Sayın Birdal, teşekkür ediyorum. AKIN BİRDAL (Devamla)

advertisement
TBMM
10 . 1 2 . 2009
B: 29
BAŞKAN - Sayın Birdal, teşekkür ediyorum.
AKIN BİRDAL (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. Bir dakika daha rica ediyorum Sayın
Başkanım, mümkünse.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Benim böyle bir uygulamam yok.
AKIN BİRDAL (Devamla) - Peki.
Değerli arkadaşlar, umuyomm ki belki öğleden sonra, o da ekonomik haklar çerçevesinde Çek
Yasası konusunda görüşümüzü aldığınız zaman söz verildiğinde insan haklarına, diğer yanlarına da
değineceğiz.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DTP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Gündem dışı son iki konuşmaya, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç cevap vereceklerdir.
Buyurun Sayın Arınç. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Manisa) - Sayın Baş­
kan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Kırklareli Milletvekilimiz Sayın Gökhan Sarıçam ve Diyarbakır Milletvekilimiz Sayın Akın Birdal,
10 Aralık "Dünya İnsan Haklan Günü" münasebetiyle gündem dışı konuşmalar yaptılar, kendilerine
teşekkür ediyorum. Dünyanın her yerinde Evrensel İnsan Haklan Beyannamesi'nin yıl dönümü tö­
renlerle kutlanmaktadır. Bugüne ait konuşmalar yapılmakta, etkinlikler yapılmaktadır. Meclisimizde
bu konunun gündeme getirilmesini de fevkalade olumlu buluyomm, arkadaşlarıma teşekkür cdiyomm.
İnsan Haklan Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kumlunca kabulünün 61'inci
yıl dönümü. 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan Haklan Evrensel Beyannamesi yeni bir düzenlemeyle ya­
yınlandı ve Birleşmiş Milletler Genel Kumlu kabul etti. Bu Sözleşme 6 Nisan 1949'da onaylandı, do­
layısıyla 10 Aralık günü altmış bir yıldan bu yana Dünya İnsan Haklan Günü olarak kutlanmaktadır.
Bu beyanname günümüzde tüm dünya devletlerinin üzerinde uzlaştığı, insanlığın ortak değer­
lerini yansıtan, hem sivil ve siyasal hem de ekonomik, sosyal ve kültürel insan haklarını ihtiva eden
bir insan haklan idealidir. Hukuki açıdan olmasa da ahlaki açıdan tüm dünya devletlerini ve herkesi
bağlayan bu beyanname tüm insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından do­
layı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu ilan etmektedir. Buna göre herkes ırk, renk,
cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka bir görüş, doğuş, tabiiyet, servet ya da benzeri başka bir statü
gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bu Beyanname'de ileri sürülen tüm hak ve özgürlüklerden
eşit bir şekilde istifade eder.
Evrensel Beyanname'nin ilanından sonraki yıllarda uluslararası ve bölgesel düzeyde insan hak­
larıyla ilgili birçok alanda kapsamlı ilkeler içeren birçok sözleşme kabul edilmiş, bildirgeler yayın­
lanmış ve insanlık vicdanını derinden yaralayan ihlallerin önlenmesine yönelik pek çok mekanizmalar
oluşturulmuş, bunun sonucunda insanlık suçu işleyenlerin yargılanabileceği uluslararası mahkemeler
bile kurulmuştur.
Günümüzde insan haklarının komnması ve geliştirilmesi ülkelerin bir iç somnu olmaktan çık­
mış, tüm insanlığın ortak bir somnu hâline gelmiştir. Bununla birlikte insan hakları alanında evren­
sel ve bölgesel düzeyde kabul edilen tüm standartlara ve uygulamadaki gelişmelere rağmen insan
haklarının en temel değerlerini hedef alan ırkçılık, ayrımcılık, nefret ve hoşgörüsüzlük günümüzde
çok önemli bir somn olmaya devam etmektedir.
-873-
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards