C. Senatosu B : 67 Sanayi ülkelerindeki ekonomik

advertisement
C. Senatosu
B : 67
9 . 5 . 1970
Sanayi ülkelerindeki ekonomik genişleme
sebebiyle anamaddelere vâki talep son iki yıl
işinde büyük bir artış kaydetmiştir. Bunun ne­
ticesi olarak 1969 yılı içinde anannaddeler ih­
racat fiyatlarında hissedilir yükselmeler olmuş­
tur.
Diğer taraftan, bölgelerindeki olumsuz si­
yahi konjonktüre rağmen, Orta - Doğu Arap
memleketleri ekonomilerinde iki yıldan beri bir
toparHanma ve gelişme nıüsahads edilmektedir.
Bu ülkeler özellikle alt yapı temel projelerini
geliştirmek ve sınai üretimlerini artırmak hu­
susunda büyük bir çaba harcamaktadırlar.
-Sayın Başkan sayın senatörler, Türk ekono­
misi 1970 yılı başında, 1969 yılının özellikle
ikinci yarısındaki konjonktüre uygun şekilde
gelişmektedir.
Bu itibarla ekonomik durum hakkındaki mâ­
ruzâtıma 1969 yılı millî ffedir tahminleri ile
gerçekleşen arz ve talep dengesine kısaca de­
ğinerek bağlıyacağım.
' 28 Ocak 1970 tarihinde huzurunuzda, 1963
yılı gayrisâfi milli hâsılasının sabit fiyatlarla
% 7 oranında artış kaydedeceğinin tahmin olun­
duğunu beyan etmiştim. Son olarak Devlet is­
tatistik Enstitüsü tarafından yapılmakta olan
tahmin hesaplarına göre gerçekleşmenin plân he­
definin cüzi miktarda altında kalması ihtimal
dahilinde görülmektedir. Bu gelişmenin dayan­
dığı arz ve talep hareketlerin de çok kısa bir
şekilde gözden geçirmek yararlı cfraca-kfcır.
Sınai üretim 1969 yılında, genellikle bir yıl
öncesine nazaran daha müsait seviyelerde ta­
hakkuk etmiştir. Demir, Çelik, çimento şişe ve
cam eşya iç ve dış lâstikle bir kısım kimya mad­
deleri üretiminde belirli artışlar vardır.
Madencilik alanında, Taş Kömürü, demir
ve krom cevheri, hanıpetrol, borasit ve kükürt
üretiminde ilerlemeler kaydedilmiştir.
oranında gelişme kaydederken, toplam olarak
inşaat yatırımlarının 1969 yılında % 19,4 ora­
nına yükseldiği görülmektedir. 1969 yılında
para ve kredi politikası uygulamasında finans­
man hacminin ve dağılımının gerekli seviye
ve biçimde seyretmesi sağlanmış ve bu arada
1969 yılı programı ile öncelik tanınan tarım,
sanayi ve ihracat sektörlerinin teşvik edilme­
sine ağırlık verilmiştir.
Bu uygulamanın sonuçları olarak, 1969 yı­
lında banka kredileri % 20,6, toplam mevdu­
at % 17,8, para arzı % 16, Merkez Bankası
kredileri % 27, emisyon hacmi % 10,6 oranla­
rında gelişme kaydetmiştir.
1970 yılının ilk üç ayındaki hareketlere ge­
lince; 13 bankadan toplanan kısmi rakamlara
göre krediler % 2,7, mevduat % 3,4 oranların­
da artmıştır. Bu rakamlar 1970 yılı başında
mevduatta yeniden bir artış eğiliminin meyda­
na gelmekte olduğunu göstermektedir. Söz ko­
nusu dönemde Merkez Bankası kredilerinin
kaydettiği gelişme % 2,7 oranında olmuştur.
Dönemin mevsimlik özelliği itibariyle bu artışı,
Hazine avansı etkilemiştir. Buna karşılık di­
ğer kredi çeşitlerinin genellikle azaldığı gö­
rülmektedir. Bu münasebetle kredi toplamının
Mart sonuna kadar 12 aylık dönem itibariyle
miktar olarak 2 milyar 667 milyon lira, oran
olarak % 25,2 artış kaydettiğini de belirtmek
isterim.
Emisyon hacmi ise 1970 yılının ilk üç ayın­
da 740 milyon lira daralmış bulunmaktadır.
Bu sonuç diğer hesaplarla birlikte Hazine
avanslarının artırıcı yöndeki etkisi ile ticari ve
zirai kredilerin ve dış ticaret depozitolarının
azaltıcı yöndeki etkilerinin bir muhassalasıdır.
Tedavüldeki bankmotlarda izlenen bu daralma
mevsimlik harekete uygun bir gelişme olarak
yorumlanmaktadır. Nitekim 1969 yılının aynı
döneminde de emisyon 414 milyon lira azalmıştı.
12 ay itibariyle yapılacak karşılaştırma, Mart
1970 sonuna kadar bir yıllık dönem içinde, te­
davüle yeniden 723 milyon lira çıkarıldığını
göstermektedir.
Elektrik üretiminde de beklenen ve plânla­
nan artışlar sağlanmıştır.
Tarım sektöründe, gecen yılın iklim şar ;i arı
dolayısiyle, buğday üretiminin ihtiyaca yetme­
mesi, buğday ithalâtı suretiyle giderilmiştir.
Öte yandan, talep hacminin göstergesi olan
satışların da önemli hacımda arttığı görülmek­
tedir. Yine talep göstergesi olan yatırımlara
gelince; malî yıl zarfında genel ve katma büt­
çelerden yapılan yatırım harcamaları % 12,2
-
O : 1
Saym Başkan, sayın senatörler; geride bı­
raktığımız 1969 yılı içinde, Türkiye'nin toplam
dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre % 6,2
oranında bir artış göstermiştir. Ticaret hacmındaki bu artışı etkiliyen âmiller özellikle ih6
Download