Mizanpaj 1

advertisement
A
A
26.
A
A(g)
B(g)
h
h
Su
C(g)
A
29.
A
A
X ve Y den oluşan bileşiğin 4,4 gramında 1,2 gram X
bulunuyor.
Buna göre,
Civa
I.
Bileşiğin kaba formülü
II. Bileşikteki X in, Y’ye molce birleşme oranı
Alkol
III. Bileşikteki X’in Y’ye kütlece bileşme oranı
Aynı ortamda bulunan yukarıdaki A, B ve C gazlarını
basınçlarının karşılaştırılması aşağıdakilerden
hangiside doğru olarak verilmiştir?
niceliklerinden hangisi hesaplanabilir?
(Atom kütleleri , X = 12 ; Y = 16 dır.)
(dciva = 13,6 g/cm3 , dalkol = 0,8 g/cm3 , dsu = 1 g/cm3)
A) Yalnız I
A) C > B > A
D) II ve III
B) C > A = B
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve III
C) B > A > C
D) A = B > C
E) C > A > B
27.
0 °C de eşit kütleli su ve buz için,
I.
Hacimleri eşittir.
II. Potansiyel ve kinetik enerjileri eşittir.
III. İçerdikleri tanecik sayıları ve türleri eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
D) I ve III
B) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve II
30.
Saf X, Y ve Z maddelerinin 1 atm basınç altında erime
ve kaynama noktaları aşağıda verilmiştir.
Madde
X
Erime Noktası (°C)
–8
Y
Z
28.
57
–82
Buna göre,
I.
Kaynama Noktası (°C)
–35
23
112
0 °C de genleşme X için ayırt edicidir.
II. Sıcaklık 0 °C den 80 °C ye çıkartıldığında sadece
Z hal değiştirir.
Eşit sayıda alınan C (karbon), H (hidrojen) ve O (oksijen) atomlarından aşağıdaki moleküllerden hangisinden en az sayıda tanecik oluşur?
A) CO2
B) H2O
C) CH4
D) CO
E) C2H2
III. Kaynama noktası en yüksek olan Y dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I, II ve III
D) I ve III
E) Yalnız I
C) II ve III
Diğer sayfaya geçiniz
1
A
31.
A
A
Yemek tuzunun (NaCl) suda iyonlaşma denklemi aşağıdaki gibidir.
A
34.
NaCl(k) → Na+1(suda) + Cl–1(suda)
Na metali yükseltgenmiştir.
II. NaCl nin kimyasal yapısı değişmemiştir.
III. Çözelti eletriği iletirken elektrik, iyonlar tarafından
iletilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
Aşağıdakilerden hangisinin molekül içi bağ türü yanlış verilmiştir?
A)
F
F
Apolar kovalent bað
B)
O
O
Apolar kovalent bað
C)
H
H
H
D) H
C
Apolar kovalent bað
H
H
E) H
32.
Polar kovalent bað
N
H
C) I ve II
E) I ve III
A
Molekül içi bað türü
Buna göre, bir miktar NaCl(k) suda çözündüğünde,
I.
A
Polar kovalent bað
F
Lewis nokta gösterimi : elementlerinin değerlik elektronlarının birer nokta şeklinde sembolünün çevresine
yerleştirilmesiyle elde edilir. Bu noktalar dörde kadar tek
tek gösterilirken daha fazla elektronlu yapılarda fazla
olan elektronlar çift olacak şekilde yerleştirilir.
Aşağıdakilerden
değildir?
hangisinin
gösterimi
doğru
( X:2A , Y:3A , Z:4A , N:5A , Ne:8A grubunda yer alır)
A) X
33.
B) Y
C) Z
D) N
Ag(k)
Mg(k)
E) Ne
CaCO3(k)
35.
Element
1.İE
2. İE
Y
99
890
X
Z
HCl çözeltisi
HCl çözeltisi
HCl çözeltisi
1. kap
2. kap
3. kap
Yukarıdaki kaplarda eşit derişim ve hacimde HCl
çözeltisi bulunmaktadır. 1. kaba Mg metali, 2. kaba Ag
metali, 3. kaba ise CaCO3 tuzu atılmaktadır.
Buna göre,
I.
II. 2. kapta gaz çıkışı gözlenmez.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
2
D) I ve III
B) I ve II
109
170
315
3.İE
4.İE
1080
2150
3870
360
2222
1110
620
1710
1170
3325
2550
Yukarıda verilen periyodik tablo ve iyonlaşma enerjileri verilen elementler arasında eşleştirme yapıldığında hangisi doğru olur?
I
II
III
IV
Z
Y
A) T
Y
Z
C) Y
Z
T
D) X
III. 3. kapta CO2(g) açığa çıkar.
A) Yalnız I
T
B) X
1. kapta H2(g) açığa çıkar.
IV
I II
III
E) Z
T
Z
Y
Y
X
X
X
T
T
C) I, II ve III
E) II ve III
Diğer sayfaya geçiniz
A
36.
A
A
A
A
X atomunun temel halde elektron dizilişinde P orbitallerinde toplam 7 elektron bulunduğuna göre X
in atom numarası kaçtır?
A) 7
37.
A
B) 11
C) 13
D) 15
E) 17
Herhangi bir elementin nötr, katyon ve anyon halleri için,
I.
Taneciklerin hacimleri anyon > nötr > katyon şeklindedir.
II. Anyonun elektron sayısı diğerlerinden daha büyüktür.
III. Çekirdek yükü katyon > nötr > anyon dur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve III
38.
B) II ve III
D) I ve II
E) III
C) I, II ve III
Aşağıda verilen değişim türlerinden hangisi yanlıştır?
A) İyotun süblimleşmesi - Fiziksel değişim
B) Turnusolun renk değiştirmesi - Kimyasal değişim
C) Gökkuşağı oluşmu - Fiziksel değişim
D) Şekerin yanması - Kimyasal değişim
E) Demirin paslanması - Fiziksel değişim
Diğer sayfaya geçiniz
3
Download