Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ve Uzun Süreli Kardiyak

advertisement
Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ve Uzun Süreli Kardiyak İlaç Kullanımı Olan
Hastalarda Eser Element Eksikliğinin Değerlendirilmesi,
Dilek Düzgün, Yüksek Lisans Tezi, 2008.
Tez Danışmanı: Yrd. Doç Dr. Ali Uğur Emre
Beslenme; toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için temel
gereksinimlerden biridir. Bireylerin yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesi, doğru beslenme
alışkanlıkları
kazanması;
hastalıklarının
görülme
toplumda
riskinin
beslenme
azalması,
bozuklukları,
protein-enerji
hipertansiyon
malnütrisyonu,
ve
kalp-damar
vitamin-mineral
yetersizliklerinin önlenmesi, beslenme ile ilgili sağlık sorunlarının en aza indirilmesinde koruyucu
etmenler arasında yer almaktadır. Besin maddelerinin yetersiz veya fazla alınması durumunda ortaya
çıkan tablo malnütrisyon olarak tanımlanır. Özellikle yoğun bakım hastaları malnütrisyona girmeye
oldukça yatkın hasta grubudur ve bu durum yoğun bakım hastalarında; nazokominal enfeksiyonlara
yatkınlığı, morbidite ve mortaliteyi artırırken yara iyileşmesinde gecikmeye yol açmakta, yoğun
bakımda kalış süresini de uzatmaktadır.
Malnütrisyon oluşumunda eser elementlerin rolü gün geçtikçe önem kazanmakta yapılan çalışmalarla
eser elementlerin esansiyellikleri, hastalıklarla ilişkileri ve ilaç etkileşimleri ortaya konulmaktadır.
Eser element eksiklikleri ile hipertansiyon ve koroner arter hastalıkları arasında ilişki olduğunu ileri
süren çalımsalar mevcuttur.
Bu çalışmada Zonguldak ili ve çevresindeki koroner yoğun bakım gerektiren hastalardaki eser
element durumunu ve ilaç kullanımı ile ilişkisini değerlendirmek amacıyla serum demir, bakır, çinko,
vanadyum ve kobalt düzeyleri bakılmış ve uzun süreli ilaç kullanımı olan ve olmayan hastalar
malnutrisyon durumuna göre karşılaştırılmıştır.
Sonuçların değerlendirilmesinde uzun süreli ilaç kullanımının malnutrisyon varlığı ile ilişkili
olmadığı görülmüştür. Uzun süreli ilaç kullanımı olan hastalarda malnutrisyon durumundan bağımsız
olarak serum demir düzeyleri sınırda düşük, serum bakır düzeyleri anlamlı olarak yüksektir. Serum
çinko düzeyleri yaş arttıkça azalmakta, kobalt düzeyleri ise malnütrisyonlu hastalarda anlamlı şekilde
az bulunmaktadır. Serum vanadyum düzeylerinde ise fark tespit edilmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Eser element, antihipertansif, malnütrisyon
Download