• Enformasyonla ilgili her türlü ürün, hizmet ve teknolojileri kapsayan

advertisement
•  Enformasyonlailgilihertürlüürün,hizmetve
teknolojilerikapsayanpiyasa
•  Buekonominintemel2etkinliği
–  Kendideğeri
–  Diğerendüstrileriç[email protected]ğıverimlilik
•  AğEkonomisiningirdisiolanenformasyonun
özellikleri
–  Sürekliyenilenebilmesi
–  Kullandıkçatükenmemesi
–  PaylaşHkçaçoğalması
•  Ağekonomisidiğerlerindenayıran4temelözellikşu
şekildedir:
–  Tamamlayıcılık,uyumlulukvestandartlar:
•  Ürünütekolarakdeğilsistemolarakalırlar
•  Cd-cdrom/bilgisayar-monitörörenekleri
•  Builişkieskiekononidebukadargüçlüdeğil(peynir-ekmek)
•  BirürününsaHşıdiğerinietkiliyorsabunatamamlayıcıdışsallık
denir
•  KriSkolannoktarakipfirmanınürünüyleuyumluolacakmı
•  Bunustandartlarbelirler
•  StandartlarıdapoliSkalarbelirler
•  PoliSkalartaraflıolursatekelcipiyasalaroluışur
–  TükeSmdışsallıkları:
•  HizmeSndeğerionaulaşanabonesayısıyladoğruoranHlıdır
•  Telefonörneği
•  E-posta1969daaHldıama1990dainternetyaygınlaşmadanbirişe
yaramadı
•  Faxcihazı1843depatenSalındıama1982deüreSldi
•  Önemliolannoktateknolojinintutmasıvebenimsenmesi
•  BunusosyologEvere`M.Rogersyeniliklerinyayılmasımodeliile
açıklar
•  Bumodelegöre;
–  İlkuyumgösterenlerürünüalır
–  İlkalanlardiğerleriniiknaeder
–  Geçuyumgösterenlerdeürünüalır
–  Piyasadoygunluğaulaşır
•  Bumodel5etkendenetkilenir:
–  Yeniliğinkarakteri
–  İleSşimkanalları
–  Yeniliğinbaşlangıcındanberigeçenzaman
–  Toplumsalsistem
–  DevletpoliSkaları
–  DeğişSrmemaliyetlerinvebağımlılık;
•  Windows’aalışanınmac’geçmekteisteksizolması
•  ÜreScilerbududurmustandartlarınabağlıkalarakdestekler
•  BununadıbağımlılıkHr
•  BağımlılığınderecesideğişSrmemaliyeSilehesaplanır.
•  Maliyettürelrişuşekildedir;
–  Sözleşmeler
–  Adapteolma(eğiSm)
–  Veridönüştürme
–  AraşHrmamaliyeS
–  BağlılıkmaliyeS(avantaj)
–  Ölçekekonomisi;
•  EnformasyonürünlerininilküreSmmaliyeSyüksekkopya
maliyetlerisımrdır.
•  İlküreSmmaliyeSniulaşılankitleninbüyüklüğüetkiler
•  Bududurmpiyasayagirmeyiengelleyebilirvetekelleşme
gündemegelir.
•  Tekelcifirmalardabudrumaürünçeşitlendirmesive
fiyatlandırmapoliSkalarıyladestekolur.
•  Bunuönlemekiçindevlettaramndanpiyasalaramüdahale
edilir.
•  Microsonörneği
•  Microsonayüklenensuçtekelolmasıdeğiltekelciliğini
korumayaçalışmasıdır.
•  20yy.’darakiplerindenikikatdahabüyüksenbirimmaliyeSn
%10düşerkenyeniürünlerdebuoran%50’dir.
•  MasaüstüSömürgecilik;
–  GlobalInformaSonandworldcommunicaSonkitabında
HamidMowlana(MahmudAhmedinejad’ındanışmanıolan)
yeniekonomidesömürücülükfaaliyeSnişuşekildetanımlar:
•  Hamenformasyongelişmekteolanülkelerdengelişmişülkelereakar
•  Gelişmişülkelerbuenformasyonuişlemekiçinişbirliğiyapar
•  Gelişmekteolanülkelerkendienformasyonlarınıişlemedeişbirliği
yapmaz
•  GelişmekteolanülkelerkendienformasyonlarınıbilgihalindesaHn
alır
–  KişiselbilgisayarlarveinterneSngelişmesiilemasaüstüne
gelensömürgecilikörneklerşuşekildedir:
• 
• 
• 
• 
• 
Enformasyonürünlerininyoğunbirşekildepazarlanması
E-postahizmetleri
Amazonörneği
Yazılımlarınbirbirinireddetmesi
Dosyalarınbelliyazılımlarıtalepetmesi
•  Yeniekonomininözellikleri
–  Bilgi
•  Bilgiyoğunürünvehizmetler
–  Dijitalleşme
•  BilgininhızlıkodlanıpdağıHmınısağlar
–  Sanallaşma
•  Sanalkimlikler,sanalşirketler
–  Molekülleşme
•  Emirkomutazincirininkaybolması,herçalışanındeğerüreSmi
–  AracısızİleSşim
•  ÜreScinindoğrudantükeSciyeulaşması
–  SektörelDeğişim:
•  Hayat,üreSmvetükeSmalışkanlıklarınındeğişimi
–  Yenilik
•  Ürünlerinmodasınınsıkdeğişmesi
–  HızveZaman
•  AlımvesaHmişlemlerininçabuklaşması
–  Küreselleşme
•  Duvarlarınyıkıldığıküreselbirekonomi
•  Yeniekonomininetkileri
–  Dijitalürünlerinmaliyetvekarlılıkoranı
–  Piyasayagirişmaliyetleri
–  RekabeSnartması
–  7/24açıkpiyasalar
–  TükeSciodaklıpiyasalar
–  Yeniürünler
–  İşgücüniteliğindedeğişiklik
–  Yeniişimkanlarınındoğması
–  Verimliliğinartması
–  Ekonomikbüyümeninartması
–  Stokmaliyetlerininazalması
–  Üründenhaberdarolmanınhızlanması
–  Sermayeakışınınhızlanması
–  Işlemmaliyetlerinindüşmesi
•  ÜreSminheralanındabilişimteknolojisikullanılmakta
•  RekabeSnanakuralıbuteknolojileresahipolmak
•  Pazarlarındoyması=şirketlerinuluslararasılaşması
•  KararmerkezleriileüreSmbirimleriarasındaileSşim
•  TaşınanenformasyonundeğerindearHşolması
•  BugünarHkenformasyonbirmetadır.
•  BunumatemaSkselileSşimkuramıtanımlar
•  Enformasyonuölçülebilirbirformasokmuştur
•  Meta–Scaretmalı–commodity–modus–ölçüm
•  SözlükanlamıyaşamiçingereklişeydemekSr.
•  Taşıdığıözelliklerleinsangereksinimlerinigiderenşey
•  Yanigeçimaracı
•  İnsanemeğiyleüreSlmiş,saHlmaküzerearzedilmiş,
yenidenüreSlebilirmalveyahizmet
•  Kapitalizmingücüherşeyibirermetayadönüştürmesidir
•  Hermetanınbirkullanımbirdedeğişimdeğerivardır.
•  AyakkabıhemgiymeyehembaşkaşeyledeğişSrmeye
•  Hernesneninmutlakabirkullanımdeğerivardır.
•  Kullanımbaşladığındavefaydaeldeedildiğinde
değişimdeğeridekendiliğindenoluşur
•  Örneğinbirçinayakkabınındeğişimdeğerininbir
çuvalpatatesolmasıgibi
•  Geneldekullanımdeğerleriyüksekmetaların
değişimdeğerleridüşükolurvetabibununtamtersi
•  Örneğinsuveelmasgibi
•  KullanımdeğerlerifarklımetalarıkarşılaşHrılabilir
kılantekşeyemekürünüolmalarıdır.
•  ÖrneğinayakkabıvepatatesüreSmiherikisiiçinde
emekharcanmaktadır.
•  Malınniteliği=emeğinniceliği=emeksüresi
•  Birmalkullanımiçindeğildemübadeleiçin
üreSlmişseonundeğerisaHlabilmesiiçinharcanan
emeğeeşiwr.
•  BedeldebununtamkarşıHeldeetmekiçinverilen
zahmetveuğraşHr
•  Enformasyonunkökündebilgivermekdanışmak
yatmaktadır.Biremekvardır
•  Enformasyonmiktarıbasitçeolasıseçeneklerin
logaritmasıileölçülür
•  İkiolasıseçenekvarsalogaritmaikitabanınagöre
enformasyonmiktarıbirdir
•  Enformasyonkatmabilinenşeylerebirşeyler
eklemeveyabirşeyleruyandırmasürecidir.
•  Buhalibilişimtoplumunudoğurmuştur
•  BunuilkkezFritzMachluportayakoymuştur.
•  Enformasyonunkimiçin,hangikoşullardahangi
kalitedevenemiktardaüreSldiğionundeğerini
belirler.
•  Önemliolanbirdiğernoktabukadarenformasyona
kiminsahipolduğuvebununpazarlamaşekli
•  Enformasyonsahipolunupdeğerleniyorsabuhali
ilebilemetadır.
•  Enformasyonunkullanımdeğeriniaynızamanda
ortamınentropisidebelirler
•  Enformasyonunbirmetaolarakdeğeriniazaltan
şeylerarasında:kopyalanabilirvedüşükmaliyetle
ileSlebilirolması,enformasyonunkamusallaşması
•  EnformasyonunbirmetaolarakdeğeriniarHrmada
kullanılanyöntemlerşuşekildedir:
–  FarklıürünleristandartveeşdeğerhalegeSrmek:
•  videoendüstrisi
–  Enformasyonaerişimsatmak,
•  internetservissağlayıcılar
–  YenidentükeSlmesigerekenkısasürelienformasyonüretmek,
•  oyunlar
–  Aynıenformasyonufarklıbiçimlerdeyenidendağıtmak,
•  film
–  Alıcılarındavranışlarınışekillendirmek.
SilikonVadisiKorsanları
• 
• 
• 
• 
• 
Bilgigüçtür
Mavikutu
Altair8800
SteveBallmer,PaulAllen,BillGates
SteveWozniak,SteveJobs
•  Dünyadahangisıradaninsanbilgisayarlauğraşmakister
•  AppleBASIC’ilisanslamakiçin21bindolaröneriyor
•  SanFransicoBilgisayarFuarı(1971)
•  Dostlarınızayakınolunamadüşmanlarınızadahayakın
SilikonVadisiKorsanları
•  BillGates’inIBM’eDOS’uönermesi
•  PaulAllen’in50BindolaraişleSmsistemisaHnalması
•  HayaHnıngerikalanındaşekerlisumusatmakistersintarihyazmakmı
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
ApplebilgisayarınadıLisa
İyisanatçılarkopyalar,büyüksanatçılarçalar
Hamkum-silikonsanaH
Xerox’unfareadındabirşeyidikkatealmasınımıbekliyorsun?
Apple’ınfareyisaHnalmasıvegrafikarayüzeterfietmesi
BillGates’inApplelogolut-shirtgiymesi
Bizbiraileyizmafyaailesi
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards