özet 372 elektrik mühendisliği 351

advertisement
Y ÜKSEK GERİ Lİ M VURU
Ü Nİ T E Sİ
ÜRETİCİ
KONTROL
SAYIN,Ali Rıza
Yüksek Lisans Tezi,
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Mirzahan HIZAL
Aralık 1987, 49 sayfa
ÖZET
Bu tezde, yüksek gerilim vuru üreticinin işletilmesi ve
osiloskoplu ölçme sistemi için çeşitli zamanlama işlev
lerini sağlayan bir tetikteme sistemi tasarlanıp gerçek
leştirilmiştir.
Zamanlama işlemleri için gerekli darbeler alçak gerilim
sahasında üretilmiştir. Bu darbelerin birisi alçak gerilim
seviyesinde osiloskobun harici tetiklemesinde kullanılır.
Kalan iki darbe yüksek gerilimlidir ve üreticinin tetiklen
mesi ile istendiğinde vuru geriliminin kesilmesi için kulla
nılır. Bu darbelerin yüksek gerilime çıkarılması yükselteç
devreleri ve transformatörler kullanılarak sağlanmıştır.
Zamanlama işlemleri vuru gerilimi dalga şeklinin osilos
kop ekranında gözlenmesi ve üretecin tetiklenmesinden
sonraki 0.68.6 mikrosaniye arasındaki yedi adımda ke
silmesinde kullanılır. Üretecin tetiklenmesi, osiloskoptan
sonra 0.99.5 mikrosaniye sırasında sekiz adımda gecik
tirilebilir.
Anahtar Kelimeler; Tetikteme sistemi, zamanlama, osi
loskoplu ölçme sistemi, kesme.
RESOLVERDEN SAY ISALA İ ZLEY EN BİR
ÇEVİ Rİ Cİ
ŞAHİN, Ö. Uğur
Yüksek Lisans Tezi,
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Aydın ERSAK
Eylül 1987, 89 sayfa
Bu çalışmada, ikili sayı sisteminde 14 adet çıkış veren,
resolverden sayısala, izleyen bir çeviricinin tasarımı ve
yapımı gerçekleştirilmiştir.
Bu çevirici en çok kullanılan açısal çeviricilerden biridir.
Diğer açısal çeviricilere göre pek çok avantajları vardır.
Sistem üç ayrı kısımdan oluşmaktadır:
1) Resolver
2) Çevirici
3) Gösterge
Bugünkü bütün açısal çeviricilerin kısa bir tekrarıyla bir
likte, bu tez; resolverden sayısala izleyen bir çevirici için
gereken ayrıntılı tasarım yöntemlerini, devre şemalarını,
blok diyagramlarını ve baskılı devre kartlarının yerleşim
lerini içerir.
372
Anahtar kelimeler: Resolver, açı okuyucu, çarpan, kad
ran seçici, Tipll denetim döngüsü, şaft açısı.
SONLU ELEMANLAR Y ÖNTEMİ İLE GERÇEK
VE Y APAY SINIR DEĞERLERİ İÇEREN
ÜÇBOY UTLU ELECTROMAGNETİ K SINIR
DEĞER PROBLEMLERİ Nİ N ÇÖZÜMÜ
PEKEL, Ümit
Yüksek Lisans Tezi,
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tez Yöneticisi: Y. Doç. Dr. Mustafa Kuzuoğlu
Eylül 1987,112 sahife
Sonlu elemanlar yöntemi, temelde uzayda sınırlı bölge
lerde bilinen sınır değerleri ile tanımlanan kısmî diferansi
yel denklemleri çözmek için kullanılan bir sayısal yön
temdir. Elektromağnetik sınır değer problemleri bu tür
kısmî diferansiyel denklemler ile ifade edilebildiklerinden
dolayı, sonlu elemanlar yöntemi uygulaması için uygun
durlar. Bu çalışmada, ikiboyutlu elektromağnetik sınır
değer problemlerinin çözümü için geliştirilmiş olan bir
yaklaşım, gerçek ve yapay sınır değerleri ile tanımlanan
aynı türdeki üçboyutlu problemlerin çözümüne yönelik
şekilde genişletilmiştir. Üçboyutlu bir yaklaşım, bir elek
tromağnetik sınır değer probleminin fiziksel yapısı asi
metrik, inhomojen veya süreksiz özellikler gösterdiğinde
ve böylece herhangi bir değişimin gözlenmediği bir boyut
olmadığında zorunlu olmaktadır.
Bu üçboyutlu yaklaşımın sayısal algoritmasında, özgün
kısmî diferansiyel denklemler çeşitli matematiksel eşit
likler aracılığı ile kendilerine zayıf şekilde eşdeğer olan
bilineer denklemlere dönüştürülmektedir, özgün problem
geometrisi, her biri temel bir kübik eleman ile eşlenen da
ha küçük elemanlara bölündükten sonra, bilinmeyen
fonksiyon(lar) bu elemanların içinde bilinen polinomlar ile
yaklaşık olarak ifade edilmektedir. Söz konusu bilineer
denklem böylece bilinmeyen fonksiyonun(ların) belirli de
ğerlerini verecek olan bir matris denklemi formuna dö
nüştürülmektedir. Matris denklemleri, diğer algoritmalara
oranla daha az bilgisayar zamanı ve belleği kullanan
FRONT algoritması ile çözülmektedir.
Bu yaklaşım, sayısal algoritması ve buna bağlı olan bilgi
sayar programları ile birlikte dört değişik üçboyutlu elek
tromağnetik sınır değer problemine uygulanmıştır: Bir kü
bik bölgedeki elektrostatik potansiyel dağılımı, kısa dev
re ile sonumlandırılmış bir koaksiyal iletim hattındaki
elektrik alanı dağılımı, kısa devre ile sonumlandırılmış ve
kısmen dielektrik bir madde ile doldurulmuş bir dalga kıla
vuzundaki elektrik alanı dağılımı ve bir dalga kılavuzu ge
çişindeki elektrik alanı iletimi ve yansıması.
Anahtar Sözcükler: Sonlu elemanlar yöntemi, elektro
mağnetik sınır, değer problemleri.
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 351
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards