çevre korumanın insan sağlığı üzerindeki etkilerinin

advertisement
X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ
04-07 EKİM 2011, Çanakkale
ÇEVREKORUMANINİNSANSAĞLIĞIÜZERİNDEKİETKİLERİNİNİNCELENMESİNE
İLİŞKİNÖĞRETMENGÖRÜŞLERİ:ŞANLIURFAİLİÖRNEĞİ
MenderesKILIÇASLAN1,EvşenAYMENPEKER2veFerdaneGÜN3
1.SelçukÜniversitesi,KONYA
2.19MayısÜniversitesi,SAMSUN
3.GaziantepÜniversitesi,GAZİANTEP
Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini
sürdürdüklerivekarşılıklıolaraketkileşimiçindebulunduklarıfiziki,biyolojik,sosyal,
ekonomik ve kültürel ortamdır.Basit anlatımıyla gözümüzün gördüğü her
şeydir.Yaşadığımız ortam, etrafımızdaki doğa ve hatta geleceğimizdir. Doğal dengeyi
oluşturan zincirin halkalarında meydana gelen kopmalar zincirin tümünü etkileyip,
dengenin bozulmasına neden olmaktadır. Dengenin bozulmasında en önemli faktör
insandır. Çünkü insanın yaşamını sürdürmesine ve faydalanmaya yönelik yaptığı her
davranışveheryenilikdoğaldengeyietkilemektedir.
Çalışmada,eğitimbütünlüğüiçindetoplumungelişimineçokönemlikatkıları
olanöğretmenlerinçevrekorumanıninsansağlığıüzerindekietkilerineilişkinbakış
açılarını değerlendirmek , öğretmenlerin öğrencilerine ve topluma çevre koruma
bilinci kazandırma etkinliklerini tespit etmek ve bu bilinci kazandırmada yapmış
olduklarıalgılarınıortayakoymadakimeslekirollerinideğerlendirmek,geleceğinülke
ve toplumunda yerini alabilmesi bağlamında son derece özgün ve özellikli bir olgu
olmasıamaçlanmıştır.
Nitel bir araştırma olarak planlanan bu çalışma “olgu bilim” deseninde
yürütülecektir. Araştırma 2010‐2011 öğretim yılında Şanlıurfa ilinde ve rast gele
yöntemleseçilen30öğretmenileyapılacaktır.Veriler,buaraştırmaiçinaraştırmacılar
tarafındanhazırlananaçıkuçlusorulardanoluşananketformuiletoplanacaktır.Anket
formunungeçerliğiiçinuzmangörüşünebaşvurulacaktır.Verilerinçözümündeiçerik
analiziyöntemikullanılacaktır.
AnahtarSözcükler:Çevre,İnsan,İnsanSağlığı
141 
Download