Test 29

advertisement
KAVRAMA
Test
29
STİ
TE
KAZ
AN
IM
8.
SINIF
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ATATÜRK DÖNEMİ DIŞ POLİTİKA-1
D) Sanatseverlik
2. Bu gibi dehalar ancak görünüşte ölürler. Çünkü hakikatte,
milletlerinin telakkilerinde derin ve silinmez izler bırakan
eserleriyle daima hayattadırlar. Böyle insanlar, bir nesil için
doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğmazlar. Bu gibi
insanlar, milletlerinin bu nimetler kaynağından devamlı yararlanmalarına imkân bahşetmek suretiyle asırlarca milletlerinin tarihinde hakim olacak insanlardır. (21 Kasım 1938
tarihli Tahran Gazetesi)
Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) Her döneme hitap eden bir insandır.
B) Eserleriyle ölümsüz bir liderdir.
C) Milletine ilham kaynağı olmuştur.
D) Fikirleri yaşadığı dönemle sınırlı kalmıştır.
3. Atatürk, Hatay sorununu çözüme kavuştururken konuyu
önce Milletler Cemiyetine götürmüştür.
Buna göre Atatürk’ün takip ettiği dış politika ile ilgili;
I. Barışçı politika gütmüştür.
II. Yayılmacı siyaset izlemiştir.
III.Savaştan yana olmuştur.
IV.Uluslararası hukuka bağlı hareket etmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve IV
D) III ve IV
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
C) Eğitimcilik
B) Hatay sorunu
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B) Evrensellik
4. Lozan Antlaşması’ndan sonra görüşülen aşağıdaki
sorunlardan hangisi Türkiye aleyhine sonuçlanmıştır?
A) Musul sorunu
C) Boğazlar sorunu
D) Yabancı okullar sorunu
5. Yabancı okullar sorunu konusunda Türk hükûmeti kesinlikle taviz vermemiş, antlaşma sonrasında Fransa’nın bu konudaki baskılarına boyun eğmeyerek 3 Mart 1924’te kabul
edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile tüm yabancı okulların
aynı müfredatı uygulamaları ve Millî Eğitim Bakanlığına
bağlanarak denetime alınmaları sağlanmıştır. Bu konuyu bir iç problem olarak değerlendiren Türkiye şikâyetleri
dikkate almamış, Türk yasa ve yönetmeliklerine uymayan
okulları kapatmıştır.
Bu bilgiye göre, yabancı okullar sorunu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Okulların kesin bir kararlılıkla denetime alınması sağlanmıştır.
B) İç mesele olarak görülen bu sorun taviz verilmeden çözülmüştür.
C) Yabancı okullara kendi müfredatlarını uygulamaları konusunda serbestlik tanınmıştır.
D) Ülkede eğitim birliğini sağlama konusunda önemli bir
adım atılmıştır.
MEB 2016 - 2017
1. Atatürk’ün ölümü üzerine; İran, Pakistan, Macaristan, Tunus ve Çin gibi dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin yazılı ve görsel basınlarında Atatürk için taziye mesajlarının
yayımlanması onun hangi kişilik özelliği ile ilgilidir?
A) Vatanseverlik
6. Atatürk, Misakımillî sınırları içinde bulunan Hatay’ın Fransız mandası altında kalmasını içine sindirememiş, konu ile
ilgili duygularını “Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde esir
kalamaz.” sözüyle dile getirmiştir.
Atatürk’ün bu sözü onun hangi kişilik özelliği ile ilgilidir?
A) İnkılapçı
B) Teşkilatçı
C)Vatansever
D) Açık sözlü
8.
Test
29
SINIF
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B) Atatürk Hatay’ın alınması konusunda kararlıdır.
C) Atatürk’ün hayatı başarılarla doludur.
D) Atatürk barış yanlısıdır.
8. Yeni Türk Devleti Lozan Antlaşması ile halledemediği
sorunları çözüme kavuştururken;
I. Uluslararası eşitlik,
II. Yayılmacı politika,
III.Askerî müdahale
durumlarından hangilerini ilke olarak benimsemiştir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
10. Mustafa Kemal’in kişiliği, halk kitlelerinin ayaklanması ve
halk mücadelelerinin ölçüsü olmuştur. Bu mücadeleler
onun ölümünden sonra gelişmiştir. Doğu ve Batı blokları
arasındaki üçüncü dünyaya da yayılmış ve onu sömürge
baskısından kurtarmıştır. (Pakistan Devleti Kurucusu Muhammed Ali Cinnah)
Muhammed Ali Cinnah’ın bu sözüyle Mustafa Kemal
ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söylediği savunulamaz?
A) Mücadele konusunda örnek olduğunu
B) Ölümünden sonra da örnek alındığını
C) Etkisinin milletiyle sınırlı kaldığını
D) Yaptıklarıyla üçüncü dünyayı etkilediğini
11. Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması ile başlayan süreçte Türkiye sağlam temellere dayanan bir dış politika
anlayışı oluşturmuştur. Ortaya konan politikada asıl ve ilk
mesele ülke sınırlarını korumak olmuştur. Türkiye, bu politika kapsamında yeni toprak kazanmak için çalışmalarda
bulunmamıştır. Komşu ülkelerle birlikte barışın korunması
amacıyla çalışmalarda bulunmuştur. Uygulanan dış politikada Türkiye’nin bağımsızlığı en önemli amaç olarak benimsenmiştir. Gerçekçi bir dış politika uygulanarak dünyada
ve ülkemizde yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmeler sonucunda gerçekleştirilmesi amaçlanan hedefler doğrultusunda
millî menfaatleri ön plana alan çalışmalar yapılmıştır.
Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Barışın korunması için komşu ülkelerle iş birliği yapılmıştır.
B) Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra Türkiye yayılmacı
bir politika izlemiştir.
C) Türkiye’nin uyguladığı dış politikada ulusal bağımsızlık
ön planda tutulmuştur.
MEB 2016 - 2017
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
7. Hatay konusunda yapılan antlaşmadan geri adım atmayan
Atatürk bir sohbet sırasında Fransız büyükelçisine “Ben toprak büyütme dileklisi değilim; barış bozma alışkanlığım yoktur; ancak muahedeye dayanan hakkımızın isteyicisiyim.
Onu almazsam edemem. Büyük Meclisin kürsüsünden milletime söz verdim. Hatay’ı alacağım...Milletim benim dediğime inanır. Sözümü yerine getiremezsem onun huzuruna çıkamam, yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim,
yenilemem; yenilirsem bir dakika yaşayamam.” demiştir.
Atatürk’ün bu sözüne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Hatay savaş yapılarak alınmıştır.
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
ATATÜRK DÖNEMİ DIŞ POLİTİKA-1
IM
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
9. Türkiye Musul sorununu aşağıdaki devletlerden hangisiyle yaşamıştır?
A) Rusya
B) Yunanistan
C) Fransa
D) İngiltere
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
:.........................................................
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
D) Dış politikada millî sınırların korunmasına önem verilmiştir.
12. 5 Haziran 1926 tarihli Ankara Antlaşması ile Türkiye’nin hangi devletle olan sınırı çizilmiştir?
A) Yunanistan
B) Bulgaristan
C) Suriye
D) Irak
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download