TBMM B:74 14.3.2006 0:3 Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN

advertisement
TBMM
B:74
14.3.2006
0:3
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 23/02/2006 tarihli ve
B.02.0.KKG.0.12/106-502-6 sayılı yazısı.
Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan tararından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen soru
önergesine verilen cevap Ek'te sunulmaktadır.
Bilgilerine arz ederim.
Kürşad TÜZMEN
Devlet Bakanı
EK: Cevap Metni
Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN Tarafından Sayın Başbakanımıza Tevcih ı
Edilen 7/12205 Sayılı Soru Önergesine İlişkin Cevap Metni
Soru 1
2000-2005 yılları arasında dış ticaret açığı ve cari açık yıllar itibariyle nasıl bir seyir
izlemiştir? Artış oranları yüzde kaçtır?
Cevap
Bir dönemde gerçekleşen ithalat ile ihracat arasındaki farkı yansıtan dış ticaret açığı,
Türkiye istatistik Kurumu verilerine göre, 2000 yılında 26,7 milyar dolar iken, 2001
yılında yüzde 63 oranında azalarak 10 milyar dolar olmuş, 2002 yılında yüzde 55
oranında artarak 15,5 milyar dolar, 2003 yılında yüzde 43 oranında artarak 22,1
milyar dolar, 2004 yılında yüzde 56 oranında artarak 34,4 milyar dolar ve 2005
yılında yüzde 25 oranında artarak 42,9 milyar dolar olmuştur.
Ülkemizin cari dengesi 2000 yılında 9,8 milyar dolar açık, 2001 yılında 3,4 milyar
dolar fazla vermiştir. 2002 yılında cari denge 1,5 milyar dolar açık vermiş, 2003
yılında bu açık yüzde 427 oranında artarak 8 milyar dolar, 2004 yılında yüzde 94,2
artarak 15,6 milyar dolar ve 2005 yılında yüzde 46,4 oranında artarak 22,9 milyar
dolar olmuştur.
Soru 2
Son üç yılda kısa vadeli dış borç toplamı ne kadar artmıştır? Artış oranı ne kadardır?
Cevap
Merkez Bankası verilerine göre Ülkemizin kısa vadeli dış borçları 2003 yılında 23
milyar dolar iken, 2004 yılında yüzde 38,2 oranında artarak 31,8 milyar dolar olmuş,
2005 yılı 3. çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 16,2 oranında artarak 36,9 milyar
dolar olarak gerçekleşmiştir.
Soru 3
İktidarınız döneminde, kısa vadeli dış borcun sürekli olarak artış göstermesini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Cevap
Ülkemizin kısa vadeli dış borcu, Kamu kesimi ile Merkez Bankası kredileri dışında
kalan kısa vadeli banka kredileri ve diğer sektörlerin talepleri nedeniyle artmıştır. Bu
artışın en önemli nedeni, makroekonomik göstergelerde iyileşmelerle birlikte
üretimdeki ve sanayinin kapasite kullanımındaki artış ile ortaya çıkan sermaye talebi
ve hammadde ihtiyacımn yurt içi kaynaklarla servisinin yetersiz oluşu ve bu talebin
yurt dışından karşılanmasıdır.
- 604 -
Download