PowerPoint Sunusu

advertisement
BİLECİK KETEM’de KANSER TANISI
ALAN HASTALARIN DUYGU
DURUMLARININ BELİRLENMESİ
Filiz KARANFİL
Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü
Ketem Birimi
Kanser ülkemizde ölüme yol
açan hastalıklar arasında
ikinci sırada yer almaktadır.
Araştırmalara göre, kanser
hastalarının üçte birinden fazlası
hastalıkları sırasında kaygı,
depresyon ve uyum güçlükleri
yaşamaktadır.
Tüm dünyada bilim ve
teknolojideki gelişmelere karşın,
günümüzün önemli sağlık
sorunlarından biri olan kanser
belirgin bir şekilde bireylerin
yaşam tarzında hoş
karşılamadıkları büyük
değişikliklere neden olur.
Kanser tanısı aldığını öğrenme
bireyler için somut bir yaşam
tehdidi ve stresli bir yaşam
deneyimidir.
AMAÇ :
Bu araştırma kanser hastalarının
kanser tanısı alma süreciyle
başlayan zorlu yolculuklarını
anlamak amacıyla planlanmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEM:
Araştırma kapsamında Bilecik
ilinde 2010- 2014 yılında Ketem’e
başvuran bayanlardan 25 bayan
kanser tanısı almıştır.Tanı almış
25 hastaya telefonla ulaşılmış
fakat 5 hastanın ex olduğu
öğrenilmiştir.

Veriler yüz yüze anket
yoluyla toplanmış olup, veri
girişi SPSS 21.0’da yapılmış,
değerlendirmesinde ise
frekans dağılımı, standart
sapma ve ki-kare analizi
kullanılmıştır.
Araştırma grubunun yaş grubu
dağılımına bakıldığında;
 En gencinin 41, en yaşlısının ise
72 yaşında olduğu saptanmıştır.
Araştırma grubundakilerin
%100’ünü kadınlar
oluşturmaktadır.
Araştırma grubunun sosyodemografik
özelliklerinin dağılımına bakıldığında;
% 81.0 – İlköğretim mezunu
% 85.7 - Evli
% 76.2 – Ev hanımı
olduğu belirlenmiştir.
Araştırma gruubunun sağlık özellikleri
incelendiğinde ise ;
 Hastaların tamamı meme kanseri
tanısı almıştır. (n:25)
 % 90.5’ i hayatında hiç sigara
kullanmamıştır.
Yapılan analiz sonuçlarına göre;
Bireylerin, %52.4’ünün ailesinde
kanser tanısı alan bir bireyin
olduğunu ve bunların da
%19.0’unun annesinde meme
kanseri olduğu tespit edilmiştir.
Yapılan analiz sonuçlarına göre;
Ayrıca hastaların %85.7’ si
doktor ve diğer sağlık
personelinin kanser hakkında
kendilerine bilgi verdiğini,
%90.5’ i yakınlarıyla hastalık
sürecinde paylaşımlarda
bulunduğunu,
Yapılan analiz sonuçlarına göre;
%81.1’ i ilaç tedavisine uyum
sağlayabildiklerini, %57.1’ i
kanseri uzun süre tedavi
gerektiren bir hastalık olarak
gördüklerini ifade etmişlerdir.
 SONUÇ
 Sonuç olarak hastaların kanseri uzun
ve zorlu bir süreç olarak gördükleri
saptanmıştır. Kanser olan
hastalarımızın birçoğunun annesinin
de meme kanseri olduğunu ifade
etmesi çarpıcı sonuçlardandır.
ÖNERİLER
Kanserde psikososyal girişimler
tedavinin bütünleyici ve ayrılmaz
bir parçası olup, hastalığın
fiziksel tedavisini
desteklemektedir.
ÖNERİLER
 Kanser tanısı kadar tedavi sürecine uyum
sağlayabilmek ve gerekli yaşamsal
değişiklikleri sağlayabilmek hastalar
kadar, hasta yakınları için de önem
taşımaktadır. Ayrıca hastaların konuyla
ilgili paylaşımda bulunduğu yakınlarının
da desteklenmesinin çok önemli olduğu
ortaya çıkmıştır.
Teşekkürler…
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards