TBMM B : 124 1 4 . 7 . 1 9 9 4 O : 1 T. C Başbakanlık Hazine

advertisement
T.B.M.M.
B : 124
14.7.1994
O:1
T. C
Başbakanlık
Hazine Müsteşarlığı
22.6.1994
Bak.1.4 52135-1/148-44662
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: Başbakanlığa muhatap 2.5.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4408-9724/37362 sa­
yılı yazınız.
Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ilgide kayıtlı soru
önergesinde, T. Kalkınma Bankası'nın TYT Bank A.Ş., Marmara Bankası A.Ş. ve İmpexbank
A.Ş.'nde ne kadar parası olduğu, anılan Bankanın genel müdür ve yönetim kurulu üyelerinin sözkonusu işlemlerle ilgili olarak halen görevde bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi istenilmektedir.
Bilindiği üzere, kaynak sağlama ve kullandırma dengesini korumayarak taahhütlerini karşıla­
yamayan ve içerisine girdikleri likidite krizini aşamayan T. Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Banka­
sı A.Ş., Marmara Bankası A.Ş. ve T. ithalat ve İhracat Bankası a.Ş.'nin mevduat kabul ve banka­
cılık işlemleri yapma yetkisi Bankalar Kanunu'nun 68'inci maddesine istinaden Bakanlar kurulu'nca kaldırılmıştır.
Bakanlığıma bugüne kadar intikal eden bilgilere göre T. Kalkınma Bankası'nın 26.4.1994 ta­
rihi itibariyle T. Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş.'ne $ 21 401 740, Marmara Bankası
A.Ş.'ne $ 2 788 730 ve T. İthalat ve İhracat Bankası A.Ş.'ne ise $ 8 546 008 ve 200 497 488 Ja­
pon, Yeni tutarında mevduat yaptığı anlaşılmıştır.
Sözkonusu Bankanın bu işlemlerinde, mevzuata ve bankacılık esas ve teammüllerine veya
kaynakların etkin kullanımı ilkelerine herhangi bir aykırılığın bulunup bulunmadığının tespiti ama­
cıyla, bir Bankalar Yeminli Murakabının da iştirak ettiği, başbakanlık müfettişlerinin koordinasyo­
nundaki bir çalışma ekibi tarafından incelemeler sürdürülmektedir.
Bilgilerinize arz olunur.
Aykon Doğan
Devlet Bakanı
29. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürlerin odalarının
tefrişat harcamalarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı M. Kâzım Dinç'in yazılı cevabı (7/4429)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Kâzım Dinç tarafından yazılı olarak cevaplandı­
rılmasını arz ederim.
,
Mehmet Seven
Bilecik
Soru 1. AÇSAP Genel Müdürlüğü, İlaç ve Ecz. Genel Müdürlüğü, sağlık Eğitimi Genel Mü­
dürlüğü, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ge­
nel Müdürlerinin 1990-1994 yılları arasında oda tefrişlerine harcanan paralar yıllara göre ne kadar­
dır?
-138-
Download