Mustafa BİLGİN 03642257700 Konular

advertisement
Dersin Adı-Kodu: İKTİSADA GİRİŞ I-4110115
Yarıyıl
Güz
1
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Dersin
İçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Programın Adı: İKTİSAT
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Teori Uyg. Lab.
42
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
-
58
100
3
4
Türkçe
Zorunlu
Yok
Bu Temel Bilgiler: İktisadi faaliyet, İktisat bilimin konusu, Yöntem ve sistematik; Üretim Süreci; Üretim
Faktörleri; Verim Yasaları; Girişim Türleri; Fiyat Teorisine Giriş: Değer ve fayda, Optimal tüketici davranışı,
Talep fonksiyonları, Çeşitli talep esneklikleri; Arz: Maliyet ve hasılat fonksiyonları, Girişim dengesi, Arz
eğrisinin elde edilmesi; Arz ve Talep; Denge Fiyatı ve İşlevleri; Fiyat Politikası ve Piyasa Türleri; AtomizeTam Rekabette Denge ve Fiyat Oluşumu; Monopol Dengesi; Eksik ve Aksak Rekabette Fiyat Oluşumu: Rant,
Ücret, Faiz ve Girişimci geliri.
Dersin amacı, bir sosyal bilim olarak iktisadı ve temel iktisat kavramlarını giriş düzeyinde sunmaktır.
Öğrencilerin temel ve mikro ekonominin konularının işleyişini kavramaları ve bu konuda bilgi ve
beceri düzeylerini, analiz ve sentez yeteneklerini geliştirmeleri hedeflenmektedir
Yıldırım, K.; Şıklar, İ.; Bakırtaş, İ, (2004) Mikro İktisada Giriş, İkinci Baskı, Ekin Yayınevi
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
x
40
x
60
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Mustafa BİLGİN
03642257700 [email protected]
Konular
1
2
3
4
5
6
iktisat biliminin konusu, yöntemi
İktisatta kullanılan temel matematik ve grafik teknikleri
Temel Kavramlar; ihtiyaç, üretim, tüketim, piyasa.
Fiyat kuramına giriş, değer ve fayda
Tüketici dengesi ve Dengeden Sapmalar
Talep fonksiyonu ve talep esneklikleri
7
8
9
10
11
12
13
14
Arz fonksiyonu ve arz esneklikleri
Piyasa ve Faktör Piyasası Dengesi
Ara sınav
Ara sınav
Üretim ve Maliyet
Tam rekabette denge ve fiyat oluşumu
Monopol ve Aksak rekabet Piyasaları
Üretim Faktörleri
Dersin Adı-Kodu: İktisada Giriş
Yarıyıl
Bahar
II- 4110124
Programın Adı: İKTİSAT BÖLÜMÜ
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Teo
ri
Uyg. Lab.
Proje/Alan
Çalışması
Diğer
Krediler
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
3
4
2
Ders Dili
Zorunlu /Seçm.
Ön şartlar
Dersin Amacı
42
58
100
Türkçe
Zorunlu
Yok
İlgili konularda öğrenciye iktisat nosyonu kazandırmak
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Bu ders makro ekonomik kavramlar üzerinde anlama ve muhakeme etme yeteneğinin
geliştirilmesine yöneliktir
1- Kemal YILDIRIM,Makro İktisada Giriş,Pelikan Yayıncılık,2011,Türkiye
2-İlker Parasız, İktisadın ABC’si, Ezgi Kitapevi, 2000, Türkiye
3- Ersan Bocutoğlu, Metin Berber, Kenan Çelik, Akademi Yayınevi, 2000, Türkiye
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
x
40
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
60
Ders
Sorumluları
Mustafa BİLGİN
Hafta
Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Milli Muhasebe ve Milli Hasıla:
İktisadi denge, Makroekonomik ilişkilerin gösteriliş biçimleri,
Nominal milli gelir ve reel milli gelir;
Para Teorisine Giriş: Para değerini açıklayan teoriler,
Satınalma gücünün hesaplanması, Paranın değer kaybı (Enflasyon), Uluslararası ekonomik denge
(doviz kurları),
Para politikasının temel araçları;
Konjoktür ve Milli Geliri Belirleyen Faktörler:
Ara sınav
Ara sınav
Uluslar arası Ekonomik İlişkiler:
Uluslararası mal ve hizmet hareketleri,
Uluslararası faktör hareketleri;
İktisadi Büyüme ve Gelişme.
03642257700 [email protected]
Programın Adı:İKTİSAT BÖLÜMÜ
Dersin Adı-Kodu: 4110336
Kalkınma ve Sanayi İktisadı
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
7
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
42
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
108
150
3
6
Türkçe
Zorunlu
Yok
Dersin
İçeriği
Kalkınma ve Azgelişmişlik: Azgelişmişlik Ülkelerin Özellikleri; Az Gelişmişlik Teorileri: Ekonomik
yaklaşımlar, sosyo-kültürel yaklaşımlar; Sermaye Birikimi ve Teknoloji: Kalkınma ve sermaye, Kalkınma ve
teknoloji; Kalkınmanın Finansmanı: İç finansman, Dış finansman; Kalkınma ve İnsan Unsuru: Nüfus, İnsana
yatırım, İstihdam; Kalkınma ve Dış Ticaret: Kalkınma ve uluslararası işbölümü, Koruyucu dış ticaret; Kaynak
Dağılımı: Teorik temeller, Azgelişmiş ülkelerde kaynak dağılımı; Sanayileşme Stratejileri: İçe ve Dışa Dönük
Sanayileşme; Sürdürülebilir kalkınma: Doğal kaynaklar, Çevre.
Dersin Amacı
Azgelişmiş ülkelerin kalkınma sorunlarını ve buna uygun kalkınma stratejilerini ortaya koymak
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Azgelişmişliğin nedenlerini, gelişmeyi engelleyen faktörleri ve gelişmenin temel unsurlarını ortaya koyarak
çözüm yollarını göstermektir
Han, E.- Kaya, A.A. (2002) Kalkınma Ekonomisi (Teori ve Politika).
Muhteşem Kaynak, Kalkınma İktisadı, Gazi Kitapevi,2005
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
X
40
X
60
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Mustafa BİLGİN
Hafta
Konular
1
2
3
4
Kalkınma ve Azgelişmişlik
Azgelişmiş Ülkelerin Özellikleri
Azgelişmişlik Teorileri : Ekonomik ve Yapısal Yaklaşımlar
Azgelişmişlik Teorileri : Demografik,Sosyo-Kültürel Yaklaşımlar
03642136374 [email protected]
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Kalkınma ve Sermaye Birikimi
Kalkınma ve Teknoloji
Kalkınmanın Finansmanı
Kalkınma, Nüfus ve Beşeri Sermaye
Ara sınav
Ara sınav
Kalkınma ve Dış Ticaret
Kalkınmada Kaynak Dağılımı Sorunları
Sanayileşme Stratejileri
Sürdürülebilir Kalkınma
Course Title-Course Code: Development and Industral
economıcs
4030010
Name of the Programme: DEPARTMENT OF
ECONOMICS
Teaching Methods
Credits
Semester
Lecture
7
Recite
42
Language
Compulsory /
Elective
Prerequisites
Lab.
Other
Total
Credit
108
150
3
ECTS
Credit
6
Turkish
Compulsory
None
Course
Contents
Development and Underdevelopment: Characteristics of underdeveloped nations; Theories of
Underdevelopment: Economic approaches, Socio-cultural approaches; Capital Accumulation and
Technology; Development and Capital; Development and Technology; Development Financing:
Internal financing, External financing; Development and the Human Element: Population, Investment
on human, employment; Development and Foreign Trade; Development and International Division of
Labor; Protective Foreign Trade; Resource Allocation: Theoretical basics, Resource allocation in
underdeveloped countries; Industrialization Strategies; Sustainable growth; Natural Resources and the
Environment.
Course
Objectives
Learning
Outcomes and
Competences
Textbook and
/or References
The aim of the course is to enable students to find out underdevelopment problems and to
determine appropriate solutions for developing countries.
This course focuses on reasons of underdevelopment and determination of appropriate solutions
for developing countries.
Han, E.- Kaya, A.A. (2002) Kalkınma Ekonomisi (Teori ve Politika).
Muhteşem Kaynak, Kalkınma İktisadı, Gazi Kitapevi, 2005
Assessment
Criteria
If
any,mark
Percent
(%)
as (X)
Midterm Exams
x
40
x
60
Quizzes
Homeworks
Projects
Term Paper
Laboratory Work
Other
Final Exam
Instructors
Mustafa BİLGİN
Week
Subject
03642136374 [email protected]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Development and Underdevelopment
Charecteristics of underdeveloped countries.
Theories of Underdevelopment: Economic and Structural Approaches
Theories of Underdevelopment: Demographic, Social-Cultural Approaches
Economic Development and Capital Accumulation
Economic Development end Technology
Economic Development Financing
Economic Development and Human Capital
Midterm Examination
Midterm Examination
Economic Development and Foreign Trade
Resource Allocaion Problems in Economic Development
Industrialization Strategies
Sustainable Development
Dersin Adı-Kodu: İKTİSADA GİRİŞ I-4120131
Yarıyıl
Güz
1
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Dersin
İçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Programın Adı: İŞLETME
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Teori Uyg. Lab.
42
-
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
-
58
100
3
4
Türkçe
Zorunlu
Yok
Bu Temel Bilgiler: İktisadi faaliyet, İktisat bilimin konusu, Yöntem ve sistematik; Üretim Süreci; Üretim
Faktörleri; Verim Yasaları; Girişim Türleri; Fiyat Teorisine Giriş: Değer ve fayda, Optimal tüketici davranışı,
Talep fonksiyonları, Çeşitli talep esneklikleri; Arz: Maliyet ve hasılat fonksiyonları, Girişim dengesi, Arz
eğrisinin elde edilmesi; Arz ve Talep; Denge Fiyatı ve İşlevleri; Fiyat Politikası ve Piyasa Türleri; AtomizeTam Rekabette Denge ve Fiyat Oluşumu; Monopol Dengesi; Eksik ve Aksak Rekabette Fiyat Oluşumu: Rant,
Ücret, Faiz ve Girişimci geliri.
Dersin amacı, bir sosyal bilim olarak iktisadı ve temel iktisat kavramlarını giriş düzeyinde sunmaktır.
Öğrencilerin temel ve mikro ekonominin konularının işleyişini kavramaları ve bu konuda bilgi ve
beceri düzeylerini, analiz ve sentez yeteneklerini geliştirmeleri hedeflenmektedir
Yıldırım, K.; Şıklar, İ.; Bakırtaş, İ, (2004) Mikro İktisada Giriş, İkinci Baskı, Ekin Yayınevi
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
x
40
x
60
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Mustafa BİLGİN
03642257700 [email protected]
Konular
1
2
3
4
5
6
iktisat biliminin konusu, yöntemi
İktisatta kullanılan temel matematik ve grafik teknikleri
Temel Kavramlar; ihtiyaç, üretim, tüketim, piyasa.
Fiyat kuramına giriş, değer ve fayda
Tüketici dengesi ve Dengeden Sapmalar
Talep fonksiyonu ve talep esneklikleri
7
8
9
10
11
12
13
14
Arz fonksiyonu ve arz esneklikleri
Piyasa ve Faktör Piyasası Dengesi
Ara sınav
Ara sınav
Üretim ve Maliyet
Tam rekabette denge ve fiyat oluşumu
Monopol ve Aksak rekabet Piyasaları
Üretim Faktörleri
Dersin Adı-Kodu: İktisada Giriş
Yarıyıl
Bahar
II- 4120124
Programın Adı: İŞLETME BÖLÜMÜ
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Teo
ri
Uyg. Lab.
Proje/Alan
Çalışması
Diğer
Krediler
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
3
4
2
Ders Dili
Zorunlu /Seçm.
Ön şartlar
Dersin Amacı
42
58
100
Türkçe
Zorunlu
Yok
İlgili konularda öğrenciye iktisat nosyonu kazandırmak
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Bu ders makro ekonomik kavramlar üzerinde anlama ve muhakeme etme yeteneğinin
geliştirilmesine yöneliktir
1- Kemal YILDIRIM,Makro İktisada Giriş,Pelikan Yayıncılık,2011,Türkiye
2-İlker Parasız, İktisadın ABC’si, Ezgi Kitapevi, 2000, Türkiye
3- Ersan Bocutoğlu, Metin Berber, Kenan Çelik, Akademi Yayınevi, 2000, Türkiye
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
x
40
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
60
Ders
Sorumluları
Mustafa BİLGİN
Hafta
Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Milli Muhasebe ve Milli Hasıla:
İktisadi denge, Makroekonomik ilişkilerin gösteriliş biçimleri,
Nominal milli gelir ve reel milli gelir;
Para Teorisine Giriş: Para değerini açıklayan teoriler,
Satınalma gücünün hesaplanması, Paranın değer kaybı (Enflasyon), Uluslararası ekonomik denge
(doviz kurları),
Para politikasının temel araçları;
Konjoktür ve Milli Geliri Belirleyen Faktörler:
Ara sınav
Ara sınav
Uluslar arası Ekonomik İlişkiler:
Uluslararası mal ve hizmet hareketleri,
Uluslararası faktör hareketleri;
İktisadi Büyüme ve Gelişme.
03642257700 [email protected]
Download