Ankara Üniversitesi 1958 bütçe yılı Kesinhesap kanun

advertisement
Dönem
:1
Toplantı: 2
CUMHURİYET
SENATOSU
S. Sayısı :
42
Ankara Üniversitesi 1958 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Sayış­
tay ve Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu
(M. Meclisi 3/143, 1/74; C. Senatosu 1/136)
(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 327)
Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 3900
19 . 12 . 1962
CUMHURİYET
SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 17 . 12 . 1962 tarihli 18 nci Birleşiminde kabul edilen, Ankara Üniversitesi
1958 bütçe yılı Kesinhesabı hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Millet Meclisi Başkanı
Fuad Sirmen
Not : Bu tasarı 22 . 1 . 1962 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona hamle edilmiş ve Genel
Kurulun 7 . 12 . 1962, 12 . 12 . 1962 ve 17 . 12 . 1962 tarihli 14, 16 ve 18 nci birleşimlerinde
kabul edilmiştir.
Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu
fj esaplarını İnc&leme Komisyonu
Esas No: 1/136
Karar No: 36
29 . 12 . 1962
YÜKSEK BAŞKANLIĞA
Ankara Üniversitesi 1958 bütçe yılı Kesinhesabı hakkındaki kanun tasarısı ilgili Bakanlık ve Sa­
yıştay Başkanlığı temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü :
Uygunluk bildiriminde belirtilen hususlar yerinde görülmüş ve Millet Meclisinin 7 . 12 . 1962,
12 . 12 . 1962 ve 17 . 12 . 1962 tarihli 14 ve 15 nci ve 18 nci birleşimlerinde kabul edilen metni Ko­
misyonumuzca da aynen kabul edilmiştir.
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını
İnceleme Komisyonu Başkanı
Denetçi ve bu rapor Sözcüsü
Tabiî Üye
Maraş
Afyon K.
Mehmet Şükran Özkaya
Cenap Aksu
Ranm Hancıoğlu
Gî-ümüşane
Malatya
Halit Zarbun
Mehmet Zeki Tulunay
— 2 —
MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ
METİN
SAYIŞTAY VE CUMHURİYET SENATOSU
HESAPLARINI İNCELEME KOMİSYONU­
NUN KABUL ETTİĞİ METİN
Ankara Üniversitesi l!)5K bilice yılı K< sinhesap
kanun lasa.rısı
An-kara iırivırsitcsi U).W bütçe yılı
kanun tasarısı
MADDE 1. — Ankara Üniversitesinin 1958
bütçe yılı gideri ilişik (A/l) ve (A/2) işaretli
cetvellerde gösterildiği üzere 21 089 250 lira
08 kuruşu âdi bütçe giderine, 1 216 987 lira 66
kuruşu yatırım giderine ve 119 903 lira 84 ku­
ruşu da özel kanunlar gereğince yapılan gidere
aidolmak üzere ceman 22 426 141 lira 58 ku­
ruştur.
MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Ankara Üniversitesinin 1958
bütçe yılı gelir tahsilatı ilişik (B) işaretli cet­
velde gösterildiği üzere 23 252 675 lira 90 ku­
ruştur.
MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Tahsilatla gider arasındaki
farkı teşkil eden 826 534 lira 32 kuruş tahsilat
fazlası olarak kalmıştır.
MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Ödenekten 1958 bütçe yılı
içinde harcanmıyan ve ilişik (A/l) ve (A/2)
işaretli cetvellerin ayrı bir sütununda gösteri­
len 3 766 487 lira 26 kuruş yok edilmiştir.
MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini yürüt­
meye Maliye ve Millî Eğitim Bakanları memur­
dur.
MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.
(J. Senatosu
S. Savi'sı : 42 )
Kesiuhcsap
(Millet Meclisinin kabul ettiği cetveller,)
1958 yılı Ankara Üniversitesi
( A / l VE A/2 CETVELİ)
E
d
P.
>
S.
>-*
3»
r-H.
•"~~r
I—1
İ71
201
202
203
204
206
207
209
W
h-ı>
217
219
25<
223
i
301
303
304
306
307
308
309
403
407
419
Tahsisatın nev'i
Maaşlar
Ücretler
Geçici hizmetliler ücreti
Ecnebi profesör ve uzman ücreti
5498 sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardım­
lar
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi
gereğince ödenecek para mükâfatı
5434 sayılı Kanun gereğince T. G. Emekli Sandığına ya­
pılacak ödemeler
4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı
4936 sayılı Kanun gereğince verilecek Üniversite tazminatı
Yurdun içinden ve dışından konferans için getirilecek­
lerin ücret ve harcırahlariyle başka masrafları
Büro masrafları
Basilli kâğıt ve defterler
Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları
Giyecekler
Harcırahlar
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları
ve harcırahları
Taşıt masrafları
Temsil masrafları
Geliverilecek paralar
Mahkeme masrafları
Tan:sisat
Lira
K.
8 090 110 50
3 763 375
Sarfiyat
Lira
K.
7 030 107 45
3 390 853 74
42 500
966 801
15 441 65
510 999 03
116 780
101 350
10 000
6 000
784 281 50
30 025
1 712 200
29
704
18
175
81
358
000
146
500
950
600
781
14 000
65 000
7 500
687 815 70
30 002 52
1 247 529 21
20
658
15
76
81
312
392
614
864
335
276
942
11 235 93
61 378 • 47
7 375 14
500
4 000
95
11
40
04
19
40
39
603 Talebe kantinine yardım
604 Vehbi Koç öğrenci Yurduna yardım
100 000
10 000
100 000
10 000
24 295 945 99 21 089 250 08
(A/2) Yatırımlar
701 Yapı onarımı ve küçük yapılar
741 Yapı işleri ve tesisler
752 Tıp Fakültesi için araba satmalma
437 235
1 314 544 01
25 000
414 048 79
802- 938 87
1 776 779 01
1 216 987 66
—
Hususi fasıllar
913 Tıp Fak. Tıp. T. Enstitüsü ilâve inşaat mas.
914 Tıp Fak. Elektrik ve küçük tamiratı için
915 Tıp Fak. 1 nci Hariciye Kliniği için satmalınacak alet ve
malzeme bedeli
916 Tıp Fak. Şrarji K. için satmalı, malzeme bedeli
917 Veteriner Fak. Elektiron Mikroskop ve besin kontrolü Mboratuvarları inşası
918 Atom enerjisinden sulhçü gayelerle istifade mevzuunda ta­
lebelerin tahsil masrafları
919 Tıp Fakültesi Güz Bankası inşaat mas.
Hususi fasıl yekûnu
10 64
2 000
1 300
1 300
300
300
—
—
30 000
13 304 85
50 000
100 000
16 250
89 048 99
183 610 64
119 903 84
İCMAL
(Teberru)
A/l Cetveli yekûnu
A/2
»
»
Hususi fas.
»
24 295 945 99 21 089 250 08
1 776 779 01 1 216 987 66
119 903 84
183 610 64
UMUMÎ YEKÛN 26 256 335 64 22 426 141 58
6
1958 yılı Ankara Üniversitesi (B) Cetveli
Mııhammeııat
Lira
K.
Varidatın nev'i
Umumi bütçeden verilecek tahsisat
Yatırımlar dışındaki masraflar için verilenler
Yatırımlar için verilenler
Hare, kayıt, imtihan ve diploma masrafları
Çeşitli varidat
Kitap satışından elde edilenler
Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri
Diğer çeşitli varidat
Bağışlar
HlsM yıllardan devredilen gelir (nakit)
Tahsilat
Lira
20 575 256
1 850 189
280 000
20 575 256
1 850 189
75 000
11 000
75 000
ıoa 2%s
1
.'{ 206 27!)
26 072 725
>&<&»
Ankara Ü. 1958 yılı Hesabı Katî cetvelleri
360 801
4 292
124 476
119 90a
114 529
23 252 675
Download