` ` • " 102.- Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Oz`ün, Türkiye

advertisement
FAZİLET. FAÎîtiSİ
TBMMCRyi'CA^İUNl'ĞJ
«•>
/ / - /\ *
-
''•"
102.- Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Oz'ün, Türkiye'den AB ülkelerine yapılan tanm
say L T „. v e s u ürünleri ihracatına getirilen yasaklara ilişkin sorusu ve Tanm ve Köyişleri Bakanı Mustafa
t^=
*— R.Taşar'ın. yazılı cevabı (7/5875)
TÜRK[YE BÜ^ÜK MİLLET MEOİ-İSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın, delaletinizle Tarım ve Köy işleri Bakanı Sayın Mustafa
TAŞAR tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.
Hasan Hüseyin § Z
Konya MiltetvekBîSORULAR
Türkiye'nin AB'ye ihraç ettiği birtakım tarım ve su ürünlerine yasaklamalar
getirilmesiyle ilgili olarak basında birtakım haberler yer almıştır. Bu çerçevede;
1-AB, Türkiye'den tarım ve su ürünlerinin ithalini neden yasaklamıştır? Bu
yasaklama kararında Türkiye'nin uyguladığı politikaların herhangi bir etkisi olmuş
mudur? AB'nin Türkiye'ye yönelik bu "Tarım Savaşfnın, ekonomik olmaktan çok,
siyasi olduğu şeklindeki iddia doğru mudur?
2-Tarım Bakanlığı'nın geçen yıl AB ile yapılan Tarım Antlaşması çerçevesinde
Avrupa'dan et ithalatını öngören karara Türkiye'nin uymamasına misilleme olarak bu
yasaklamanın getirildiği şeklindeki iddia doğru mudur? Türkiye'nin bu yönde almış
olduğu karara Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin itiraz ettiği ve bundan .dolayı aranızın
bQz.ulduğu,Lddiası doğru mudur? Şayet doğru ise hangi sebeplerden dolayı itiraz
edilmiştir ve Bakanlığınızın bu noktadaki tavrı olmuştur?
3-AB Veterinerler Komitesi'nin 2-6 Şubat 1998 tarihlerinde Türkiye'de yaptığı
incelemelerden sonra Mayıs ayında hazırlanan raporun, AB'nin Türkiye'nin balık dahil
taze deniz ürünleri ihracatını durdurma kararı almasına yol açtığı şeklindeki iddia
doğru mudur? Deniz ürünlerine yönelik getirilen yasaklamanın, Tarım Bakanlığı'nın
denetlemeleri etkin bir şekilde yapamaması, ihracatçı firma sayısının çok fazla olması
ve AB mevzuatının uygulanmamasından kaynaklandığı şeklindeki iddiaların doğruluk
payı nedir?
4-AB'nin getirdiği yasaklamada, Türkiye'de et sektöründe güçlü bir lobiye sahip
olan SETBİR'in etkisinin olduğu iddiaları doğru mudur?
••,••••
5-AB'nin bu kararına karşı herhangi bir misilleme yapılacak mıdır? Bu çerçevede,
Türkiye'nin AB'ye karşı sıfır gümrüklü' 180 bin tonluk ham yağ kontenjanını askıya
alarak misilleme yapacağı haberleri doğru mudur?
6-Bu yasaklama, söz konusu ürünlerimizi ne şekilde etkileyecektir ve ortaya
çıkacak menfi durumun giderilmesi için ne tür tedbirler alınacaktır?
y
7-Söz konusu yasaklamalar, hangi ürünlerimizi ve bu ürünlerin nelcadarlık kısmını
kapsamaktadır?
8-Yasaklama getirilen ürünlerin AB'ye ihracat miktarları 1997 yılı sonu itibariyle ne
kadardır? Yasaklamadan sonra ihracat miktarındaki düşüş ile bunun Türkiye'ye
maliyeti ne miktarda olacaktır?
9-Bu yasaklamaların hangi süre içerisinde uygulanması söz konusudur?
10-Bugüne kadar üretimlerinde, sürekli Türk fındığı tüketen isviçre, Almanya,
ingiltere, Belçika ve Fransa'daki çikolata sektörünün, Türkiye'nin 1 milyar dolarlık
fındık ihracatını engellemek için, çikolatalarında Türk fındığı yerine, Amerikan bademi
kullanmaya hazırlandıklarına dair haberlerin doğruluk payı nedir?
-513 -
Download