ilköğretim sosyal bilgiler eğitimi yüksek lisans

advertisement
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS
DERSLERİ VE İÇERİKLERİ
GÜZ YARIYILI ZORUNLU
DERSLER
Dersin
Kodu
Dersin Adı
BAHAR YARIYILI ZORUNLU
DERSLER
T U K
Dersin
Kodu
Dersin Adı
T U K
SBE501
Sosyal Bilgilerde Araştırma
Teknikleri I
3 0 3 SBE502
Sosyal Bilgilerde Araştırma Teknikleri II 3 0 3
SBE503
Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar
3 0 3 SBE504
Çağdaş Eğitim Tarihi
SBE553
İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi
3 0 3
BAHAR YARIYILI SEÇMELİ
DERSLER
GÜZ YARIYILI
SEÇMELİ DERSLER
Dersin
Kodu
Dersin Adı
3 0 3
T U K
Dersin
Kodu
Dersin Adı
T U K
SBE507
Bölgesel Farklılıklar ve Sürdürebilir
Kalkınma
3 0 3 SBE518
Türkiye Turizm Sorunları ve Sürdürülebilir
3 0 3
Turizm Anlayışı
SBE515
Mesleki Yabancı Dil I
3 0 3 SBE530
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğretmen
Yeterlilikleri
3 0 3
SBE517
Türkiye'de Siyasal Düşünce Tarihi
3 0 3 SBE540
Eğitimde Drama II
3 0 3
SBE533
İlköğretimde Program Geliştirme ve
Değerlendirme
3 0 3 SBE542
Eğitim Düşüncesinin Felsefi ve Sosyolojik
3 0 3
Boyutları
SBE535
Eğitim Araştırmalarında İstatistik
3 0 3 SBE544
Cumhuriyet Dönemi Kültür Politikaları
3 0 3
SBE545
Osmanlıca I
3 0 3 SBE548
Osmanlıca II
3 0 3
SBE547
Çağdaş Gelişim Kuramları
3 0 3 SBE550
Mesleki Yabancı Dil II
3 0 3
SBE549
Eğitimde Drama I
3 0 3 SBE556
Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Tarihi
3 0 3
SBE555
Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik
Coğrafyası
3 0 3 SBE558
Tarih Felsefesi
3 0 3
SBE557
Ortadoğu ve Türkiye
3 0 3 SBE560
Dünya Nüfus Sorunları
3 0 3
3 0 3
SBE559
Türk Çağdaşlaşma Tarihi
3 0 3 SBE562
Avrupa Birliği ve Türkiye’de Çevre
Politikaları
SBE561
Milli Mücadele Tarihi
3 0 3 SBE564
Bilimler Tarihi
3 0 3
SBE563
Türk Sanatı
3 0 3 SBE568
Türkiye İklimi ve Bitki Toplulukları
3 0 3
SBE565
Edebi Akımlar
3 0 3 SBE570
Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası
3 0 3
SBE567
Ege Uygarlıkları
3 0 3 SBE572
Batı Anadolu’da Göç ve Göçmenler
3 0 3
SBE569
İktisat Tarihi
3 0 3 SBE574
Mitoloji
3 0 3
3 0 3
SBE571
Fiziki Ortam ve İnsan
3 0 3 SBE576
İlköğretimde Öğrenme-Öğretme
Yaklaşımları
SBE573
Türkiye Jeomorfolojisi
3 0 3 SBE578
Yakın Dönem Türkiye Tarihi
3 0 3
SBE575
Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin
Kaynakları
3 0 3 SBE580
Türk Basın Tarihi
3 0 3
SBE577
Yirminci Yüzyıl Siyasi Tarihi
3 0 3 SBE582
II. Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye
3 0 3
SBE700
Uzmanlık Alan Dersi
0 8 0 SBE500
Seminer
0 2 0
Uzmanlık Alan Dersi
0 8 0
SBE700
1
ZORUNLU DERSLER
SBE501 Sosyal Bilgilerde Araştırma Teknikleri I
Bilimsel araştırmalarda temel kavram, ilke ve yaklaşımlar, bilginin kaynağı ve problem çözmenin pratik
dayanakları, bilimsel yöntem, araştırma süreç ve teknikleri, amaç, sınırlılıklar, yöntem, evren ve örneklem,
verilerin toplanması, verilerin işlenmesi, bulgular ve yorum, özet, yargı ve öneriler, ekler, kaynakça.
SBE503 Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar
Sosyal Bilgiler programının temel özellikleri, sosyal bilgilerin diğer bilimlere katkıları, sosyal bilgiler
öğretiminin ürünleri, sosyal bilgilerin öğretiminin dayandığı kuram ve ilkeler, sosyal bilgiler öğretiminde
öğrenme stratejileri, sosyal bilgiler dersinde öğrenme stilleri sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan yöntem ve
teknikler.
SBE553 İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi
İnsan ve toplum, toplum hayatını düzenleyen kurallar, aile, okul ve çevrede demokratik hayat, devlet ve devlet
şekilleri, demokrasi ve evrimi. Türk devlet anlayışı (tarihsel süreç içinde egemenlik anlayışının değişimi); temel
hak ve ödevler; anayasa; anayasal kurumlar; anayasal yaşam ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri; yerel
yönetimler. Vatandaşlık Bilgisi konuları ile ilgili çevresel araştırmalar, durumsal çalışma, inceleme ve
mülakatlar; tartışma ve sunu yapma.
SBE502 Sosyal Bilgilerde Araştırma Teknikleri II
Sosyal Bilimler alanında ileri araştırma yöntemleri, veri toplama (anket, görüşme) teknikleri ve anket ve
görüşme (mülakat) uygulamaları, veri analizi, verilerin bilgisayarda değerlendirilmesi.
SBE504 Çağdaş Türk Eğitim Tarihi
Genel çizgileri ile Osmanlı öncesi Türklerde eğitim, Osmanlı İmparatorluğu’nda eğitim ve 4 bölüm halinde
Cumhuriyet Dönemi Milli Eğitimdeki gelişmeler verilecektir: (1923–1938 Dönemi), (1938–1950 Dönemi),
(1950–1960 Dönemi) ve Planlı Kalkınma yıllarında (1960–2002) eğitim.
SEÇMELİ DERSLER
SBE507 Bölgesel Farklılıklar ve Sürdürülebilir Kalkınma
Nüfusun bölgeler arasında dengesiz dağılımı, kır-kent göçü ve göçlerin getirdiği düzensiz yapılaşma, işsizlik,
sağlık problemleri, gecekondulaşma, ekonomik faaliyetlerin dengesiz dağılımı gibi sorunları beraberinde getiren
bölgesel ekonomik farklılıklar, bölgesel farkların giderilmesi, Avrupa Birliği’nin bölgesel farkları giderme
yönünde aldığı tutum ve önlemler, sürdürülebilir kalkınma için adımlar.
SBE515 Mesleki Yabancı Dil
Sosyal Bilgiler alanında yazılmış yabancı dildeki makale, kitap, sempozyum gibi metinlerin incelenmesi.
SBE517 Türkiye’de Siyasal Düşünce Tarihi
Türk kaynaklarına dayanarak, Türk siyasal düşünceyi etkileyen başlıca sosyal, ekonomik, kültürel güçleri Senedi İttifak’tan başlayarak günümüze kadar demokrasinim gelişimi incelenecektir. Sosyal bir yapı ve siyasal bir
felsefe yaratmış olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin, muhalefeti oluşturması ve desteklemesi ile ilgili oluşumlar
değerlendirilecektir.
SBE533 İlköğretimde Program Geliştirme ve Değerlendirme
Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme kavramları, program geliştirmenin tarihi, felsefi, psikolojik ve
toplumsal temelleri, program geliştirme yaklaşımları ve modelleri, program geliştirme süreçleri, öğeleri ve
bunlar arasındaki ilişkiler, çalışma planı hazırlama, eğitimde ihtiyaç saptama ve teknikleri, program tasarısı
hazırlama süreçleri, taksonomiler ve hedef davranış yazma, içerik düzenleme, eğitim durumlarını hazırlama,
sınama durumlarını geliştirme, programın denenmesi, program değerlendirme yaklaşımları, programa süreklilik
kazandırılması, program geliştirmede yeni yönelimler ve sürece etkileri, okulöncesi eğitim programlarının
incelenmesi, örnek program taslağının hazırlanması ve değerlendirilmesi.
SBE535 Eğitim Araştırmalarında İstatistik
İstatistikte temel kavramlar, semboller ve işlemler. Eğitim araştırmalarında vereleri tasnif etme. Dağılım
ölçüleri. Değişim ölçüleri. Korelâsyon. Regrasyon ve yordama. Olasılık dağılımları. Bilgisayarda uygulamalı
istatistiksel işlemler yapma. Eğitim araştırmalarında istatistiksel çözümleme ile ilgili uygulama çalışmaları.
2
SBE 545 Osmanlıca I
Osmanlıca’ya başlangıç için gerekli bilgileri alfabe, harflerin bitişme kuralları, Şemsi ve Kameri harfler. Hereke
ile ilgili bilgiler, transkripsiyon alfabesi. Temel dilbilgisi kuralları.
SBE 547 Çağdaş Gelişim Kuramları
Gelişim – gelişmeye ilişkin kavramsal çözümleme, yapılandırmacı kuram, nöro-fizyolojik kuram, Piaget,
Bruner, Vygotsky’e göre bilişsel gelişim, Freud, Ericson, Roger’e göre kişilik gelişimi, Kohlberg ve Piaget’e
göre ahlak gelişimi, Goleman’a göre duygusal zekâ.
SBE 549 Eğitimde Drama I
Bu dersin temel amacı katılımcılara, dramanın ilköğretimde ve ortaöğretimde içerik öğretiminde bir yöntem
olarak nasıl kullanılacağına ilişkin farkındalık kazandırmaktır. Dersin içeriği, eğitimde dramanın tarihçesi,
dramada kullanılan temel teknikler, drama-tiyatro-sinema-psikodrama-sosyodrama ve etnodrama ilişkisinden
oluşmaktadır.
SBE555 Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Coğrafyası
Türkiye’nin demoğrafik özellikleri, ekonomik faaliyetlerin gelişimi ve ekonomik yapısı, küreselleşme sürecinde
Türkiye’nin ve Türkiye ekonomisinin durumu, Türkiye’nin jeopolitik durumunun ekonomiye etkileri.
SBE557 Ortadoğu ve Türkiye
Tarihte Ortadoğu’nun durumu, Ortadoğu ülkeleri-Türkiye ilişkileri, Ortadoğu ve Türkiye’nin jeopolitik, jeostratejik ve jeo-ekonomik durumu, dünya güç dengesizliğinde bulunduğu konum ve uygarlıkların ve dinlerin
çıkış noktası olan Ortadoğu’nun konumu, Hıristiyanlık öncesi ve İslam döneminden günümüze Ortadoğu’nun
sosyal, ekonomik ve kültürel özellikleri.
SBE559 Türk Çağdaşlaşma Tarihi
Yenileşme, Çağdaşlaşma, Batılılaşma, Modernleşme, Reform vb. terimlerine ilişkin terminoloji tartışması;
Muhafazakârlık ve Değişim; Osmanlı Devlet ve Toplum yapısının özellikleri; Ordu ve sivil ayrımı; Tımar
sisteminin çözülüşünden itibaren üretim şekilleri ve örgütlenmesi; Nizam-ı Cedit öncesi reformlar; Tanzimat
Dönemindeki hareketler; Dil ve düşünce; Anayasalı yıllar; Osmanlı Kimliği; İslam Kimliği; Cumhuriyet Türk
Kimliği; Ulus Devleti ve devrimler; Cumhuriyet ilkelerinin korunması sorunu; Demokrasi yolunda ilerlemeler;
Toplum ve bireyin eğitimi ve donanımı.
SBE561 Milli Mücadele Tarihi
Osmanlı Devlet yapısı, I. Dünya Savaşı öncesi Avrupa’daki gelişmeler, Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşı
öncesi durumu, Birinci Dünya Savaşına girişi ve savaştığı cepheler, Mondros Ateşkes Antlaşması, uygulanması,
uygulanmasına karşı tepkiler, Milli Mücadelenin örgütlenme aşaması, TBMM’nin kuruluşu, Düzenli ordunun
kurulması, batı ve güney cephesi savaşları ve sonuçları. Kurtuluş Savaşında Dış politika, Lozan Antlaşması,
Cumhuriyetin ilanı T.C ve Atatürk’ün Cumhuriyet anlayışı, Cumhuriyet ve Demokrasi; Cumhuriyetin ilanının
doğurduğu tepkiler; Halifeliğin kaldırılması; Öğretimin birleştirilmesi; Yeni devlet yapısı; 1924 Anayasası;
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Şeyh Sait İsyanı; İzmir suikasti ve İttihatçılar sorunu, Musul sorunu;
Toplumsal hayatta köklü değişiklikler; Hukuk alanında devrim, Ekonomiyi güçlendirme çalışmaları; İç siyasal
gelişmeler; Çok partili rejime geçiş denemeleri: Serbest Cumhuriyet Fırkası; Menemen olayı; Ekonomide
devletçi uygulamalar; Atatürk’ün ölümü; II. Dünya Savaşı yılları; savaş ekonomisi uygulamaları.
SBE 563 Türk Sanatı
İslamiyet Öncesi Türk sanatı, İslam ülkelerinde Sanat ve mimarideki gelişmeler, Osmanlı İmparatorluğunda
mimari ve diğer sanat alanındaki gelişmeler, Cumhuriyet Dönemi Türk sanatı ve sanatçıları.
SBE565 Edebi Akımlar
Rönesans ve Hümanizm, Klasisizm, Aydınlanma çağı, Realizm, Natüralizm, Romantizm, Sembolizm, bu
akımların Türk edebiyatı üzerine etkileri.
SBE567 Ege Uygarlıkları
Tarihsel gelişim, Smyrna (İzmir), Bergama bölgesinde kurulan uygarlıklar, Aşağı Büyük Menderes Havzasında
kurulan uygarlıklar.
SBE569 İktisat Tarihi
İktisat Tarihinin Kapsamı; Fiziki Çevre, Teknoloji, Ekonomik ve Toplumsal Kurumlar; Ticaret Yolları; Kırsal
Değişme ve genişleme; Avrupa'da ve Ötesinde Ekonomik Genişleme 1400–1600; Kıta Avrupa'sında Ekonomik
3
Gelişmeler (1500–1750); Adam Smith ve bilimsel iktisadın doğuşu; Sanayi Devrimi ve Sonrası Dünya; Tarım,
Ticaret ve Endüstri açısından sonraki
SBE571 Fiziki Ortam ve İnsan
Fiziki ortamın (çevre) tanımı fiziki ortamı oluşturan elemanlar, fiziki ortam-insan ilişkileri (jeomorfoloji, iklim,
bitki örtüsü, fauna ve su kaynakları-insan arasındaki ilişkiler), tarım, hayvancılık, ormancılık faaliyetleri ve
sanayileşmenin çevreye etkileri, fosil yakıt kullanımı, kentleşme, çevre sorunları, dünyanın geleceğisürdürülebilirlik.
SBE573 Türkiye Jeomorfolojisi
Türkiye’nin jeomorfolojik evrimi, Türkiye’nin genel jeolojik ve tektonik yapısı, Türkiye’nin şekillenmesinde
etkili iç kuvvetler (depremler, volkanizma, orojenez, epirojenez), Türkiye’nin şekillenmesinde etkili dış
kuvvetler, Türkiye’nin morfolojik birimleri, Kuvaterner’de iklim değişmelerinin Türkiye jeomorfolojisine
etkileri, kent ve bölge planlamasında jeomorfolojinin yeri.
SBE575 Türkiye Cumhuriyetinin Tarihinin Kaynakları
Cumhuriyet tarihi araştırmalarında yararlanılacak arşiv kaynakları, belgeler, tutanaklar (I. Elden kaynaklar),
bibliyografyalar, inceleme eserler, makaleler, anılar, alanla ilgili edebi eserler vb. kaynakların tanıtımı ele
alınacaktır.
SBE 577 Yirminci Yüzyıl Siyasi Tarihi
19. yy’da Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu, I. Dünya Savaşı Sebep ve Sonuçları, Buhranlar ve Barışın
Yıkılması (1929-1939), II. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş Dönemi (1945-1960), Dünya Politikasında Ortadoğu
(1960-2000).
SBE518 Türkiye Turizmi Sorunları ve Sürdürülebilir Turizm Anlayışı
Turizm olgusu ve Türkiye turizminin sorunlarının irdelenmesi, eko, macera, sorumlu, yeşil, alternatif, doğa, agri
(tarım) ve sürdürülebilir turizm tipleri ve bunların ülkemizde örnekleri ile turizm sektörünün yeni nesillere de
bırakacağı bir çevre için alması gerekli önlemler, geleceğin nesillerinin bir turizm ülkesi olarak öne çıkan
Türkiye’de hem birer turist hem de öğretmen yetiştiricileri olarak, yüksek lisans adaylarının turizm-çevre ilişkisi
bilincine varmaları hedeflenmektedir.
SBE530 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğretmen Yeterlilikleri
Türkiye’de Sosyal Bilgiler Öğretmeni yetiştirme politikaları, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programlarının
incelenmesi, nitelikli bir sosyal bilgiler öğretmeninde bulunması gereken genel kültür, alan bilgisi ve meslek
bilgisi yeterliliğinin boyutları, öğretmen ve öğrencilerin sosyal bilgiler dersine ilişkin tutumları, sosyal bilgiler
öğretmenlerinin genel sorunları, etkin öğrenme-öğretmede öğretmenin rolü.
SBE540 Eğitimde Drama II
Be derste, eğitimde dramada temel yaklaşımlar ve kuramlar (Dorothy Heathcote, Gavin Bolton, Peter Slade,
Brian Way) işlenecektir. Katılımcıların dramanın içerik öğretiminde kullanımına ilişkin uygulamalar yapması
sağlanacak ve bu uygulamalar süper vizyon yapılarak incelenecektir.
SBE 542 Eğitim Düşüncesinin Felsefi ve Sosyolojik Boyutları
Eğitim felsefesine ilişkin kavramsal çözümleme, eğitim felsefesi akımları, Türk eğitim sisteminin felsefi
temelleri. Eğitimin sosyolojik boyutlarına ilişkin kavramsal çözümlemeler, sosyal yapı eğitim ilişkisi, eğitimin
toplumsallaşmadaki rolü, eğitimin işlevleri, sosyal değişme eğitim ilişkisi, eğitim politikaları.
SBE544 Cumhuriyet Dönemi Kültür Politikaları
Cumhuriyet Türkiye’sinin kültürel alanda devraldığı miras değerlendirilerek, Türkiye’nin çağdaş bir yapıya
kavuşturulmasında etkili olan kültür politikaları, uygulamalar ve örnekleri üzerinde durulacak.
SBE548 Osmanlıca II
İsimlerin çoğul yapılması (tensiye ve cem), şe4msi ve kameri tamlamalar, fiillerin bab haline sokulması, ism-i
Mensub, mübalağa İsm-i Fail, Farsça yer isimleri ve yapıcılık ekleri konuları işlenecektir.
SBE550 Mesleki Yabancı Dil II
Sosyal Bilgiler alanında yazılmış yabancı dildeki makale, kitap, sempozyum gibi metinlerin incelenmesi.
4
SBE556 Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Tarihi
Osmanlı Devletinden alınan ekonomik ve toplumsal yapı; Kurtuluş Savaşının sosyo-ekonomik temelleri; UlusalLaik devletin doğuşu; Laikleşme; Karma ekonomiden Devletçiliğe geçiş; Göç ve Mübadele; Devrimler ve
günlük yaşam; Tepkiler; Halkevleri; Köy Enstitüleri; II. Dünya Savaşı yıllarında toplumsal ve ekonomik
sorunlar; Değişim sürecinde devlet-toplum ilişkileri; Politik ve sosyal değişimin temelleri ve sonuçları.
SBE558 Tarih Felsefesi
Antik ve Ortaçağda Tarih Kavramı, Hümanizm ve Aydınlanma Kavramı, Tarih ve özgürlük, XIX. Yüzyıl Tarih
yüzyılı: Alman İdealizmi, Yirminci yüzyılda tarih kavramı.
SBE560 Dünya Nüfus Sorunları
Dünya nüfusu demografik özellikleri, açlık, kıtlık, sağlık ve eğitim problemleri, Birleşmiş Milletler, UNESCO
gibi uluslararası kuruluşların ve ülkelerin dünya nüfus sorunlarına bakışı, dünya nüfus sorunlarıyla ilgili ülke
örnekleri.
SBE562 Avrupa Birliği ve Türkiye’de Çevre Politikaları
Avrupa Birliği ve Türkiye’de çevre konusunda oluşturulmuş çevre algılayışı, çevre konusunun eğitim alanında
ele alınış biçimi, ilköğretim öğrencilerine çevre bilincinin verilebilmesi için atılmış ve atılmakta olan adımlar,
AB ve Türkiye’de çevre politikaları.
SBE564 Bilimler Tarihi
Bilim nedir? Ortaçağ’da Avrupa’da düşünsel yapı, İslamiyet öncesi Türklerde bilim, Avrupa ve İslam
Dünyasında bilim üreten merkezler, İslam Dünyasında bilimsel gelişmeler ve bilim adamları, Avrupa’da
Rönesans, Reform hareketlerine Türk ve Müslüman bilim adamlarının katkısı, Osmanlı İmparatorluğunda bilim,
Yakınçağda bilimsel gelişmeler, Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de bilimsel gelişmeler ve bilim adamları.
SBE568 Türkiye İklimi ve Bitki Toplulukları
Türkiye’de iklim özellikleri, tipleri, iklim, jeomorfoloji, bitki örtüsü arasındaki ilişkiler, Avrupa-Sibirya,
Akdeniz, İran-Turan bitki örtüsü bölgeleri.
SBE570 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası
Milli Mücadele Dönemi Türk Dış Politikası, Lozan ve sonrası, 1932-1938 arası Türk Dış Politikası, II. Dünya
Savaşı yıllarında dış politika, savaş sonrası Türkiye’nin içinde bulunduğu politik durum, Batı ittifakına yöneliş,
ABD’nin Türkiye desteği, Truman Doktrini ve Marshall Planı, NATO ve Türkiye, Balkan Paktı, Ortadoğu
Türkiye ilişkileri, Bağdat Paktından CENTO’ya, Soğuk savaş ve Türkiye, Kıbrıs sorunu, 1965-1980 arası Türk
Dış Politikası, Türkiye AET ilişkileri, İslam ve Sovyet Bloğu ile ilişkiler, Duvarların yıkılışı, Körfez savaşından
günümüze Türk Dış Politikası
SBE572 Batı Anadolu’da Göç ve Göçmenler
Göç ve göçmenler hakkındaki terminoloji; Rumeli’den ve Kafkaslar’dan Batı Anadolu’ya yapılan göçler (18771920), Cumhuriyet Dönemi Batı Anadolu’ya yapılan göçler (1923-1989), göçmenlere yönelik kurum ve
kuruluşlar; göçün genel olarak sosyo-ekonomik ve kültürel yapıya etkileri.
SBE574 Mitoloji
Anadolu ve Önasya’da erken dönemlerden itibaren Mitolojinin doğuşu, Doğu ve Antik Yunan-Roma Mitolojisi.
Mitolojik konular, kahramanlar, tanrılar ve tanrıçalar. Seramik ve plastik eserler üzerinde yer alan mitolojik
olaylar.
SBE576 İlköğretimde Öğrenme – Öğretme Yaklaşımları
Öğretim kavramı, öğretim ilke ve modelleri, öğretimi etkileyen etmenler, öğrenme ve öğretme süreçleri,
öğretme ve öğrenmede iletişim becerilerinin önemi, öğrenme stilleri ve öğrenme stratejileri (sunuş yolu, buluş
yolu, araştırma inceleme yolu), çoklu zeka kuramı ve öğretimde bireysel farklılıklar, aktif (etkin) öğrenme ve
öğretim süreci, kavram haritaları ve yaratıcı düşünme, yapılandırmacılık, probleme dayalı öğrenme, beyin
tabanlı öğrenme, yeterliliğe dayalı öğrenme, performansa dayalı öğrenme.
SBE578 Yakın Dönem Türkiye Tarihi
1789 -1908 Yılları arasında Osmanlı imparatorluğundaki sosyal, siyasal ve kültürel gelişmeler, Meşrutiyet,
Balkan Savaşları, Balkanlardan ve Rumeli’den Anadolu’ya yapılan zorunlu göçler, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
Devletinin Birinci Dünya Savaşına girişi, Milli Mücadele, Yeni Türk Devletinin kuruluşu, 1923 -1950 yılları
arasında Türkiye tarihine yön veren oluşumlar
5
SBE580 Türk Basın Tarihi
XIX. yüzyılın ortalarından itibaren günümüze değin Türk basının doğuşu, belli başlı basın yayın organları.
Cumhuriyet tarihi araştırmaları açısından basın kaynaklarının önemi ve değerlendirilmesi; gazeteler, süreli
yayınlar vb. üzerinde durulacak.
SBE582 II. Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye
Atatürk’ün ölümünden sonraki süreçte Türkiye’nin geleceğini etkileyecek olan savaş yıllarında izlenen dış
politikalar başta olmak üzere, özellikle II. Dünya Savaşı yıllarında uygulanan savaş ekonomisi uygulamalarının
(Milli Koruma Kanunu, Varlık Vergisi, Toprak Mahsulleri Vergisi) uzun vadede Türkiye’nin ekonomik ve
siyasal yapısına olan etkileri üzerinde durulacak.
6
Download