Turizm, çeşitli politik, siyasal, güven ya da huzur ortamını bozucu

advertisement
Turizm, çeşitli politik, siyasal, güven ya da huzur ortamını bozucu olaylar ve iç savaş gibi olağan dışı
gelişmelerden etkilenen bir sektör konumundadır. Hatay ili, tarihi; kültürel ve doğal turizm değerleri
bakımından son derece zengin imkânlara sahiptir. Suriye’de devam eden iç savaş, tüm bölgeyi olduğu
gibi, sınır ilimiz olan Hatay ilini de siyasi, güvenlik, diplomatik ve ekonomik alanlarda doğrudan ve
dolaylı olarak etkilediği bilinmektedir. Bu çalışmada Suriye’deki iç savaşın Hatay ili Turizmine olan
etkilerinin, yerel halk tarafından algılama ve tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada veri
toplama yöntemi olarak anket yöntemi seçilmiştir. Çalışmanın ana kütlesini Hatay ili merkezinde yaşayan
20-50 üzeri yaş grubundaki bireyler oluşturmaktadır. Çalışmada, ana kütleyi oluşturan birey sayısının fazla
olması, zaman ve maliyet gibi kısıtlılıklar nedeniyle örneklemeye gidilmiştir. Katılımcılar tarafından
doldurulan 430 anket formunun 428 adedinin istatistiksel analizlere uygun olduğu görülmüştür. Elde
edilen verilerin analizi, frekans analizleri, Mann-Whitney U testi ve Kruskall-Wallis analizleri ile
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ayrıca, yıllar itibariyle Hatay iline gelen yerli ve yabancı turist istatistikleri,
Hatay ilinin konaklama ve yatak kapasitesi, turizm yatırımlarının gelişimi ve Hatay ilinin turizm değerleri
hakkında bilgiler de verilmiştir. 
Download