1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bilice Karma Komisyonu

advertisement
M. Meclisi
B : 44
10 . 2 . 1970
O : 1
IV - GÖRÜ!ŞULEN İŞLER
1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve
Bilice Karma Komisyonu raporu ile 1970 yı­
lı Bütçe Kanunu tasarısında yayılan değişik­
liğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez­
kereleri ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
(Millet Meclisi 1/3; Cumhuriyet Senatosu
1/1051) (Millet Meclisi S. Sayısı : 61; Cumhu­
riyet Senatosu S. Sayısı : 1288) (1)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 1970
yılı Bütçe kanunu tasarısı Anayasanın tâyin ettiğ' yolları takibederek Bütçe Karma Komisyo­
nunda ve Cumlhuriyet Senatosunda görüşüldük­
ten sonra yüce huzurlarımıza gelmiş bulunmak­
tadır. Bugünden itibaren, dünkü birleşimde ka­
bul ettiğiniz esaslara ve programa uygun olarak
bütçe görüşmelerine başlıyoruz.
Bütçenin tümü üzerinde ilk söz Hüküme­
tindir. Hükümet adına Sayın Maliye Bakanı,
buyurunuz.
(A. P. sıralarından alkışlar).
MALİYE BAKANI MEISÎJT EREZ (Kü­
tahya) — Yüce Meclisin Sayın Başkanı, sayın
milletvekilleri;
1970 yılı genel ve katma bütçe kanun taşa­
nlarını Yüksek Heyetinize sunmaktan duy­
duğum şerefi ifade etmekle sözlerime başlıyacağım.
Bu tasarılar Anayasamızın 94 ncü maddesin­
de yazılı süre içinde Türkiye Büyük Millet Mec­
lisine takdim edilmiş, Karma Bütçe Komisyonu­
nun, Yüce Senatonun irşadedici ve yol göste­
rici tenkidlerinden ve ıslah edici değiştirmele­
rinden sonra huzurunma gelmiş bulunmaktadır.
Yüce Heyetinizde yapılacak çalışmalarla ni­
hai şeklini alacak olan tasarıları incelemeleri­
nize arz ediyorum.
Sayın milletvekilleri; önce; önümüzdeki
yıl Türk ekonomisinin şekillenmesinde çok bü­
yük fonksiyonu ve etkisi olacak olan bu taşa­
nların takdimi vesilesiyle içinde yaşadığımız
dönemde dünya ekonomisindeki ve millî ekono-
(.1) 61 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu­
na eklidir..
njim'izdeki gelişmelerle önümüzdeki yılın genel
durumu hakkındaki görüşlerimizi açıklamak is­
teriz.
Bu yıl dünya ekonomisi 20 nci Asrın yeni
bir 10 yıllık dönemine başlamış bulunmaktadır.
1970 lerdie gelişmiş batı ülkelerinin toplam gelir­
lerinin % 50 kadar artacağı tahmin olunuyor.
Gerçekten teknolojik gelişmenin önümüzdeki
yıllarda dünya tarihine gerek nitelik, gerekse
mc'elik bakımlarından büyük değişiklikler getirııveye hazırlandığını söylemek doğru olur. Bu
avada bâzı çok gelişmiş ülkelerin bir kısım sa­
nayilerini zamanla ötekilere ve bu arada yeni
sanayileşmeye haşlıyan ülkelere devredecekleri
ve beşerî güçlerini daha çok hizmetler alanında
kullanmaya yöneltecekleri anlaşılmaktadır. önü­
müzdeki 10 yıl, gelişmiş ülkelerin gerçek bir
hizmet ekonomisine ve hizmet üreten toplum­
lara geçiş devresinin önemli bir aşamasına şahidolacaktır. Buna kargılık bütün dünyada geliş­
menin hızlandırılması gereğinden beşerî arzıı ve
ihtiyaçların hızlanarak artmasından, milletle­
rin karşılıklı iktisadi, politik ilişkilerinden do­
ğan enfEsyonist baskıların, sosyo - ekonomik
problemlerin daha çok yoğunlaşarak sürüp gide­
ceğini gösteren işaretleri müşahade etmekte­
yiz.
Bu yılın bütçesi böyle bir dönemin başına
raslamaktadır. Ancak bu dönemin başlangıç
yılında dünyanın iktisadi durumu, önceki yakın
yıllara oranla daha büyük zorluklar içinde şe­
killenme istidadını arz etmektedir. 1968 v& 19895
yıllarında sanayileşmiş Batı ülkeleri yüksek bi*
gelişme vetiresini gerçekleştirmişlerdir. Bu­
nunla birlikte 1969 yılının ikinci yarısında ik­
tisadi ortamda duraklama şartlarının bs'lirdiğini
igösteren emareler vardır. 1970 yılı hakkındaki
cntaJhmmler ise, bu yıl içinde gelişmenin ABD,
Batı Almanya gibi ülkelerde ve bu nedenle top­
lam olarak Batı dünyasında nispî bir durakla­
ma dönemine gireceği yönündedir.
öte yandan dünya ekonomisinin varmış ol­
duğu büyüklükler gelişmenin ksndi beraberin­
de önemli ve değişik problemler getirmesine sebü'bolmaktadır. Toplam talep, bütün ülkelerin
ekonomileri içinde hızla artmaktadır. Genellikle
bütün dünyada toplam talep seviyesinin etkisi
Download