ur-ge desteği - mikro eğitim

advertisement
T.C EKONOMİ BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü
KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN
GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ
UR-GE DESTEĞİ
Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas
alarak işbirliği kuruluşlarının önderliğinde
firmalarımızın rekabetçiliğini artırıp
2023 yılı 500 Milyar Dolar İhracat Hedefine
ulaşmak
VİZYONUMUZ
3
UR-GE DESTEĞİ
İŞBİRLİĞİ
KURULUŞU
İhracatçı Birlikleri
İl Sanayi / Ticaret
Odaları
TOBB, TİM, DEİK
Teknoloji
Geliştirme
Bölgeleri
Organize Sanayi
Bölgeleri
Endüstri Bölgeleri
Sektörel Üretici
Dernekleri
Sektörel Dış
Ticaret Şirketleri
(SDŞ)
İmalatçıların
kurduğu dernekbirlik veya
kooperatifler
4
UR-GE DESTEĞİ
Aynı ya da benzer iş kolunda faaliyet gösteren,
coğrafi olarak birbirine yakın, birbirleriyle işbirliği
ve rekabet halinde olan
KÜMELENME
NEDİR?
•üretici firmaların,
•yan sanayi firmalarının,
•hizmet tedarikçilerinin ve
•kurumların (örneğin üniversiteler, kalkınma
ajansları, odalar, sektör dernekleri)
bir araya geldiği bir çalışma modelidir.
5
UR-GE DESTEĞİ
Yoğun Rekabetin Yaşandığı Günümüzde
Dünyadaki Hızlı Gelişim ve Değişime Ayak
Uydurmak ve Rekabette Bir Adım Önde
Olmak İçin Tek Yol
NEDEN
KÜMELENME?
Kaybedenin hiç olmadığı, kümede yer
alanların tümünün kazandığı bir
birliktelik
Kümelenme
6
UR-GE DESTEĞİ
Firmaların, işbirliği kuruluşları önderliğinde :
UR-GE
DESTEĞİ İLE
KÜMELENME
YAKLAŞIMIMIZ
• Ortak ihtiyaç analizi,
• Ortak öğrenme (eğitim ve danışmanlık)
• Ortak pazarlama (tanıtım, marka, ticaret
heyeti, eşleştirme)
gibi ihracata yönelik eylem ve faaliyetlerinin
desteklenmesi
7
UR-GE DESTEĞİ
Proje Nedir?
İşbirliği kuruluşu
koordinasyonunda
firmalarımızın ortak vizyon
anlayışı içerisinde, plan ve
program yaparak ihracat
stratejileri geliştirmelerinin
özendirilmesi
Amacı, kapsamı, süresi,
bütçesi, hizmet
sağlayıcıları, uygulayıcıları
ile öngörülen çıktıları
belirlenmiş faaliyetler
bütünü
Amaç?
PROJE
YAKLAŞIMIMIZ
8
UR-GE DESTEĞİ
“Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel
dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak, işbirliği
kuruluşlarının önderliğinde ihracat seferberliği başlatmak.”
UR-GE Projeleri Yapıtaşları
Kümelenme Anlayışı
1
Esnek, dinamik, bütüncül yaklaşım2
Sektöre özgü rekabet alanlarını belirli bir
coğrafi kapsam içinde değerlendirir. Yerel
rekabet avantajlarını ortak sorun, ortak fırsat
ortak vizyon anlayışı içinde küresel fırsata
dönüştürmeyi hedefler.
Tek bir firmaya değil, birlikte güç yaratacak
firmaların ihtiyaçlarını karşılama , hızlı
kazanım odaklı ortak eğitim-danışmanlık ile
pazarlama ve tanıtım faaliyetleri sunar.
İhracat Odaklı Anlayış
İşbirliği Anlayışı.
3
Sürdürülebilir ihracat hedeflenmektedir. Bu
nedenle ihracat için gereken kabiliyetlerin
geliştirilmesini, bilgiye ulaşılmasını sağlar.
Operasyoneldir.
4
Projelerde işbirliği esastır. Küresel ve ulusal
değer zincirleri boyunca firmalar arasında,
kamu-üniversite-sanayi arasında işbirlikleri
esastır.
UR-GE DESTEĞİ
UR-GE
DESTEĞİ
Firmalar
İşbirliği
Kuruluşu
Ekonomi
Bakanlığı
10
UR-GE DESTEĞİ
116 Proje
PROJELERİMİZ
76 İşbirliği
Kuruluşu
2102
Firma
11
UR-GE DESTEĞİ
İhtiyaç Analizi
İstihdam
DESTEK
KAPSAMI
Eğitim ve Danışmanlık
Yurtdışı Pazarlama Programı ve Alım Heyeti
Bireysel Danışmanlık
13
UR-GE DESTEĞİ
İhracat
Ortak Pazarlama
DESTEK
SÜRECİ
Ortak Eğitim
Ortak Vizyon
Hedef pazarlara yönelik
eylemler
Yurtdışı
Pazarlama ve
Alım Heyeti
Faaliyetleri
Eğitim ve Danışmanlık
Faaliyetleri
İhtiyaç Analizi
Firmaların kabiliyetlerini
geliştirme, işbirlikleri
geliştirme.
Sektör, bölge, firma ve
pazar analizlerine daya
hedef belirleme, strate
geliştirme
(Rekabet Stratejisi)
14
UR-GE DESTEĞİ
• Proje Hazırlık Evresi
• Ortak Vizyon Oluşturma Evresi
• Makro & Mikro Rekabetçilik Analizleri
İHTİYAÇ
ANALİZİ
• Sektördeki Trendler
• Firma Analizleri
• Yurtdışı Pazar Fırsatları
• Proje Yol Haritası (3 Yıllık Stratejik Planlama)
Destek Miktarı : 400.000 ABD Doları
Destek Oranı : %75
15
UR-GE DESTEĞİ
1
Etkin Proje Hazırlık Evresi:
Doğru sektörün ve doğru firmların seçimi, süreci yönecek ekip oluşturulması, kaliteli hizmet alımı
2
Kapsamlı Literatür Araştırmasının Yapılması:
Sektörün durumunun kapsamlı masabaşı çalışması ile incelenmesi, ihtiyaç tahmini.
3
Türkiye’de ve Bölgede Sektörün Değerlendirilmesi:
Sektörün durumunun paydaş görüşmeleri ve firma analizleri ile incelenmesi, ihtiyaç tahmini.
4
Ortak Vizyonun Paylaşılması ve Sahiplenilmesi
Bilgilerin ve belirlenen hedef pazarların firmalarla paylaşılması ve “Ortak Vizyon” belirlenmesi
5
Ortak Vizyona Ulaştıracak Basamakların Belirlenmesi
Hedef pazarlara girmek, sürekli ihracat için kritik adımların, rekabet alanlarının belirlenmesi
6
Hedef Pazar Analizi :
Değer zinciri yaklaşımı ile hedef pazarların belirlenmesi
7
Uluslararası En İyi İş Modellerinin ve Uygulamaların Örneklenmesi:
İş ve üretim süreçlerinde fark yaratarak değer yaratan iş modellerinin incelenmesi
8
Yol Haritasının Hazırlanması
Faaliyetlerin belirlenmesi, planlanması ve bütçelendirilmesi
UR-GE DESTEĞİ
İHTİYAÇ ANALİZİ FAALİYETİ
İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
17
UR-GE DESTEĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ
"Organik Ürünler için Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi"
18
UR-GE DESTEĞİ
SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI
"Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörünün İhracat Kapasitesinin
Artırılması Projesi"
19
UR-GE DESTEĞİ
Desteklenen Faaliyet
İSTİHDAM
Proje kapsamında yürütülen programların
organizasyonun ve koordinasyonunun sağlanması
amacıyla 2 kişinin işbirliği kuruluşu tarafından
istihdam edilmesi
Destek Miktarı : 2 Personel
Destek Oranı : % 75
20
UR-GE DESTEĞİ
İSTİHDAM FAALİYETİ
İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
21
UR-GE DESTEĞİ
“Değişim Temsilcisi”
Sanayi – Üniversite – Kamu Bağlantısını Kurmak
Kümenin Tanıtımına Yönelik Faaliyetler Gerçekleştirmek
KÜME YÖNETİCİSİ
Kapasite Geliştirmek
Projeler için Hizmet Sağlayıcılarla İlişkiler Geliştirmek
Küme için Toplu Alım Faaliyetlerini Organize Etmek
Kümeler, Sanayi Sektörü ve Projeler ile İlgili Toplantılara
Katılmak
22
UR-GE DESTEĞİ
Küme Yöneticisi
Dış Ticaret Danışmanı
ÖRNEK
İSTİHDAM
Marka Danışmanı
Tasarım Danışmanı
İSTİHDAM :
PROJENİN ETKİNLİĞİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRÜ
23
UR-GE DESTEĞİ
EĞİTİM VE
DANIŞMANLIK
FAALİYETLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dış Ticaret Yönetimi
Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret
Markalaşma
Inovasyon ve Kümelenme
Kurumsallaşma ve İnsan Kaynakları Yönetimi
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi
Kalite ve Verimlilik
Proje Yönetimi ve Stratejik Yönetim
Moda ve Tasarım
Bakanlıkça uygun görülen sektöre özgü konular
Destek Miktarı : 400.000 ABD Doları
Destek Oranı : %75
24
UR-GE DESTEĞİ
Küme web sitesinin kurulumu
Küme tanıtım danışmanlığı
ÖRNEK
EĞİTİM VE
DANIŞMANLIK
FAALİYETLERİ
Dış ticaret danışmanlığı
Yurtdışı pazarlama danışmanlığı
Maliyet analizi teknik desteği
Kurumsallaşma teknik desteği
Sektör spesifik danışmanlık (Ör: Tarımsal Danışmanlık)
25
UR-GE DESTEĞİ
EĞİTİM-DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
26
UR-GE DESTEĞİ
TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ DERNEĞİ (TAYSAD)
"Küresel Rekabet Yolunda Kurumsal Dönüşüm Projesi"
27
UR-GE DESTEĞİ
ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ
"İhracata Yönelik Üretimde Kalite ve Standardın Geliştirilmesi Projesi"
28
UR-GE DESTEĞİ
İSTANBUL TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
"Küresel Pazarlarda Tasarım ve Rekabet Gücünün Artırılması Projesi"
29
UR-GE DESTEĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ
"İhracata Yönelik Üretimde Kalite ve Standardın Geliştirilmesi Projesi"
30
UR-GE DESTEĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ
"İhracata Yönelik Üretimde Kalite ve Standardın Geliştirilmesi Projesi"
31
UR-GE DESTEĞİ
TÜRKİYE MOBİLYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (MOSDER)
"Discover Turkish Furniture Projesi"
32
UR-GE DESTEĞİ
KONYA SANAYİ ODASI
"Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi İhracat Koçluğu Projesi"
33
UR-GE DESTEĞİ
YURTDIŞI
PAZARLAMA
FAALİYETİ
Desteklenen Faaliyetler
• Ortak pazar araştırmaları
• Pazar ziyaretleri
• Ticaret heyetleri
• Yurtdışı fuar ziyaretleri
• Eşleştirme faaliyeti
• Küme tanıtım faaliyetleri
Destek Miktarı : Faaliyet başına 150.000 Dolar
Destek Oranı : %75
34
UR-GE DESTEĞİ
YURTDIŞI
PAZARLAMA
FAALİYETİ
Destek Kapsamındaki Giderler
• Ulaşım giderleri
• Konaklama giderleri
• Tanıtım ve organizasyon giderleri
 Tercümanlık gideri,
 Toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı
yerlerin kiralama giderleri,
 Görsel ve yazılı tanıtım giderleri
 Halkla ilişkiler hizmeti gideri
Destek Miktarı : Faaliyet başına 150.000 Dolar
Destek Oranı : %75
35
UR-GE DESTEĞİ
Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti Başvurusu
Hedef Ülke Ticaret Müşavirlikleri ile İrtibat
ÖRNEK
YURTDIŞI
PAZARLAMA
FAALİYETİ
SÜRECİ
Doğru Müşteriyi Bulmak için Halkla İlişkiler Danışmanlığı
İkili İş Görüşmelerinin Organize Edilmesi
Katılımcı Firmalar için Ortak Tanıtım Kitapçığı
Hedef Ülkede Görsel ve Yazılı Tanıtım
Programın Gerçekleştirilmesi
36
UR-GE DESTEĞİ
YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETİ
İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
37
UR-GE DESTEĞİ
ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
"Çelik Sektörünün Yurtdışı Pazarlarda İhracatının Artırılması Projesi"
Peru – Şili - Kolombiya
Pakistan - Bangladeş
Nijerya – Gana
Kenya - Tanzanya
38
UR-GE DESTEĞİ
İSTANBUL HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILAR BİRLİĞİ
"Konfeksiyon Sektörünün AB Ülkelerinde Rekabet Gücünün Artırılması"
İspanya
Fransa
Almanya
39
UR-GE DESTEĞİ
ALIM HEYETİ
FAALİYETİ
Desteklenen Faaliyetler
Yurtdışında yerleşik ithalatçı firmaların, kurum ve
kuruluşların, basın mensuplarının Türkiye’ye davet
edilerek
• İkili iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri
• Tesis ziyaretleri
• Meslek kuruluşu ziyaretleri desteklenir.
Destek Miktarı : Faaliyet başına 100.000 Dolar
Destek Oranı : % 75
40
UR-GE DESTEĞİ
ALIM HEYETİ
FAALİYETİ
Destek Kapsamındaki Giderler
• Ulaşım giderleri
• Konaklama giderleri
• Tanıtım ve organizasyon giderleri
 Tercümanlık gideri,
 Seminer, konferans, toplantı ve ikili
görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama
giderleri,
 Görsel ve yazılı tanıtım giderleri
 Halkla ilişkiler hizmeti gideri
Destek Miktarı : Faaliyet başına 100.000 Dolar
Destek Oranı : % 75
41
UR-GE DESTEĞİ
ALIM HEYETİ FAALİYETİ
İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
42
UR-GE DESTEĞİ
ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
"Çelik Sektörünün Yurtdışı Pazarlarda İhracatının Artırılması Projesi"
Mısır Alım Heyeti
Pakistan Alım Heyeti
43
UR-GE DESTEĞİ
Hedef Grup
• Proje Bazlı Desteğe Katılan Firmalar
ŞİRKETLER İÇİN
BİREYSEL
DANIŞMANLIK
Desteklenen Faaliyetler
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri
• Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi
• Kalite ve Verimlilik
• Üretim ve Tedarik Zinciri Yönetimi
• Bakanlıkça uygun görülen firma
ihtiyaçlarına özgü diğer konularda
danışmanlık alımı
Destek Miktarı : 50.000 ABD Doları
Destek Oranı : %75
44
UR-GE DESTEĞİ
İhtiyaç
Analizi
Eğitim /
Danışmanlık
Yurt Dışı
Pazarlama
Alım Heyeti
İstihdam
Bireysel
Danışmanlık
Destek Oranı
%75
%75
%75
%75
%75
%70
Desteklenen Kurum
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
İşbirliği
Kuruluşu
Şirketler
100.000
(Program
Başına)
Emsal Brüt
Ücret
50.000
10 Adet
2 Kişi
3 Yıl
Destek Tutarı (USD)
400.000
150.000
(Program
Başına)
Program
Program süresince (Maks.
36 Ay)
5 Adet
Hürol KARLI | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
45
İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ
Tebliğ
İHRACATA
YÖNELİK DEVLET
DESTEKLERİ
Uygulama Usul ve Esasları
Başvuru için Gerekli Belgeler
www. Ekonomi.gov.tr
47
İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ
48
İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ
49
İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ
Hürol KARLI | Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
50
İhracat Genel Müdürlüğü
KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı
Tel : 444-43-63
Email:[email protected]
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards