankasınca 300 milyon
Türk liralık vergi iadesi ve Katma Değer Vergisi ödendiği" ifade ediliyor.
Maliye ve Gümrük Bakanlığında görevli bir üst düzey yetkili de, "Merkez Bankasından
bir yetkili, bize, 'evraklarda tahrifat yapılmış olduğunu' söyledi. Bakanlığımıza bağlı müfettiş­
lerimizin iki ay süreyle yaptıkları çalışmalar sonunda, Faisal Finansın 32 milyar liraya varan
hayalî ihracat yaptığını ortaya çıkardık" diyor.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; her zaman olduğu gibi, bu vurgunun vurulduğu sı­
rada, yine bir başka olay var. Yine bu ilgili, "Olay çok boyutlu, Sayın Bakanımız gelişmeleri
bizzat takip ediyor. Dinî ve ahlakî ticaret telkinlerinde bulunan bazı çevrelerin bu tür işlere
bulaşması, kendisini üzdü" diyor.
Faisal Finans Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş.'nin yöneticisi durumunda bulunan ve Rabıta
örgütüyle ilişkisinden söz edilen Hüseyin Sait özcan'ın da, müfettiş sorgulamasından sonra,
yurt dışına kaçırıldığı iddia ediliyor.
Yine, MİT raporunda da ifade edildiği gibi, "İngiltere'ye ihraç edilen tenekelerden vuru­
lan vurgun, BMW arabası olarak özal Ailesine geri dönüyor" deniyor.
Faisal Finansın, 11 Temmuz 1984 tarihinde, 10 milyar sermayeyle, İstanbul'da kurulduğu­
nu biliyoruz. Kurucularının arasında 95 Türk ortağın varlığını da biliyoruz. Bunlar kimler?
Bugüne kadar açıklanmış değil.
Şirketin amaçları şöyle :
İslam ülkelerindeki kaynakları harekete geçirmek,
İslam ülkelerindeki finans olanaklarının, adil bir yapı içerisinde, büyük bir ekonomik di­
namizm kazanmasını sağlamak,
Faizin menfî etkilerini ortadan kaldırmak,
Müslüman ülkeler arasında ekonomik işbirliği sağlamak.
Anasözleşmesinde yazılı olanlar bunlar. Amacı bu Faisal Finans'ın.
Ya yaptığı iş? Yukarıda belirtilen soygun zinciri içerisinde, SEKA işçisinin alınterini sö­
mürmek ve çalmak; kısacası, hırsızlık. Bu hırsızlığa kimler ortak?
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tatlı kâr getirecek durumlar devlet eliyle yaratıldığın­
dan, araba ithalatçılarının bile hemen yeni şirketler kurarak paylarına düşeni almalarını engel­
leme olanağınız da yoktur. İşte bunlardan biri de, Fransızların Peugeot otomobillerinin Türki­
ye temsilciliğini yapan Soli Hassan; bu da kâğıt işine bulaşan bir kişi. Yine, Türk vatandaşı
Musevilerden, Yuda Leon Gülzari, Gabriel Abut ve Vitali Abut'un, "Şimşek Ticaret" ve "Epamit
İnşaat Ticaret" adlarında paravan şirketler kurup, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Teşvik
ve. Uygulama Başkanlığından -kâğıt ihraç edeceklerini taahhüt ederek- ihracat teşvik belgesi
aldıkları biliniyor. Aldıkları iki teşvik belgesine bir de sahtesini eklemenin kolayı da
— 114 —
Download