dolaşım sistemi

advertisement
DOLAŞIM
SİSTEMİ
Dolaşım sistemi kalp ve damarların oluşturduğu bir
sistemdir. Bu sistemde kalp merkezde yerleşmiş olup,
damarlar kalpten çıkıp, kalbe tekrar geri dönen kapalı bir boru
sistemini oluşturmaktadır.
Dolaşım sisteminin temel fonksiyonu, kanın, damar sistemi
içinde belli bir basınç altında dolaşmasını sağlamaktır.
Bunun sonuncunda hücrelerin;
iç ortamdan madde alım verimi (O2, CO2, atık maddeler, vs.)
beslenmesi,
onarımı,
sıcaklığın vücudun her tarafına eşit şekilde dağılması,
 organizmanın fonksiyonel bütünlüğünün önemli aracıları
olan hormonların dağılımı
gibi olaylar gerçekleşmektedir.
Superior vena cava
Aort
Pulmonar Arter
Pulmoner ven
Sol atrium
Sağ atrium
Semilunar kapakçıklar
Bikuspit kapaklar
Trikuspit kapaklar
Kapak lifleri
Sağ Ventrikül
Inferior vena cava
Sol Ventrikül
Interventriküler septum
İLKÖĞRETİM
Pulmoner (Küçük) ve Sistemik (Büyük) Dolaşım
Temiz kan: O2’ce zengin, kirli kan: CO2’ce zengin kanı ifade eder
İLKÖĞRETİM
İLKÖĞRETİM
Tansiyon Ölçümü
NABIZ
Sistol sırasında kanın aorta fırlatılması ile aort
duvarı genişler, daha sonra elastik olarak geri
çekilir.
Bu arada oluşan basınç dalgası, arterlerin
duvarları boyunca yayılır ve el ile sıkıştırılma
sonucu hissedilir. Buna nabız adı verilir.
Nabız, arterlerin elastikiyetine bağlı olarak değişir.
Dakikadaki nabız sayısı, normalde ventrikül
sistolüne eşittir.
Fakat ventriküllerin zayıf kasıldığı durumlarda
ventriküllerin sistolüne karşın nabız hissedilmez.
ARİTMİLER
Aritmi; kalbin dakikadaki vuru sayısının normalden
farklı olması olarak tanımlanır.
Normal kalp hızı 72 vuru/ dk dır.
Vuru sayısının 60 vuru /dk altına düşmesi,
bradikardi,
100 vuru/dk üstüne çıkması ise taşikardi olarak
adlandırılır.
Kan basıncı (TANSİYON) genel anlamda kanın damar
duvarına yapmış olduğu basınç olarak tanımlanmaktadır.
Arteriyel damar sistemi içinde kalp siklusunun sistol
döneminde en yüksek basınç;
sistolik basınç,
diyastol döneminde ise en düşük basınç;
diyastolik basıncı oluşmaktadır.
Periferik direncin en önemli sorumlusu arteriol damar
çapları olduğuna göre, arteriol damar daralmaları
diyastolik basıncın yükselmesine, genişlemeleri
düşmesine neden olacaktır.
Periferik dirence ayrıca kan vizkozitesi de etki
etmektedir. Vizkozite artışı periferik direnci artırır.
Kan basıncının birimi mmHg dır ve normal değerleri
sistolik için 120 mmHg, diyastolik için 80 mmHg olarak
(120/80) verilmektedir.
Kan Basıncı = Kardiak output (K0) x Periferik direnç
Bu formülden anlaşılacağı gibi kan basıncı kardiak output
ve periferik dirençle doğru orantılı olarak değişmektedir.
K0 daki değişmeler sistolik basıncı, periferik direnç
değişiklikleri diyastolik basıncı etkilemektedir.
Kardiak output'u etkileyen faktörler ise şu şekilde
formüle edilmektedir;
K0 = Stroke volume (Atım Hacmi) x Kalp Hızı
Stroke volume (SV); her sistolde her bir ventrikülün
pompaladığı kan miktarıdır.
Normal değeri ortalama 70 ml kadardır.
Kalp hızının normal değeri 72 vuru/dakika
olarak alınacak olursa
K0 = 5040 ml olarak hesaplanmaktadır.
Kalbe dönen kan miktarı ve kalbin kasılma gücü artınca
SV artar.
BALON ANJİYOPLASTİSİ
Koroner Kalp Hastalığının risk faktörleri nelerdir?
A- Değiştirilemeyen risk faktörleri:
Yaşın ileri olması ; Erkeklerde 45, kadınlarda 55 yaş
üzeri ve postmenapozal (adetten kesilme sonrası)
dönemde olmak
Cinsiyet ; KKH daha çok erkeklerde görülür.
Kalıtım
; Ailede bu hastalığın bulunması
B- Değiştirilebilir (önlenebilir) risk faktörleri :
Sigara kullanımı
Hipertansiyon ; Kan basıncının ( 140 / 90 mmHg'dan )
yüksek olması
Diabet ; Şeker hastalığı
Stres
Kandaki "Total Kolesterol" düzeyinin ( 200 mg/dL'den )
yüksek olması
Kandaki "HDL Kolesterol" düzeyinin ( 35 mg/dL'den ) düşük
olması
Diğerleri : Şişmanlık, hareketsiz yaşam, gut hastalığı, aşırı
alkol ve kahve tüketimi, hiperkalsemi (kan kalsiyum düzeyinin
yüksek olması), kadınlar için oral kontraseptif (doğum kontrol
hapı) kullanımı.
Download