HÜCRE

advertisement
HÜCRE
1)
Aşağıda verilen özelliklerden hangisi hücre zarının
yapısıyla ilgili değildir?
5)
A) Canlı bir yapıdır ve kendini onarabilir.
B) Yapısındaki lipid, protein ve karbonhidratlar
hareketsizdir.
C) Glikoprotein molekülleri
hücrelerin birbirini
tanımasını sağlar.
D) Çok ince ve seçici geçirgendir.
E) Yük toplamı pozitiftir.
A)
B)
C)
D)
E)
6)
2)
Aşağıdaki organellerden
çevreleyemez?
hangisini
birim
Aşağıdakilerden hangisi difüzyon hızının artmasına
neden olmaz?
zar
Difüzyon yüzeyinin artması
Ortam sıcaklığının yükselmesi
Yoğunluk farkının artması
Molekül büyüklüğünün artması
Hücre zarındaki par sayısının artması
Hücre içi madde konsantrasyonları %3 olan bitki ve
hayvan hücreleri, madde konsantrasyonu % 10 olan
ortama bırakılıyor.
Bu hücrelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
3)
Hücre zarının, hücrenin madde alış – verişini
kontrol
edebilmesi
aşağıdaki
özelliklerden
hangisiyle sağlanmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
4)
Lizozom
Mitokondri
Kloroplasty
Golgi aygıtı
Ribozom
A)
B)
C)
D)
E)
7)
I.
II.
III.
Çok ince yapıda olması
Lipoprotein yapıda olması
Geçirgen olması
Canlı olması
Glikoprotein içermesi
Difüzyon – Osmoz
Difüzyon – Fagositoz
Pinositoz – Osmoz
Fagositoz – Pinositoz
Osmoz – Fagositoz
Hücrenin enerji harcaması gerekir.
Sadece canlı hücrelerde gerçekleşir.
Moleküller düşük konsantrasyonlu oldukları
ortamdan yüksek konsantrasyonlu oldukları
ortama geçerler.
Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki olaylardan
hangisine aittir?
A)
B)
C)
D)
E)
Hücre zarından madde iletimini sağlayan aşağıdaki
olay çiftlerinden hangisinde hücrenin enerji
harcaması gerekmez?
A)
B)
C)
D)
E)
Hücreler su kaybeder.
Bitki hücresindeki küçülme daha azdır.
Ortamdaki su miktarı artar.
Ortamın osmatik basıncı azalır.
Hücrelerin osmatik basıncı değişmez.
8)
Fagositoz
Pinositoz
Aktif taşıma
Osmoz
Difüzyon
Bitkisel bir
bulunmaz?
hücrede
A) Hücre çeperi
C) Pinositoz cebi
E) Koful
aşağıdakilerden
B) Hücre zarı
D) Mitokondri
hangisi
HÜCRE
9)
I. Difüzyon
III. Protein sentezi
II. Aktif taşıma
IV. Fagositoz
Yukarıdaki olaylardan hangileri
hücrenin canlı olduğunu kanıtlamaz?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız III
E) I, III ve IV
gerçekleştiği
C) Yalnız IV
10) I. Hücre : TB = OB
II. Hücre : TB > OB
III. Hücre : TB < OB
11) I.
II.
III.
IV.
V.
B) II, III, I
E) III, I, II
C) II, I, III
Yukarıdakilerden hangileri prokaryot ve ökaryot
hücrelerde ortaktır?
B) I, II ve IV
E) II, III, IV ve V
Mitokondri – Kloroplast
Lizozom – Çekirdek
Çekirdek – Sitoplazma
Kloroplast – Sentrozom
Lökoplast – Ribozom
A)
B)
C)
D)
E)
hangileri
aynı
Lizozom – Sentrozom
Mitokondri – Kloroplast
Sentrozom – Kromoplast
Golgi aygıtı – Endoplazmik retikulum
Mitokondri – Sentrozom
17) Aşağıda verilen yaşamsal olaylardan hangisi bütün
canlı hücrelerde gerçekleşir?
Hücrenin sentrozomu yoktur.
Hücrede mitokondri sayısı fazladır.
Hücre çekirdeksizdir.
Hücrede ribozomlar görev yapmamaktadır.
Hücrenin kofulları yetersizdir.
13) Aşağıdakilerden
hangisi
özelliklerinden birisi değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
C) II, III, IV
12) Protein sentezini gerçekleştiremeyen bir hücre için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sentrozom
Mitokondri
Golgi aygıtı
Koful
Çekirdek
16) Aşağıdaki organel çiftlerinden
hücrede birlikte bulunmazlar?
Çekirdek
Hücre zarı
Sitoplazma
Ribozom
Mitokondri
A) I, II ve III
D) III, IV ve V
A)
B)
C)
D)
E)
15) Aşağıdaki yapılardan hangilerinin kendilerine özgü
DNA, RNA ve ribozomları vardır?
Turgor basıncı ve osmotik basınç değerleri
yukarıdaki gibi olan üç hücrenin emme kuvvetlerinin
büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) I, II, III
D) I, III, II
14) Aktif taşımanın çok yoğun olarak gerçekleştiği bir
hücrede fazla sayıda bulunması gereken organel
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Protein sentezi
Klorofil sentezi
Oksijenli solunum
Glikojen sentezi
Selüloz sentezi
18) I. Çekirdek
II. DNA
III. RĐbozom
IV. Hücre zarı
kloroplastların
ATP sentezi gerçekleşir.
Oksijen üretimi gerçekleşir.
Çift katlı zarla çevrilidir.
Sadece bitkisel hücrelerde bulunur.
Hücrenin kalıtsal özelliklerini belirler.
Yukarıdaki yapılardan hangilerinin varlığı hücrenin
eukaryot olduğunu kanıtlamaz?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
E) II, III ve IV
C) I ve III
Download