İÇİNDEKİLER

advertisement
Uluslararası Finansman
vi
2.3.2.6. Güneydoğu Asya Finansal Krizi................................................................ 34
2.3.2.7. Küresel Finansal Kriz .................................................................................. 36
İÇİNDEKİLER 2.3.3. Optimal Para Alanları ............................................................................................ 40
2.3.3.1. Avrupa Para Birliği...................................................................................... 41
2.3.3.2. Avrupa Para Sistemi.................................................................................... 42
BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI FİNANSAL MİMARİ 2.3.3.3. Avrupa Para Birimi (ECU).......................................................................... 43
2.3.3.4. Döviz Kuru Mekanizması........................................................................... 43
BİRİNCİ BÖLÜM 2.3.3.5. Maastricht Anlaşması .................................................................................. 43
ULUSLARARASI FİNANS VE GENEL ÇERÇEVESİ 1.1. Uluslararası Finansın Konusu .........................................................................................
2.3.3.6. Euronun Makro Ekonomik Etkileri ........................................................... 47
3
2.3.3.7. Euronun Değeri............................................................................................ 48
1.2. Ulusal-Uluslararası Finansal İşlem Ayrımı ve Uluslararası Piyasalar.......................
6
2.3.3.8. Euronun Türk Ekonomisine Etkisi ............................................................ 56
1.3. Uluslararası Finansın Artan Önemi................................................................................
8
2.4. Uluslararası Finansal Sistemin Geleceği......................................................................... 59
1.3.1. Uluslararası Ekonomik İlişkilerdeki Artış ..........................................................
8
1.3.2. Çokuluslu Şirket Etkinliğinin Artması................................................................
9
1.3.3. Finansal Piyasalardaki Gelişmeler....................................................................... 10
1.3.3.1. Piyasalardaki Değişkenliğin Artması ve Mali Risk Yönetiminin
Önemi ........................................................................................................... 10
1.3.3.2. Finansal Piyasalar Arası Rekabetin Artması ........................................... 11
1.3.3.3. Finansal Ürün, Hizmet ve Mevzuat Yakınlaşması ................................. 13
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖVİZ KURU SİSTEMLERİ 3.1. Sabit Döviz Kuru Sistemi.................................................................................................. 65
3.1.1. Sabit Döviz Kuru Sisteminin Olumlu Yanları..................................................... 68
3.1.2. Sabit Döviz Kuru Sisteminin Olumsuz Yanları .................................................. 69
3.2. Dalgalı Döviz Kuru Sistemi.............................................................................................. 70
3.2.1. Dalgalı Döviz Kuru Sisteminin Olumlu Yanları................................................. 71
İKİNCİ BÖLÜM 3.2.2. Dalgalı Döviz Kuru Sisteminin Olumsuz Yanları .............................................. 72
ULUSLARARASI FİNANSAL SİSTEM 3.3. Ülkelerin Kur Rejimi Tercihlerinin Belirleyicileri.......................................................... 73
2.1.Uluslararası Para Sistemi .................................................................................................. 17
3.4. IMF’nin Döviz Kuru Sistemleri Sınıflandırması............................................................ 74
2.2.Uluslararası Değişim Aracı............................................................................................... 18
3.4.1. Sabit Döviz Kuru Rejimleri.................................................................................... 77
2.2.1. Değişim Aracının Fonksiyonları .......................................................................... 18
3.4.1.1. Ulusal Para Birimine Sahip Olmayan Ülkelerdeki Kur Rejimi .............. 77
2.2.2. Değişim Aracının Gücü......................................................................................... 20
3.4.1.2. Para Kurulu Düzenlemeleri........................................................................ 78
2.2.3. Değişim Aracı Belirlemenin Zorluğu .................................................................. 20
3.4.2. Ara Rejimler............................................................................................................. 79
2.3. Uluslararası Parasal Sistem Uygulamaları .................................................................... 21
3.4.2.1. Diğer Geleneksel Sabit Döviz Kuru Düzenlemeleri ................................ 80
2.3.1. Altın Para Standardı .............................................................................................. 21
3.4.2.2. Yatay Bantlar İçinde Sabit Kur Sistemi ..................................................... 80
2.3.2. Bretton Woods Para Sistemi ................................................................................. 22
3.4.2.3. Sürünen Pariteler Döviz Kuru Sistemi...................................................... 80
2.3.2.1. Sistemi Yeniden Hayata Döndürme Çabaları ......................................... 25
3.4.3. Dalgalı Kur rejimleri............................................................................................... 81
2.3.2.2. Sistemin Çöküşü ve Sonuçları ................................................................... 26
2.3.2.3. Uluslararası Para Fonu Kuruluş Yasasındaki Değişiklikler ve
3.4.3.1. Önceden İlan Edilmiş Kurların Bulunmadığı
Yönetimli Dalgalanma Uygulaması .........................................................81
Dalgalı Döviz Kuru Periyodu.................................................................... 28
3.4.3.2. Bağımsız Dalgalanma Uygulaması............................................................ 81
2.3.2.4. Üçüncü Dünya Borç Krizi .......................................................................... 32
3.5. Para Politikası Uygulamaları ........................................................................................... 82
2.3.2.5. Kurumsal Müdahale: Plaza ve Louvre Anlaşmaları .............................. 33
3.5.1. Döviz Kuru Hedeflemesi Para Politikası ............................................................. 82
Önsöz
vii
3.5.2. Parasal Hedefleme Para Politikası ....................................................................... 84
3.5.3. Enflasyon Hedeflemesi Para Politikası................................................................ 84
Uluslararası Finansman
viii
BEŞİNCİ BÖLÜM ÖDEMELER DENGESİ 5.1. Ödemeler Dengesi ve Genel Çerçevesi ...........................................................................123
5.2. Ödemeler Dengesi Hesapları ...........................................................................................126
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ1 5.2.1. Cari İşlemler Hesabı ...............................................................................................127
5.2.1.1. Dış Ticaret Dengesi ......................................................................................128
4.1. Uluslararası Sermaye Hareketiyle İlgili Genel Bilgiler ................................................ 89
5.2.1.2. Hizmetler Dengesi .......................................................................................129
4.2. Uluslararası Sermaye Hareketi Türleri .......................................................................... 91
5.2.1.3. Gelir Dengesi ................................................................................................131
4.2.1. Resmi Nitelikteki Uluslararası Sermaye Hareketleri......................................... 91
5.2.1.4. Cari Transferler ............................................................................................132
4.2.2. Özel Nitelikli Uluslararası Sermaye Hareketleri ............................................... 92
5.2.2. Sermaye ve Finans Hesapları ................................................................................136
4.2.2.1. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları .................................................. 93
5.2.2.1. Sermaye Hesabı............................................................................................136
4.2.2.2. Portföy Yatırımları Biçimindeki Sermaye Hareketleri ........................... 94
5.2.2.2. Finans Hesabı ...............................................................................................136
4.2.2.2.1. Ortaklık Hakkı Veren Araçların Meydana Getirdiği
Uluslararası Sermaye Hareketi....................................................... 95
5.2.2.2.2. Portföy Yatırımları ............................................................................138
4.2.2.2.2. Alacak Hakkı Veren Araçların Meydana Getirdiği
Uluslararası Sermaye Hareketi....................................................... 97
5.2.2.2.1. Doğrudan Yatırımlar ........................................................................136
5.2.2.2.3. Diğer Yatırımlar ................................................................................139
5.2.2.2.4. Resmi Rezervler Hesabı ...................................................................140
4.2.2.2.3. Diğer Uluslararası Sermaye Hareketleri ....................................... 98
5.2.3. Net Hata ve Noksan ...............................................................................................144
4.3. Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Nedenleri........................................................... 98
5.3. Cari İşlemler Açığına İlişkin Tartışmalar .......................................................................147
4.3.1. Sermaye Hareketinin Yöneldiği Ülkeye Ait Faktörler ...................................... 100
4.3.1.1. Ülkelerin Kaynak İhtiyaçları...................................................................... 100
4.3.1.2. Yapısal Reformlar........................................................................................ 102
4.3.1.3. Yatırım Araçlarının Getiri Oranları .......................................................... 105
4.3.1.3.1. Hisse Senedi Getiri Oranlarının Yüksekliği .................................. 105
4.3.1.3.2. Faiz Oranlarının Yüksekliği .................................................... 106
4.3.1.4. Döviz Kuru Politikası ................................................................................. 108
4.3.1.5. Özelleştirme Faaliyetler.............................................................................. 109
4.3.2. Sermaye İhraççısı Ülkelere Ait Faktörler ............................................................ 110
4.3.2.1. Kaynak Fazlasına Sahip Ülkelerdeki Ekonomik Gelişmeler ................. 110
4.3.2.2. Dış Ticaretin Liberalleşmesi ve Küreselleşme Hareketleri .................... 112
4.3.2.3. Finansal Ürün Çeşitliliğindeki Artış......................................................... 113
4.3.2.4. Bilgi İşlem Teknolojisindeki Gelişmeler................................................... 113
4.3.2.5. Kurumsal Yatırımcıların Yatırım Tercihlerindeki Gelişmeler............... 114
ALTINCI BÖLÜM DÖVİZ KURLARININ TAHMİNİ 6.1. Döviz Kurunun Tahmin Edilmesinin Gerekliliği..........................................................154
6.2. Döviz Kuru Tahmini .........................................................................................................156
6.3. Döviz Kuru Tahmin Yöntemleri ......................................................................................157
6.3.1. Teknik Analiz Yöntemiyle Döviz Kuru Tahmini................................................157
6.3.2. Temel Analiz Yöntemiyle Döviz Kuru Tahmini.................................................158
6.3.3. Etkin Piyasalar Yaklaşımına Göre Döviz Kuru Tahmini...................................161
6.3.4. Piyasaya Dayalı Tahmin Yöntemi İle Döviz Kuru Tahmini..............................163
3.3. Sermaye İthal ve İhraç Eden Ülkeler .............................................................................. 115
YEDİNCİ BÖLÜM 4.4. Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Ekonomik Yapıya Etkisi.................................. 115
ULUSLARARASI FİNANSTA TEMEL PARİTE KOŞULLARI 4.4.1. Sermaye Hareketlerinin Kontrolü........................................................................ 116
7.1. Tek Fiyat Kanunu ..............................................................................................................168
4.4.2. Sermaye Hareketlerinin Olumsuz Etkilerine Karşı Politikalar ........................ 118
7.2. Satın Alma Gücü Paritesi..................................................................................................169
4.4.3. Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Geri Dönmesi ......................................... 119
7.2.1. Mutlak Satın Alma Gücü Paritesi .........................................................................170
4.4.4. Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Kalıcılığı.................................................. 119
7.2.2. Big Mac Endeksi......................................................................................................171
Önsöz
ix
7.2.3. Nispi Satın Alma Gücü Paritesi............................................................................ 175
7.2.4. Satın Alma Gücü Paritesinin Testleri .................................................................. 180
7.3. Faiz Oranı Paritesi............................................................................................................. 180
Uluslararası Finansman
x
İKİNCİ KISIM: ULUSLARARASI PİYASALAR SEKİZİNCİ BÖLÜM 7.3.1. Korunmalı Faiz Oranı Paritesi.............................................................................. 182
DÖVİZ PİYASASI 7.3.2. Korunmasız Faiz Oranı Paritesi ........................................................................... 186
8.1. Döviz Piyasası ve Genel Çerçevesi..................................................................................199
7.4. Fisher Etkisi ....................................................................................................................... 189
8.2. Döviz Piyasası Temel Kavramları ...................................................................................202
7.4.1. Yurt İçi Fisher Etkisi .............................................................................................. 190
8.2.1. Döviz – Efektif.........................................................................................................202
7.4.2. Genelleştirilmiş Fisher Etkisi ................................................................................ 191
8.2.2. Döviz Kuru ..............................................................................................................203
7.4.3. Uluslararası Fisher Etkisi ...................................................................................... 192
8.2.3. Kur Marjı..................................................................................................................203
7.5. Forward Paritesi................................................................................................................ 193
8.2.4. Döviz Alış – Satış Kotasyonu ................................................................................204
7.6. Parite Koşulları Arası İlişki.............................................................................................. 193
8.2.5. Dolaysız Kotasyon – Dolaylı Kotasyon................................................................204
8.2.6. Çapraz Kur ..............................................................................................................206
8.2.7. Spot – Forward Döviz Kuru ..................................................................................208
8.2.8. Swap Puanı ..............................................................................................................209
8.2.9. Forward Primi – Forward İskontosu....................................................................212
8.2.10. Uzun Pozisyon – Kısa Pozisyon..........................................................................213
8.3. Döviz Piyasası Özellikleri.................................................................................................214
8.4. Döviz Piyasasının Fonksiyonları .....................................................................................216
8.4.1. Satın Alma Gücü Transferi Fonksiyonu ..............................................................216
8.4.2. Finansman Fonksiyonu..........................................................................................216
8.4.3. Döviz Kuru Riskini Minimize Etme Fonksiyonu ...............................................216
8.5. Döviz Piyasası Tarafları ....................................................................................................216
8.5.1. Ticari Bankalar ........................................................................................................217
8.5.2. Merkez Bankaları ....................................................................................................218
8.5.3. Spekülatörler ...........................................................................................................218
8.5.4. İşletmeler..................................................................................................................218
8.5.5. Bireyler .....................................................................................................................219
8.6. Döviz Piyasalarının Kullanım Amaçları.........................................................................219
8.6.1. Döviz Piyasasında Arbitraj....................................................................................219
8.6.1.1. Yer Arbitrajı ..................................................................................................220
8.6.1.2. Üç Uçlu Arbitraj ...........................................................................................221
8.6.2. Döviz Piyasasında Spekülasyon ...........................................................................222
8.6.3. Döviz Piyasalarında Korunma..............................................................................223
8.7. Döviz Piyasası İşlemleri....................................................................................................225
8.7.1. Vadesiz Döviz İşlemleri .................................................................................................226
Önsöz
xi
DOKUZUNCU BÖLÜM DÖVİZ VADELİ İŞLEMLERİ Uluslararası Finansman
xii
10.4.1.1. Opsiyon Alıcısı Açısından Satın Alma Opsiyonu..................................271
10.4.1.2. Opsiyon Satıcısı Açısından Satın Alma Opsiyonu ................................272
9.1. Vadeli İşlemler ve Vadeli İşlem Piyasaları .................................................................... 229
10.4.2. Satma Opsiyonu....................................................................................................274
9.2. Forward İşlemler............................................................................................................... 231
10.4.2.1. Opsiyon Alıcısı Açısından Satma Opsiyonu ..........................................275
9.3. Forward Kurun Hesaplanması ....................................................................................... 232
10.4.2.2. Opsiyon Satıcısı Açısından Satma Opsiyonu .........................................277
9.4. Futures İşlemleri ............................................................................................................... 236
10.5. Opsiyon Fiyatını Etkileyen Faktörler ............................................................................278
9.4.1. Futures Piyasa Fonksiyonları ............................................................................... 238
10.5.1. Vadeye Kalan Süre (Teta) ....................................................................................278
9.4.2. Futures Piyasalarda Fiyat Tanımlamaları........................................................... 239
10.5.2. Dalgalanma Oranı (Vega) ....................................................................................278
9.4.3. Futures Piyasalarda Ödeme Sistemi.................................................................... 241
10.5.3. Varlığın Piyasa Fiyatındaki Değişiklik (Delta)..................................................279
9.4.4. Pozisyonların Güncelleştirilmesi ......................................................................... 244
10.5.4. Faiz Oranlarına Karşı Duyarlılık (Rho)..............................................................279
9.4.5. Döviz Futures İşlemleri ......................................................................................... 245
9.4.6. Döviz Futures Piyasalarında İşlem Yapma ........................................................ 246
9.4.7. Futures Piyasalarda Fiyatlama ............................................................................. 249
9.4.8. Futures Piyasalarda Pozisyon Almak.................................................................. 250
ON BİRİNCİ BÖLÜM 9.4.8.1. Uzun Pozisyon Almak................................................................................ 250
ULUSLARARASI TAHVİL PİYASASI 9.4.8.2. Kısa Pozisyon Almak.................................................................................. 252
11.1. Tahvil Piyasalarında Sınıflandırma...............................................................................282
9.4.8.3. Pozisyon Kapatmak .................................................................................... 253
11.2. Tahvil Piyasalarına İlişkin Çeşitli Ölçütler...................................................................282
9.4.9. Futures Sözleşmelerinde Yayılma........................................................................ 254
11.3. Uluslararası Tahvil İhracının Nedenleri .......................................................................287
9.4.9.1. Vadeler Arası Yayılma................................................................................ 255
11.4. Tahvil Piyasaları Arası Farklılıklar................................................................................288
9.4.9.2. Ürünler Arası Yayılma ............................................................................... 258
11.4.1. Faiz Ödeme Dönemi ve Gün Hesabı Farklılığı .................................................288
11.4.2. Getiri Hesabı Farklılığı.........................................................................................289
11.4.3. Hukuki Durum Farklılığı.....................................................................................290
ONUNCU BÖLÜM 11.5. Uluslararası Tahvil Piyasasında Kurumsal Yapı.........................................................291
DÖVİZ OPSİYON İŞLEMLERİ 11.6. Tahvil İhraç Edenler ........................................................................................................292
10.1. Genel Olarak Opsiyonlar ............................................................................................... 261
11.6.1. Devletler.................................................................................................................292
10.2. Opsiyonun Temel Kavramları....................................................................................... 263
11.6.2. Şirketler ..................................................................................................................293
10.2.1. Opsiyon Kullanım Fiyatı..................................................................................... 263
11.7. Kredi Sendikasyonu ........................................................................................................293
10.2.2. Opsiyon Vadesi .................................................................................................... 264
11.8. Tahvil Derecelendirme....................................................................................................295
10.2.3. Opsiyon Primi ...................................................................................................... 265
11.9. Tahvil İhraç Süreci...........................................................................................................297
10.2.4. Gerçek Değer ........................................................................................................ 265
11.10. Uluslararası Tahvil Türleri ...........................................................................................298
10.2.4.1. Satın Alma Opsiyonlarında Gerçek Değer............................................. 266
11.10.1. Yabancı Tahvil.....................................................................................................298
10.2.4.2. Satma Opsiyonunda Gerçek Değer......................................................... 266
11.10.2. Euro Tahvil ..........................................................................................................299
10.2.5. Zaman Değeri ....................................................................................................... 267
11.10.2.1. Sabit Faizli Euro Tahviller.......................................................................303
10.2.6. Opsiyon Tipleri..................................................................................................... 268
11.10.2.2. Değişken Faizli Euro Tahviller...............................................................303
10.3. Opsiyon Yapılma Nedenleri.......................................................................................... 269
11.10.2.3. İki ve Çok Para Birimine Bağlı Euro Tahviller .....................................303
10.4. Opsiyon Türleri ............................................................................................................... 270
11.10.3. Global Tahviller...................................................................................................304
10.4.1. Satın Alma Opsiyonu .......................................................................................... 270
11.11. Uluslararası Tahvil Getiri Eğrisi Karşılaştırmaları....................................................304
Önsöz
xiii
ON İKİNCİ BÖLÜM Uluslararası Finansman
xiv
ÜÇÜNCÜ KISIM ULUSLARARASI İŞLETMELER ULUSLARARASI ÖZ KAYNAK PİYASALARI1 12.1. Uluslararası Hisse Senedi Piyasasının Arz Kaynağı ve Niteliği............................... 309
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 12.2. Uluslararası Hisse Senedi Piyasasındaki Talebin Niteliği ......................................... 310
ULUSLARARASI İŞLETMELER 12.3. Uluslararası Piyasalardan Öz Sermaye Kaynağı Bulmanın Yolları ......................... 312
13.1. Uluslararası İşletmecilik .................................................................................................334
12.3.1. Hisse Senetlerinin Yerli ve Yabancı Borsalara Kayıt Ettirilmesi .................... 312
13.2. Uluslararası İşletmelerde Kavramsal Çerçeve .............................................................336
12.3.1.1. Çifte Kayıt Yaptırmanın Nedenleri......................................................... 313
13.3. İşletmelerin Uluslararasılaşma Süreci...........................................................................337
12.3.1.2. Öz Kaynak Finansman Aracı Olarak Depo Sertifikaları ...................... 316
13.3.1. İhracat.....................................................................................................................338
12.3.1.2.1. Depo Sertifikası Türleri ................................................................. 319
13.3.2. Lisanslama .............................................................................................................339
12.3.1.2.2. Depo Sertifikası Organizasyonu................................................... 321
13.3.3. Yurtdışında Üretim...............................................................................................340
12.3.1.2.3. İMKB’ye Kayıtlı Firmaların Depo Sertifikası İhracı................... 321
12.3.2. Yabancı Hisse Senedi İhracı................................................................................ 323
13.3.4. Kendi Üretim Birimini mi Kurmak, Varolan Bir İşletmeyi mi
Satın Almak?..........................................................................................................340
12.3.3. Euro Hisse Senedi İhracı ..................................................................................... 324
13.3.5. Franchising ............................................................................................................342
12.3.4. SEC 144 A Kuralı İle Özel Plasman ................................................................... 324
13.3.6. Ortak Yatırım.........................................................................................................342
12.3.5. Özel Sermaye Fonları........................................................................................... 326
13.4. Uluslararasılaşma Teorileri ............................................................................................343
12.3.6. Stratejik Birleşmeler ............................................................................................. 327
13.4.1. Pazar Noksanlıkları ..............................................................................................344
13.4.2. Ürün Yaşam Eğrisi Teorisi...................................................................................346
13.4.3. Eklektik Teori ........................................................................................................349
13.5. Uluslararası İşletmelerin Hayatta Kalmaları................................................................350
13.6. Uluslararası İşletmelerde Finansal Yönetim ................................................................352
ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ULUSLARARASI İŞLETMELERDE SERMAYE BÜTÇELEMESİ 14.1. Uluslararası Sermaye Bütçelemesi Literatürü..............................................................358
14.2. Uluslararası Sermaye Bütçelemesinin Karmaşık Yanları ...........................................361
14.3. Uluslararası Sermaye Bütçelemesinde Ana Şirket – Şube Bakış Açısı......................362
14.4. Ana Şirkete ve Şubeye Yönelik Nakit Akımlarının Belirlenmesi ..............................365
14.4.1. Birbirine Bağımlılık...............................................................................................365
14.4.2. Para Havalesi Kısıtlamaları .................................................................................365
14.4.3. Vergilendirme .......................................................................................................368
14.4.4. Yatırım Teşvikleri .................................................................................................370
14.4.5. Döviz Kuru Değişimleri.......................................................................................371
14.4.6. Enflasyon ...............................................................................................................373
14.5. Uluslararası Yatırımlarda Risk.......................................................................................374
14.5.1. İşletmeye Özgü Riskler ........................................................................................375
Önsöz
xv
Uluslararası Finansman
xvi
14.5.2. Ülkeye Özgü Riskler............................................................................................ 376
16.6.3. Dönüştürme Riski .................................................................................................430
14.5.3. Global Riskler ....................................................................................................... 377
16.7. Döviz Kuru Tahmini .......................................................................................................431
14.6. Düzeltilmiş Net Bugünkü Değer Yöntemi................................................................... 378
ON BEŞİNCİ BÖLÜM ON YEDİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI İŞLETMELERDE NAKİT YÖNETİMİ ULUSLARARASI İŞLETMELERDE STOK YÖNETİMİ 15.1. Nakit Yönetiminin Genel Çerçevesi ............................................................................. 397
17.2. Stok Yönetimi Kapsamında Cevaplanacak Sorular ....................................................434
15.2. Nakit Yönetim Organizasyonu ..................................................................................... 398
17.2. Uluslararası İşletmelerde Stok Yönetimini Etkileyen Faktörler ................................434
15.3. Nakit Girişlerinin Hızlandırılması................................................................................ 399
17.2.1. Yabancı Ülkelerdeki Ekonomik Gelişmeler.......................................................434
15.4. Bilgi İşlem Teknolojisinin Nakit Yönetimine Etkisi.................................................... 400
17.2.2. Döviz Kurundaki Değişmeler .............................................................................435
15.5. Uluslararası Nakit Yönetiminde Netleştirme Sistemi ................................................ 403
17.2.3. Global Üretim Süreci ............................................................................................436
15.5.1. İki Taraflı Netleştirme Sistemi............................................................................ 404
17.2.4. Ticaret Engelleri ....................................................................................................437
15.5.2. Çok Taraflı Netleştirme Sistemi ......................................................................... 404
17.3. Şubeler Arası Stok Transferi...........................................................................................437
15.6. Eşleştirme......................................................................................................................... 406
17.4. Stok Yeri Seçimi ...............................................................................................................438
15.7. Merkezi Nakit Yönetimi................................................................................................. 407
17.5. Stokların Bir Merkezde Toplanması..............................................................................438
15.7.1. Merkezi Nakit Yönetiminin Avantajları............................................................ 407
17.6. Stok Bulundurma Maliyeti .............................................................................................440
15.7.2. Merkezi Nakit Yönetiminin Dezavantajları...................................................... 408
17.7. Stok Seviyesi.....................................................................................................................440
15.7.3. Merkezi Nakit Yönetiminde Ülke Seçimi ......................................................... 408
17.8. Stok Politikası Geliştirme................................................................................................443
15.8. Uluslararası Nakit Hareketliliği.................................................................................... 409
15.9. Fon Fazlalıklarının Değerlendirilmesi.......................................................................... 411
15.10. Bloke Edilen Fonların Yönetimi .................................................................................. 413
15.11. Paravan Krediler ........................................................................................................... 414
15.12. Transfer Fiyatlaması ..................................................................................................... 415
ON ALTINCI BÖLÜM ULUSLARARASI İŞLETMELERDE ALACAK YÖNETİMİ 16.1. Uluslararası İşletmelerde Grup İçi – Grup Dışı Satış Ayrımı.................................... 422
16.2. Ödemenin Yapılacağı Para Biriminin Belirlenmesi .................................................... 422
16.3. Ödeme Süresinin Uzunluğu .......................................................................................... 424
16.4. Kredilendirme Kararının Verilmesi.............................................................................. 425
16.5. Global Kredi Riskinden Korunma ................................................................................ 427
16.6. Alacaklardaki Kur Riskinin Hesaplanması ve Yok Edilmesi.................................... 428
16.6.1. İşlem Riski............................................................................................................. 429
16.6.2. Faaliyet Riski......................................................................................................... 429
Download