Bilişim ve Teknolojileri Derslerinin Sınıf Yönetimi Açısından

advertisement
Bilişim ve Teknolojileri Derslerinin Sınıf Yönetimi Açısından İncelenmesi
Serkan DİNÇER
Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Adana /
TÜRKİYE, e-posta: [email protected]
Bildiri Özeti:
Eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalitesi, sınıf yönetiminin kalitesi ile doğru orantılıdır. Bu kalitenin yüksek
seviyelerde tutulması öğrenme düzeyinin, ortamının ve özellikle kuralların belirlenerek sürdürülmesi ile
mümkün olmaktadır. Bilgisayar ve teknolojileri dersi çerçevesinde kullanılan bilişim laboratuvarlarında özellikle
ders materyali olarak bilgisayarların kullanılması, öğrencilerin bu ders materyalini bir oyun aracı olarak
görmesine neden olmakta ve sınıf yönetimini daha zor bir hale getirmektedir. Diğer başlıca sorunlardan birisi de
bu tür derslerin öğrenci ve diğer paydaşlar tarafınca bir dersten ziyade serbest zaman olarak görülmesidir. Ancak
bu sorunların daha ayrıntılı incelenmesinin yararlı olacağı, daha farklı nedenlerin de olabileceği
düşünülmektedir. Çünkü sınıf yönetimi ile ilgili sorunlar sadece öğrenci, aile, donanım eksikliği değil, öğretmen
yeterliliği, okul yönetiminin ders ve öğretmene bakış açısıyla da ilgilidir. Bu nedenle bu tür derslere ilişkin
çalışmaların yapılarak sorunların tespit edilmesi, bu sorunlara çözüm önerileri getirilmesi önem arz etmektedir.
Sınıf yönetimi ile ilgili diğer dersler hakkında ilgili alanyazında birçok çalışma bulunmasına rağmen, özellikle
ortaokul öğretim programında yer alan bilgisayar ve teknolojileri derslerine ilişkin çalışmaların oldukça az
olduğu belirlenmiştir. Bu bilgiler ışığında bu çalışmanın amacı bilişim laboratuvarlarında sınıf yönetimi ile ilgili
sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çözüm önerileri sunmak olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak bu çalışma
öğretmenlerin ders açısından yaşadığı sorunları tespit etmeyi ve bu sorunlara çözüm önerileri sunmayı
hedeflemiştir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın yöntemi durum çalışması temelinde kurgulanmıştır. Bu
yöntem çerçevesinde ölçüt örnekleme yöntemi ile araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’nin farklı on ilinde
görev yapan gönüllü 20 bilişim teknolojileri öğretmeni oluşturmuştur. Araştırma sonucunda bilişim teknolojileri
dersinde sınıf yönetimi açısından ciddi sorunlar yaşandığı tespit edilmiştir. Bu sorunların başında sınıf
mevcudunun fazlalığı olduğu belirlenmiştir. Öğretmenler mevcudun fazla olması ve bir bilgisayarı birden fazla
öğrencinin kullanması nedeniyle sınıf yönetimini sağlayamadıkları belirlenmiştir. Buna ek olarak bilişim
laboratuvarlarının genel olarak okulun en az kullanılan odası/deposuna yerleştirildiği, öğrenme ortamının
oldukça dar olduğu bu nedenle de öğretmenlerin öğrencileri kontrol etmede yetersiz kaldığı belirlenmiştir.
Öğretmenlerin okul yönetimi tarafından teknik bir eleman gibi görülmesi, ders başarısı ile ilgili olarak ders notu
verme yönteminin sürekli değişmesi ve dersin normal bir ders yerine sosyal etkinlik zamanı olarak algılanması
nedeniyle öğrencilerin derse yeterince önem vermediği, buna bağlı olarak sınıf içi davranışlarında bozulmalar
olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak öğretmenlerin bilişim laboratuvarlarında sınıf yönetimini sağlamada zorluk
çektikleri anlaşılmıştır. Öğretmenler ders başarı notlarının genel not ortalamasına daha fazla etki etmesini,
laboratuvarlarda birden fazla öğretmenin birlikte görev almasını, bilişim öğretmenlerine teknik eleman vb.
statülerde davranılmayarak farklı algı yaratılmamasını önermişlerdir.
Anahtar Sözcükler: bilişim teknolojileri dersi, sınıf yönetimi, bilişim laboratuvarı
294
Download