ilköğretimde matematik dersinin öğretiminde aktif öğrenme

advertisement
İLKÖĞRETİMDE MATEMATİK DERSİNİN ÖĞRETİMİNDE AKTİF ÖĞRENME
TEKNİKLERİNİN KULLANIMINA YÖNELİK ADAY ÖĞRETMENLERİN
GÖRÜŞLERİ
Melek ÇAKMAK
G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA
Ülkemiz eğitim sisteminde son yıllarda ilköğretimde gündeme gelen bir konu da aktif
öğrenme yaklaşımıdır. Aktif öğrenme en basit anlamda öğrenciye ilgi ya da değerin
kazandırıldığı, öğrenilenin daha anlaşılır olmasını sağlayan bir öğrenme türüdür. Ezber
öğrenmeye alternatif olarak gösterilen aktif öğrenmenin öğrenciler ve öğretmenler için
öğrenme-öğretme ortamında çok sayıda avantajlar getirdiği söylenebilir. Kuşkusuz her
yaklaşımın olduğu gibi aktif öğrenmenin de bazı sınırlılıkları olabilir.
İlköğretim programlarında yer alan derslerden biri de matematikdir. Matematik genel
anlamda öğrenciler için öğrenmesi, öğretmenler içinde çocuklara kavratması güç bir ders
olarak bilinmektedir. Son yıllarda matematiğin öğretiminde de aktif öğrenmenin kullanımına
yönelik çeşitli araştırmacıların çalışmaları görülmektedir. Ülkemizde ise bu konuda yapılmış
araştırmaların sınırlı olduğu dikkat çekmektedir.
Bu çalışmanın temel amacı İlköğretim Bölümünde öğrenci olan aday öğretmenlerin
matematik dersinde aktif öğrenme tekniklerinin kullanımına yönelik görüşlerini belirlemektir.
Çalışmada veri toplamak amacı ile nitel araştırma tekniklerinden görüşme, nicel araştırma
tekniklerinden de anket uygulamasının yapılması planlanmaktadır. Elde edilecek verilerin
analizinde SPSS programından ve nitel veriler için içerik analizinden yararlanılacaktır.
216
Download