DİLOVASI ÇPL MUHASEBE ALANI MENKUL KIYMETLER 2

advertisement
DİLOVASI ÇPL MUHASEBE ALANI
MENKUL KIYMETLER 2
1. Kişilerin yaptıkları iş karşılığında elde ettikleri gelirden
harcama ve giderlerini düştükten sonra geriye kalan
tutara ne ad verilir?
A) yatırım
B) finans
C) tasarruf
D) kar
E) zarar
2. aşağıdakilerden hangisi kişilerin tasarruf yapma
nedenlerinden biri değildir?
A) ileride karşılaşılacak beklenmedik durumlara
hazırlıklı olmak
B) iş kurmak amacı ile birikim yapmak
C) yapılacak büyük işler için birikim yapmak( ev
almak gibi)
D) yaşlılıkta sıkıntı çekmemek
E) lüks bir yaşam sürebilmek
7. aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin
özelliklerinden biri değildir?
A) tasarruf amacıyla alınır.
B) belli bir şekle tabidir.
C) sahibine ortaklık ve alacak hakkı sağlar.
D) nama ve hamiline yazılı olabilir.
E) menkul kıymetlerin üzerinde yazıdılı değeri(
nominal) ve piyasa değeri vardır.
8. I. Anonim şirketler
II. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler
III. Özel kanunla kurulmuş kuruluşlar
yukarıda verilen kurumlardan hangisi yada hangileri
hisse senedi çıkarmaya yetkilidir?
A) I-II
B) II-III
C) I-III
D) Yalnız I
E) I-II-III
3. Faaliyetler sonucu elde edilen kazançtan giderler
çıkarıldıktan sonra kalan tutarın
çeşitli araçlar ile değerlendirilmesine ne ad verilir?
A) yatırım
B) kazanç
C) kar
D) tasarruf
E) fon
4. zarara uğrama tehlikesine ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
kazanç
kar
zarar
risk
rant
9. Aşağıdakilerden hangisi hisse senetleri türlerinden
biri değildir?
A) nama ve hamiline yazılı olanalar
B) bedelli ve bedelsiz olanlar
C) primli ve primsiz olanlar
D) endeksli ve endeksiz olanlar
E) adi ve imtiyazlı olanlara
10. aşağıdakilerden hangisi hisse senetlerinin sahiplerine
getiri ve sorumluluklarından biri değildir?
A) temettü( kar payı)
B) rüçhan hakkı
C) yönetime katılma ve oy hakkı
D) sır saklama
E) faiz hakkı
5. finansal yatırım kararı alan bir kişinin aşağıdaki
durumlardan hangisini göz önünde bulundurması
gereken hususlardan değildir?
A) yatırım için ayrılan tutar ihtiyaç duyulmayacak
tasarruf olmalıdır.
B) yatırım için borç yada kredi kullanılmamalıdır.
C) yatırım kazançı önceden hesaplanmalıdır.
D) yatırım kısa vadeli olmalıdır.
E) ani ekonomik değişmelerde yatırım kararı
değişmemelidir.
6. Fon arz eden ve fon talep edenleri çeşitli araçları
kullanarak bir araya getiren, hukuki
ve idari kurallar ile yönetilen ve denetlenen
piyasalara ne da verilir?
A) fon piyasası
B) mali piyasa
C) mal piyasa
D) reel piyasa
E) tekel piyasa
11. Hisse senedinin satışa sunulduğu fiyata ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
ihraç fiyatı
borsa fiyatı
piyasa fiyatı
defter fiyatı
nominal fiyat
12. aşağıdakilerden hangisi hisse senedinin üzerinde
bulunması zorunlu olmayan şekil şartlarından biri
değildir?
A) şirket unvanı ve yetkili imzalar
B) senet çıkış tarihi
C) esas sermaye
D) senet türü
E) senedin nominal değeri
13. Belli kurallara göre ve bir düzen içinde menkul kıymet
alım satımının yapıldığı organize olmuş piyasalara ne
da verilir?
A) borsa
B) tekel
C) pazar
D) saha
E) likitide
14. Borsada işlemlerin başlaması ve bitmesi arasında
geçen süreye ne denir?
A) seans
B) bek
C) lot
D) devre
E) finish
15. Hisse senedi piyasasında işlem birimi nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
kilo
lot
kilowat
adet
hekto
16. Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları
borçlanma senetlerine ne ad verilir?
A) hisse senedi
B) altın
C) döviz
D) repo
E) tahvil
17. tahvil getirisine ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
kar
faiz
bonus
puan
lot
18. aşağıdakilerden hangisi tahvil ile ilgili bir durumdur?
A)
B)
C)
D)
E)
şirketin kar ve zararına katılma.
getirisinin değişken olması
şirket yönetimine katılma
vade sonunda anaparanın alınması
kar dağıtımında en son pay alma
19. aşağıdaki yatırım araçlarından hangisi halk tarafından
en çok kullanılmaktadır?
A) döviz
B) altın
C) hisse senedi
D) tahvil
E) repo
20. aşağıdaki yatırım türlerinden hangisi enflasyon
ortamında en çok tercih edilir?
A) altın
B) döviz
C) hisse senedi
D) tahvil
E) repo
Download