başvuru formu (form a) - Hayvan Araştırmaları Yerel Etik Kurulu

advertisement
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
HAYVAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU
ARAŞTIRMA DEĞERLENDİRME FORMU (FORM C)
Proje no
Toplantı tarihi
Karar no
Sorumlu Araştırmacı:
Araştırmanın Adı:
Değerlendirilen Konular:
Araştırma daha önce yapılmış mıdır?
Araştırmanın hayvan kullanılmadan yapılması mümkün müdür?
Araştırma bir amacı gerçekleştirmek üzere planlanmış mıdır?
Araştırma sonucunda ölçülebilir bir hedefe ulaşmak olası mıdır?
Araştırma çağdaş bilime katkıda bulunacak nitelikte midir?
Araştırma için seçilen hayvan türü uygun mudur?
Araştırma yöntemi belirlenen amaca ulaşmak için uygun mudur?
Araştırma için öngörülen hayvan sayısı gerçekçi midir?
Mümkün olan en az sayıda hayvan kullanımına dikkat edilmiş midir?
Araştırma uygun laboratuvar koşullarında yapılacak mıdır?
Araştırmacılar söz konusu deneyi yapacak bilgi ve deneyime sahip midir?
Araştırmada hayvanlara en az ağrı ve acı verecek önlemler alınmış mıdır?
Araştırma çevre sağlığını tehdit (kimyasal, biyolojik, radyoaktif madde
bulaşma riski) eden bir risk taşımakta mıdır?
Araştırma sonunda hayvanlar ağrı ve acısız bir yöntemle öldürüldükten
sonra imhası için gerekli önlemler alınmış mıdır?
Araştırmada hayvanların bakımı için gerekli koşullar sağlanmış mıdır?
Diğer konular
Evet
Hayır
Araştırma yukarıdaki konular göz önünde tutularak değerlendirilmiş, insanlığa ve bilime
yararlı / zararlı olacağı görüşüyle
Etik açıdan uygun olduğuna karar verilmiştir.
Koşullu olarak uygun olduğuna karar verilmiştir.
Düzeltilmesi gerektiğine karar verilmiştir.
Etik açıdan uygun olmadığına karar verilmiştir (Gerekçeler yukarıdaki Diğer Konular
bölümünde belirtilmelidir).
Download